POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni centar - dodatak id kolektivnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14. listopada 1992.

Broj : PA4-74/ 1 -92.
Zagreb. 19. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r

ZAKON
o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske

Članak 1.
Radi osiguranja sredstava neophodnih za financiranje obnove dobara uništenih ratnim razaranjima te stvaranja uvjeta za povratak prognanika u njihove domove, Republika Hrvatska izdaje obveznice za obnovu Hrvatske (u daIjem tekstu: obveznice) u iznosu od jedne milijarde njemačkih maraka.
Obveznice glase na njemačku marku (DEM), američki dolar (USD), kanadski dolar (CAD) i australski dolar (AUD), s tim da ukupna nominalna vrijednost svih serija obveznica utvrdena po tečaju valute na koju glase obveznice i njemačke marke na dan izdavanja obveznica, ne može prijeći iznos iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.
Obveznice glase na donosioca.
Obveznice mogu pribavljati domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Članak 3.
Obveznice se izdaju u apoenima:
- 100, 500, 1000, 5000 i 10.000 DEM
- 100, 500, 1000 i 5000 USD
- 100. 500, 1000 i 5000 CAD
- 100, 500, 1000 i 5000 AUD.

Članak 4.
Obveznice se izdaju s rokom isplate od 5 godina i amortiziraju se putem 10 anuitetskih kupona koji dospijevaju za plaćanje polugodišnje s tim da prvi anuitetski kupon dospijeva za naplatu nakon proteka dvije godine od dana izdavanja pojedine serije obveznica.

Članak 5.
Na obveznice se plaćaju kamate u visini kamata koje imaju državne obveznice u zemljama na čiju valutu glase obveznice na dan njihova izdatranja, uvećane za 1%-tni poen.
Kamate iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme početka pripisuju se glavnici tako da nominalni iznos obveznice uvećan za kamate čini osnovicu za utvrdivanje visine iznosa anuitetskog kupona.

Članak 6.
Obveznice se na teritoriju Republike Hrvatske mogu uplatiti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske i u valuti na koju glasi obveznica ili u drugoj konvertibilnoj valuti.
Obveznice uplaćene u domicilnoj valuti Republike Hrvatske, nose oznaku "Uplaćeno u domaćoj valuti".
Uplata obveznica u domaćoj valuti obavlja se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za njemačku marku na deviznom tržištu na dan uplate.
Ako se uplata obavlja u stranoj konvertibilnoj valuti, a to nije valuta na koju obveznica glasi preračunavanje se obavlja na dan uplate po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na deviznom tržištu za tu valutu u odnosu na valutu na koju obveznica glasi.

Članak 7.
Isplata dospjelih iznosa po obveznici obavlja se u valuti na koju glasi obveznica ili na zahtjev imaoca obveznice u domicilnoj valuti Republike Hrvatske.
Ako se isplata obveznice obavlja u valuti različitoj od valute na koju glasi obveznica, isplata se obavlja po tečaju na dan isplate utvrđenom na način iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 8.
Sredstva ostvarena prodajom obveznica uplaćuju se na posebni račun, a koriste se isključivo za namjene iz članka 1. ovoga Zakona na način i pod uvjetima koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske. Sabor Republike Hrvatske imenuje Komisiju koja se brine o izdavanju i distribuciji obveznica u zemlji i inozemstvu i provodi nadzor nad korištenjem sredstava prikupljenih izdavanjem obveznica.
Komisija se sastoji od devet članova koji se imenuju iz reda zastupnika Sabora Republike Hrvatske, a ministar financija i guverner Narodne banke Hrvatske po svome položaju članovi su Komisije.
Komisija svakih šest mjeseci podnosi Vladi i Saboru Republike Hrvatske izvješće o korištenju sredstava.

Članak 9.
Vlasnici obveznica mogu u postupku pretvorbe poduzeća u društvenom vlasništvu koristiti obveznice kao sredstvo plaćanja prilikom otkupa dionica kao i udjela u tim poduzećima.
U slučaju da cijena dionica ili udjela iz prethodnog stavka ovog članka bude izražena u valuti koja je različita od valute na koju glase obveznice, plaćanje se računa po tečaju iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona.
Kada su predmet kupnje dionice ili udjeli u poduzećima u postupku pretvorbe društvenih poduzeća ili su te dionice ili udjeli preneseni na Hrvatski fond za razvoj, kod plaćanja obveznicama priznaje se popust u iznosu od 10%
(deset posto).
Državljanima Republike Hrvatske u inozemstvu i iseljenicima, kada obveznicama plaćaju dionice ili udjele u poduzećima u postupku pretvorbe društvenih poduzeća ili su te dionice ili udjeli preneseni na Hrvatski fond za razvoj, uz popust iz stavka 3. ovoga članka priznaje se i popust u visini 20% (dvadeset posto). sukladno propisima o pretvorbi društvenih poduzeća, ako to pravo nisu prethodno iskoristili po tim propisima.

Članak 10.
Pravnim i fizičkim osobama - kupcima obveznica smanjuje se na teritoriju Republike Hrvatske osnovica za plaćanje poreza na dobit za godinu dana u kojoj su uplatili obveznice za 5% (pet posto) od nominalne vrijednosti kupljenih obveznica.
Fizičkim osobama - kupcima obveznica smanjuje se na teritoriju Republike Hrvatske osnovica za plaćanje poreza na ukupni prihod gradana za godinu u kojoj su uplatili obveznice za 10% (deset posto) od nominalne vrijednosti kupljenih obveznica.
Institucije koje vrše primarnu distribuciju obveznica izdavat će fizičkim i pravnim osobama. koje uplate obveznice, potvrde o uplati koje će služiti kao osnova za oslobođenje od poreza u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 11.
Sredstva za isplatu obveznica osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske u godini njihova dospijeća.

Članak 12.
Poslove u svezi s izdavanjem i primarnom distribucijom obveznica na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske na temelju ugovora, koji u ime Republike Hrvatske zaključuje ministar financija.

Članak 13.
Poslove u svezi s izdavanjem i primarnom distribucijom obveznica izvan teritorija Republike Hrvatske obavlja institucija koja se bavi ovakovim poslovima na temelju ugovora koji. u ime Republike Hrvatske zaključuje ministar financija.

Članak 14.
Ministar financija ovlašten je za donošenje odluke o cijeni po kojoj će se obveznice prodavati tijekom primarne distribucije u slućaju da se ta cijena razlikuje od nominalne vrijednosti obveznica.

Članak 15.
Potraživanja iz obveznica zastarijevaju u roku od 3 (tri) godine od dana dospijeća na naplatu.

Članak 16.
Ovlašćuje se ministar financija da odredi ukupan iznos pojedine serije obveznica iz članka 1. ovoga Zakona, broj obveznica u seriji. oblik i sadržaj obveznice.
Ministar financija donosi potanje propise za provedbu ovoga Zakona.

Članak 17.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 65/91), a prava i obveze iz obveznica izdanih po ovoj Uredbi ostvaruju se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 18.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/91-01/32
Zagreb, 14. listopada 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti