POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - euro pravo - odluka o najnižem ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se određuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. prosinca 1992. godine donijela je

UREDBU
o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske

Članak 1.
Ovom uredbom utvrđuju se način i uvjeti podmirivanja obveza koje proistječu iz kredita međunarodnih financijskih organizacija odobrenih korisnicima - poduzećima i drugim pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za čije je otplate Republika Hrvatska preuzela obveze na temelju ranije danih garancija i supergarancija bivše SFRJ.

Članak 2.
Korisnici kredita iz članka 1. ove uredbe obvezni su pravovremeno, u roku dospijeća, podmirivati obveze koje proistječu iz ugovora o kreditima, i to uplatom protuvrijednosti dospjelih obveza u hrvatskim dinarima kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.
Ako korisnik kredita ne uplati ovlaštenoj banci protuvrijednost dospjele obveze u hrvatskim dinarima u roku dospijeća, banka je obvezna podmiriti tu obvezu iz deviznih sredstava kojima raspolaže ako je garant ili dužnik prema inozemstvu po osnovi kredita iz članka 1. ove uredbe.
Ovlaštena banka koja podmiri obvezu u smislu stavka 1. ovoga članka naplatit će od korisnika kredita svoje potraživanje na temelju ugovora zaključenog s tim korisnikom.
Ako ovlaštena banka, koja je garant ili dužnik, na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama potrebnim za plaćanje, može od Ministarstva financija zatražiti da joj nedostatne devize osigura Narodna banka Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske prodat će nedostatne devize ovlaštenoj banci na temelju naloga Ministarstva financija, ali najviše do svote dospjele devizne obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u hrvatskim dinarima.
Devize kupljene u skladu s odredbom iz stavka 3. ovoga članka ovlaštena banka obvezna je Narodnoj banci Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila.

Članak 4.
Ovlaštena banka koja nije garant ni dužnik po osnovi kredita iz članka 1. ove uredbe, ali je garant prema Republici Hrvatskoj, obvezna je korisniku kredita prodati devize u svoti dospjele obveze, nakon primitka protuvrijednosti dospjele obveze u hrvatskim dinarima.
Ako ovlaštena banka iz stavka 1. ovoga članka na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama za plaćenje, ona može zatražiti od Ministarstva financija da joj nedostatne devize osigura Narodna banka Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske prodat će nedostatne devize ovlaštenoj banci na temelju naloga Ministarstva financija, ali najviše do svote dospjele devizne obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u hrvatskim dinarima.
Devize kupljene u skladu s odredbom iz stavka 2. ovog članka ovlaštena banka obvezna je Narodnoj banci Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila.

Članak 5.
Kada korisnik kredita otplaćuje kredit iz članka 1. ove uredbe na način propisan u članku 2. ove uredbe putem ovlaštene banke koja nije po osnovi toga kredita garant ili dužnik prema inozemstvu ni garant prema Republici Hrvatskoj, tada je toj banci (putem koje se obavlja plaćanje u inozemstvo) obvezna prodati devize u svoti dospjele obveze ona banka koja jest garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj.
Ako ni jedna banka iz Republike Hrvatske nije garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj i(ili) ako ovlaštena banka garant ili dužnik prema inozemstvu ili prema Republici Hrvatskoj na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama za plaćanje, ovlaštena banka putem koje se obavlja plačanje u inozemstvo može zatražiti od Ministarstva financija da joj devize osigura Narodna banka Hrvatske.
Narodna banka Hrvatske, na temelju naloga Ministarstva financija, prodat će devize ovlaštenoj banci putem koje se obavlja plaćanje u inozemstvu, ali najviše do svote dospjele obveze, nakon primitka protuvrijednosti deviza u hrvatskim dinarima.
Ako je u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka devize kupila ovlaštena banka garant ili dužnik prema međunarodnim financijskim organizacijama ili prema Republici Hrvatskoj zato što na dan dospijeća nije raspolagala potrebnim devizama, onda je ona obvezna svotu kupljenih deviza prodati Narodnoj banci Hrvatske iz tekućeg deviznog priljeva odmah, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila.

Članak 6.
Ako se od Ministarstva financija, na osnovi preuzete obveze Republike Hrvatske za otplatu kredita iz članka 1. ove uredbe, bude zahtijevalo da osigura ovlaštenoj banci ili poduzeću ili drugoj pravnoj osobiti protuvrijednost dospjele obveze u hrvatskim dinarima, Ministarstvo financija svoja će potraživanja utvrditi na temelju ugovora ili putem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet da blokira račune dužnika.

Članak 7.
Novčanom kaznom od 40.000 do 450.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba ako ne uplati protuvrijednost dospjele obveze u hrvatskim dinarima u skladu s odredbom iz članka 2. ove uredbe.
Za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom u svoti od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara.

Članak 8.
Ako ovlaštena banka ne podmiri dospjelu obvezu, prema odredbi iz stavka 1. članka 3. ove uredbe, ili ako ne proda devize korisniku kredita u skladu s odredbom iz stavka 1. članka 4. ove uredbe, ili ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske, prema odredbama iz stavka 4. članka 3., stavka 3. članka 4. i stavka 4. članka 5. ove uredbe, smatrat će se nelikvidnom i Narodna banka Hrvatske će protiv te banke poduzeti mjere predviđene Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92).

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove uredbe u Republici Hrvatskoj prestaje vrijediti Zakon o načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili supergaranciju i kreditima iz međudržavnih sporazuma ("Službeni list", br. 43/86), koji je preuzet odredbom članka 1. točke 11. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 10.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/92-01/07
Urbroj : 5030105-92-3
Zagreb, 10. prosinca 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti