POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravni aspekti - privremena odluka ugovori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 14/91 53A/91 i 9/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

I.
Osniva se poduzeće za tehničko održavanje i rarvoj elektronskih sustava visoke tehnologije - Pomorski centar za elektroniku - Split
Poduzeće se osniva pod tvrtkom: "Pomorski centar za elektroniku" - Split, d.o.o. (u daljnjem tekstu: Poduzeće).
Sjedište Poduzeća je u Splitu - Lora.
Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.
Sredstva za osnivanje i početak rada Poduzeća osiguravaj u se :
- iz sredstava, koja su temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) postala vlasništvo Republike Hrvatške, a pripadala su vojnoj ustanovi Mornarički elektronski zavod - Split.
- iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

III.
Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim osobama, te drugih izvora u skladu s važećim propisima.

IV.
Djelatnost Poduzeća je

  1. kolektivno i preventivno održavanje elektronskih sustava;
  2. projektiranje i ugradnja elektronskih sustava;
  3. razvoj elektronskih sustava;
  4. školovanje pripadnika OS Republike Hrvatske za uporabu elektronskih sustava:
  5. umjeravanje mjerila električne veličine u skladu sa ovlastima Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo;,

6: drugi poslovi odredeni Statutom Poduzeća koji doprinose potpunijem korištenju kapaciteta Poduzeća

V.
Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor. Upravni odbor ima sedam članova od kojih pet imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane, a dva biraju djelatnici Poduzeća na način određen Statutom.
Do izbora članova koje biraju djelatnici Poduzeća Upravni odbor radi u sastavu članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VI.
Upravni odbor bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora.
Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazoćno više od polovine njegovih članova.
Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

VII.
Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske :
- donosi Statut Poduzeća;
- donosi plan razvoja;
- odlućuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitaka;
- donosi godišnji obračun Poduzeća:
- odlučuje o statusnim promjenama Poduzeća i promjeni oblika Poduzeća;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovne glavnice
Upravni odbor samostalno:
- donosi planove i programe rada;
- donosi opće akte Poduzeća;
- postavlja i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima u skladu sa Statutom;
- obavlja i druge poslove u svezi sa realizacijom upravljačke funkcije.

VIII.
Direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.
Direktor organizira i rukovodi procesom rada i poslovanjem Poduzeća, zastupa Poduzeće prema trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Poduzeća.
Direktor obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

IX.
Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, dva na prijedlog Ministarstva obrane, a po jednog na prijedlog Minlstarstva pomorstva, Ministarstva energetike i industrije i Ministarstva financija.

X.
Poduzeće počinje s radom danom upisa u sudski registar.

XI.
Upravni odbor dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti Statut Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Do donošenja Statuta i drugih općih akata Upravni odbor će privremeno urediti pitanja u svezi s organizacijom, pravima i obvezama zaposlenih, zarade zaposlenih, način raspolaganja sredstvima i dr.

XII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa : 342-01 /92-02/04
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 17. travnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti