POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - epropisi - uredba o nazivima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. godine donijela je
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
Članak 1.
U Uredbi o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) u članku 6. stavku 4. brojke "1 i 2" zamjenjuju se brojkama "1, 2 i 3".
Članak 2.
U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Pravna osoba nastala organizacijom po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 44/91) i ove uredbe zadržava prava nastala poslovanjem poslovne jedinice ili drugog organizacijskog oblika (poslovni prostor, zakup, najam, potraživanja)".
Članak 3.
Iza članka 10. dodaju se novi članci 10a, 10b. i 10c. koji glase:
"Članak 10a.
Dioničari banke i organizacije za osiguranje sa sjedištem na teritoriju Republike Srbije, Republike Crne Gore, autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine evidentirani u registru dionica ili u knjigama filijale ili druge odgovarajuće organizacijske jedinice te banke odnosno organizacije za osiguranje na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: jedinica) mogu stvarima koje koristi ili kojima raspolaže ta jedinica osnovati dioničko društvo (u daljnjem tekstu: društvo). Odluku o osnivanju društva donose dioničari iz stavka 1. ovog članka koji su u svojstvu dioničara evidentirani u registru dionica ili u knjigama jedinice na dan donošenja odluke i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Odluka iz stavka 2. ovog članka donosi se većinom glasova dioničara iz stavka 1. računajući prema nominalnoj vrijednostl dionica banke odnosno organizacije za osiguranje temeljem kojih su upisani u registar ili u knjige jedinice.
Članak 10b.
U društvu osnovanom u skladu s ovom uredbom dioničari dobivaju onaj broj dionica koji je razmjeran ukupnoj nominalnoj vrijednosti dionica koje su im pripadale u banci odnosno organizaciji za osiguranje čijim se sredstvima osniva društvo, a prema stanju u registru dionica odnosno u knjigama jedinice na dan donošenja odluke iz članka 10a. ove uredbe.
Članak 10c.
Dionice društva osnovanog prema odredbama ove uredbe, a koje pripadaju dioničarima koji nisu glasovali za osnivanje društva i koji ih odbijaju preuzeti, čuvaju se u društvu koje je osnovano u skladu s ovom uredbom. Ako ih dioničari ne preuzmu u roku određenom u statutu, društvo će ih u ime i za račun dioničara povjeriti na čuvanje osobi ovlaštenoj za čuvanje vrijednosnih papira."
Članak 4.
Iza članka 12. dodaje se članak 12a. koji glasi: "Članak 12a. Akt o registraciji privatnog ili mješovitog poduzeča osnovanog temeljem odredbi Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 44/91) ništav je."
Članak 5.
Članak 13. mijenja se i glasi: "Ova uredba ne odnosi se na druge financijske organizacije iz Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", broj 53/91):"
Članak 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/91-01/37
Urbroj : 5030112-92-22
Zagreb, 1. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti