POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne okolnosti - uredba o darovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi ovlasti Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske sa 7. sjednice održane 24. srpnja 1992. godine Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvaske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini.
Pročišćeni tekst Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini, obuhvaća Odluku o osnovama za uspoatavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine", br. 13/92, 32/92 i 49/92), kao i njene izmjene i dopune usvojene na 8. sjednici Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, održanoj 2. listopada 1992. godine.
ODLUKA
o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini (pročišćeni tekst)
I.
Utvrđuju se osnove za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenje zdravstvene zaštite za područje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) za 1992. godinu sukladno·Planu i programu mjera zdravstvene zaštite za 1992. godinu, odredbama Pravilnika o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 3/92) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik o zdravstvenom standardu); Popisu dijagnostičhih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka), Odluci o popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima, kojom je utvrđena primjena Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka s 1. travnjem 1992. godine ("Narodne novine", br.15/92), Odluci o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Odluka o standardima i normativima), ("Narodne novine", br. 5/91 i 32/91), Odluci o utvrđivanju cjenika zdravstvenih usluga 1991. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o Cjeniku, "Narodne novine". br. 17/91, 32/91, 70/91 i 13/92) i Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini ("Narodne novine", br. 49/92) - (u daljnjem tekstu: Odluka o vrijednosti boda).
II.
Organizacije zdravstva i zdravstveni radnici koji obavIjaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: liječnik privatne prakse), dužni su prilikom pružanja zdravstvene zaštite osiguranicima Republičkog fonda, primjenjivati odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine". br. 32/92 - pročišćeni tekst), Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda ("Narodne novine", br. 55/90, 5/91,14/91 i 70/91). Pravilnika o ortopedskim pomagalima ("Narodne novine", br. 10/92), Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda ("Narodne novine", br. 53A/91), Odluke o sudjelovanju osigurenika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine", br. 32/91proćišćeni tekst, 53A/91, 70/91 i 32/92), te ostalih općih akata Republičkog fonda.
III.
Na osnovi Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, uspostavljaju se ugovorni odnosi sa subjektima provodenja zdravstvene zaštite za razdoblje od I. travnja 1992. godine do 31. prosinca 1992. godine, primjenom bod - sustava i uređuju ugovorima za provođenje mjera primarne, polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite.
IV.
Ugovorni odnosi između Republičkog fonda i subjekata provodenja zdravstvene zaštite - organizacija zdravstva, odnosno liječnika privatne prakse uređuju se kako slijedi:
I. PROVOĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (u domu zdravlja, medicinskom centru, ordinaciji liječnika privatne prakse)
Utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za provođenje mjera u pojedinim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.
Sukladno odredbama Odluke o standardima i normativima, na osnovi prosječne godišnje vrijednosti timova u pojedinim djelatnostima, utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost tima po osiguraniku.
Prosječna godišnja vrijednost timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti primjenjivat će se u razdoblju od siječnja do prosinca 1992. godine, za slijedeće djelatnosti:
- opću medicinu,
- zdravstvenu zaštitu predškolske djece.
- školsku medicinu,
- primarnu zdravstvenu zaštitu žena,
- opću zubozdravstvenu zaštitu (protetika i ortodoncija),
- epidemiologiju i opću higijenu.
Naknada za provođenje mjera primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se posebice za svaku djelatnost, tako da se prosječna godišnja vrijednost tima po osiguraniku množi s brojem osiguranika.
U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ugovorni odnosi se uspostavljaju na osnovi broja stanovnika određenog mjesta prema popisu stanovništva iz 1991. godine, a u ratnim područjima prema objektivnom stanju.
Ugovori za primarnu zdravstvenu zaštitu po djelatnostima, sklapaju se na osnovi podataka o liječničkim timovima i pripadajućim osiguranicima, koji su stanovnici odredene općine. Ispostave Stručne službe Republičkog fonda, dužne su uzajamno dostavljati obavijesti osiguranicima za koje su zaključile ugovor, ako su te osobe osiguranici drugih ispostava, odnosno stanovnici drugih općina.
Primarnu zdravstvenu zaštitu u domovima umirovljenika, kao i u drugim socijalnim ustanovama, obvezatno provode područni domovi zdravlja i medicinski centri, odnosno liječnici privatne prakse ako su izabrani liječnici za navedenu populaciju.
Za opću medicinu primarnu zadravstvenu zaštitu žena i opću zubozdravstvenu zaštitu, ugovorni odnosi uspostavljaju se na osnovi popisa kojim se osiguranici izjašnjavaju za izabranog liječnika, odnosno prema pripadajućoj populaciji osiguranika.
Liječnički tim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označava se imenom i prezimenom liječnika, odnosno šifrom, s pripadajućim brojem osiguranika po liječničkom timu.
Organizacija zdravstva, odnosno liječnik privatne prakse, mora obvezatno naznačiti svoje radno vrijeme u ordinaciji. koje dnevno ne može biti manje od polovice punog radnog vremena, bez obzira na broj osiguranika za koji se zaključuje ugovor s Republičkim fondom.
Utvrđeni standard u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno odredbama Odluke o standardima i normativima, predstavlja maksimalno mogući broj osiguranika po jednom liječničkom timu za uspostavljanje ugovornih odnosa u 1992. godini.
Ako broj osiguranika po zaposlenom liječničkom timu prelazi broj osiguranika utvrđen Odlukom o standardima i normativima, priznat će se prekoračenje broja osiguranika do 10% računajući od utvrđenog standarda.
U područjima s malobrojnim pučanstvom (otoci, ličkogoranska regija i dalmatinska zagora) gdje je udaljenost izmedu jedinica zdravstvene zaštite veća od 50 km, priznat će se prosječna godišnja vrijednost time po zaposlenom liječničkom timu, neovisno od stvarnog broja pučanstva po jednom liječničkom timu.
Kada se postupci liječnika primarne zdravstvene zaštite koriste izvan mjesta stalnog prebivališta osiguranika (za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, službenog puta i sl.), a slučaj nije hitan, izabrani liječnik u mjestu prebivališta osiguranika odgovora i vodi brigu o korištenju zdravstvene zaštite u takvim slučejevima.
U hitnim slučajevima, terete se sredstva ispostave Stručne službe Republičkog fonda kojoj osiguranik pripada na osnovi ispostavljenog računa po vrstama i količini i na osnovi cijena iz cjenika, odnosno broja bodova i cijene boda iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka.
Za djelatnost primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost timova, prosječan broj osiguranika po jednom liječničkom timu i prosječna godišnja vrijednost liječničkog tima po osiguraniku kako slijedi:
2. HITNA MEDICINSKA POMOĆ I PRIJEVOZ BOLESNIKA, DEŽURSTVO I STALNA RIPRAVNOST - STANDARDI KADROVSKIH NORMATIVA
a) Stanica hitne medicinske pomoći na razini općine od 200.000 stanovnika i više
- Tim hitne medicinske pomoći
12-13 liječnika
12-13 medicinskih tehničara
8-9 vozača
- Tim sanitetskog prijevoza
8-9 medicinskih tehničara
8-9 vozača.
- prijavno-odjavna jedinica
5-9 medicinskih sestara
a samo u regionalnim centrima s više od 300.000 stanovnika:
4-5 liječnika
4-5 medicinskih sestara - telefon
4-5 medicinskih sestara disponenata
b) Hitna medicinska pomoć u većim medicinskim centrima na razini općine od 80.000-200.000 stanovnika
- Tim hitne medicinske pomoći
8-9 liječnika
8-9 medicinskih tehničara
8-9 vozača
- Tim sanitetskog prljevoza 4-5 medicinskih tehničara
4-5 vozača
a samo na magistralnim putevima i jačim turističkim centrima:
- Prijavno-odjavna jedinica
4-5 medicinskih sestara SSS ili VŠS
c) Hitna medicinska pomoć u ostalim medicinskim centrima od 40.000-80.000 stanovnika
- Tim hitne medicinske pomoći
4-5 liječnika
4-5 medicinskih tehničara
4-5 vozača
- Tim sanitetskog prijevoza
4-5 medicinskih tehničara
4-5 vozača
a samo na magistralnim putevima i jačim turističkim centrima prijavno-odjavne jedinice:
4-5 medicinskih sestara
d) Hitna medicinska pomoć u manjim domovima zdravlja i zdravstvenim stanicama sa 40.000 ili manje stanovnika
- U dežurstvu ili pripremi
1-3 liječnika
1-3 medicinskih tehničara
1-3 vozača
Pod pripadajućim brojem stanovnika podrazumijeva se uže gravitacijsko područje s kojeg se neposredno koristi usluga jedinice hitne medicinske pomoći, a za šire gravitacijsko područje može se organizirati hitna medicinska pomoč na tom području u zdravstvenoj stanici.
Ovisno o standardu utvrđenom pod točkom 2.a), b) u c) ove točke utvrđuje se mjesečna neto plaća.
u HRD
_ _______________
Razdoblje od 1.1.-30.6.1992.godine
1.1.- 1.2.- 1.4.- 1.5.-
31.1. 31.3 30.4. 30.6.
_ _______________
- za liječnika 17.000 22.100 26.348 28.983
- za medicinske
sestreVŠS 13.000 16.900 20.201 22.221
- za medicinske
sestre SSS 11.000 14.300 14.931 16.424
-za vozača 9.000 11.700 14.931 16.424
_ _______________

Prethodno utvrđeni iznosi neto plaća uvećavaju se za11,8% za uvjete rada,te dodaju važeći doprinosi s primjenom do 30.lipnja 1992.godine.
Od 1.srpnja 1992.godine,ovisno o standardu utvrđenom pod točkama 2.a),b) i c),utvrduje se prosječna godišnja vrijednost:

u HRD
_ _______________________
Prosječna godišnja vrijednost
Razdoblje od 1. 7.-31.12.1992.g.
1.7.-31.7. 1.8.-3.1.12.
_ _______________________
- tima hitne medicinske pomoči 5.531.721 8.870.818
- tima sanitetskog prijevoza 3.307.022 5.262.776


Za izvršene usluge sanitetskog prijevoza Stanice hitne medicinske pomoći utvrđene pod toč. 2.a), b) i c), obračunavat će iznos u visini od 15% cijene jedne litre benzina 98 oktana, a timovi hitne medicinske pomoći u dežurstvu ili pripremi pri manjim domov
Za organizacije zdravstva primarne zdravstvene zaštite koje imaju organizirana dežurstva ili stalnu pripravnost, sukladno odredbama članka 158. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91- pročišćeni teks

u HRD
_ _______________________
Razdoblfe od 1. 1.-30.6. 1992. g.
1.1.- 1.2.- 1.4.- 1.5.-
31.1. 31.3. 30.4. 30.6.
_ _______________________
1. za dežurstvo
na osnovi mjesečne neto plaće
- za liječnika 17.000 22.100 26.348 28.983
- za medieinsku sestru ili tehničara 11.000 14.300 14.931 16.424
- za vozače. 9.000 11.700 14.931 16.424
_ _______________________

s time, da se svaki iznos dijeli s mjesečnom satnicom od 182 sata i na tako dobivenu vrijednost pojedinog sata dežurstva dodaje se 50% povećanja vrijednosti za nedjelje i praznike,odnosno 30% za noćni rad i doprinosi na plaće, s primjenom do 30. lipnja 19

Od 1. srpnja 1992. godine, utvrduje se neto vrijednost jednog sata dežurstva koji iznosi:

u HRD
_ __________________
Neto vrijednost jednog sata dežurstva
Razdoblje od 1. 7. - 31.12.1992. g.
1. 7. - 31. 7. 1. 8. - 31.12.
_ __________________

- za liječnika 180 333
- za medicinsku sestru ili tehničara 113 210
- za vozača 101 186
_ __________________

s time da se utvrdeni iznosi saata dežurstva uvečavsju za 50% za nedjelje i praznike, odnosno 30% za noćno dežurstvo, te na dobiveni iznos dodaju pripadajući porezi i doprinosi.
Naknada za dežurstvo obračunava se sukladno odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90 i 19/92), tj. primjenom obračuna punog radnog vremena od 42 sata tjedno tijekom 6 dana tjedno (uključujući i subotu).
Dežurstva se pri tome računaju primjenom slijedeće satnice:

7.00 - 14.00 sati - redovito dežurstvo
14.00 - 22.00 sati - redovito dežurstvo
22.00 - 6.00 sati - noćno dežurstvo
6.00 - 7.00 sati - redovito dežurstvo

u HRD
_ __________________
Razdoblje u 1992. godini
1.1.- 1.2.- 1.4.- 1.5.- 1.7.- 1.8.-
31.1. 31.3. 30.4. 30.6. 31.7. 31.12.
_ __________________
2. za pripravnost
mjeseč. neto iznos
- za liječnika 8.500 11.050 13.174 14.491 16.426 30.310
- za med. sestru
ili tehničara 5.500 7.150 7.465 8.212 10.348 19.095
_ __________________

Na svaki iznos dodaju se pripadajuči porezi i doprinosi.

3.DIJAGNOSTIČKO-LABORATORIJSKA DJELATNOST U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Utvrđuju se kadrovski normativi:
- 1 zdravstveni
tehničar lab.smjera na 3 liječnika
- 1 viši zdrav.tehničar
lab.smjera na 4 zdrav.tehn.lab smjera
- 1 ing.biokemije na 7-10 zdrav.tehn.lab. smjera

Prosječna godišnja vrijednost laboratorijskih usluga po jednom osiguraniku utvrđuje se:

u HRD
_ ________________
Razdoblje u 1992. godini

1.1. - 1. 4. - 1. 5. - 1. 7. - 1. 8.
31. 3. 30. 4. 30. 6. 31. 7. 31.12.

u iznosu 200 260 286 343 566
_ _______________

4. POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (u domovima zdravlja, medicinskim centrima. bolnicama i lječilištima) I STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (u bolnicama, lječilištima i medicinskim centrima)

Organizacijama zdravstva s kojima je Republički fond imao sklopljen Ugovor o provođenju poliklinićko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite u 1991. godini, na osnovi utvrđenog programa rada i dogovorene naknade, uvećava se naknada za rad iz prosin
U slučajevima kada organizacija zdravstva nije imala sklopljen ugovor s Republičkim fondom za provođenje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite u 1991. godini, ispostavljat će račune ispostavama Stručne službe Republičkog fonda, obrač

5. SPECIJALNE BOLNICE, ZAVODI I OSTALE ORGANIZACIJE ZDRAVSTVA

Organizacijama zdravstva koje su u 1991. godini imale sklopljen ugovor s Republičkim fondom na osnovi utvrđenog programa, a u 1992. godini su nastavile neprekidno obavljati djelatnost iz ugovora, uvećava se mjesečna naknada za rad iz prosinca 1991. godine

Organizacije zdravstva koje osiguranicima Republičkog fonda pružaju pojedine zdravstvene usluge ispostavit će pojedinačne račune, primjenjujući cijene iz Cjenika za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine.

V.
LJEKARNIČKA DJELATNOST
Utvrđuju se uvjeti prema kojima će Republički fond uspostaviti ugovorni odnos s ljekarnama s podrućja Republičkog fonda u svezi izdavanja lijekova, sanitetskog materijala, te sanitarnih sprava i ostalih polnagala osigklranicima Republičkog fonda.
Marža se određuje na broj stanovnika određene općine:

_ __________________
Razdoblje u 1992. godini - Iznos marže
1.1. -- 22. 3. - od*
21. 3. do * 31. 12.
_ __________________
- do 10.000 stanovnika 30% 25% 23%
- Od 10.001 do 50.000
stanovnika 29% 24% 22%
- od 50.001 do 100.000
stanovnika 27% 22% 20%
- od 100.001 do 200.000
stanovnika 26% 21% 19%
- preko 200.000 stanovnika 25% 20% 18%
_ __________________
* dana objave Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornih odnosa sa subjektima provodenje zdravstvene zaštite u 1992. g.

Utvrđena marža iz prethodne stavke obračunava se od iznosa nabavne cijene lijekova, sanitetskog materijala, sanitarnih sprava i ostalih pomagala izdanih na recept, odnosno potvrdu o potrebi pomagala na teret sredstava Republičkog fonda, kao i u slučaju ka

Ljekarnama s kojima Republički fond uspostavlja ugovorne odnose za 1992. godinu, a pružaju usluge osiguranicima Republičkog fonda, osigurava se mjesećni iznos:
_ ___________________________
u HRD
Razdoblje u 1992. godini
1.1.- 1.2.- 1.4.- 1.5.- 1.8 -
31.1. 31.3. 30.4. 31.7. 31.12.
_ ___________________________
1. za obavlja-
nje dežur-
stva po jed-
noj ljekarni
koja obav-
lja dežur-
stvo 76.500 99.450 118.566 130.419 231.075

2. stalnu pri-
pravnost
po jednoj
ljekarni ko-
ja obavlja
priprav-
nost 25.500 33.150 39.522 43.473 77.025
_ ___________________________

Utvrđuje se vrijednost režijskog sata (radni sat farmaceuta) za pojedinačnu izradu magistralnog lijeka po recep tu liječnika:

_ ___________________________
u HRD
Razdoblje u 1992.godini
1.1.-31.3. 1.4.-30.4. 1.5.-31.7. 1.8.-31.12.
_ ___________________________
u iznosu 300 390 429 780
_ ___________________________

VI.
Osiguranici koji imaju priznat status prognanika (u daljnjem tekstu: prognanici) i osiguranici koji imaju priznat status izbjeglica (u daljnjem tekstu: izbjeglice) ostvaruju zdravstvenu zaštitu prema mjestu privremenog boravka, sukladno odredbama Uredbe o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", br. 64/91) i odredbama Qdluke o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranika s ugroženih područja Republike Hrvatske, te odobrenju troškova na teret udruženih sredstava ("Narodne novine", br. 32/91).
Osobe koje imaju priznati status izbjeglica (u daljnjem tekstu: izbjeglice) ostvaruju zdravstvenu zaštitu prema mjestu privremenog boravka na području Republike Hrvatske, sukladno uputi Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (Klasa: 119-04/92-04/04, Urbroj: 534-02-07-92-01, od 16. travnja 1992. godine objavljenoj u javnom tisku).
Prognanici i izbjeglice mogu zdravstvenu zaštitu ostvarivati u svim organizacijama zdravstva, odnosno u ordinacijama liječnika privatne prakse s kojima Republički fond ima sklopljen Ugovor za 1992. godinu.
Organizacija zdravstva, odnosno liječnici privatne prakse koji su pružili zdravstvenu uslugu prognaniku i izbjeglici, ispostavljaju račun za pruženu zdravstvenu uslugu obraćunatu po vrstama i količini i cijenama iz Cjenika, odnosno broju bodova i cijeni boda prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka, bez naplaćenog ućešća, ispostavi Strućne službe Republićkog fonda na području koje je sjedište organa koji je prognaniku, odnosno izbjeglici priznao taj status.
Ispostava Stručne službe Republičkog fonda, dužna je na osnovi dostavljenih raćuna organizacija zdravstva, odnosno liječnika privatne prakse podmiriti financijske obveze.
Sve troškove za izvršene zdravstvene usluge prognanicima i izbjeglicama ispostava Stručne službe Republičkog fonda posebice bilježi.
VII.
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj i osiguranika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, te obračun međusobnih obveza i potraživanja, utvrđen je Sporazumom o prebijanju međusobnih obveza i potraživanja u svezi prava koje osiguranici Republike Hrvatske i Republike Slovenije ostvaruju na području druge Republike (Klasa: 00-01/92-01/3, Urbroj: 943-14-92-1 od 10. ožujka 1992. godine).
VIII.
Do dana sklapanja ugovora prema odredbama ove Odluke, Republički fond će privremeno organizacijama zdravstva isplatiti naknadu za siječanj 1992. godine, u visini naknade iz prosinca 1991. godine prema sklopljenom ugovoru. uvećanu za 58% .
IX.
Praćenje izvršenja rada u primarnoj, polikliničko-konzilijarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti, iskazuje se za prva tri mjeseca 1992. godine prema cijenama iz Cjenika, a od 1. travnja 1992. godine prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka primjenom bod sustava.
X.
Organizacijama zdravstva koje provode mjere polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja, medicinskim centrima, bolnicama i lječilištima, odnosno mjere stacionarne zdravstvene zaštite u bolnicama. lječilištima i medicinskim centrima odnosno specijalnim bolnicama, zavodima i ostalim organizacijama zdravstva, s .ojima je Republički fond imao sklopljene ugovore za provodenje zdravstvene djelatnosti u 1991. godini, Republički fond će doznačivati naknadu za rad za mjesec travanj 1992. godine u visini iznosa naknade za ožujak 1992. godine uvećane za 30%, te za mjesec svibanj i lipanj, naknadu uvećanu za još dodatnih 10%:
Naknada za rad za srpanj 1992. godine, utvrduje se, sukladno odredbama prethodne stavke tako da se naknada za lipanj 1992. godine uvećava za 30%, a naknada za mjesec kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 1992. godine na osnovi naknade za srpanj 1992. godine, uvećane za 60%.
Navedenim iznosima naknada osiguravaju se plaće uposlenih djelatnika, sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske odnosno odredbama Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnike i javna poduzeća, glede iznosa najniže osnovne plaće ("Narodne novine". br. 53/92), kao i nužni materijalni troškovi u svezi obavljanja zdravstvene djelatnosti prema obračunatim troškovima za razdoblje od siječnja do lipnja 1992. godine.
XI.
Obračun isplaćenih naknada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno izvršenih usluga u polikliničko-konzilijarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine izvršit će se do kraja mjeseca travnja 1992. godine, za travanj, svibanj i lipanj 1992. godine do kraja mjeseca kolovoza 1992. godine, za srpanj, kolovoz i rujan 1992. godine do kraja mjeseca studenog 1982. godine i za listopad. studeni i prosinac 1992. godine do kraja mjeseca veljače 1993. godine, na način kako je to utvrđeno odredbama Odluke o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini ("Narodne novine", broj 3/92).
XII.
Do utvrđivanja vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka za sve zdravstvene usluge za koje je sukladno odredbama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine", br. 32/91 - proćišćeni tekst, 53A/91, 70/91 i 32/92), utvrđen iznos učešća u postotku od cijene zdravstvene usluge, kao i za potrebe ispostavljanja pojedinačnih računa za izvršene zdravstvene usluge iskazane po vrstama i količini za osiguranike Republičkog fonda, te za osiguranike po osnovama konvencije i reciprociteta. organizacije zdravstva i liječnici privatne prakse, s kojima Republički fond ima sklopljen ugovor o obavljanju zdravstvene djelatnosti za 1992. godinu, koristit će se cijene iz Cjenika koje se u tom slučaju linearno povećavaju za 30% s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a najduže do 30. lipnja 1992. godine.
XIII.
Primjenom Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka od 1. travnja 1992. godine, prestaje primjena standarda i normativa u prim. zdravstvenoj zaštiti utvrdenih Odlukom o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine". br. 5/81 i 32/91).
XIV.
Utvrđuje se mjesečni iznos od 11.583 HRD s primjenom od 1. travnja 1992. godine, od 1. svibnja 1992. godine mjesečni iznos od 12.741 HRD, od t. srpnja 1992. godine mjesečni iznos od 15289 HRD, te od 1. kolovoza mjesečni iznos od 22.842 HRD, kao naknada za smještaj djece u druge obitelji Centra za rehabilitaciju slušanja i govora - SUVAG.
XV.
Utvrduje se iznos od 455 HRD kao naknada za bočicu krvi dobrovoljnih davalaca Hrvatskom crvenom križu s primjenom od 1. travnja 1992. godine, od 1. svibnja 1992. godine iznos od 501 HRD, od 1. srpnja iznos od 801 HRD. te od 1. kolovoza iznos od 992 HRD.
XVI.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/92-01/62
Urbroj : 338-24-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti