POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne naredbe - uredba o praćenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90.,14/91., 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 8. travnja 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"
I.
Osniva se poduzeće "Remontno brodogradilište Šibenik" za remont trgovačkih i ratnih brodova, brodskog naoružanja, strojeva i opreme.
Tvrtka poduzeća je: Remontno brodogradilište Šibenik d. o. o. sa sjedištem u Šibeniku, Mandalina. Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske.
II.
Sredstva za osnivanje i početak rada Poduzeća osiguravaj u se :
- iz sredstava. koja su temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) postala vlasništvo Republike Hrvatske, a pripadala su vojnoj ustanovi Mornaričko-tehnički remontni zavod "Velimir Škorpik", Šibenik; - iz proračuna Republike Hrvatske.
III.
Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim osobama, te drugih izvora u skladu s važećim propisima.
IV.
Djelatnosti Remontnog brodogradilišta Šibenik su:

  1. Remont svih vrsta ratnih. stražarskih, trgovačkih, putničkih i turističkih brodova, domaćih i stranih;
  2. Remont brodskog, obalnog i streljačkog naoružanja i municije;
  3. Remont i ispitivanje brodskih i transportnih motora. elektrostrojeva i uređaja i brodske opreme;
  4. Gradnja manjih brodova i čamaca i pružanje usluga korisnicima nautičkog turizma;
  5. Proizvodnja sredstava ratne tehnike, strojnih rezervnih dijelova i brodske opreme;
  6. Uvoz i izvoz za potrebe djelatnosti poduzeća;
  7. Drugi poslovi odredeni Statutom poduzeća.

V.
Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor. Upravni odbor ima sedam članova od kojih ćetiri imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva pomorstva i Ministarstva obrane, a tri biraju djelatnici Poduzeća na naćin određen Statutom. Do donošenja Statuta poduzeća članove Upravnog odbora imenuje poslovodstvo Poduzeća i rukovoditelji organizacionih jedinica na zajedničkoj sjednici.
VI.
Upravni odbor bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora.
Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
VII.
Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske :
- donosi Statut Poduzeća;
- donosi plan razvoja;
- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokrića gubitaka;
- donosi godišnji obračun Poduzeća:
- odlučuje o statusnim promjenama Poduzeća i promjeni oblika Poduzeća;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovne glavnice.
Upravni odbor samostalno:
- donosi planove i programe rada;
- donosi opće akte Poduzeća;
- postavlja i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima u skladu sa Statutom;
- obavlja i druge poslove u svezi sa realizacijom upravljačke funkcije.
VIII.
Direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva i Ministarstva obrane. Direktor organizira i rukovodi procesom rada i poslovanjem Poduzeća, zastupa Poduzeće prema trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Poduzeća. Direktor obavlja i druge poslove predvidene Statutom.
IX.
Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva pomorstva i Ministarstva obrane.
X.
Poduzeće počinje s radom danom donošenja ove odluke. Upis u sudski registar izvršit će se nakon imenovanja direktora.
XI.
Upravni odbor dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti Statut Poduzeća. Do donošenja Statuta i drugih općih akata Upravni odbor će privremeno urediti pitanja u svezi s organizacijom, pravima i obvezama zaposlenih, zarade zaposlenih, način raspolaganja sredstvima i dr.
XII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 432-02/92-01/21
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 8. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti