POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dopune i izmjene propisa - sporazum o visini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavke 2. Zakona o cestama - pročiščeni tekst ("Narodne novine" br. 56/91 i br. 49/92) i članka 61. stavke 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u - Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 57/90) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 2. sjednici održanoj 10. studenog 1992. godine donio je
ODLUKU
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se kriterifi i mjerila za utvrđivanje visine naknade, te način i nadležnost organiziranja i provođenja postupka za ustupanje cestovnog zemljišta ria korištenje.
I. OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA
Članak 2.
Obveznici plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta jesu pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) koji koriste cestovno zemljište uz javne ceste u Republici Hrvatskoj bez obzira da li obavljaju prateće uslužne djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovina, servisi i dr.) ili ga koriste za druge; nekomercijalne svrhe (uzgoj poljoprivrednih kultura, izgradnja stambenih objekata i sl.)
II. KRITERlJI I MJERILA
Članak 3.
Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuju se za:
A. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U KOMERCIJALNE SVRHE (obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti)
za:

  1. objekte trajnog karaktera
  2. objekte privremenog karaktera

B. KORIŠTENJE,CESTOVNOG ZEMLJlŠTA U NEKOMERClJALNE SVRHE (uzgoj poljoprivrednih kultura, pašnjaci, izgradnja stambenih objekata),
A.1. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U KOMERCIJALNE SVRHE za objekte trajnog karaktera (zidani,čvrsti objekti)
Članak 4.
Kriterij za utvrđivanje visine naknade za korištenje, cestovnog zemljišta za objekte trajnog karaktera u kojima se obavljaju prateće uslužne djelatnosti (komercijalno korištenje) a) za pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku, trgovačku, servisnu i sl. djelatnost je ostvareni promet od obavljanja djelatnosti b) za korisnike koji obavljaju djelatnost prodaje nafte i naftnih prerađevina ostvareni maloprodajni rabat (razlika u cijeni), odnosno maloprodajna cijena nafte i naftnih prerađevina.
Članak 5.
Mjerilo za utvrđivanje visine naknade je: za korisnike iz točke a) članka 4. - postotak od ostvarenog prometa, a za korisnike iz točke b) članka 4. - postotak od ostvarenog maloprodajnog rabata (razlika u cijeni), odnosno maloprodajne cijeae nafte i naftnih prerađevina.
Članak 6.
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se, temeljem kriterija i mjerila iz članka 4. i 5. ove odluke u visini od:
A.2. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U KOMERCIJALNE SVRHE za objekte privremenog karaktera (pokretne radnje, kiosci)
Članak 7.
Kriterij za utvrđivanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta za objekte privremenog karaktera (pokretne radnje, kiosci) u kojima se obavljaju uslužne djelatnosti (komercijalno korištenje) je veličina cestovnog zemljišta izražena u m2 koje koristi korisnik, a mjerilo je mjesečni paušal izražen u DEM/m2, cestovnog zemljišta.
Članak 8.
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se temeljem kriterija i mjerila iz članka 7. ove odluke u visini od: a) -% od ostvarenog prometa od obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih, ostalih usluga, za korisnike iz točke a) članka 4. b) -% od ostvarenog rabata (razlika u cijeni) nafte i naftnih prerađevina /% od maloprodajne cijene nafte i naftnih prerađevina iz točke b) članka 4. ove odluke.
B. KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA U NEKOMERCIJALNE SVRHE
Članak 9.
Kriterij za utvrđivanje naknade za korištenje cestovnog zemljišta u vlasništvu Poduzeća "Hrvatske ceste" u nekomercijalne svrhe (uzgoj poljoprivrednih kultura, pašnjaci, izgradnja stambenih objekata) je veličina cestovnog zemljišta izražena u m2 koje korisnik koristi, a mjerilo je mjesečni paušal izražen u DEM/m2 cestovnog zemljišta.
Članak 10.
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta koje je u vlasništvu Poduzeća "Hrvatske ceste" utvrđuje se temeljem kriterija iz članka 9. ove odluke u visini od 0,35 DEM/m2 mjesečno za sve kategorije cesta u Republici Hrvatskoj.
Članak 11.
Naknadu za korištenje cestovnog zemljišta iz članka 6. 8. i 10. ove odluke korisnik obračunava i uplaćuje mjesečno na žiro-račun Poduzeća "Hrvatske ceste", a kontrolu naplate vrši Poduzeće "Hrvatske ceste" godišnje ili za period korištenje cestovnog zemljišta kod objekata privremenog karaktera.
Članak 12.
Iznosi izraženi u DEM kojima je utvrđena visina naknade iz članka 8. i 10. ove odluke preračunavaju se u HRD po tečaju poslovne banke korisnika ili Narodne banke Hrvatske na dan uplate.
Članak 13.
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđene u članku 6. utvrđuju se kod raspisa natječaja za ustupanje korištenja cestovnog zemljišta - kao isklične veličine.
III. NAČIN I NADLEŽNOST ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA POSTUPKA ZA USTUPANJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA
Članak 14.
Organiziranje i provođenje postupka za ustupanje cestovnog zemljišta na korištenje je prema odredbama članka 11. Zakona o cestama, u nadležnosti Poduzeća "Hrvatske ceste" Služba financijskih, komercijalnih i općih poslova. Poduzeće "Hrvatske ceste" može organiziranje i provođenje postupka za ustupanje cestovnog zemljišta prenijeti na drugu pravnu osobu ugovorom, prema odredbi članka 12. Zakona o cestama.
Članak 15.
Način organiziranja i provođenja postupaka za ustupanje cestovnog zemljišta na korištenje je: 1. natječaj
- za slobodne projektirane lokacije utvrđene po Poduzeću "Hrvatske ceste" 2. direktna pogodba
- za objekte u funkciji, za ustupanje cestovnog zemljišta u komercijalne svrhe za objekte privremenog karaktera, za nekomercijalno korištenje cestovnog zemljišta, te u ostalim slučajevima na koje se ne odnosi točka 1. ovog članka.
Članak 16.
Ostali međusobni odnosi između Poduzeća "Hrvatske ceste" i korisnika uređuju se ugovorom.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje postojećih objekata na cestovnom zemljištu u kojima se obavljaju prateće uslužne djelatnosti u Republici Hrvatskoj (pročiščeni tekst) broj: 345-01-9562/92 od 19. lipnja 1992. godine.
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Narodnim novinama".
Broj : 345-01- 14843/92.
Zagreb, 10. studenoga 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti