POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne isprave - zakon o fundaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 10. stavak 2. i članka 240. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske propisuje

PRAVILNIK
o uzimanju uzoraka i carinslum obilježjima

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način uzimanja uzoraka robe, kao i vrste carinskih obilježja i način njihove upotrebe.

II. UVJETI I NAČIN UZIMANJA UZORAKA ROBE

Članak 2.
Uzorci robe uzimaju se ako se, radi utvrđivanja vrste i kakvoče robe, u carinskom postupku treba izvršiti kemijsko-tehnološko ili koje drugo ispitivanje robe.

Članak 3.
Uzorci robe u carinskom postupku uzimaju se po službenoj dužnosti ili na zahtjev carinskog obveznika.
Uzimanje uzoraka robe po službenoj dužnosti, prema članku 5. stavak 2 pod 4), članku 240. stavak 1., članku 243. stavak 2. i članku 244. stavak 2 Carinskog zakona. carinarnica obavlja u nazočnosti carinskog obveznika.
O uzimanju uzoraka sastavlja se zapisnik u tri primjerka, a jedan primjerak carinarnica zadržava, jedan primjerak predaje carinskom obvezniku i jedan primjerak dostavlja zajedno s uzorkom carinskoj laboratoriji, odnosno ustanovi koja će obaviti ispitivanje robe.
Uzimanje uzoraka na zahtjev carinskog obveznika i u drugim slučajevima obavlja se u nazočnosti carinskog djelatnika.
Tiskanica zapisnika o uzimanju uzoraka otiskana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio ("Tiskanica 1").

Članak 4.
Od svake vrste robe uzimaju se u pravilu, po tri primjerka uzoraka, u količinama potrebnim za ispitivanje.

Članak 5.
Ako ima više koleta, cisterni, vagona ili drugih prijenosnih, odnosno prijevoznih sredstava u kojima se nalazi istovrsna roba čija se istovjetnost ne može utvrditi običnim pregledom, uzima se potreban broj uzoraka iz onih koleta, cisterni, vagona ili drugih prijenosnih, odnosno prijevoznih sredstava koje odredi carinarnica.

Članak 6.
Potrebna količina robe koja se u smislu članka 4. i 5. ovog pravilnika, uzima kao uzorak, u pravilu, iznosi:
a) za robu u krutom stanju:

 1. otrovne, korozivne i slične tvari 50 g
 2. masti, voskove i ostalu robu 100 g

b) za robu u tekućem stanju:

 1. naftu i naftne derivate 500 ml
 2. parafin 400 ml
 3. biljna ulja 250 ml
 4. eterična ulja, ekstrakte i koncentrate mirisa, vitamina i sl. 25 ml
 5. alkohol i alkoholna pića 1000 ml
 6. otrovne, korozivne i slične tvari 50 ml
 7. ostalu robu 100 ml

c) za robu u listovima, pločama, folijama, trakama, šipkama i sl.:
1) papir - u svicima širine do 15cm 20 cm po širini svitka
- u svicima širine preko 15 cm 20 cm po širini svitka
- u listovima 2 arka
2) karton i ljepenku 30 cm x 30 cm
3) kožu, plastičnu foliju, lim i drugu robu u pločama 20 cm x 30 cm
4) kovinske trake, šipke, profile. žicu 100cm
d) za tekstilnu robu:

 1. predivo i vlakna 50 do 150 g
 2. monofilamente 10 m
 3. metražnu robu 10 cm po cijeloj širini
 4. tkaninu za zastore 20 cm po cijeloj širini


Ako je za ispitivanje robe dovoljna manja količina od količine iz stavka 1. ovog članka, odnosno ako je za ispitivanje robe potrebna veča količina - uzeti če se ona količina robe koja je potrebna za ispitivanje - po mogučnosti u dogovoru s carinskimn laboratorijem.

Članak 7.
Za svaku vrstu robe potrebno je uz uzorak od carinskog obveznika zahtjevati dostavu certifikata, atesta ili slične isprave (prospekt i dr.), koja sadrži podatke o sastavu i drugim karakteristikama robe potrebnim za njezino razvrstavanje po Carinskoj tarifi.

Članak 8.
Roba uzeta kao uzorak mjeri se i utvrđena količina označava na omotu uzorka i unosi u zapisnik o uzimanju uzoraka.
Svaki primjerak uzorka robe označava se rednim brojem.
Ako se uzima uzorak robe u originalnom pakovanju, u zapisnik o uzimanju uzorka unose se i karakteristični podaci naznačeni na tom pakovanju.

Članak 9.
Radi osiguranja istovjetnosti uzoraka svaki uzorak mora biti obilježen jednim od carinskih obilježja (carinska plomba ili carinski pečat).

Članak 10.
Na uzete uzorke carinarnica stavlja naljepnicu ("Tiskanica 2") koja je otiskana uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.
Poslije izvršenog ispitivanja, uzorak od vrijednosti carinarnica vraća u koleta iz kojih su uzeti, ako nisu utrošeni ili postali neupotrebljivi zbog ispitivanja.
Ostale uzroke, ako ih carinski obveznik ne želi primiti, carinarnica stavlja u carinsku zbirku ili ih uništava ako carinarnici nisu potrebni.
Ako se u vezi s uzetim uzorcima vodi carinsko-upravni postupak, odnosno upravni spor uzorci se moraju čuvati do okončanja postupka, odnosno spora.

Članak 12.
Ako se uzorci robe uzimaju prema članku 5. stavak 2. pod 4) i članka 237. Carinskog zakona; na prijevoznoj, odnosno prijenosnoj ispravi carinarnica označava da su uzorci uzeti i koja količina robe je uzeta kao uzorak.
U odnosu nakoličinu uzoraka koji se uzimaju, primjenjuje se odredba članka 6. ovog pravilnika.

Članak 13.
Posude i materijal koji su potrebni za uzimanje uzoraka robe po službenoj dužnosti osigurava carinarnica.

III. VRSTE CARINSKIH OBILJEŽJA I NAČIN NJIHOVE UPORABE

Članak 14.
Carinska obilježja su sredstva kojima se obilježava carinska roba radi osiguravanja njene istovjetnosti od trenutka stavljanja pod carinski nadzor do završetka carinskog postupka.

Članak 15.
Obilježavanje robe carinskim obilježjima obavlja se ako je to predviđeno Carinskim zakonom ili drugim propisima donijetim na temelju Carinskog zakona, odnosno ako u carinskom postupku treba osigurati istovjetnost robe.

Članak 16.
Carinska obilježja su carinska plomba i otisci carinskog pečata.
Kao carinska obilježja smatraju se i opis robe. ovjereni od carinarnice, koji se upotrebljavaju ako se na carinsku robu ne mogu staviti carinska obilježja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17
Carinska plomba je oblikovani plosnati komad olova. okruglog oblika, sa šupljinom u presjeku koja se s jedne strane završava jednim otvorom. a s druge strane s dva otvora. Kroz plombu se provlači željezna žica, špaga i sl.
Pri obilježavanju robe, plomba se žigoše (preša) carinskim klještima, na kojima je na jednoj strani urezan grb Republike Hrvatske, a na drugoj strani broj kliješta i naziv carinarnice.
Svaka carinska kliješta moraju imati poseban broj. Carinska plomba može biti izrađena i od drugog odgovarajućeg materijala.

Članak 18.
Carinski pečat je od gume, okruglog oblika, presjeka 35 mm, odnosno 20 mm, i na njemu je upisan pun naziv ovlaštene carinarnice u koncentrićnim krugovima oko grba Republike Hrvatske, na hrvatskom jeziku.

Članak 19.
Carinska plomba i carinski pečat stavljaju se, odnosno otiskuju na najpogodnije mjesto na robi, na omotu robe, na prijevoznom sredstvu, prostoriji ili prostoru, a podatke o stavljanju plombe odnosno otiskivanju pečata unosi se u odgovarajuču ispravu (carinsku prijavu za uvoz i provoz robe, prijevoznu ispravu. zapisnik i dr.).
Prilikom stavljanja carinskih obilježja posebno će se paziti da se roba ne ošteti ili ne učini neupotrebljivom za svrhe za koje se uvozi, izvozi ili provozi.

Članak 20.
Carinska obilježja, carinska kliješta i drugi materijal potreban za obilježavanje robe. osigurava Carinska uprava Republike Hrvatske.

Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima ("Službeni list", br. 35/76, 5/80, 71/80 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 81/92).

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/443
Urbroj : 513-02-92-1
Zagreb. 5. listopada 1992.

V. d. direktora
Branko Skok, v. r


_ ______________________________
CARINSKA UPRAVA Tiskanica 1
REPUBLIKE HRVATSKE

Carinarnica __________________
Car: Ispostava__________________
Broj kontrolnika__________________
Datum__________________ZAPISNIK
o uzimanju uzoraka


 1. Broj i datum UCD-ICD-CP____________________________________
 2. Podnositelj deklaracije____________________________________
 3. Carinsii obveznik____________________________________
 4. Proizvođač____________________________________
 5. Trgovački naziv robe____________________________________
 6. Korisnik robe____________________________________
 7. Prijavljena tarifna oznaka____________________________________

Carinske tarife ša šifrom____________________________________
8. Uzorci uzeti iz____________________________________
9. Carinska obilježja____________________________________
10.Primjedba____________________________________


Ovaj zapisnik sastavljen je dana _____________________ u tri primjerka. .


Nazočan uzimanju uzoraka i :
primio primjerak zapisnika Carinskl djelatnlk
_____________________ _____________________
(M.P.)


_ _____________________________
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE Tiskanica 2

Carinarnica_____________________ CI_____________________

Broj i datum UCD-ICD-CP_____________________
Trgovački naziv robe_____________________
Uzorak uzet dana_____________________ iz _____________________
_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti