POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne deklaracije - pravilnik o univerzalnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlsticamaslijepih osoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilacau unutarnjem putničkom prometu
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o povlasticama slijepihosoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilacau unutarnjem putničkom prometu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske doniona skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 10. travnja 1992, Vijećaopćina 10. travnja 1992. i Vijeća udruženog rada 10. travnja 1992.
Broj : PA4-28/ 1-92.
Zagreb, 15. travnja 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o povlasticama slijepihosoba, osoba oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihbolesti kao i osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilacau unutarnjem putničkom prometu
Članak 1.
U Zakonu o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofijei srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multipleskleroze i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu ("Narodnenovine", br. 9/79., 33/86. i 59/90.). u nazivu zakona iza riječi:"multiple skleroze" stavlja se zarez i dodaju riječi: "mentalnonedovoljno razvijenih, osoba oštećena sluha, dijaliziranih bolesnika, invalidarada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelostiili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijedinvalidnosti bilo prirođene ili stečene".
Članak 2.
U članku 1. iza riječi: "multiple skleroze" stavlja se zarez:i dodaju riječi: "mentalno nedovoljno razvijeni, osobe oštećena sluha,dijalizirani bolesnici, invalidi rada, civilni invalidi rata koje nisuu stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnogindividualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirodeneili stečene", riječ: "Socijalističke" briše se, a riječi:"u unutrašnjem" zamjenjuju se riječima: "na teritoriju RepublikeHrvatske". Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Ovlašćujese ministar zdravstva da u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovogazakona, propiše kriterije za ostvarivanje prava na korištenje povlasticapo ovom zakonu posebnim pravilnikom za mentalno nedovoljno razvijene, osobeoštećena sluha, dijalizirane bolesnike, invalide rada i civilne invaliderata."
Članak 3.
U članku 6. riječi: "Savez slijepih Jugoslavije, odnosno Savezdistrofičara Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Savez slijepihi slabovidnih Hrvatske, Savez društava distrofićara Hrvatske i Savez multipleskleroze Republike Hrvatske."
Članak 4.
Članak 7. mijenja se i glasi: "Sredstva za davanje naknada za iskorištenepovlastice iz članka 3. i 4. ovoga zakona poduzećima i samostalnim privrednicimakoji obave prijevoz osiguravaju se u republičkom proračunu."
Članak 5.
Članak 8. mijenja se i glasi: "Ovlašćuje se ministar financijada u sporazumu s ministrom prometa i veza pravilnikom propiše postupakza ostvarivanje prava na korištenje povlastica po ovom zakonu u roku od30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona."
Članak 6.
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske dautvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o povlasticama slijepih osoba, osobaoboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kaoi osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih pratilaca u unutarnjemputničkom prometu.
Članak 7.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnimnovinama".
Klasa: 562-01/92-01/02
Zagreb, 10. travnja 1992.
SABOR REPUBLlKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti