POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - donešeni propisi - pravilnik o visini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o humanitarnoj pomoći
Proglašavam Zakon o humanitarnoj pomoći koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. studenoga 1992.
Broj : PA4-99/ 1-92.
Zagreb, 1. prosinca 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o humanitarnoj pomoći
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Humanitarnom pomoći, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se materijalna i financijska dobra namijenjena ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima domovinskog rata te civilnim invalidima domovinskog rata i njihovim obiteljima, prognanicima, izbjeglicama, osobama u stanju socijalno-zaštitne potrebe uzrokovane elementarnim nepogodama i drugim korisnicima socijalne zaštite utvrđenim posebnim propisima.
Članak 2.
Ovaj Zakon primjenjuje se na udruženja građana i društvene organizacije kojima je jedan od ciljeva prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći (u daljem tekstu: "humanitarne organizacije").
Članak 3.
Javnim interesom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se osobito oblici humanitarne pomoći kojima je cilj zaštita zdravlja pučanstva; osiguranje i poboljšanje kvalitete življenja, posebice smještaja, stanovanja i prehrane; osiguranje uvjeta školovanja te pomoći u obnovi stambenih, javnih i drugih objekata.
II. UVJETI PRIKUPLlANJA HUMANITARNE POMOĆI
Članak 4.
Humanitarne organizacije ne mogu prikupljati i raspoređivati humanitarnu pomoć bez prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva rada i socijalne skrbi. Zahtjev za davanje suglasnosti obvezatno sadrži: 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te imena osoba ovlaštenih za zastupanje, 2. izvod iz statuta, odnosno akta kojim se utvrđuju izvori i način prikupljanja te kriteriji i način raspodjele humanitarne pomoći i 3. predočenje dokaza o postojanju uvjeta i sredstava za obavljanje djelatnosti prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći. Dobivenu suglasnost podnositelj zahtjeva dužan je priložiti pri upisu u registar. Ministarstvo rada i socijalne skrbi uskratit će suglasnost kad ocijeni da izvori i kriteriji te način prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći nisu u javnom interesu. Protiv rješenja kojim se uskraćuje suglasnost nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 5.
Humanitarne organizacije dužne su voditi evidenciju o korisnicima i opsegu prikupljene i raspodijeljene humani tarne pomoći te o tome dostavljati izvješća Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Način vodenja evidencije te sadržaj i rokove izvješča iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ministar rada i socijalne skrbi.
Članak 6.
Ministarstvo rada i socijalne skrbi može, razmjeno trenutnim potrebama, predložiti humanitarnim organizacijama usmjeravanje humanitarne pomoći.
Članak 7.
Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona te nad zakonitošću rada humanitarnih organizacija glede prikupljanja i namjenske raspodjele humanitarne pomoći, provodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se pračenjem odgovarajućih podataka, dokumenata i izvješča te neposrednim uvidom u rad i poslovanje humanitarnih organizacija.
Članak 8.
Ministar rada i socijalne skrbi, rješenjem će zabraniti prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoči humanitarnim organizacijama kod kojih se provođenjem nadzora utvrdi jedan od slijedećih slučajeva:

  1. nenamjensku uporabu prikupljene humanttarne pomoći,
  2. raspodjelu prikupljene humanitarne pomoći suprotno vlastitim aktom utvrđenim načinima i kriterijima raspodjele,
  3. nepostojanje propisanih evidencija o prikupljanju i raspodjeli humanitarne pomoći,
  4. izostanak dostavljanja propisanog izvješća u rokovima utvrđenim u propisu donijetom na osnovi članka 5. stavak 2. ovoga Zakona. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezatna se dostavlja na daljnji postupak organu uprave kod kojeg je registrirana humanitarna organizacija kojoj se zabranjuje prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.

Članak 9.
Organ nadležan za registraciju brisat će iz registra djelatnost prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći, kad je rješenjem iz članka 8. ovoga Zakona, humanitarnoj organizaciji zabranjeno prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći.
Članak 10.
Ministarstvo rada i socijalne skrbi vodi jedinstvenu evidenciju korisnika humanitarne pomoći iz članka 1. ovoga Zakona na temelju podataka iz službenih evidencija koje vode nadležna tijela državne vlasti i na temelju podataka pribavljenih od humanitarnih organizacija sukladno članku 5. ovoga Zakona.
Članak 11.
Strane pravne osobe, vjerske zajednice i druge domaće pravne osobe osim pravnih osoba iz članka 2. ovoga Zakona koje prikupljaju i raspodjeljuju humanitarnu pomoć na teritoriju Republike Hrvatske mogu to činiti nakon što o tome obavijeste Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Izuzetno, od odredbe stavka 1. ovoga članka Ministarstva rada i socijalne skrbi može osobi iz stavka 1. ovoga članka uvjetovati prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći primjenom odredbi ovoga Zakona, a može joj i zabraniti prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći na teritoriju Republike Hrvatske.
Članak 12.
Za proizvode koji se prikupljaju i raspoređuju kao humanitarna pomoć, ako prema važećim propisima nisu oslobođeni od plaćanja carina ili poreza na promet, Vlada Republike Hrvatske može propisati oslobađanja ili olakšice. Vlada Republike Hrvatske može propisati za prijevoz humanitarne pomoći oslobađanja ili olakšice za plaćanje naknada za upotrebu cesta i objekata na cestama. Naknada za prijevoz trajektom ili brodom koju plaćaju prijevoznici humanitarne pomoći iz inozemstva jednaka je naknadama koje plaćaju domaći prijevoznici.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Postojeće humanitarne organizacije dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zatražiti od Ministarstva rada i socijalne skrbi suglasnost iz članka 4. ovog Zakona. Humanitarnoj organizaciji koja ne zatraži suglasnost za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoči ili pomoć prikuplja i raspodjeljuje protivno ovom Zakonu Ministarstva rada i socijalne skrbi zabranit će prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći. Ako humanitarna organizacija nastavi s prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći, nadležni organ uprave koji vodi registar društvenih organizacija i udruženja građana, na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi, brisat će je iz registra društvenih organizacija, odnosno udruženja građana.
Članak 14.
Strane i domaće pravne osobe iz članka 11. ovoga Zakona dužne su su o prikupljanju i raspodjeli humanitarne pomoći obavijestiti Ministarstvo rada i socijalne skrbi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 15.
Ministar rada i socijalne skrbi propis iz članka 5. ovoga Zakona donijet će u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Ministarstvo rada i socijalne skrbi ustrojit će evidenciju iz članka 10. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Članak 16.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 550-05/92-01/04
Zagreb, 27. studenoga 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti