POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - domaće pravo - program mjerenja kakvoće ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. studenoga 1992.
Broj : PA4-95/ 1-92
Zagreb,1. prosinca 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu
Članak 1.
U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine, br.18/92. i 33/92") u članku 17. iza riječi: "nagrade" stavlja se točka, a riječi: "i regres za godišnji odmor" brišu se.
Članak 2.
Članak 21. mijenja se i glasi: "Nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna jesu:
I. u razdjelu 38:

  1. Ministarstvo obrane, pozicija 493.,
  2. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, pozicija 494.,
  3. Agencija za obnovu, pozicija 496.,
  4. Ministarstvo financija, pozicija 495. i 497.

II
u razdjelu 39:

  1. Ministarstvo financija, pozicije 498., 502., 503., 510., 511., 512., 517., 518. i 520.,
  2. Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb, pozicija 499.,
  3. Ministarstvo pravosuđa i uprave, pozicija 507
  4. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, pozicija 506.,
  5. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i individualnih poljoprivrednika Hrvatske; pozicije 513., 514., 515. i 51.

Članak 3.
Članak 22. mijenja se i glasi:
"Vlada Republike Hrvatske rasporedit će sredstva osigurana u Posebnom dijelu Proračuna:
I. u 6. razdjelu, pozicije 34; 35., 36. i 37. na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova,
II. u 10. razdjelu, pozicije 52. i 53. na prijedlog Ministarstva kulture i prosvjete,
III. u 12. razdjelu, pozicije 82., 83., 4. i 85. na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza,
IV. u 13. razdjelu, pozlcija 120. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,
V. u 15. razdjelu, pozicija 136. na prijedlog Ministarstva turizma i trgovine,
VI. u 17. razdjelu, pozicija 151. na prijedlog Ministarstva znanosti,
VII. u 36. razdjelu, pozicija 409. na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva kulture i prosvjete i Ministarstva zdravstva,
VIII. u 38: razdjelu: 1. pozicija 493. na prijedlog Ministarstva obrane, 2. pozicija 494. na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza, 3. pozicija 496. na prijedlog Agencije za obnovu,
IX. u 39. razdjelu: 1. pozicije 500., 504. i 507. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, 2. pozicija 501. na prijedlog Ministarstva financija, 3: pozicija 506. na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Članak 4.
Članak 23. mijenja se i glasi: "Sredstva raspoređena u 12. razdjelu, pozicije 86., 87., 88., 89. i 90. rasporedit će Ministarstvo pomorstva, prometa i veza."
Članak 5.
U članku 24. brojke: "22. i 113.", zamjenjuju se brojkama: "11. i 80:", a riječi: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede" riječima: "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva"
Članak 6.
U članku 25. brojke: "28. i 160." zamjenjuju se brojkama: "8. i 49.".
Članak 7.
U članku 26. brojke: "40. i 420." zamjenjuju se brojkama: "36. i 409.".
Članak 8.
U članku 27. brojke: "40. i 421." zamjenjuju se brojkama: "36. i 410.", a riječi: "Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske", riječima: "Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora".
Članak 9.
U članku 28. brojke: "42., 501. i 502." zamjenjuju se brojkama: "38., 493:, 494. i 496.".
Članak 10.
Iza članka 28. dodaje se članak 28a.; koji glasi: "Članak 28a. Pravo na izvozne stimulacije imaju izvoznici koji su podnijeli zahtjev Narodnoj banci Hrvatske do stupanja na snagu ovog zakona. Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvarit će izvoznici pod uvjetom da su ostvarena devizna sredstva prodali poslovnoj banci ili Narodnoj banci Hrvatske po službenom tečaju ili da su ta sredstva koristili za vlastite potrebe radi uvoza sirovina ili repromaterijala. Narodna banka Hrvatske obavit će kantrolu da li su ostvareni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka i isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka, koja će joj doznačiti Ministarstvo financija, raspoređena u 38. razdjelu, pozicija 497 "
Članak 11.
U članku 29. brojke: "43. i 505 " zamjenjuju se brojkama: "39. i 498.".
Članak 12.
Članak 30. mijenja se i glasi: "Sredstva raspoređena u 39. razdjelu, pozicija 499. rasporedit će Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb, u skladu s Uredbom o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", br. 40/92 ). Sredstva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija doznačivat će Zavodu za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb."
Članak 13.
U članku 31. brojke: "43., 507. i 508." zamjenjuju se brojkama: "39., 500. i 501.".
Članak 14.
U ćlanku 32. brojke: "43., 509. i 510." zamjenjuju se brojkama: "39., 502. i 503.".
Članak 15.
Iza članka 32. dodaje se članak 32a. koji glasi: "Članak 32a. Sredstva raspoređena u razdjelu 39. pozicija 505. doznačivat će Ministarstvo financija, Komisiji za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske. Sredstva raspoređena u razdjelu 39. pozicija 506. doznačivat će Ministarstvo financija, na temelju rasporeda Vlade Republike Hrvatske.".
Članak 16.
U članku 33. brojke: "43. i 512" zamjenjuju se brojkama: "39. i 507.".
Članak 17.
U članku 34. brojke: "43. i 513" zamjenjuju se brojkama: "39. i 508.".
Članak 18.
U članku 35. brojke: "43., 514., 515. i 516." zamjenjuju se brojkama: "39., 509., 510. i 511.".
Članak 19.
Članak 36. mijenja se i glasi: "Sredstva raspoređena u 39. razdjelu, pozicija 512. raspoređivat će i doznačivati Ministarstvo financija bankama prema Uredbi o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.71/92.)".
Članak 20.
U članku 37. brojke: 43., 518., 519., 520. i 521." zamjenjuju se brojkama: "39., 513., 514., 515. i 516.".
Članak 21.
U članku 41. riječi: "Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske" zamijenjuju se riječima:.Odbor za Izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora".
Članak 22.
Iza članka 41. dodaje se članak 41a. koji glasi: "Članak 41a. Prihodi Proračuna smatraju se ostvarenim danom naplate poreza, taksa i drugih prihoda od obveznika, a prihodi od poreza na promet danom naplate od kupca proizvoda na koji se plaća porez. Ako Proračun do 31. prosinca 1992. ne naplati prihode u planiranoj svoti, prihodi ostvareni u smislu stavka 1. ovoga članka i naplaćeni najkasnije do 31. siječnja1993. pripadaju Proračunu za 1992. Prihodi iz stavka 2. ovoga članka mogu se do dana ostvarenja u planiranoj svoti, a najkasnije do 31. siječnja 1993. raspoređivat za Izvršenje obveza Proračuna nastalih do 31. prosinca 1992., odnosno naplaćivati i raspoređivati najviše do planirane svote za 1992.":
Članak 23.
Ovaj Zakon stupa na šnagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa:400-06/92-01/02
Zagreb, 26. studenoga 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti