POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna služba - uredba o davanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 28. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK
o postupku ostvarivanja prava na oslobadanje od plaćanja carine na temelju ratnih razaranja

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za ostvarivanje carinske povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona, kada se zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine odnosi na gospodarsku i drugu opremu i dijelove, te građevni i instalacijski materijal koji se uvoze radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili bitnije oštećenih ratnim razaranjima.

Članak 2.
Postupak za oslobađanje od plaćanja carine pokreće se temeljem pisanog zahtjeva korisnika carinske povlastice.
Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se općinskoj komisiji za popis i procjenu ratne štete.
Iznimno, zahtjev iz stavka 1. ove točke koji se odnosi na opremu ili objekte koji se nalaze na području dviju ili više općina izravno se podnosi Republičkoj komisiji za popis i procjenu ratne štete.

Članak 3.
Uz zahtjev podnesen na propisanom obrascu podnositelj prilaže:

  1. dokaz o posjedovanju uništene ili oštećene opreme ili objekata ako se o tome vodi posebna evidencija (izvod iz zemljišnih ili katastarskih knjiga, građevna dozvola, prometna dozvola ili druga odgovarajuća isprava o posjedovanju motornog vozila i slično),
  2. dokaz o uzroku, vrsti i visini štete nastale kao posljedica ratnih razaranja:

- potvrdu ili ovjereni zapisnik odgovarajuće jedinice Hrvatske vojskeili upravnog tijela za poslove obrane o mobilizaciji, uništenju ili oštećenju stvari dok je bila na korištenju u odgovarajućoj jedinici Hrvatske vojske, ili
- zapisnik stručne komisije za popis i procjenu ratne štete osnovane od strane ovlaštenog upravnog ili drugog tijela, u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, mjesnoj zajednici i slično,
- zapisnik osiguravajućeg društva o šteti nastaloj na osiguranim građevnim objektima ili motornim vozilima, kada ugovoreni rizici ne pokrivaju i štetu nastalu ratnim razaranjima,
- nalaz i mišljenje sudskog vještaka odnosno druge stručne osobe ovlaštene od općinske komisije za popis i procjenu štete za utvrđivanje uzroka, te procjenu visine štete nastale ratnim razaranjima, te
- druge isprave i dokazna sredstva o činjeničnim navodima u pogledu uzroka i visine štete nastale ratnim razaranjima.
3) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća oprema odnosno rezervni dijelovi, te gradevni ili instalacijski materijal ne proizvode u Republici Hrvatskoj.
Spisak opreme ili dijelova, te građevnog i instalacijskog materijala iz stavka I. ovog članka, koji se najčešće uvoze uz oslobađanje od plaćanja carine po osnovi ratnih razaranja, a ne proizvode se u Republici Hrvatskoj, razvrstan prema Carinskoj tarifi utvrđuje Hrvatska gospodarska komora.
4) pisanu specifikaciju opreme i materijala koji se uvoze, koja uključuje podatke o tarifnom broju, tarifnoj oznaci i imenovanju robe, te količini i vrijednosti te robe.

Članak 4.
Iznimno, ako se uništena odnosno razorena oprema i objekti nalaze na području privremeno zaposjednutom od neprijatelja ili postoje drugi objektivni razlozi zbog kojih nije moguće postojanje ili visinu štete nastale ratnim razaranjem dokazati na način utvrđen člankom 3. ovog pravilnika, općinska komisija za popis i procjenu ratne štete posebnim zaključkom omogućiti će izvođenje dokaza putem pisane izjave svjedoka i slično.

Članak 5.
Smatra se da je šteta nastala ratnim razaranjem, ako je uzrokovana:
- oružanim napadom kao što su bombardiranje, raketiranje, eksplozija artiljerijskih i minobacačkih projektila, pogodak mitraljeskim i puščanim metkom i slično,
- paljevinom, miniranjem i drugim oblicima fizičkog uništenja ili oštećenja imovine, nastale ratnim djelovanjem,
- pljačkom i drugim oblicima nasilnog oduzimanja imovine.

Članak 6.
Općinska komisija za popis i procjenu ratne štete u ispitnom postupku:
- provjerava formalnu ispravnost, uz zahtjev priloženih isprava,
- utvrđuje na temelju priloženih dokaza i podataka sadržanih u evidenciji ratne štete osnovanost činjeničnih navoda korisnika povlastice,
- utvrđuje da li se oprema i dijelovi, te građevni i instalacijski materijal koji se uvoze, mogu smatrati opremom odnosno materijalom koji mogu zamijeniti uništenu odnosno razorenu opremu i materijal,
- utvrđuje visinu nastale ratne štete u odnosu na opremu i objekte za čiju obnovu se uvozi oprema, odnosno dijelove i materijal.

Iznimno za opremu i objekte koji se nalaze na području više općina, a prethodni ispitni postupak stavka 1. ovog članka je provela posebno osnovana stručna komisija za popis i procjenu ratne štete, prethodni ispitni postupak neposredno provodi Republička komisija za popis i procjenu ratne štete.

Članak 7.
Oslobađanje od plaćanja carine na temelju ratnih razaranja može se odobriti samo do visine nastale ratne štete na stvarima po osnovi čijega uništenja odnosno oštećenja se odgovarajuća zamjenska oprema odnosno dijelovi, te građevni i instalacijski rnaterijal uvozi.
Ako vrijednost robe iz stavka 1. ovog članka premašuje visinu nastale štete, carina i druga uvozna opterećenja obračunavaju se i naplaćuju na razliku izmedu utvrđene visine ratne štete na odgovarajućoj uništenoj odnosno oštećenoj stvari i visine carinske osnovice robe koja se uvozi.

Ako se uz oslobađanje od plaćanja carine na temelju ratnih razaranja uvozi osobni automobil ili teretno motorno vozilo, odgovarajućom opremom smatrat će se samo vozilo odgovarajuće vrste motora (benzinac odnosno dizel) odnosno zapremine cilindra motora, u skladu s razvrstavajnjem tih vozila u Carinskoj tarifi.

Iznimno, na posebno obrazloženi zahtjev korisnika povlastice, općinska komisija za popis i procjenu ratne štete može u posebno opravdanim slučajevima predložiti promjenu vrste vozila koje se uvozi u odnosu na vozilo uništeno ili oštećeno ratnim razaranjima, npr. umjesto uvoza osobnog automobila uvoz vozila namijenjenog obavljanju gospodarshe djelatnosti, uvoz vozila druge vrste, veće zapremine cilindra motora i slično, ako je promjena uvjetovana gospodarskim i socijalnim prilikama korisnika povlastice nastalim ratnim okolnostima i slično.

Članak 8.
Oslobađanje od plaćanja carine korisnik carinske povlastice ostvaruje u postupku carinjenja opreme i dijelova, te građevnog i instalacijskog materijala koje uvozi po osnovi ratnog razaranja, sukladno carinskim propisima o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja carine.
Na temelju podnesenoga zahtjeva korisnika povlastice za oslobađanje od plaćanja carine temeljem članka 28. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona, sukladno prijedlogu komisije za procjenu i popis ratne štete, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/70
Urbroj : 513-01/92-1
Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti