POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna rubrika - ispravak zakona pravnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju točke VII. Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu roba ("Narodne novine", br. 62/92), ministar financija na prijedlog direktora Carinske uprave Republihe Hrvatske donosi

UPUTU
o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza
1. Ovom uputom uređuje se postupak i način izdavanja, te sadržaj i naćin korištenja garancije koju izdaje banka za namirenje dospjele carine i drugih uvoznih opterećenja (carinskih obveza), za robu podignutu prije namirenja carinskih obveza (točka I. Odluke o uvjetima za podizanje robe pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe, "Narodne novine", br. 61/92).

2. Carinski obveznik izravno ili otpremnik koji ga zastupa u postupku carinjenja robe koju podiže ispod carinskog nadzora prije namirenja carinskih obveza, garanciju banke za namirenje tih obveza podnosi u dva primjerka na ovjeru organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske kod koje se vodi žiro-račun banke.
Carinski obveznik, ili njegov ovlašteni otpremnik, iz stavka 1. ove točke jedan ovjereni primjerak garancije podnosi Carinskoj upravi Republike Hrvatske.
Potpisom klauzule u garanciji Carinska uprava Republike Hrvatske rješava o prihvaćanju garancije kao jamstva za pravodobno i cjelovito izvršenje carinskih obveza.
Ne prihvati li garanciju kao jamstvo za pravodobno i cjelovito izvršenje carinskih obveza Carinska uprava Republike Hrvatske će o tome donijeti obrazloženo rješenje.

3. Garancija banke podnosi se na obrascu "Garancija" koji je otisnut uz ovu uputu i njenim je sastavnim dijelom.

4. U garanciju upisuje se:
- broj garancije i razdoblje njenog važenja,
- podaci o izdavatelju garancije, uključujući matični broj i tvrtku izdavatelja, njegovo sjedište i adresu, broj žiroračuna izdavatelja garancije, te naziv i sjedište organizacijske jedinice Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske pri kojoj se vodi žiro-račun izdavatelja,
- podaci o carinskom obvezniku ili ovlaštenom otpremniku uključujući njihov matični broj, tvrtku ili naziv, te sjedište i adresu,
- mjesto i datum izdavanja garancije.
Na garanciju se stavlja pečat banke - izdavatelja garancije i potpis osobe ovlaštene za njeno zastupanje.

5. Evidencije o primjeni garancija vodi Carinska uprava Republike Hrvatske.
Carinska uprava Republike Hrvatske izvješćuje carinarnice o podnesenim garancijama i podacima iz tih garancija koji su im potrebni za vođenje postupaka carinjenja robe.

6. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputstvo za primjenu Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije uplate carine i drugih uvoznih pristojbi ("Službeni list" br. 5/82 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92)

7. Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/69
Urbroj: 513-01/92-1
Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v.r.

_ ____________________________
Obrazac garancije
Sukladno točki I. Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe ("Narodne novine", br. 62/92),
_ ____________izdaje slijedeću
(tvrtka i sjedište banke - garanta)GARANCIJU br.__________
za osiguranje namirenja dospjelih svota carine
i drugih opterećenja pri uvozu robeOva garancija važi od:_______ do:___________

Podaci o izdavatelju garancije: Matični broj:_____________________________
Tvrtka banke garanta:________________________________________

Adresa:_ _____

Žiro račun:_ _

Podaci o carinskom obvezniku: Matični broj:_____________________________
Tvrtka ili naziv:_____________________________________________

Adresa:_ _____

Žiro račun:_ _

Potpisana banka kao izdavatelj garancije obvezuje se da će na prvi poziv Carinske uprave Republike Hrvatske platiti dospjele svote carine i drugih opterećenja pri uvozu robe, te pripadajućih im kamata na robu koja je podignuta ispod carinskog nadzora prij

Izdavatelj garancije ovlašćuje Službu društvenog knjigovodstva Hrvatske da na prvi zahtjev Carinske uprave Republike Hrvatske može iz novčanih sredstava banke izdavatelja ove garancije koja se nalazi na računima otvorenim kod njene odgovarajuće organizaci

Ova garancija izdana je u_________istovjetnih primjeraka.

__________________ _______________________
(mjesto i datum) M. P. (potpis ovlašene osobe)

_ ____________________________

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, organizacijska jedinica____________________ ovjerava i evidentira predmetnu garanciju,
te se obvezuje da će na prvi poziv Carinske uprave Republike Hrvatske postupiti po odredbama ove garancije.

__________________ _______________________
(mjesto i datum) M. P. (potpis ovlašene osobe)

_ ____________________________

Carinska uprava Republike Hrvatske prihvaća predmetnu garanciju carinskog obveznika
_____________________________________________

kao jamstvo za pravodobno i cjelovito namirenje carinskih obveza za robu podignutu ispod carinskog nadzora poslije obavljenog carinskog pregleda, a prije namirenja carinskih obveza.

__________________ _______________________
(mjesto i datum) M. P. (potpis ovlašene osobe)

_ ____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti