POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakoni i propisi - zakon o veterinarskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 10. Uredbe o plaćama (" Narodne novine", broj 40/92) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85. 41/90, 47/90 i 53a/91), ministar rada, socijalne skrbi i obitelji donosi

UPUTU
za isplatu plaća

1. Ovom uputom utvrduje se način sastavljanja i podnošenja obračuna pravnih osoba za isplatu neto plaća na Obrascu NP-92, te obračuna iznosa sredstava za isplatu sredstava neposredne zajedničke potrošnje na Obrascu NZP za razdoblje lipanj - kolovoz 1992. godine nadležnoj organizacijskoj jedinici službe Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske.

2. Za djelatnike pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje lipanj - kolovoz 1992. godine najniža mjesečna neto plaća utvrdena je u iznosu 11.600 hrvatskih dinara za puno radno vrijeme.

3. Za djelatnike - funkcionare pravnih osoba iz članka 3. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 40/92 - u daljnjem tekstu: Uredba), za razdoblje lipanj - kolovoz utvrđuje se osnovica za mjesečnu neto plaću u iznosu 12.890 hrvatskih dinara za puno radno vrijeme, a utvrdivanje i isplata neto plaća obavljat će se uz primjenu koeficijenata iz Odluke o utvrdivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske ("Narodne novine" broj 42/90, 43/90, 48/90, 14/91 i 22/92), odnosno cdlukom pojedinih općina.

4. U rubriku pod rednim brojem 1. Obrasca NP-92 unosi se prosječna isplaćena neto plaća za mjesec travanj 1992. godine, a koja se utvrduje tako što se podatak s rednog broja 4. podijeli podatkom s rednog broja 7. Obrasca NP-92 temeljem kojeg je za taj mjesec isplaćena neto plaća zaključno s 25. lipnjem 1992. godine. Pod ovim rednim brojem podatke iskazuju pravne osobe iz članka 4. i 5. Uredbe.

5. U rubriku pod rednim brojem 2. Obrasca NP-92 unosi se iznos s rednog broja 1. ovog obrasca uvećan za 18%. Pod ovim rednim brojem podatke iskazuju pravne osobe iz članka 4. i 5. Uredbe.

6. U rubriku pod rednim brojem 3. Obrasca NP-92 unosi se prosječna isplaćena neto plaća za mjesec travanj 1992. godine pravnih osoba iz članka 3. Uredbe. Ovaj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u "Narodnim novinama". Pod ovim rednim brojem podatak iskazuju pravne osobe iz članka 4. Uredbe.

7. U rubrici pod rednim brojem 4. Obrasca NP-92 isk:azuje se odnos prosječno isplaćenih neto plaća pravne osobe iz članka 4. Uredbe prosječne isplaćene neto plaće pravnih osoba iz članka 3. Uredbe iskazane pod rednirn brojem 3. Obrasca NP-92. Taj se odnos iskazuje indeksom s dva decimalna mjesta.

8. U rubriku pod rednim brojem 5. Obrasca NP-92 unosi se iznos prosječne moguće neto plaće po djelatniku, a utvrduje se tako da se podatak s rednog broja 2. ovog obrasca NP-92 uveća za postotak iz članka 4. Uredbe. Pod ovim rednim brojem podatak iskazuju pravne osobe iz članka 4. Uredbe.

9. U rubriku pod rednim brojem 6. Obrasca NP-92 upisuje se broj djelatnika kojima se isplaćuju plaće i naknade plaća, a koji se utvrduje tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje djelatnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeIi brojem mogućih sati rada u tom mjesecu. Rubriku pod rednim brojem 6. popunjavaju sve pravne osobe.

10. U rubriku pod rednim brojem 7. Obrasca NP-92 podatak unose pravne osobe iz članka 4. Uredbe.

11. U rubrici pod rednim brojem 8. Obrasca NP-92 podatak iskazuju pravne osobe iz stavka 1. članka 5. Uredbe, a utvrđuje se tako da se umnoak podataka s rednih brojeva 2. i 6. Obrasca NP-92 uveća za postotke iz stavka 1. članka 5, članka 6. i članka 7. Uredbe.

Za mjesec lipanj ove pravne osobe utvrđuju i unose podatak o mogućoj isplati neto plaća tako da umnožak podataka s rednih brojeva 2. i 6. uvećaju za 15%.

Za mjesec srpanj pravne osobe iz stavka 1. ove točke utvrđuju ovaj podatak tako da podatak iskazan pod rednim brojem 8. Obrasca NP-92 za mjesec lipanj uvećaju za 10%.

Za mjesec kolovoz pravne osobe iz stavka 1. članka 5. Uredbe utvrđuju ovaj podatak tako da podatak pod rednim brojem 8. Obrasca NP-92 za mjesec srpanj uvećaju za 0,5 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u kolovozu 1992.

12. U rubriku pod rednim brojem 9. Obrasca NP-92 unosi se podatak o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Republike Hrvatske po djelatniku. Ovaj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u "Narodnim novinama".
Radi utvrđivanja prava, pravna osoba će koristiti posljednji objavljeni podatak. Rubriku pod rednim brojem 9. popunjavaju pravne osobe iz članka 3., 4. i 5. Uredbe.

13. U rubrici pod rednim brojem 10. Obrasca NP-92 iskazuje se odnos isplaćene prosječne neto plaće za prethodni mjesec i prosječne plaće isplaćene u privredi Republike Hrvatske za isti mjesec. Ovaj odnos iskazuje se indeksom s dva decimalna mjesta. Rubriku pod rednim brojem 10. popunjavaju pravne osobe iz članka 5. Uredbe.

14. U rubrici pod rednim brojem 11. Obrasca NP-92 iskazuju se sredstva koja isplaćuju pravne osobe iz članaka 2. i 3. i stavak 2. članka 5. Uredbe.
Pravne osobe iz članka 3. Uredbe podatak u ovoj rubrici utvrđuju primjenom osnovice od 12.890 HRD i koeficijenata za utvrđivanje plaća.

15. U rubriku pod rednim brojem 12. Obrasca NP-92 upisuje se svota isplaćenog dijela neto plaće za mjesec za koji se sastavlja obračun. Ovaj podatak unose pravne osobe koje isplaćuju plaće dva ili više puta za isti mjesec.

16. U rubriku pod rednim brojem 13. do 19. Obrasca NP-92 pravne osobe unose podatke prema opisu danom uz pojedini redni broj Obrasca NP-92.
17. Pravne osobe prilikom svake isplate neto plaća, te isplate sredstava neposredne zajedničke potrošnje obvezni su popunjavati Obrasce NP-92, odnosno NZP.

18. U rubriku pod rednim brojem 1. Obrasca NZP unosi se iznos prosječne mjesečne neto plaće isplaćene za prethodno tromjesečje u privredi Republike. Radi primjene članka 9. Uredbe pravne osobe će u rubriku pod ovim rednim brojem obrasca unijeti podatak kojeg će za razdoblje travanj - lipanj utvrditi Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objaviti u "Narodnim novinama".

19. U rubriku pod rednim brojem 2. Obrasca NZP unosi se prosječan broj stvarno zaposlenih djelatnika u obračunskom razdoblju. Ovaj podatak pravna osoba utvrđuje prema stanju zaposlenih na početku obračunskog razdoblja i na kraju svakog mjeseca u razdoblju u kojem sastavlja obračun sredstava za isplatu neposredne zajedničke potrošnje.

20. Obrasci NP-92 i NZP s odgovarajućim sadržajem tiskani uz ovu uputu čine sastavni dio Upute.

21. Ova uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/54
Urbroj : 524-03/ 1-92-1
Zagreb, 30. lipnja 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji
mr. Josip Juras, v. r._ ______________________________


___________ ___________________
Razdoblje Brojčana oznaka
podružnice

OBRAZAC NP-92

_ ____
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
_ ____
Osnovni Individualna
račun partija Posebne oznake
_ ____


_ _____________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)

OBRAČUN NETO PLAĆA za mjesec 1992. godine

- iznosi u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju
- indeks s dva decimalna mjesta.
_ _____________________________
Redni Opis Oznaka
broj za AOP Iznos
_ _____________________________
1 2 3 4
_ _____________________________
1. Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku za mjesec travanj
1992.godine 01
2. Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku za mjesec travanj
1992. godine uvećena za 18% 02
3. Prosječna neto plaća pravnih osoba iz članka 3. Uredbe o plaćama
(Narodne novine br. 40/92 - u daljnjem tekstu: Uredba) isplaćena
za mjesec travanj 1992. godine 03
4. Indeks prosječne isplaćene neto plaće s red. br. 3. u obrascu
(red. br. 1/red. br. 3 x 100) 04
5. Iznos prosječne moguće neto plaće po djelatniku (red. br. 2
uvećan za postotak iz članka 4. Uredbe) 05
6. Broj djelatnika u mjesecu za koji se obavlja isplata 06
7. Sredstva koja se mofu isplatiti za neto plaće (red. br. 5 x red. br. 6) 07
8. Sredstva koja se mogu isplatiti za neto plaće (red. br. 2 x red. br. 6
uvećana za dozvoljeni rast iz stavka 1. članka 6, odnosno članka 7.
Uredbe) 08
9. Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku u privredi Republike
za______ mjesec 09
10. Indeks prosječne isplaćene neto plaće za prethodni mjesec prema
prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Republike za isti mjesec 10
11. Sredstva koja se mogu isplatiti za neto plaće(članak 2.,3. I stavak
2. članka 5. Uredbe) 11
12. Isplaćena neto plaća za mjesec za koji se obavlja isplata 12
13. Iznos neto plaće iz naloga za isplatu 13
14. Ukupno isplaćena neto plaća (red.- br.12. + red. br. 13. 14
15. Manje isplaćeno ( red. br. 7. ili 8. ili 11. manje red. br. 14.) 15
16. Broj djelatnika kojima je isplaćena najniža neto plaća utvrđena
prema članku 3. Uredbe) 16
17. Broj djelatnika kojima je isplaćena minimalna plaća utvrđena
prema članku 3. Uredbe) 17
18. Broj djelatnika kojima je isplaćena niža plaća od utvrđene prema
članku 3. Uredbe 18
19. Iznos najviše isplaćene pojedinačne plaće 19
Zbroj: AOP 16 do AOP 19=AOP20 20

U__________________, dana ________ 1992.

Sastavio obračun : Rukovoditelj :

_____________________ ______________________

Kontrolu obavili: M.P. Pečat SDKH Datum primitka:

  1. _______________
  2. _______________


_ _______________________________ ______________________________
OBRAZAC NZP

___________ ___________________
Razdoblje Brojčana oznaka
podružnice

OBRAZAC NP-92

_ ____
2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
_ ____
Osnovni Individualna
račun partija Posebne oznake
_ ____


_ _____________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)


OBRAČUN
iznosa sredstava za isplatu neposredne zajedničke potrošnje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 1992. godine
- iznosi u HRD
- brof djelatnika u cijelom brofu_ _____________________________
Redni Opis Oznaka
broj za AOP Iznos
_ _____________________________
1 2 3 4
_ _____________________________
1. Prosječna mjesečna neto plaća isplaćena za prethodno
tromjesečje u privredi Republike 01
2. Broj zaposlenih djelatnika 02
3. Sredstva za neposrednu zajedničku potrošnju (red. br. 1 x red.
br. 2) 03
4. Isplaćena sredstva neposredne zajedničke potrošnje od 1. siječnja
1992. godine do dana sastavljanja obračuna 04
5. Razlika za isplatu (red. br. 3 manje red. br. 4) 05
6. Iznos iz naloga za isplatu 06

U _________, dana 1992:

Sastavio obračun: Rukovoditelj:

_______________ _________________


Kontrolu obavili: M.P. Pečat SDKH Datum primitka:

  1. _____________
  2. _____________


_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti