POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - diskusije - ispravak odluke izvještaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstveng osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 9. sjednici, odrenoj 1. prosinca 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini
I.
U Odluci o osnovama za uspostayljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ( "Narodne novine"; broj 64/92), (u daljnjem tekstv: Odluka o osnovama ugavornog odnosa) u točki I. u. predzadnjem retku u zagradi iza oznake: "49/92", dodaje se tekst: "i 64/92".
II.
U točki IV. Odluke o osnovama ugovornog odnosa, pod točkom 1. u stavci 3. n alineji 5. u zagradi ispred riječi: "protetika", dodaje se riječ: "konzervativa" i upisuje zarez.
U stavci 16. u tabeli u stupcu 6. datum: "31. 12" zamjenjuje še datumom: "31.10."
U stavci 16. u tabeli iza stupca 6. dodaje se novi stupac 7. koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
7.408.819
7.408.819
8.084.993
7.170.264
8.589.032
2.794.130
9.059.439
9.059.439
9.059.439
16.187.102
20.907.812
9.021.022
U stavci 16. u stupcu 12. datum: "31. 12." zamjenjuje se datumom: "31. 10."
U stavci 16. u tabeli dosadašnji stupci 7, 8, 8, 10, 11 i 12 postaju stupci 8, 9, 10, 11, 12 i 13.
U stavci 16. u tabeli iza stupca 13. dodaje se novi stupac 14. koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
14 4.358
8.292
3.876
1.074
3.624
2.588
5.176

Pod točkom 2. u stavći 5. u tabeli u zadnjem stupcu datum: "31.12." zamjenjuje se datumom: "31.10 ".
U stavci 5. "u tabeii iza zadnjeg stupća dodaje se novi stupac koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
17.026.374
10.408.380"
U stavci 8. u tabeli u zadnjem stupcu datum: "31.12" zamjenjuje se datumom: "31. 10.".
U stavci 8. u tabeli iza zadnjeg stupca dodaje se novi stupac koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
512
323
287".
U stavci 8. iza tabele u trećem retku iza riječi: "dežurstvo", dodaje se tekst:
"a od 1. studenog 1992. godine za noćno dežurstvo se uvećavaju za 30 posto, za dežurstvo nedjeljom za 35 posto, " za dežurstvo na dan blagdana i neradne dane, utvređene zakonom; kao i zadežurstvo na dan Uskrsa za 50%."
U stavci 9. iza riječi u zagradi: ("Narodne novine", broj 19/90 i 19/92)", briše se zarez i dodaje tekst koji glasi:
"i Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine", broj 88/92)".
Iza stavke 10. ispred tabele dodaje se nova stavka 11. koja glasi:
"Visina nakande za pripravnost utvrđuje se u mjesečnim neto iznosima kako slijedi:".
U stavci 11. u tabeli u zadnjem stupcu datum: "31.12." zamjenjuje se datumom: "31.10. ".
U stavci 11. u tabeli iza zadnjeg stupca dodaje se novi stupac koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
46.607
29.362".
Pod točkom 3. u stavci 2. u tabeli u zadnjem stupcu datum "31.12." zamjenjuje se datumom: "31.10 ":
U stavci 2. u tabeli iza zadnjeg stupca dodaje se novi stupac koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
1.1787".
III.
U točki V. Odluke o osnovama ugovornog odnosa u stavci 4. u tabeli u zadnjem stupcu datum: "31. 12." zamjenjuje se datumom: "31. 10.".
U stavci 4. u tabeli iza zadnjeg stupca dodaje se novi stupac koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
355.393
118.464".
U stavci 5. u tabeli u zadnjem stupctr datum: "31. 12." zamjenjuje se datumom: "31.10.".
U stavci 5. u tabeli iza zadnjeg stupca dodaje se novi stupac koji glasi:
"1. 11. - 31. 12.
1.211".
IV.
U točki X. Odluke o osnovama ugovornog odnosa, u stavci 2. u četvrtom retku iza riječi "kolovoz", briše se zarez, dodaje se riječ: "i" i brišu se riječi: "listopad, studeni i prosinac".
U stavci 3. u četvrtom retku umjesto raječi: "djelatnike" upisuje se riječ: "djelatnosti", u petom retku briše se tekst: "glede iznosa najniže osnovne plaće", a u šestom retku umjesto oznake: "53/92" upisuje se oznaka: "66/82".
Iza stavke 3. dodaje se nova stavka 4. koja glasi:
"Organizacije zdravstva, iz stavke 1. ove točke, koje provode mjere političko-konzllijarne i stacionarne zdravstvene zaštite, ispostavljaju račune za izvršene zdravstvene usluge od 1. srpnja 1992. godine s primjenom iskazivanja izvršenja rada prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi prema bod sustavu, s time da se iznos naknade prema sklopljenim ugovorima za razdoblje srpanj, kolovoz i rujan 1992. godine uračunava u ukupan iznos prema ispostavljanim računima, a obračun se obavlja po isteku tromjesečja."
V.
U točki XIV. u petom retku iza riječi: "22.842 HRD" dodaje se tekst koji glasi: "a od 1. studenog 1992. godine mjesečni iznos od 34.263 HRD".
VI.
U točki XV. na kraju teksa briše se točka i dodaje slijedeći tekst: "i od 1. studenog 1992. godine iznos od 1.922 HRD".
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenog 1992. godine.
Klasa: 025-04/92-01
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 1. prosinca,1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim: dr. sci. Mate Lubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti