POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna regulacija - izmjena liste stručnjaka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE
Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91). te članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85. 41/90, 47190 i 53A/91) ministar energetike i industrije uz suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK
o stručnoj spremi i radnom iskustvu, načinu polaganja stručnog ispita i provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se:

  1. Stručna sprema i radno iskustvo koje moraju imati radnici za obavljanje određenih poslova u rudarstvu.
  2. Način polaganja stručnog ispita
  3. Postupak provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu.

Članak 2.
Pod poslovima iz članka 1. točke 1. ovoga pravilnika smatraju se poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:

  1. Rukovanje rudarskim strojevima i postrojenjima
  2. Rukovanje izvoznim postrojenjima u oknima rudnika
  3. Rukovanje eksplozivnim sredstvima

4: Neposredni nadzor kod izvođenja rudarskih radova (nadzornici)
5. Stručni nadzor i organizacija izvođenja rudarskih radova (poslovođa),
8. Samostalno obavljanje rudarskih mjerenja
7. Tehničko rukovođenje rudarskim pogonom, radnom jedinicom ili službom
8. Tehničko rukovođenje na više rudarskih pogona, odnosno na razini rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika
9. Izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
10. Izrada i revizija rudarskih projekata.
II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO
Članak 3.
Poslove rukovanja rudarskim strojevima , postrojenjima iz članka 2. točka 1. ovoga pravilnika mogu obavljati kvalificirani radnici rudarske ili odgovarajuće struke, koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovanje određenim strojem ili postrojenjem.
Na poslove samostalnog rukovanja izvoznim postrojenjem iz članka 2. točka 2. ovoga pravilnika može se rasporediti radnik koji pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, ima i najmanje tri mjeseca praktičnog rada pod nadzorom iskusnog radnika ovlaštenog za obavljanje tih poslova.
Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radnike iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdaje rudarsko poduzeće, odnosno samostalni poduzetnik, nakon komisijske provjere poznavanja propisa i praktičnog rukovanja odgovarajućim strojem ili postrojenjem.
Članak 4.
Poslove samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima iz članka 2. točka 3. ovoga pravilnika (u daljem tekstu palitelj mina) mogu obavljati kvalificirani radnici rudarske ili odgovarajuće struke, koji imaju dvije godine radnog iskustva na eksploataciji mineralnih sirovina i položen ispit iz poznavanja propisa primjene i praktičnog rukova- nja eksplozivnim sredstvima.
Prije pristupanja ispitu za palitelja mina radnici su obvezni, najmanje tri mjeseca raditi na poslovima miniranja uz palitelja mina.
Ispit za palitelja mina polaže se pred komisijom rudarskog poduzeća, samostalnog poduzetnika, odnosno ovlaštene obrazovne ustanove, uz obvezno prisustvo rudarskog inspektora. Osobama koje su položile ispit osnivač komisije izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova palitelja mina.
Članak 5.
Poslove palitelja mina mogu obavljati i radnici srednje, više i visoke stručne spreme rudarske struke, koji su po nastavnom programu stekli teorijsko znanje o eksplozivnim sredstvima i miniranju, pod uvjetom da su prethodno najmanje tri tjedna takve poslove obavljali pod nadzorom palitelja mina.
Članak 6.
Palitelji mina dužni su svake godine pristupiti kontrolnom ispitu iz poznavanja propisa o eksplozivnim sredstvima, pred komisijom rudarskog poduzeća, odnosno samostalnog poduzetnika.
Članak 7.
Poslove neposrednog nadzora (nadzornici) kod izvođenja rudarskih radova iz članka 2. točka 4. ovog pravilnika, mogu obavljati: .

  1. Kod podzemnih i površinskih rudarskih radova, radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske struke, dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim rudarskim radovima nakon stećene stručne spreme te položen stručni ispit.
  2. Na pogonima i objektima za oplemenjivanje mineralnih sirovina (drobilane, separacije, flotacije), radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske ili odgovarajuće struke, dvije godine radnog iskustva na navedenim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
  3. Na radovima istraživanja mineralnih sirovina, radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske ili geološke struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
  4. Na elektro i strojarskom održavanju rudarskih strojeva i postrojenja, radnici koji imaju najmanje IV. stupanj stručne spreme elektro ili strojarske struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.

Poslove iz stavka 1. ovog članka pri istraživanju, eksploataciji i oplemenjivanju nafte i prirodnog plina mogu obavljati i radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu odgovarajuće struke, dodatno osposobljavanje u rudarsko-naftnoj struci, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima i položen stručni ispit. Dodatno osposobljavanje obavlja se prema programu ustanove, koja vrši osposobljavanje, odobrenom od strane Ministarstva energetike i industrije.
Članak 8.
Poslove stručnog nadzora i organizacije izvođenja rudarskih radova (poslovođa) iz članka 7. točke 1. do 4. ovoga pravilnika, mogu obavljati radnici koji su najmanje jednu godinu obavljali poslove neposrednog nadzora na odgovarajućim poslovima.
Članak 9.
Poslove samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja (članak 2. točka 6. ovog pravilnika) u jami ili na površinskom kopu može obavljati radnik koji ima najmanje srednju stručnu spremu rudarske ili geodetske struke, dvije godine radnog iskustva na poslovima rudarskih mjerenja i položen stručni ispit.
Članak 10.
Poslove tehničkog rukovodenja rudarskim pogonom, radnom jedinicom ili tehničkom službom iz članka 2. točka 7. ovoga pravilnika mogu obavljati:
1. Na eksploataciji mineralnih sirovina:
- radnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske struke, dvije godine radnog iskustva nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit;
- radnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske struke, četiri godine radnog iskustva nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
2. Na pogonima i objektima za oplemenjivanje mineralnih sirovina (drobilane, separacije, flotacije);
- radnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske ili odgovarajuće struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit;
- radnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske ili odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
3. Na istraživanju mineralnih sirovina:
- radnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske ili geološke struke, dvije godine radnog iskustva nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit;
- radnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske ili geološke struke, četiri godine radnog iskustva nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
4. Na elektro i strojarskom održavanju:
- radnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu elektro ili strojarske struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit:
- radnici koji imaju srednju stručnu spremu elektro ili strojarske struke, četiri godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
5. Na rudarskim mjerenjima:
- radnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske ili geodetske struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene spreme i položen stručni ispit;
- radnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske ili geodetske struke, četiri godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stećene spreme i položen stručni ispit.
Clanak 11.
Poslove iz članka 2. točke 4, 5. i 7. ovog pravilnika na jednostavnim rudarskim radovima kod površinske eksploatacije mineralnih sirovina iz članka 3. točke 4, 5. i 7. Zakona o rudarstvu može obavljati radnik koji ima najmanje osnovno obrazovanje i stručno je osposobljen za obavljanje tih poslova.
Provjeru stručne osposobljenosti obavlja komisija iz članka 18. prema programu iz članka 19. ovoga pravilnika.
Jednostavnim rudarskim radovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se rudarski radovi koji se izvode na osnovi rudarskog projekta primjenom jednostavnih strojeva, na jednoj etaži, bez upotrebe eksploziva.
U slučaju nedoumice u ocjeni jednostavnosti rudarskih radova mjerodavno je tumačenje Ministarstva energetike i industrije.
Članak 12.
Poslove glavnog tehničkog rukovodioca na više rudarskih pogona ili naftno-plinskih polja odnosno na razini rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika, članak 2. točka 8. ovoga pravilnika, mogu obavljati radnici koji imaju visoku stručnu spremu rudarske struke i koji su najmanje dvije godine proveli na poslovima tehničkog rukovođenja iz članka 10. ovoga pravilnika.
Članak 13.
Dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina iz članka 2. točka 9. ovoga pravilnika mogu samostalno izrađivati radnici koji imaju visoku stručnu spremu rudarske ili geološke struke, tri godine radnog iskustva nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
Dokumentaciju za obnovu rezervi, ako se ona sastoji samo od obračuna količine mineralne sirovine, mogu izradivati radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske, geološke ili odgovarajuće struke, i položen stručni ispit.
Članak 14.
Izradom rudarskoga projekta (odgovorni projektant) ili dijela rudarskog projekta (projektant) članka 2. točka 10. ovoga pravilnika mogu rukovoditi radnici koji imaju visoku stručnu spremu rudarske struke, tri godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme i položen stručni ispit.
Izradom dijelova rudarskog projekta iz drugih stručnih podrućja (strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.) mogu rukovoditi radnici koji imaju visoku stručnu spremu odgovarajuće struke, tri godine radnog iskustva u toj struci nakon stečene stručne spreme i položen stručni ispit.
Izradom rudarskog projekta za izvođenje rudarskih radova iz članka 11. ovoga pravilnika može rukovoditi radnik koji ima najmanje srednju stručnu spremu rudarske struke, četiri godine radnog iskustva nakon stećene spreme i položen stručni ispit.
Članak 15.
Član komisije za reviziju rudarskog projekta iz članka 2. točka 10. ovoga pravilnika može biti radnik koji ima visoku stručnu spremu rudarske struke, pet godina radnog iskustva u toj struci nakon stećene stručne spreme i položen stručni ispit.
Članak 16.
Poslove iz članka 4, 5, 7, 8,10, i 12. ovoga pravilnika kod podzemnih rudarskih radova ugroženih metanom ili eksplozivnom ugljenom prašinom, mogu obavljati samo radnici koji pored navedenih uvjeta u tim člancima imaju i najmanje dvije godine radnog iskustva u takvim jamama.
Članak 17.
Pod stručnom spremom rudarske struke iz članka 4, 7, 9,10,12,13,14. i 15. ovoga pravilnika smatra se sprema stećena u srednjim školama i fakultetima, koji prema svom
nastavnom programu izučavaju rudarska istraživanja, podzemnu i površinsku eksploataciju te oplemenjivanje mineralnih sirovina kao osnovne stručne predmete.
O odredivanju odgovarajuće stručne spreme u slučaju spora mjerodavno je tumaćenje Ministarstva energetike i industrije.
III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
Članak 18.
Stručni ispiti iz članka 7. ovoga pravilnika polažu se pred ispitnom komisijom, koju osniva rudarsko poduzeće, odnosno samostalni poduzetnik kod kojih je kandidat zaposlen. Za članove komisije mogu se imenovati radnici koji imaju visoku stručnu spremu rudarske ili druge odgovarajuće struke i položen stručni ispit. Za predsjednika komisije imenuje se nadležni rudarski inspektor.
Više rudarskih poduzeća ili samostalnih poduzetnika mogu osnivati zajedničku komisiju za polaganje stručnih ispita prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka.
Stručnom ispitu mogu pristupiti radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu prema članku 7. ovoga pravilnika i navršene dvije godine stručne prakse.
Članak 19.
Stručni ispit za kandidate iz članka 7. ovoga pravilnika sastoji se iz provjere poznavanja:
- Propisa o rudarstvu,
- Propisa o zaštiti na radu,
- Pravilnika o tehničkim normativima iz grane rudarstva gdje kandidat radi i iz zaštite na radu.
Članak 20.
Stručni ispiti iz članka 9.10,13,14. i 15. ovoga pravilnika za radnike rudarske struke polažu se pred ispitnom komisijom koju osniva ministar energetike i industrije.
Stručni ispiti za radnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovoga članka (geodetska, geološka, strojarska i elektro struka) polažu se pred komisijama republičkih organa uprave nadležnih za navedene struke; s tim što jednog člana ovih komisija imenuje Ministarstvo energetike i industrije.
Stručnom ispitu mogu pristupiti radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje dvije godine stručne prakse za radnike više ili visoke stručne spreme, odnosno najmanje četiri godine stručne prakse ili dvije godine stručne prakse i položen stručni ispit iz članka 18. ovoga pravilnika za radnike srednje stručne spreme.
Članak 21.
Ispitna komisija, iz članka 20. stavka 1. ovoga pravilnika sastoji se od predsjednika, tri člana i tajnika. Predsjedniku i članovima komisije imenuju se i zamjenici.
Komisija se imenuje za razdoblje od četiri godine.
Članak 22.
Troškove polaganja stručnih ispita snosi rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik koji upućuje kandidata na polaganje ispita.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka troškove snosi sam kandidat kada zahtjev za polaganje stručnog ispita nije uputilo rudersko poduzeće, odnosno samostalni poduzetnik.
Članak 23.
Stručni ispit za kandidate iz članka 9, 10, 13, 14. i 15. ovoga pravilnika sastoji se iz obrade pismene radnje i usmenog dijela ispita.
Članak 24
Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat pddnosi ispitnoj komisiji osobno ili preko rudarskog poduzeća odnosno samostalnog poduzetnika gdje je zaposlen.
Uz prijavu treba priložiti:
- izvod iz matične knjige rođenih;
- svjedočanstvo (diplomu) o školskoj spremi;
- potvrdu o provedenoj stručnoj praksi;
- prijedlog dviju tema za pismenu radnju (pismeni dio stručnog ispita).
Članak 25.
Primljenu prijavu razmatra ispitna komisija, te utvrđuje da li kandidat ispunjava propisane uvjete za polaganje stručnog ispita.
Kandidatu koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita komisija odreduje temu za pismenu radnju, o čemu ga pismeno izvještava.
Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita komisija takoder dostavlja obavijest uz povrat priložene dokumentacije.
Članak 26.
Pismena radnja treba sadržavati obradu nekog praktičnog problema (zadatka) iz područja struke uz detaljniji prikaz odgovarajućih mjera zaštite na radu.
Kandidat za polaganje stručnog ispita najkasnije 30 dana prije polaganja usmenog dijela ispita, dostavlja komisiji svoju pismenu radnju radi pregleda i ocjenjivanja.
Pismenu radnju kandidata pregleda član ispitne komisije, o čemu podnosi mišljenje ispitnoj komisiji.
Ako ispitna komisija utvrdi da pismena radnja ne zadovoljava, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita. O negativnoj ocjeni pismene radnje ispitna komisija izvješćuje pismeno kandidata neposredno ili preko poduzeća u kome je kandidat zaposlen.
Članak 27.
Usmeni dio stručnog ispita za obavljanje poslova iz članka 9,10,13,14. i 15. ovoga pravilnika sastoji se iz obrane pismene radnje i provjere poznavanja:
- Propisa o rudarstvu,
- Propisa o zaštiti na radu,
- Propisa o izgradnji objekata,
- Propisa o zaštiti od požara,
- Pravilnika o tehničkim normativima iz oblasti rudarstva i zaštite na radu,
- Ustava,
- Propisa o poduzećima,
- Propisa o radnim odnosima.
Članak 28.
Po završetku ispita ispitna komisija ocjenjuje cjelokupan uspjeh kandidata ocjenama "položio ispit" ili "nije položio ispit".
Predsjednik ispitne komisije usmeno saopćava kandidatu rezultat polaganja ispita i daje obrazloženje odluke ispitne komisije.
Članak 29.
Ako kandidat na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz nekog područja ima pravo na ponovno polaganje iz tog područja u roku koji mu odredi komisija.
Članak 30.
Kandidat koji nije položio usmeni dio stručnog ispita ne može pristupiti ponovnom polaganju prije isteka dva mjeseca.
Članak 31.
O polaganju ispita vodi se zapisnik. U zapisnik se unose svi važniji podaci o tijeku ispita, kao što su:
- naziv i sastav ispitne komisije,
- datum i mjesto održavanja ispita,
- prezime i ime kandidata, datum i mjesto rođenja i mjesto boravka,
- pitanja postavljena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim oblastima i u cjelini.
Zapisniku se prilažu i svi priloženi dokumenti vezani za ispit.
Članak 32.
Kandidatu, koji položi stručni ispit, osnivač ispitne komisije iz članka 18. ili 20. ovoga pravilnika izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Obrasci uvjerenja tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio).
Članak 33.
Osnivač ispitne komisije vodi knjigu evidencije o kandidatima koji su polagali stručni ispit, koja sadrži:
- ime i prezime kandidata,
- datum i mjesto rođenja,
- datum polaganja stručnog ispita,
- da li je ispit položio ili nije,
- broj izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
- naziv poduzeća u kome je kandidat zaposlen.
Knjiga evidencije mora biti sa numeriranim stranicama, povezana i ovjerena pečatom.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Rudarske projekte mogu izradivati poduzeća i samostalni poduzetnici registrirani u obavljanje te djelatnosti.
Poduzeća i samostaini poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednog djelatnika, koji zadovoljava uvjete članka 14. stavak 1. i 2. ovog pravilnika.
Rudarska poduzeća i samostalni poduzetnici registrirani za eksploataciju mineralnih sirovina mogu izrađivati rudarske projekte za svoje potrebe ako imaju u stalnom z radnom odnosu djelatnika koji zadovoljava odredbe članka 14. ovog pravilnika.
Članak 35.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Ministar energetike i industrije
dr. Enco Tirell, dipl. ing., v. r.
_ ______________________________

OBRAZAC UVJERENJA O PROVJERI STRUČNE
OSPOSOBLJENOSTI
IZ ČLANKA 11. OVOGA PRAVILNIKA

__________________________
(Naziv poduzeća)

__________________________
(sjedište)


Broj :_____________________

__________________________
(datum)

Na temelju članka 66. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", broj 27/91) i zapisnika Komisije sa održanog ispita provjere stručne osposobljenosti______________ , izdaje se
(datum)


UVJERENJE

_ __
(prezime, očevo ime i ime)

roden ________________________ u__________________ , općina ____________________
(dan. mjesec i god.) (mjesto)

u radnom odnosu kod_ _____
(naziv i sjedište poduzeća)

stručno je osposobljen ___________________ ( za obavljanje poslova prema članku 11.
(datum osposobljavanja)
Pravilnika o stručnoj spremi i radaom iskustvu, načinu polaganja stručnog ispita i provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu.

Predsjednlk M. P. Direktor
ispitne komisije

_____________________ ____________________
(prezime, ime i zvanje) (prezime, ime i zvanje)

_ _______________________________ ______________________________

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM
STRUČNOM ISPITU IZ ČLANKA 20. OVOGA
PRAVILNIKA


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE ·

Klasa:__________________________

Urbroj :_________________________

Redni broj evidencije_____________

Na temelju članka 66. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", broj 27/91)MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

izdaje

UVJERENJE_____________________________ rođen _______________________ u _________________
(ime, ime oca i prezime)

općina__________________________ , Republika__________________________________

zaposlen u_ ______________
(poduzeće u kojem je zaposlen)
polagao-la je dana ___________________________ stručni ispit za pred komisijom Ministarstva energetike i industrije.
Prema ocjeni komisije _ _____
(ime, ime oca i prezime)

položio-la je stručni ispit.


U ________________________ dana___________________ 19__________


Predsjednik Pomoćnik ministra
ispitne komisije

_____________________ ________________________ ______________________________

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM
STRUČNOM ISPITU IZ ČLANKA 18. OVOGA
PRAVILNIKA

_______________________________
(Naziv poduzeća)

_______________________________
(sjedište)

Broj:__________________________


______________________________
(datum)

Na temelju članka 66. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91) i zapisnika Komisije sa održanog stručnog ispita _________________________ , izdaje se
(datum)


UVJERENJE

____________________________________________
(prezime, očevo ime i Ime)

rođen ________________________ u _______________________ općina________________
(dan, mjesec i god.) (mjesto)

u radnom odnosu kod _ _____
(naziv i sjedište poduzeća)

položio je _ _______________
(datum polaganja)
stručni ispit za obavljanje poslova nadzornika prema članku 65. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91) pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za nadzornike kod __________________ _____________________________________________
(naziv i sjedište poduzeća)
formiranom na osnovi članka 18. Pravilnika o stručnoj spremi i radnom iskustvu, načinu i programu poIaganja stručnog ispita, te provjere stručne osposobljenosti za obavIjanje određenih poslova u rudarstvu.


Predsjednik M. P. Direktor
ispitne komisije

_____________________ ___________________
(prezime. ime i zvanje) (prezime, ime i zvanje)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti