POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - verifikacija propisa - pravilnik o posebnostima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. stavka 6. i članka 21. stavka 1. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 53/91) i članka 40. stavka 3. Uredbe o jedinstvenim nazivima zadataka i poslova te o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika u organima uprave ("Narodne novine", broj 12/84 i 60/91), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske, donosi ovaj

PRAVILNIK
o stručnom osposobljavanju djelatnika u carinskoj službi Republike Hrvatske

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom se uređuju pitanja stručne obuke, polaganja stručnog ispita i stručnog usavršavanja za zadatke i poslove osnovne djelatnosti za pripravnike, novoprimljene djelatnike, djelatnike koji u tijeku rada steknu viši stupanj školske spreme i ostale djelatnike carinske službe Republike Hrvatske.

Članak 2.
Svi oblici stručnog osposobljavanja, koji se organiziraju za pripravnike i djelatnike organa carinske službe imaju karakter radne obveze i izvode se u pravilu, u tijeku redovnog radnog vremena.

II. STRUČNA OBUKA

I. Pripravnici

Članak 3.
Pripravnik je osoba, koja poslije završene visoke, više ili srednje škole prvi put zasniva radni odnos, a nema potrebno radno iskustvo za vršenje određenih zadataka i poslova.
Pripravnik se smatra i osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je bila na radu u drugom organu ili organizaciji kraće od obveznog vremena trajanja pripravničkog staža utvrđenog odredbama ovog Pravilnika.

Članak 4.
Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se nalazi na stručnoj obuci i stručno se osposobljava za obavljanje odgovarajučih zadataka i poslova.
Stručna obuka pripravnika se sastoji iz praktične obuke, individualnog rada u slobodnom vremenu i stručnog seminara.

Članak 5.
Dužina pripravničkog staža zavisi od stupnja školske spreme i vrste zadataka i poslova za koje se priprema i traje:
- 4 do 6 mjeseci za zadatke i poslove za čije je obavljanje utvrđen kao uvjet III i IV stupanj stručne spreme,
- 6 do 12 mjeseci za zadatke i poslove za čije je obavljanje utvrđen kao uvjet VI/1 stupanj stručne spreme,
- 12 do 18 mjeseci za zadatke i poslove za čije je obavljanje utvrđen kao uvjet VII/1 stupanj stručne spreme.
Pripravnički staž iz stavka 1. ovog članka produžava se ako djelatnik ode na bolovanje ili izostane sa rada iz drugih opravdanih razloga duže od 30 dana.

Članak 6.
Za vrijeme trajanja obuke pripravniku se ne može povjeriti samostalno obavljanje zadataka i poslova.
Pripravniku se mogu, u skladu sa programom stručne obuke, dati određeni zadaci i poslovi za koje se on priprema. Takav rad se tretira kao dio stručne obuke.
Sve zadatke i poslove iz programa obuke pripravnik obavlja pod nadzorom neposrednog rukovodioca.
Upravitelj carinarnice odredit će posebnu stručnu osobu koja će, na nivou carinarnice, organizirati stručnu obuku i provoditi je u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Članak 7.
Prilikom stupanja na rad neposredni rukovodilac upoznaje pripravnika sa:
- zadacima i poslovima koji su neposredno vezani za izvršavanje funkcije Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Carinska uprava) i carinarnica, a koji su utvrđeni zakonom i drugim propisima,
- zadacima i poslovima na kojima bi trebao odnosno mogao raditi nakon završetka pripravničkog staža i položenog stručnog ispita,
- zakonskim i drugim općim aktima kojima se reguliraju prava i odgovornosti pripravnika u svezi stručne obuke i polaganja stručnog ispita,
- osnovama sistema državne uprave,
- pravima i obvezama djelatnika u organima državne uprave.

Članak 8.
Praktična obuka pripravnika izvodi se u carinarnici gdje je djelatnik primljen na temelju plana; programa praktične obuke za pripravnike i novoprimljene djelatnike.
Stručni seminar organizira i provodi stručna služba Carinske uprave Republike Hrvatske, po posebno utvrđenom programu.
Plan i program praktične obuke i program stručnog seminara čine sastavni dio ovog Pravilnika.
Program iz prethodnog stavka utvrđuje direktor Carinske uprave.

Članak 9.
U tijeku praktične obuke pripravnik provodi najveći dio vremena na upoznavanju zadataka i poslova za koje se priprema, a ostatak vremena na upoznavanju ostalih zadataka i poslova organa csrinske službe.

Članak 10.
Za vrijeme praktične obuke pripravnik vodi dnevnik, u koji upisuje: radne postupke koje je upoznao u tijeku obuke, propise koje je proučavao i primjenjivao, konkretne zadatke i poslove koje je obavljao i primjedbe i prijedloge u svezi izvođenja obuke.
Rukovodilac organizacione jedinice kod kojeg se vršila praktična obuka ovjerava dnevnik i daje ocjenu o rezultatu praktične obuke.
Dnevnik rada i ocjenu o rezultatu praktične obuke pripravnika, kao i obrazac pregleda poslova i zadataka na kojima je kandidat za polaganje stručnog ispita radio od dana prijema u službu do polaska na stručni ispit, carinarnica dostavlja stručnoj službi Carinske uprave prilikom dolaska kandidata na seminar.
Ako se ocijeni da pripravnik nije sa uspjehom završio obuku iz prethodnog stavka, upravitelj carinarnice, odnosno nadležni rukovodilac organizacione jedinice u Carinskoj upravi neće ga uputiti na polaganje stručnog ispita dok svoje znanje ne upotpuni.

Članak 11.
Ukoliko carinarnica uputi pripravnika na seminar stručne obuke, a da prethodno nije postupila u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, pripravnik će biti vraćen u carinarnicu.
Troškovi upučivanja, odnosno vračanja pripravnika, padaju na teret carinarnice.

Članak 12.
Program obuke za polaganje stručnog ispita pripravnika sastoji se iz općeg i posebnog dijela.
Obuka iz gradiva općeg dijela stručnog ispita vrši se individualno temeljem ovog Pravilnika.
Obuka iz predmeta posebnog dijela stručnog ispita za djelatnike na zadacima i poslovima osnovne djelatnosti se sastoji iz praktične obuke u organu carinske službe, gdje je pripravnik primljen i seminara stručne obuke, na kome se obrađuje gradivo obuhvačeno programima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 13.
Dužina trajanja seminara stručne obuke utvrđuje se nastavnim planom koga propisuje direktor Carinske uprave, prema odgovarajućem stupnju školske spreme (posebno za srednju, a posebno za visoku i višu stručnu spremu).
Nastavni plan iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio programa seminara stručne obuke.

Članak 14.
Nastavu na seminaru u pravilu drže djelatnici carinske službe Republike Hrvatske.
Za izvodenje nastave iz određenih predmeta mogu se pozvati i djelatnici iz drugih organa uprave.

Članak 15.
Po uspješno završenom seminaru stručne obuke polaže se stručni ispit za zadatke i poslove osnovne djelatnosti.
Stručni ispit pripravnici polažu do isteka pripravničkog staža utvrđenog ovim Pravilnikom.
Pripravnik koji položi stručni ispit smatra se osposobljenim za vršenje zadataka i poslova osnovne djelatnosti.

2. Novoprimljeni i doškolovani djelatnici

Članak 16.
Djelatnici koji su prvi put primljeni na zadatke i poslove osnovne djelatnosti organa carinske službe iz drugog organa ili organizacije, kao i djelatnici koji su u tijeku rada u organima carinske službe stekli veći stupanj školske spreme i raspoređeni na odgovarajuće zadatke i poslove osnovne djelatnosti te spreme, a ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje od polaganja stručnog ispita, dužni su položiti stručni ispit, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
Stručna obuka i osposobljavanje djelatnika iz prethodnog stavka sastoji se iz praktične obuke, individualnog rada u slobodnom vremenu i stručnog seminara.
Praktična obuka se izvodi u organu carinske službe gdje je djelatnik primljen, na temelju plana i programa praktične obuke za pripravnike i novoprimljene djelatnike.

Članak 17.
Priprema za polaganje stručnog ispita vrši se po programu utvrđenom ovim Pravilnikom.
Pod zadacima i poslovima osnovne djelatnosti u smislu odredaba ovog Pravilnika podrazumijevaju se zadaci i poslovi: carinjenja robe, kontrole putnika i prijevoznih sredstava, carinskog nadzora, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, laboratorijske analize carinske tarife, carinske vrijednosti, suzbijanja i sprečavanja povreda propisa, kontrole i revizije; međunarodne carinske suradnje, organizacije i projektiranja poslova carinjenja, carinskog nadzora i vanjskotrgovinske razmjene, kontrole obrade podataka u ERC-u, kontrole naplate prihoda; statističke analize, organizacije carinske službe; stručnog osposobljavanja carinskih djelatnika, vođenja disciplinskog postupka, izvršni poslovi i prodaja robe.
Odluku o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita u smislu odredbe ovog Pravilnika direktor Carinske uprave može donijeti pod uvjetom da je djelatnik s kojim se zasniva radni odnos prethodno radio na odgovarajučim zadacima i poslovima najmanje:
- tri godine na zadacima i poslovima za koje je kao uvjet aktom o sistematizaciji propisan IV stupanj stručne spreme,
- četiri godine na zadacima i poslovima za koje je kao uvjet aktom o sistematizaciji propisan VI/1 stupanj stručne spreme.
- pet godina na zadacima i poslovima za koje je kao uvjet aktom o sistematizaciji propisan VII/1 stupanj stručne spreme.
Odredbe stavka 1. ovog članka o vremenu provedenog rada ne primjenjuju se na djelatnike koji imaju VII/2 odnosno VIII stupanj stručne spreme.

Članak 18.
Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa osobom na koju se ne primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o pripravničkoj praksi, direktor Uprave carina može odlučiti:
- da takvu osobu oslobodi obveze od polaganja stručnog ispita ili
- da se prije odluke o izboru izvrši provjera njene sposobnosti za obavljanje određenih zadataka i poslova, ili
- obvezati je da položi stručni ispit u roku koji ne može biti duži od godinu dana.

Članak 19.
Novoprimljeni djelatnici i djelatnici koji steknu viši stupanj školske spreme u tijeku rada, a dužni su u skladu s odredbama ovog Pravilnika polagati stručni ispit, polažu ga u vremenu predviđenom za pripravnike.

Članak 20.
Direktor Carinske uprave, odnosno upravitelj carinarnice, na prijedlog neposrednog rukovodioca, može izuzetno, ako za to postoji interes službe, odobriti polaganje stručnog ispita za zadatke i poslove osnovne djelatnosti i djelatnicima koji ne rade na ovim poslovima.
Djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju prethodno imati položen ispit za poslove i zadatke koje su do tada obavljali.

3. Dopunska stručna obuka za djelatnike koji rukuju specijalnom tehničkom opremom i uređajima

Članak 21.
Djelatnici koji rukuju specijalnom tehničkom opremom i uređajima (protu-diverziona oprema) moraju biti posebno obučeni za taj rad.
Obuka djelatnika za zadatke i poslove iz stavka 1. ovog članka, vrši se poslije redovne obuke i polaganja carinskog stručnog ispita. Nastava se izvodi po posebnom programu koji je utvrđen u dogovoru sa nadležnim ministarstvom.
Po završenoj obuci kandidati polažu ispit, pred odgovarajućom komisijom, koju sačinjavaju stručni djelatnici nadležnog ministarstva i Carinske uprave. Poslije položenog ispita izdaje im se posebno uvjerenje i smatra se da su sposobni za samostalno rukovanje specijalnom tehničkom opremom.

4. Prava i obveze iz radnog odnosa za vrijeme seminara stručne obuke

Članak 22.
Za vrijeme trajanja seminara stručne obuke pripravnici i djelatnici ostvaruju sva prava i obveze iz radnog odnosa u organu carinske službe u kojoj su primljeni na rad, odnosno čiji su djelatnici.
Ako djelatnik za vrijeme trajanja seminara povrijedi radnu disciplinu ili kučni red, protiv njega će se podnijeti prijava - prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka.
Prijavu podnosi djelatnik carinske službe kod kojeg se obuka izvodi, upravitelju carinarnice kod koje je djelatnik zaposlen.
U slučaju teže povrede radne dužnosti djelatnik se može udaljiti sa seminara, uz suglasnost direktora Carinske uprave i protiv njega se pokreće disciplinski postupak.

III. STRUČNI ISPIT

Članak 23.
Obveza polaganja cijelog, odnosno posebnog dijela stručnog ispita; kao i oslobođenje od te obveze utvrđuje se rješenjem o prijemu; odnosno raspoređivanju na odgovarajuće zadatke i poslove, koje za djelatnike Carinske uprave donosi direktor, a za djelatnike carinarnice upravitelj carinarnice, u skladu sa propisima o radnim odnosima koji se primjenjuju na djelatnike organa carinske službe.

Članak 24.
Opći dio stručnog: ispita propisan programom stručnog ispita za poslove i zadatke djelatnika u organima uprave za koje se traži III, IV, VI/1. VII/1 stupanj stručne spreme ("Narodne novine", broj 50/1985.), primjenjuje se i na sve pripravnike i djelatnike organa carinske službe.

Članak 25.
Program posebnog dijela stručnog ispita za srednju, te višu i visoku spremu a djelatnike osnovne djelatnosti carinske službe, donosi direktor Carinske uprave i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 26.
Stručni ispit za pripravnike i djelatnike koji rade na zadacima i poslovima osnovne djelatnosti polaže se pred komisijom koju imenuje ministar financija, na prijedlog direktora Caninske uprave.
Ispitne komisije se imenuju: jedna za visoku i višu, a jedna za srednju spremu.

Članak 27.
Predsjednik i članovi komisije mogu se imenovati samo iz reda osoba koje imaju najmanje onaj stupanj stručne spreme koji se traži za obavljanje zadataka i poslova za koje kandidat polaže ispit.
Administrativne poslove ispitne komisije obavlja tajnik ispitne komisije kojeg imenuje ministar financija.

Članak 28.
Predsjednik članovi i tajnik komisije imaju za rad u komisiji pravo na naknadu.
Naknada se određuje po kandidatu, posebno za predsjednika i članove komisije, a posebno za tajnika.
Visinu naknade određuje ministar financija.

Članak 29.
Pripravnici i novoprimljeni djelatnici koji rade na zadacima i poslovima izvan osnovne djelatnosti u organima carinske službe, stručni ispit polažu pred ispitnom komisijom koju imenuje i po programu koji je propisao ministar financija.

Članak 30.
Stručni ispit za djelatnike osnovne djelatnosti sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

Članak 31.
U pismenom dijelu ispita obrađuje se jedan ili više zadataka.
Kandidati sa visokom i višom spremom polažu pismeni dio ispita iz predmeta: carinski postupak i carinska tarifa.
Kandidati sa srednjom spremom polažu i pismeni dio ispita iz predmeta: carinski postupak.
Pismeni dio ispita se polaže tako što kandidat dobiva unaprijed pripremljeno pitanje-zadatak i obrađuje ga pred ispitnom komisijom.
Usmenom ispitu pristupa kandidat čiji je pismeni zadatak pozitivno ocijenjen. Ako kandidat iz stavka 2. ovog članka, koji polaže pismeni dio ispita iz dva predmeta, dobije pozitivnu ocjenu iz jednog, a negativnu ocjenu iz drugog predmeta, iz predmeta koji dobije negativnu ocjenu upućuje se na popravni ispit.

Članak 32.
Ze usmeni dio ispita izrađuje se grupa pitanja iz programa za svaki predmet posebno, ili za grupu predmeta, tako da kandidat odgovara i ispit polaže iz svih predmeta, koji su propisani programom.

Članak 33.
Ocjenjivanje uspjeha se vrši jedinstveno za pismeni i usmeni dio ispita.
Ocjena uspjeha je: "položio", odnosno "nije položio". Ocjene se daju većinom glasova članova komisije.

Članak 34.
Kandidat koji nije pozitivno ocijenjen iz jednog, odnosno dva predmeta upućuje se na popravni ispit.
Kandidat koji nije pozitivno ocijenjen iz tri ili više predmeta ocjenjuje se sa "nije položio".

Članak 35.
Popravni ispit kandidat može polagati u roku koji odredi ispitna komisija, zavisno od znanja kandidata, a koji ne može biti kraći od 30 dana, niti duži od tri mjeseca od dana prethodnog polaganja ispita.
Ako polaže popravni ispit iz predmeta koji se polaže i pismeno, kandidat je dužan polagati i pismeni dio ispita.
Ako kandidat iz neopravdanih razloga ne pristupi određenog dana polaganju popravnog ispita, smatrat će se da nije položio stručni ispit.
Ponovni ispit kandidat može polagati u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca.

Članak 36.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili prije početka polaganja izjavi da odustaje od ispita, smatrat će se da ispit nije polagao.
Ako kandidat ne preda pismeni zadatak ili neopravdano odustane od polaganja usmenog dijela ispita, smatrat će se da stručni ispit, nije položio.
Započeto polaganje ispita može se odgoditi, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga bio sprijećen polagati ispit, o čemu odlučuje ispitna komisija.
Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju ispita najkasnije u roku od tri mjeseea od donošenja odluke o odlaganju ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 37.
Kandidat koji u propisanom roku ne položi stručni ispit nije osposobljen za obavljanje zadataka i poslova za koje je primljen, odnosno raspoređen i shodno propisima o radnim odnosima djelatnika organa uprave prestat će mu radni odnos, odnosno neće biti raspoređen na zadatke i poslove koji odgovaraju njegovoj školskoj spremi, stečenoj u tijeku rada.

Članak 38.
O tijeku ispita vodi se zapisnik u koji se unosi: prezime i ime kandidata, iz kojeg je organa carinske službe, za koju stručnu spremu polaže ispit, rezultati praktične obuke (za pripravnike), ispitna pitanja i ocjena komisije.
Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi komisije i tajnik.

Članak 39.
Poslije završetka ispita kandidatu se izdaje uvjerenje, koje potpisuje predsjednik komisije i tajnik.
Obrazac uvjerenja čini sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 40.
Prijava za pohađanje seminara stručne obuke i polaganje stručnog ispita za pripravnike i djelatnike osnovne djelatnosti, carinarnica podnosi tajniku komisije, najkasnije mjesec dana po prijemu djelatnika, odnosno pripravnika.
Uz prijavu za pohađanje seminara stručne obuke i polaganje stručnog ispita dostavlja se i rješenje o prijemu na rad, odnosno rasporedu na odgovarajuće zadatke i poslove u kome je sadržana obveza i rok polaganja stručnog ispita, te fotokopija diplome.

Članak 41.
Pismene prijave za polaganje stručnog ispita kandidata koji rade na zadacima i poslovima izvan osnovne djelatnosti carinske službe, carinarnica, odnosno sam kandidat podnosi tajniku nadležne komisije.

IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PROVJERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Članak 42.
Za uspješno obavljanje zadataka i poslova, na koje je raspoređen, svaki djelatnik je dužan da u tijeku rada dopunjuje svoje stručne sposobnosti.
Ovaj način stručnog usavršavanja obuhvaća:
- redovno praćenje i proučavanje zakonskih i drugih propisa, službenih publikacija i drugih materijala i literature iz djelokruga rada organa carinske službe,
- redovno prisustvo stručnim radnim sastancima koji se organiziraju radi obrade pojedinih pitanja i problema u radu carinskih organa
- organiziranje predavanja savjetovanja, kračih seminara i tečajeva i drugih stručnih skupova, u cilju stjecanja stručnih znanja, te kulture rada i ponašanja.
Pored načina stručnog usavršavanja iz prethodnog stavka, izuzetno, kada to interesi službe nalažu, djelatnik se može uputiti u druge organe, poduzeća i stručne institucije, kao i carinske urede drugih zemalja, odnosno međunarodne carinske orgenizacije, kada je za određene zadatke i poslove potrebno usavršavanje i specijalizacija, ako se ova znanja ne mogu steći u okviru carinske službe.
Odluku o upučivanju djelatnika na pojedine oblike stručnog usavršavanja iz prethodnog stavka donosi direktor Carinske uprave, na prijedlog upravitelja Carinarnice, odnosno rukovodioca organizacione jedinice u Carinskoj upravi, osim za upućivanje djelatnika u Carinske uprave drugih zemalja za koju je potrebna i suglasnost ministra financija. S ovim djelatnicima direktor Carinske uprave zaključuje ugovor.

Članak 43.
Odluku o organiziranju pojedinih načina stručnog usavršavanja iz prethodnog članka, kada se oni organiziraju za sve ili više organe carinske službe, donosi direktor, odnosno upravitelj carinarnice kada se organizira u carinarnici.

Članak 44.
Poznavanje, odnosno znanje jednog svjetskog jezika ili jezika susjedne zemlje, obvezno je za djelatnike koji su primljeni i raspoređeni na zadatke i poslove, za koje je u Pravilniku o sistematizaciji zadataka i poslova to određeno, kao uvjet za njihovo obavljanje.
Pod poznavanjem stranog jezika podrazumijeva se pasivno znanje jezika (npr. za zadatke i poslove prijema dokumenata, carinskog nadzora i dr.). Pod znanjem jezika podrazumijeva se aktivno znanje, odnosno govorni jezik (npr. za zadatke i poslove putničkog prometa, kontakt sa strankama i sl.).

Članak 45.
Za pojedine zadatke i poslove za koje se utvrđi potreba za aktivnim znanjem stranog jezika, a zavisno od vrste zadataka i poslova koji se obavljaju, može se organizirati dopunska obuka iz stranog jezika.
Dopunska obuka se organizira radi upoznavanja stručne carinske terminologije, koja je potrebna radi obavljanja pojedinih zadataka i poslova (u putničkom prometu, u prekršajnom postupku i sl.).
Dopunski seminari, odnosno tečajevi stranih jezika mogu se organizirati s odgovarajućim stručnim institucijama, gdje za to postoje uvjeti, kao i u okviru tečaja dopunske obuke koje organizira Carinska uprava.
S ustanovom koja organizira tečaj stranog jezika, ugovor zaključuje direktor Carinske uprave, a s djelatnicima koji pohađaju tečaj upravitelj carinarnice.
Ugovorom koji upravitelj carinarnice zaključuje sa djelatnikom, reguliraju se prava i obveze, a posebno obveze vračanja primljenih sredstava, ako djelatnik iz neopravdanih razloga ne završi tečaj ili ne izađe na polaganje ispita, odnosno raskine radni odnos u carinskoj službi.

Članak 46.
Upravitelj carinarnice, odnosno nadležni rukovodilac organizacione jedinice u Carinskoj upravi dužan je uputiti pripravnika, odnosno djelatnika na stručnu obuku, stručni seminar ili neki drugi organizirani oblik stručnog osposobljavanja ili usavršavanja.
Pripravnici i djelatnici koji imaju obvezu polaganja stručnog ispita po programu za djelatnike osnovne djelatnosti, mogu ovaj ispit polagati i ako nisu pohađali seminar stručne obuke, samo u slučajevima ako su zbog porodičnih ili drugih opravdanih razloga (bolesti, vojna vježba i dr:) bili spriječeni pohađati ovaj seminar.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.
Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

  1. Program općeg dijela stručnog ispita
  2. Programi posebnog dijela stručnog ispita za djelatnike na zadacima i poslovima osnovne djelatnosti
  3. Plan i program praktične obuke
  4. Nastavni plan i program stručnog seminara
  5. Obrasci koji se odnose na prijavu ispita, rad ispitne komisije i izdavanje uvjerenja o položenom ispitu.


Članak 48.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.

Klasa: 011-01/92-01/16
Urbroj : 513-02-92-1
Zagreb, 16, lipnja 1992.

V. d. direktora Carinske uprave Republike Hrvatske
Branko Skok, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti