POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna pomoć za građane - zakon o suzbijanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK
o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje način rada liječničkih komisija koje u postupku za rješavanje o pravima po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (u daljnjem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje invaliditeta, stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe i stupnju ortopedskog dodatka, te o nesposobnosti za privređivanje i o potrebi za dodatkom za pripomoć u kući.

Članak 2.
Nalaz i mišljenje na temelju kojih nadležni organ utvrđuje invaliditet, rješava o pravu na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski dodatak i o pravu na dodatak za pripomoć u kući, te utvrđuje nesposobnost za privređivanje kao uvjet za ostvarivanje drugih prava po Zakonu daju:

 1. liječnička komisija iz članka 77. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Prvostepena liječnička komisija) nadležnom organu koji rješava o pravima po Zakonu u prvom stepenu;
 2. liječnička komisija iz članka 77. stavka 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Drugostepena liječnička komisija) nadležnom organu koji rješava o pravima po Zakonu u drugom stepenu.


Članak 3.
Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za ukvrđivanje vojnog i civilnog invaliditeta na temelju Pravilnika za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 62/92) i prema načelima medicinske znanosti.

Članak 4.
Liječničke komislje daju nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći druge osobe i stupnju te potrebe na temelju Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe ("Narodne novine", broj 62/92).

Članak 5.
Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o oštećenju organizma koje povlači pravo na ortopedski dodatak i stupnju toga dodatka na temelju Pravilnika o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve ("Narodne novine", broj 62/92).

Članak 6.
Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o sposobnosti za privređivanje uz primjenu odgovarajućih propisa o invalidskom osiguranju radnika i prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti.

Članak 7.
Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o potrebi za dodatkom na pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju korisnika opskrbnine.

Članak 8.
Liječničke komisije mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu.
Nalaz i mišljenje liječničke komisije daju većinom glasova svojih članova.
Član liječničke komisije koji se ne slaže s mišljenjem većine može priložiti svoje posebno mišljenje s obrazloženjem.

Članak 9.
Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje na odgovarajućim obrascima što su tiskani uz ovaj pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.
Nalaz i mišljenje liječničke komisije trebaju biti potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi, te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskoga stajališta važne za donošenje pravilnoga rješenja.
Obrazloženje nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje invaliditeta smatrat će se potpunim ako je u njemu spomenuto da se radi o lakšem, srednjem, težem ili najtežem obliku oštećenja organizma. Komisija mora posebno obrazložiti mišljenje o postotku oštećenja organizma kada je za pojedino oštećenje u Listi postotaka oštećenja organizma postotak predviđen u rasponu.

Članak 10.
Prvostepena liječnička komislja daje nalaz i mišljenje , na pismeni zahtjev nadležnoga organa koji rješava o pravima po Zakonu u prvom stepenu a Drugostepena liječnička komisija na pismeni zahtjev nadležnoga organa koji rješava o pravima po Zakonu u drugom stepenu.
U nalazu i mišljenju, u svezi sa zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka, liječnička komisija dužna je izjasniti se o svim činjenicama i okolnostima spomenutim u tom zahtjevu, uzimejući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz zahtjev.

Članak 11.
Prvostepena liječnička komisija daje nalaz i mišljenje na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentacije koja je uz taj zahtjev priložena.

Članak 12.
Drugostepena liječnička komisija daje nalaz i mišljenje, u pravilu, na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentscije pribavljene u prvostepenom postupku. Ta komisija može nalaz i mišljenje dati i bez pregleda osobe, ako utvrdi da pregled nije potreban.
Ako Drugostepena liječnička komisija utvrdi da priložena medicinska dokumentacija nije potpuna zatražit će dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 13.
Za osobu koja je na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, liječničke komisije mogu dati mišljenje na osnovi nalaza i izvješća (dijagnoze, povijesti bolesti i sl.) te ustanove i bez pregleda, ako smatraju da pregled nije potreban.

Članak 14.
Osobu koja zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme nije sposobna putovati može se, na prijedlog ordinirajućeg liječnika i zahtjeva organa uprave koja vodi postupak, pregledati u njenom stanu. Takav pregled obavlja član liječničke komisije i na osnovi njegova nalaza i izvješća liječnička komisija daje nalaz i mišljenje.

Članak 15.
Za osobu koja ima prebivalište u inozemstvu liječnička komisija može dati nalaz i mišljenje i na osnovi dijagnoze i izvješća odgovornoga liječnika iz inozemstva ako smatra da nije potreban pregled.

Članak 16.
Ako liječnička komisija utvrdi da je za davanje nalaza i mišljenja osobu, za koju se traži nalaz i mišljenje, potrebno pregledati u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, uputit će ju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Članak 17.
Medicinske izraze u nalazu i mišljenju liječnička komisija upisuje u načelu hrvatskim jezikom i naznačuje odgovarajuće odredbe Pravilnika odnosno Liste postotaka oštećenja organizma.
Postotak oštećenja organizma upisuje se brojkom i slovima, s tim što se u slućaju oštećenja organizma 100% obavezno naznačuje i grupa invaliditeta. Uz postotak oštećenja organizma obavezno se naznačuje da je utvrđen za stalno ili privremeno.
Kada se utvrdi da oštećenje organizma iznosi manje od 20% u mišljenju se naznačuje da oštećenje organizma iznosi manje od 20%.
Kod utvrđivanja dodatka za njegu i pomoć druge osobe, odnosno ortopedskoga dodatka u mišljenju se naznačuje stupanj dodatka.

Članak 18.
Jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja se stranci uz rješenje koje je donijeto na temelju toga nalaza i mišljenja.

Članak 19.
Liječničke komisije vode evidenciju nalaza i mišljenja na odgovarajućem obrascu što je tiskan uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom, te vode zapisnik o svom radu.

Članak 20.
Liječničke komisije, u pravilu, rade u mjestu svoga sjedišta, a po potrebi mogu raditi i izvan sjedišta rada.
Članovima liječničkih komisija pripada naknada za rad u visini što ju određuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 21.
Za korisnike osobne invalidnine, u povodu zahtjeva podnijetih na temelju članka 106. stavka 1. Zakona, liječničke komisije mogu dati nalaz i mišljenje i bez pregleda invalida.

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011 -02/92-01 / 10
Urbroj : 524-05/ 1-92-3
Zagreb, 1. listopada 1992.

Ministar rada i socijalne skrbi
mr. Josip Juras, v. r.


_ ______________________________
PRVOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED Obrazac br. 1.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA


Broj : ________________ Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______ Klasa:___________________
U_______________________________ Urbroj : __________________

Prvostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana_ ______
199________
__________________________________(__________________)____________________________
prezime (očevo ime) ime,
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječnička komisija utvrdila:
1 ) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________

2) da postoje bolesti koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta, ______________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
3) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje invaliditeta
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
4) da invaliditet iznosi ___________________% i slovima __________________________________

STALNO - PRIVREMENO DO ____________________________________________________

5) da je imenovanome-oj potrebna njega i pomoć druge osobe stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.
6) da se spomenuto oštečenje organizma može razvrstati u ________________ stupanj oštećenja prema članku 1. točki ____________ Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrsta

Obrazloženje

Članovi komisije: Predsjednik komisije

 1. _______________ __________________
 2. _______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________________199_________

_______________________
(potpis pregledane osobe)

_ _______________________________ ______________________________
DRUGOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED Obrazac br. 2.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA


Broj : ________________ Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______ Klasa:___________________
U_______________________________ Urbroj : __________________

Drugostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana_________________________________________ 199________
__________________________________(__________________)____________________________
prezime (očevo ime) ime,
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječnička komisija utvrdila:
1 ) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________

2) da postoje bolesti koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta, ______________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
3) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje invaliditeta
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
4) da invaliditet iznosi ___________________% i slovima __________________________________

STALNO - PRIVREMENO DO ____________________________________________________

5) da je imenovanome-oj potrebna njega i pomoć druge osobe stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.
6) da se spomenuto oštečenje organizma može razvrstati u ________________ stupanj oštećenja prema članku 1. točki ____________ Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrsta

Obrazloženje

Članovi komisije: Predsjednik komisije

 1. _______________ __________________
 2. _______________
 3. _______________
 4. _______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________________199___

_______________________
(potpis pregledane osobe)

_ _______________________________ ______________________________
PRVOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED Obrazac br. 3.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________ Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______ Klasa:___________________
U_______________________________ Urbroj : __________________

Prvostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________ 199________
___________________________________(__________________)___________________________
prezime (očevo ime) ime,
______iz____________________________________ općina) _______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 6. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLJENJE:Prema članku 36. Zakona pregledana osoba nije sposobna, - sposobna je za prlvredivanje. Nesposobnost je trajna - privremena do _____________a potječe od dana_______________

Obrazloženje

Članovi komisije: Predsjednik komisije

 1. _______________ __________________
 2. _______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

_ _______________________________ ______________________________
DRUGOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED Obrazac br. 4.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________ Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______ Klasa:___________________
U_______________________________ Urbroj : __________________

Drugostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________ 199________
___________________________________(__________________)___________________________
prezime (očevo ime) ime,
______iz____________________________________ općina) _______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 6. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLJENJE:Prema članku 36. Zakona pregledana osoba nije sposobna, - sposobna je za privredivanje. Nesposobnost je trajna - privremena do _____________a potječe od dana_______________

Obrazloženje

Članovi komisije: Predsjednik komisije

 1. _______________ __________________
 2. _______________
 3. _______________
 4. _______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

_ _______________________________ ______________________________
PRVOSTEPENA LlJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED Obrazac br. 5.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________ Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______ Klasa:___________________
U_______________________________ Urbroj : __________________

Prvostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________ 199________
___________________________________(__________________)_________________________
prezime (očevo ime) ime
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 7. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLlENJE:Prema članku 47. Zakona pregledanoj osobi je - nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje
Članovi komisije: Predsjednik komisije

 1. _______________ __________________
 2. _______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

_ _______________________________ ______________________________
DRUGOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED Obrazac br. 6.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________ Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______ Klasa:___________________
U_______________________________ Urbroj : __________________

Drugostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana_______________________________________________ 199____
___________________________________(__________________)_________________________
prezime (očevo ime) ime
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 7. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLlENJE:Prema članku 47. Zakona pregledanoj osobi je - nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje
Članovi komisije: Predsjednik komisije

 1. _______________ __________________
 2. _______________
 3. _______________
 4. _______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

_ _______________________________ ______________________________
Obrazac br. 7

KNJIGA NALAZA I MIŠLJENJA PRVOSTEPENE LIJEČNIČKE KOMISIJE
_______________
DRUGOSTEPENE
_ ______________________________
Redni Klasa i Naziv organa koji Prezime, Kakvo se Pozivanje,druge
broj i Urbroj traži mišljenje (očevo ime), mišljenje radnje i datum
datum predmeta i i datum dostave ime adresa traži davanja mišljenja
općine predmeta komisiji

_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________


_ ______________________________
Nalaz (sažeti Mišljenje o Napomena( prijašnja ocjena
opis) postoptu nesposovnosti za Prvostepene liječničke komisije i dr.)
invaliditeta, privređivanje,
stupnju dodatka dodatku za
za njegu i pripomoć u kući
pomoć
druge osobe,
stupnju
ortopedskoga
dodatka
_ ______________________________
7 8 9 10
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti