POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - važniji zakoni - naredba o odredivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 9. Uredbe o financijskom poslovanju ("Narodne novine", 40/92) ministar financija Republike Hrvatske donosi
NAREDBU
o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem
Članak 1.
Pravna osoba može od građana u gotovom novcu naplaćivati vrijednost prodanih proizvoda i usluga i drugih potraživanja. Pravna osoba je građanima dužna izdati odgovarajuću ispravu o izvršenoj naplati (priznanica, ovjereni račun i dr.).
Članak 2.
Pravna osoba podiže gotov novac s računa za redovno poslovanje i s drugih računa u službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljem tekstu: Služba) radi isplate u gotovu i za održavanje visine blagajničkog maksimuma.
Članak 3.
Pravna osoba može u svojoj blagajni držati gotov novac za gotovinska plaćanja do visine blagajničkog maksimuma. Visinu blagajničkog maksimuma pravna osoba utvrđuje sukladno Odluci guvernera Narodne banke Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba. Visinu blagajničkog maksimuma bankama, financijskim organizacijama i poštama, radi obavljanja gotovinskog platnog prometa, utvrđuje Služba na osnovi Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske. Služba kontrolira da li je pravna osoba utvrdila blagajnički maksimum sukladno propisanim kriterijima.
Članak 4.
Blagajnički maksimum se utvrđuje na koncu godine za iduću godinu, a ako se izmijene uvjeti na temelju kojih je utvrđen, pravna osoba može u tijeku godine povećati odnosno smanjiti blagajnički maksimum. Ako pravna osoba ne utvrdi blagajnički maksimum za iduću godinu, vrijedi zadnje utvrđeni blagajnički maksimum. Pravna osoba je dužna odluku o visini blagajničkog maksimuma dostaviti jedinici Službe u kojoj vodi račun. Ako pravna osoba ima organizacijski dio s posebnim računom u Službi, u odluci je dužna utvrditi koliko se od ukupnog maksimuma odnosi na pojedini dio Službe, u kojoj se vodi račun pravne osobe, dostavlja izvadak iz odluke o blagajničkom maksimumu jedinicama Službe kod kojih se vode računi dijelova pravne osobe. U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut s računa za plaćanja iz članka 5. ove naredbe, uz uvjet da pravna osoba novac za ta plaćanja ne drži u svojoj blagajni dulje od tri radna dana uključivo i dan podizanja novca.
Članak 5.
Pravna osoba može plaćati gotovim novcem:

 1. plaće i druga osobna primanja svojim djelatnicima,
 2. poljoprivredne proizvode i sirovine otkupljene od građana-proizvođača,
 3. putne troškove i dnevnice,
 4. po osnovi mjenjačkih poslova (ovlašteni mjenjači),
 5. takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,
 6. proizvode, usluge i druge obveze pravnim osobama ako pojedinačna obveza ne prelazi svotu od 1.000.- hrvatskih dinara po računu,
 7. druge isplate građanima koje se, sukladno Zakonu o neposrednim porezima, ne moraju obavljati putem žiro računa građana. Pravna osoba može, iznimno, obavljati plaćanja iz stavka 1 ovog članka i iz blagajničkog maksimuma, osim plaća i drugih osobnih primanja.

Članak 6.
Pravna osoba koja je udaljena od Službe, banke ili pošte, ako je solventna, može izdatke iz članka 5. osim točke 1. plaćati gotovim novcem koji potječe od dnevnog utrška i ostalih primanja u gotovu, s tim što je dužna te isplate obračunati sa Službom pri idućoj uplati gotovog novca na račun a najkasnije u roku od 5 radnih dana.
Članak 7.
Gotov novac primljen po osnovi obavljanja kreditnih, bankarskih i drugih poslova platnog prometa banka, druga financijska organizacija i pošta može koristiti za isplate po tim osnovama i taj novac može držati u blagajni do visine blagajničkog maksimuma. Svotu gotovog novca koja premašuje blagajnički maksimum koji je određen za obavljanje platnog prometa banka, druga financijska organizacija i pošta uplaćuje na račun u Službi. Organizacija za osiguranje može iz dnevnog utrška gotovog novca obavljati isplate po osnovi osiguranja.
Članak 8.
Hrvatska Lutrija odnosno druga organizacija koja se na osnovi propisa bavi organiziranjem igara na sreću može obavljati isplate, na osnovi izvučenih srećaka i drugih potvrda o sudjelovanju u igri na sreću, gotovim novcem iz dnevnog utrška od prodaje srećaka i tih potvrda, s tim što je dužna te isplate obračunati sa Službom do 10. u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 9.
Novčanom kaznom za privredni prijestup kaznit će se pravna osoba:

 1. s najmanje 100.000.- hrvatskih dinara. ako je blagajnički maksimum utvrdila protivno propisanim kriterijima (članak 3. stavak 2.),
 2. u svoti na koju treba glasiti isprava a s najmanje 50.000. - hrvatskih dinara, ako ne izda odgovarajuću ispravu o izvršenoj naplati (članak 1. stavak 2.),
 3. u dvostrukoj svoti od svote nedozvoljene isplate a s najmanje 100.000.- hrvatskih dinara, ako plaća gotovim novcem za namjene koje nisu predviđene ovom naredbom (članak 5.).
 4. u svoti neobračunatih plaćanja a s najmanje 100.000.- hrvatskih dinara, ako u propisanom roku ne obračuna sa Službom plaćanja izvršena iz dnevnog utrška (članak 6. i 8.).

Članak 10.
Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaje Odluka o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka, drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba ("Narodne novine" broj 40/91).
Članak 11.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 401-01/92-01/08
Urbroj: 513-04/92-1
Zagreb, 27. lipnja, 1992.
Ministar financija
mr. Jozo Martinović, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti