POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna pitanja - ispravak odluke članak ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 265. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91). te članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske
Članak 1.
U glavnu knjigu Registra zrakoplova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) upisuju se:
1. Zrakoplovi teži od zraka:
- avioni
- helikopteri
- žiroplani
- jedrilice
- zmajevi
- mahokrilci
2. Zrakoplovi lakši od zraka:
- slobodni baloni
- vezani baloni
- zračne lade.
U glavnu knjigu upisuju se i zrakoplovi iz stavka 1. ovog članka u izgradnji i amaterski građeni zrakoplovi.
Članak 2.
Svaki zrakoplov upisuje se u posebni uložak, a za zrakoplove iz stavka 2. članka I. ovog pravilnika u upisni list uloška glavne knjige u rubriku "napomena" (20) upisuje se zabilješka o izdavanju i valjanosti dozvole za izgradnju.
Članak 3.
Glavna knjiga sastoji se iz jednog ili više svezaka koji se označavaju rednim brojevima.
Svaki svezak sadrži potvrdu organa koji vodi glavnu knjigu s naznakom naslova glavne knjige, rednog broja sveska i broj uložaka.
Svaki svezak sadrži određen broj uložaka koji određuje organ koji vodi glavnu knjigu.
Ulošci se numeriraju rednim brojevima.
Članak 4.
Glavna knjiga ima korice veličine 297 x 210 mm (Obrazac I ).
Prva stranica sveska glavne knjige veličine je 297 x 210 mm (Obrazac la).
Uložak glavne knjige veličine je 594 x 210 mm (Obrazac 1b).
Članak 5.
Uložak glavne knjige sastoji se od upisnog, vlasničkog teretnog lista.
Članak 6.
U vlasnički list uloška glavne knjige upisuju se podaci o vlasniku odnosno imaocu prava raspolaganja zrakoplovom, domicilni aerodrom, podaci o načinu stjecanja vlasništva odnosno prava raspolaganja nad zrakoplovom, te detalji o navedenim podacima.
Članak 7.
U teretni list uloška glavne knjige upisuju se podaci o ugovornom založnom pravu, pravu prvokupa i zakonskom založnom pravu, te detalji o navedenim podacima.
Članak 8.
Uz glavnu knjigu vodi se zasebno za svaki uložak zbirka dokumenata.
Zbirka dokumenata sadrži potvrdene prijepise dokumenata na osnovu kojih je izvršen upis zrakoplova u upisni, vlasnički i teretni list, odluka nadležnih organa, te sva druga dokumentacija koja se odnosi na upis zrakoplova.
Zbirka dokumenata vodi se na formatu velićine 210 x 297 mm (Obrazac 2.)
Članak 9.
Osim glavne knjige i zbirke dokumenata vode se uz glavnu knjigu i slijedeće pomoćne knjige odnosno imenici:

  1. Dnevnik zrakoplova - knjiga u koju se upisuju podaci o svim prijavama, molbama, prijedlozima, zahtjevima, odlukama, pritužbama, rješenjima i spisima koji se odnose na upis zrakoplova i prava na zrakoplovu:
  2. Imenik zrakoplova - (Obrazac 3) u koji se upisuju zrakoplovi po abecednom odnosno brojčanom redoslijedu registarske oznake s naznakom broja uloška glavne knjige;
  3. Imenik vlasnika (i drugih pravnih osoba) - Obrazac 4) u koji se upisuju fizičke i pravne osobe (vlasnici) odnosno nosioci prava raspolaganja kojima je u glavnoj knjizi upisano kakvo pravo ili evidentiran kakav učinak u odnosu na zrakoplov, s naznačenim brojem uloška u kojem su upisana prava ili evidentirani učinak i
  4. Imenik zrakoplova koji su izbrisani iz glavne knjige

(obrazac 5).
Veličina Obrasca 3 i 4 je 210 x 148 mm, a Obrasca 5 je 210 x 297 mm.
Članak 10.
Dnevnik zrakoplova sastoji se od svezaka, a svaki svezak od stranica.
Svesci i stranice označavaju se rednim brojevima, a svesci sadrže potvrdu organa koji vodi glavnu knjigu.
Članak 11.
Dnevnik zrakoplova ima korice veličine 297 x 210 mm (Obrazac 6).
Prva stranica sveska Dnevnika zrakoplova veličine je 297 x 210 mm (Obrazac 6a).
Stranica Dnevnika zrakoplova veličine je 594 x 210 mm (Obrazac 6b).
Članak 12.
Obrasci 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 6a i 6b s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/92-02/17
Urbroj : 535-02-92-2
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Ministar prometa i veza
prof. dr. Josip Božičević, v. r._ ___________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

REGISTAR ZRAKOPLOVA
GLAVNA KNJIGA
AIRCRAFT REGISTER
MAIN BOOK_ ____________________________ ___________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION


GLAVNA KNJIGA
MAIN BOOK
NADLEŽNI ORGAN:ODJEL ZA PLOVIDBENOST I REGISTAR
AUTHORTY IN CHARGE:SECTION FOR AIRWORTHINESS AND REGISTER

SVEZAK ___________ SADRŽI _____________ STRANICA
VOLUME NUMBER CONTAINS PAGESPEČAT
STAMP ___________________________
POTPIS NADLEŽNE OSOBE
AUTHORITY SIGNATURE_ ____________________________ ______________________________

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA MINISTRY FOR TRANSPORT
AND COMMUNICATIONS
SEKTOR CIVLNOG ZRAKOPLOVSTVA DEPARTMENT OF CIVIL AVlATION
_ ______________________________
UPISNI LIST - REGISTRATION PAGE
_ ______________________________
PROIZVODAČ TIP
MANUFACTURER TYPE
_ ______________________________
SERIJSKI BROJ GODlNA IZGRADNJE RAZRED
SERIAL NUMBER PRODUCTION YEAR CLASS
_ ______________________________
KATEGORIJA NAMJENA
CATEGOY PURPOSE
_ ______________________________
BROJ RJEŠENJA HOMOI.OGACIJE - BROJ RJEŠENJA HOMOLOGACIJE
DRŽAVE PROIZVODAČA -R.HRVATSKA
NUMBER OF TYPE CERTFICATE- NUMBER OF TYPE CERTFICATE-
STATE OF MANUFACTURER R.CROATIA
_ ______________________________
DRŽAVA PRETHODE REGISTRACIJE PRIJAŠNJA DATUM ISPISA
STATE OF PREVIOUS REGISTRATION REGISTARSKA OZNAKA DEREGISTRATION
PREVIOUS REGISTRATI. DATE
MARKS
_ ______________________________
DATUM UPlSA U REGISTAR
DATE OF REGISTRATlON
_ ______________________________
DATUM ISPISA IZ REGISTRA
DATE OF DEREGISTRATION
_ ______________________________
SVJEDODŽBA O PLOVIDBENOSTI VAŽEĆA DO
AIRWORTHINESS CERTIFlCATE VALID UNTIL:
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
DODATNA OPREMA___________ REZERVNI DIJLOVI________ NAPOMENA_______
ADITIONAL EQUIPMENT SPARE PARTS/COMPONENTS REMARKS
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ _______________________________ ______________________________
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA MINISTRY OF TRANSPORT AND REDNI BROJ
COMMUNICATION ORDER
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION NUMBER
REGISTARSKA
OZNAKA
REGISTRATION
MARKS
_ ______________________________
VLASNIČKI LIST - OWNERSHIP PAGE
_ ______________________________
REDNI BROJ IME/TVRTKA, ADRESA VLASNIKA DOMICILNI UPIS NAPOMENA
ORDER NO. DRŽAVLJANSTVO AERODROM REGISTRATION REM.
OWNER'S NAME/COMPANY DOMICIL
ADRESS, CITIZENSHIP AIRPORT
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ _______________________________ ______________________________
TERETNI LIST - BURDEN PAGE
_ ______________________________
REDNI BROJ DATUM PRIJEMA UPIS IZNOS
ORDER NO. DATE RECIEVED REGISTRATION AMOUNT
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
OBRAZAC 1B_ ______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA REDNI BROJ U REGISTRU
REPUBLIC OF CROATIA ORDER NUMBER IN REGISTER
REGISTAR ZRAKOPLOVA
AIRCRAFT REGISTER REGISTRATION MARKS
_ ______________________________
ZBIRKA DOKUMENATA - DOCUMENTS COLLECTION
_ ______________________________
REDNI BROJ DATUM/DATE DOKUMENT/DOCUMENT UPISAO/WRITTEN BY
ORDER NO.
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ _______________________________ ______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA REDNI BROJ U REGISTRU
REPUBLIC OF CROATIA ORDER NUMBER IN REGISTER
REGISTAR ZRAKOPLOVA REGISTARSKA OZNAKA
AIRCRAFT REGISTER REGISTRATION MARKS
_ ______________________________
IMENIK ZRAKOPLOVA - AIRCRAFT'S DIRECTORY
_ ______________________________
REDNI BROJ DATUM UPISA VLASNIK/KORISNIK TIP NAPOMENA
ORDER NO. REGISTERED DATE OWNER/OPERATER TYPE REMARKS
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________
OBRAZAC - 3_ ______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA IME OSOBE/TVRTKE
REPUBLIC OF CROATIA OWNER/COMPANY NAME
REGISTAR ZRAKOPLOVA ADRESA/ADDRESS
AIRCRAFT REGISTER DRŽAVLJANSTVO
CITIZENSHIP
_ ______________________________
IMENIK VLASNIKA I PRAVNIH OSOBA
OWNERS AND RIGHTFULL PERSONS DIRECTORY
_ ______________________________
REDNI BROJ DATUM UPISA REGISTRACIJA DATUM ISPISA
ORDER NO. REGISTERED DATE REGISTRATION DEREGISTER DATE
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ _______________________________ ______________________________
PREDMET REDNI BR. REGISTRA NAPOMENA
SUBJECT REGISTER ORDER NO. REMARKS
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________
OBRAZAC - 4_ ______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA
REGISTAR ZRAKOPLOVA
AIRCRAFT REGISTER
_ ______________________________
IMENIK IZBRISANIH ZRAKOPLOVA - DEREGISTERED AIRCRAFT DIRECTORY
_ ______________________________
REDNI BROJ DATUM/DATE REG. OZNAKA TIP/TYPE
ORDER NO. REGSTR MARKS
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ _______________________________ ______________________________
UZROK/REASON RED. BR. U REG. UPISAO
ORD. NO. IN REG. WRITTEN BY
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________
OBRAZAC - 5_ ______________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

REGISTAR ZRAKOPLOVA
DNEVNIK ZRAKOPLOVA
AIRCRAFT REGISTER
AIRCRAFT LOG BOOK

_ ________________________________
OBRAZAC - 6_ ________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

DNEVNIK ZRAKOPLOVA
AIRCRAFT LOG BOOK

NADLEŽNI ORGAN:ODJEL ZA PLOVIDBENOST I REGISTAR
AUTHORITY IN CHARGE:SECTION FOR AIRWORTHINESS AND REGISTER

SVEZAK BROJ ________ SADRŽI ___________ STRANICA
VOLUME NUMBER CONTAINS PAGES


PEČAT
STAMP ____________________________
POTPIS NADLEŽNE OSOBE
AUTHORITY SIGNATURE

_ ______________________________
OBRAZAC - 6A_ ______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA MINISTRY FOR TRANSPORT
AND CMMUNICATIONS
SEKTOR CIVLNOG ZRAKOPLOVSTVA DEPARTMENT OF CIVIL AVlATION
_ ______________________________
DNEVNIK ZRAKOPLOVA / AIRCRAFT LOG BOOK
_ ______________________________
REDNI BROJ DATUM PRIJEMA PREDMET ZAHTIJEVA/URUDŽBENI BROJ REG. OZNA.
ORD. NO. SPISA SUBJECT OF THE REQUEST/REFERENCE NO. REG.MARKS
DATE RECIEVED
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________


_ ______________________________
RED. BR. U REGISTRU DATUM UPISA U DATUM/BROJ ODLUKE
ORD. NO IN REGISTER REGISTAR DATE/NO. OF DECISION
REGISTERED DATE
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ _______________________________ ______________________________
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA MINISTRY FOR TRANSPORT
AND CMMUNICATIONS
SEKTOR CIVLNOG ZRAKOPLOVSTVA DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
_ ______________________________
DNEVNIK ZRAKOPLOVA / AIRCRAFT LOG BOOK
_ ______________________________
PREDMET ODLUKE PRAVNA OSOBA KOJOJ DATUMURUČENJA NAPOMENE
DESICION SUBJECT SE URUČUJE RJEŠENJE DATE HANDED OUT REMARKS
RIGHTFULL PERSON
WHOM DESICION IS
HANDED OUT
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
_ ______________________________
OBRAZAC - 6B


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti