POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uvodne odredbe - naredba o jedinstvenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. god. donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Članak 1.
U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91 i 33/92) u članku 28. u stavku (1) točka 2) mijenja se i glasi:
"2) poduzeća i druge pravne i fizičke osobe - na gospodarsku i drugu opremu i dijelove, te građevni i instalacijski materijal koji se uvozi radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili bitnije oštećenih ratnim razaranjima, te u požaru, eksploziji, ili elementarnoj nepogodi, i to:
a) ako je odgovarajućim aktom nadležnog upravnog tijela utvrđeno da je šteta nastala kao posljedica ratnih razaranja, odnosno kao posljedica požara, eksplozije, ili elementarne nepogode, te ako su utvrđeni visina štete i vrsta zamjenske opreme ili druge robe koju valja uvesti za sanaciju štete,
b) da se odgovarajuća oprema odnosno građevni ili instalacijski materijal ne proizvode u zemlji.
Ovlašćuje se ministar financija da po pribavljenom mišljenju ministra obnove uredi potanje uvjete i postupak za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine prema ovoj točki "Članak 2.
U članku 28. mijenja se stavak (1). (2) i (3) te glase:
"(1) Oprema koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju može biti oslobođena od plaćanja carine.
(2) Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine prema stavku 1. ovoga članka donosi ministar financija na prijedlog stručne komisije za strana ulaganja, koja se osniva u skladu s propisima iz stavka (4) ovoga članka.
(3) Ako osoba iz stavka (1) ovog članka namjerava otuđiti robu oslobođenu plaćanja carine prema stavku (1) ovoga članka, dati drugom na korištenje ili upotrebiti u druge, svrhe, a ne u one zbog koje je bila oslobođena plaćanja carine prije isteka roka od pet godina od dana donošenja rješenja o oslobađanju od plaćanja carine, rješenjem nadležne carinarnice obračunat će se i naplatiti carina prema
carinskoj osnovici utvrđenoj pri uvoznom carinjenju robe, te kamata prema članku 248. ovoga zakona."

Članak 3.
Članak 35. mijenja se i glasi:
"(1) Na robu koja se uvozi plaća se taksa za carinsko evidentiranje u visini 1% od carinske osnovice.
(2) Vlada Republike Hrvatske može propisati na koju robu se izuzetno neće naplaćivati taksa iz stavka (1) ovog članka.
(3) Sredstva pribavljena naplatom takse za carinsko evidentiranje koriste se za financiranje rada, modernizaciju i opremanje carinske službe."

Članak 4.
U članku 53. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Jedinstvena carinska stopa od 8% može se primijeniti na robu koju uvezu poduzeća ili druge pravne osobe i koja se svrstava u više od dva tarifna broja carinske tarife i čiji je uvoz slobodan."

Članak 5.
U članku 56. mijenja se stavak (1) i glasi:
"(1) Uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji su sastavni dio izvoznog proizvoda oslobođen je od plaćanja carine ako je:
1) uvezena roba u cjelini upotrebljena u proizvodnji robe ili usluga za izvoz i izvezena najkasnije u roku jedne godine od dana prelaska robe preko carinske crte.
Na uvoz robe koja će se upotrijebiti u proizvodnju robe ili usluge, čiji proces proizvodnje traje duže od jedne godine, rok izvoza može biti duži, ali ne duži od tri kalendarske godine od dana prelaska robe (prve pošiljke) preko carinske crte.
2) vrijednost izvezene robe ili usluge najmanje 30% veća od vrijednosti uvezene robe i ako je naplaćena u konvertibilnoj valuti."

Članak 6.
U članku 222. stavak (1) mijenja se i glasi:
"Na aerodromima otvorenim za međunarodni promet, u lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet, na graničnim cestovnim prijelazima, te u marinama i nautičkim centrima u kojima je organizirana carinska kontrola, mogu se otvarati slobodne carinske prodavaonice za prodaju robe putnicima i to:
a) putnicima koji odlaze u inozemstvo poslije obavljene carinske kontrole, te
b) putnicima koji dolaze iz inozemstva prije obavljanja carinske kontrole."

Članak 7.
U članku 223. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Potanje propise o postupku za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica, kao i propise o tome što se prema ovom zakonu (članak 222.) smatra nautičkim centrom ili marinom, te carinskom nadzoru nad robom koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama donosi ministar financija."

Članak 8.
U članku 343. u stavku (1) točka 10) mijenja se i glasi: "10) ako pri uvozu robe lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti oslobađanje od plaćanja carine ili plaćanje carine u manjoj svoti ili kakvu drugu carinsku olakšicu (članak 24. do 29.);"

Članak 9.
U članku 351. stavak (1) mijenja se i glasi:
"1) Poduzeće ili druga pravna osoba što robu kupi, proda ili primi na dar, prikrije, primi na čuvanje, upotrijebi ili je primi na držanje po ma kojoj osnovi, a za koju zna ili je mogla znati da je njome izvršen prekršaj iz članka 343 stavka (1). članka 343. stavka (1) točke 1) i 3). članka 344. stavka (1), točka 3), članka 352. stavka (1). točke 2). 3), 6) i 7) i članka 355. ili ako je učinitelj izvršio neku od radnji iz članka
344. stavak (1), članka 345. stavak (1), točke 1) i članka 345. stavka (1) točka 3) ovog zakona, kaznit će se istom kaznom propisanom za izvršitelja prekršaja..

Članak 10.
U članku 353. stavak (1) mijenja se i glasi:
"1) Novčanom kaznom od jednostrukog do trostrukog iznosa uskračene carine ili do jedne polovine iznosa robe. kada roba ne podliježe plaćanju carine, kaznit će se za prekršaj domaća i strana pravna i fizička osoba."

Članak 11.
Slobodne carinske prodavaonice otvorene do dana stupanja na snagu ove uredbe, moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove uredbe i propisima donošenim za izvršenje Carinskog zakona (članak 223.) do 31. prosinca 1992. godine.

Članak 12.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/91-01/06
Urbroj: 5030116-92-6
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti