POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna cjelina - poslovnik o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 9. stavak 1. i članka 367. stavak 5. Carinskog zakonaRepublike Hrvatske ("Narodne novine", br 53A/91, 33/92, 40/82i 61/92) te članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodnenovine", br. 41/90, 8/11, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada RepublikeHrvatskg na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine donijela je

UREDBU
o posebnim mjerama za ostvarivanje carinskog nadzora usvezi s prikupljanjem, preuzimanjem i čuvanjem motornih i drugih vozilate plovnih objekata i njihovih dijelova, pod carinskim nadzorom, te načinunjihove prodaje i rasporedu sredstava dobivenih njihovom prodajom

I. Opće odredbe

Članak 1.
Ovom uredbom na poseban se način uređuje sudjelovanje Hrvatskog auto-klubapri provedbi carinskog nadzora nad motornim i drugim vozilima i plovnimobjektima dok su predmetom carinskog upravnog ili prekršajnog postupka,osim redovnog postupka carinjenja, te uvjeti i način njihove javne prodajei raspored sredstava dobivenih prodajom tih vozila i plovnih objekata.
Pod uvjetima i na način utvrđenim ovom uredbom, Hrvatski auto-klub možepreuzimati, čuvati i prodavati i druga motorna i priključna vozila i plovneobjekte strane registracije koji se nalaze pod carinskim nadzorom ili skojima raspolažu druga upravna ili pravosudna tijela Republike Hrvatske.

Članak 2.
Određene poslove u svezi s provedbom carinskog nadzora i prodajom vozilai plovnih objekata te njihovih dijelova iz članka 1. ove uredbe, za Hrvatskiauto-klub mogu obavljati i auto-moto klubovi i druge organizacije u njegovomsklopu, koje u suglasnosti s ovlaštenom carinarnicorn odrede ovlašteniorgani Hrvatskog auto-kluba.

Članak 3.
Motornim vozilima, prema ovoj uredbi, smatraju se:

 1. motorna vozila za prijevoz osoba (osobni automobili, sportska motornavozila, terenska vozila, sanitetska vozila, autobusi i dr.);
 2. motorna vozila za prijevoz robe i materijala (kamioni, kamioni-tegljači,kiperi, damperi, dostavna vozila, cisterne, hladnjače i dr.);
 3. motorna vozila za posebne namjene (kamioni opremljeni spravama zadizanje, kamioni-mješalice, vatrogasna kola, kola za čišćenje ulica, pokretneradionice i laboratoriji i dr.);
 4. traktori s uređajem za oduzimanje snage ili bez tog uređaja, vitlovaili remenaca (traktori na kotače, traktori gusjeničari, traktori za vučupoluprikolica i dr.);
 5. motorni kotači, skuteri, mopedi i bicikli s ugrađenim motorom, svihvrsta.

Priključnim vozilima, prema ovoj uredbi smatraju se sve vrste prikolica,poluprikolica i ostalih vozila bez vlastitog mehaničkog pogona.
Plovnim objektima, prema ovoj uredbi, smatraju se čamci i drugi manjiplovni objekti namijenjeni prijevozu osoba koji se koriste prvenstvenoza odmor i rekreaciju.
Dijelovima motornih i priključnih vozila te plovnih objekata, premaovoj uredb,. smatraju se svi dijelovi i pribor koji se redovito ili povremenokoristi pri ostvarivanju funkcije odgovarajućeg motornog odnosno priključnogvozila ili plovnog objekta, u sklopljenom ili rasklopljenom stanju.

Članak 4.
Hrvatski auto-klub prikuplja, preuzima i čuva motorna i priključna vozilate plovne objekte i njihove dijelove koji se nalaze pod carinskim nadzoromi to:

 1. koja po odobrenju csrinarnice na čuvanje preda vlasnik odnosno vozačvozila ili plovnog objekta strane registracije;
 2. oštećena vozila ili plovne objekte strane registracije koja su odstrane vlasnika odnosno vozara predana na raspolaganje carinarnici bezprava na naknadu;
 3. napuštena vozila i plovni objekti;
 4. vozila i plovni objekti koji su predani carinarnici na slobodno raspolaganjeodnosno kojih se vlasnik odrekao u korist Republike Hrvatske;
 5. vozila i plovni objekti i njihovi dijelovi kojima je rok ležanjaistekao;
 6. vozila i plovni objekti i njihovi dijelovi koji su oduzeti u carinskomupravnom postupku;
 7. vozila i plovni objekti i njihovi dijelovi koji su oduzeti u carinskomprekršajnom postupku;
 8. oštećena privremeno uvezena vozila i plovni objekti i njihovi dijelovikoji su predani carinarnici;
 9. zamijenjeni dijelovi privremeno uvezenih vozila i plovnih objekatasa strariom registracijom koji nisu vraćeni u inozemstvo;
 10. dijelovi vozila i plovnih objekata prispjelih u poštanskim pošiljkama.koji nisu uručeni primatelju, a inozemni pošiljatelj neće ih primiti;
 11. vozila i plovni objekti i njihovi dijelovi koji se po bilo kojojdrugoj osnovi nalaze kod carinarnice, osim u redovnom postupku carinjenja,koje carinarnica preda na čuvanje Hrvatskom auto-klubu.

Na temelju pisanog naloga carinarnice, za motorna vozila i plovne objektei njihove dijelove iz stavka 1. ovoga članka, koja su carinarnici stavljenana raspolaganje od strane vlasnika ili vozara, odnosno koja su konačnimaktom nadležnog carinskog upravnog ili prekršajnog tijela oduzeta, Hrvatskiauto-klub organizira i provodi postupak njihove javne prodaje.

Članak 5.
Za povjerena mu motorna i priključna vozila te plovne objekte i njihovedijelove Hrvatski auto-klub odgovara vlasniku odnosno vozaru po propisimao obveznim odnosima, a prema Republici Hrvatskoj i za plaćanje carine idrugih uvoznih pristojbi u slučaju da njegovom krivnjom dođe do oštećenja,uništenja ili otuđenja tih vozila i plovnih objekata ili njihovih dijelova.

II. Prikupljanje i preuzimanje motornih i priključnih vozilate plovnih objekata i njihovih dijelova

Članak 6.
Radi osiguravanja uvjeta za sudjelovanje pri obavljanju poslova carinskognadzora, Hrvatski auto-klub obvezan je organizirati odgovarajuću službuza prikupljanje, preuzimanje i čuvanje privremeno uvezenih motornih i drugihvozila i plovnih objekata i njihovih dijelova, te za njihovu prodaju.
Na zahtjev vlasnika ili vozara motornog i priključnog vozila te plovnogobjekta strane registracije, te ovlaštene carinarnice i drugog upravnogodnosno pravosudnog tijela, Hrvatski auto-klub obvezan je preuzeti na čuvanjei organizirati prodaju vozila odnosno plovnih objekata.
Hrvatski auto-klub ili organizacija u njegovom sklopu, koja od carinarnice,tijela unutarnjih poslova ili na drugi način, sazna za motorno ili priključnovozilo te plovni objekt i njihove dijelove navedene u članku 4. ove uredbe,obvezan je odmah poduzeti mjere za stavljanje tog vozila ili plovnog objektapod carinski nadzor, te organizirati njegov prijevoz i preuzimanje na čuvanjeu svom smještajnom prostoru.

Članak 7.
Motorno ili drugo vozilo te plovni objekt i njihove dijelove pri predajiHrvatskom auto-klubu na čuvanje preuzima stručna komisija osnovana od straneovlaštenog tijela Hrvatskog auto-kluba.
O preuzimanju vozila odnosno plovnog objekta i njihovih dijelova načuvanje, stručna komisija iz stavka 1. ovog članka sastavlja zapisnik naobrascu što ga utvrđuje ovlašteno tijelo Hrvatskog auto-kluba po pribavljenojsuglasnosti Carinske uprave Republike Hrvatske.
Predaji vozila odnosno plovnog objekta i dijelova na čuvanje Hrvatskomauto-klubu, u pravilu sudjeluje i ovlašteni djelatnik carinarnice. Jedanprimjerak zapisnika predaje se carinarnici.

Članak 8.
Ako Hrvatski auto-klub preuzima vozilo odnosno plovni objekt sa stranomregistracijom od tijela unutarnjih poslova ili druge pravne ili fizičkeosobe, zapisnik o preuzimanju vozila potpisuje i osoba koja je vozilo predalai njoj se uručuje jedan primjerak zapisnika.
Hrvatski auto-klub odnosno organizacija u njegovom sklopu koja je preuzelavozilo odnosno plovni objekt, prema stavku 1. ovoga članka, dužna je otome u toku istog, a najkasnije početkom sljedećeg radnog dana, obavijestitiovlaštenu carinarnicu i dostaviti joj primjerak zapisnika.
U skladu sa stavkom 2. ovoga članka postupa se i ako su vozilo odnosnoplovni objekt nađeni na mjestu i pod okolnostima koje navode na zaključakda su napušteni.

Članak 9.
Nakon preuzimanja vozila odnosno plovnog objekta i njihovih dijelova,Hrvatski auto-klub odnosno organizacija u njegovom sklopu, dužni su istogdana evidentirati njihovo preuzimanje na obrascu što ga utvrdi ovlaštenotijelo Hrvatskog auto-kluba po pribavljenoj suglasnosti Carinske upraveRepublike Hrvatske.

Članak 10.
Hrvatski auto-klub i organizacija u njegovom sklopu obvezatni su preuzetina čuvanje vozilo odnosno plovni objekt strane registracije i njihove dijelovena temelju pisanog naloga ovlaštene carinarnice i drugog upravnog ili pravosudnogtijela, te bez njihovog pisanog odobrenja ne smiju preuzeto vozilo odnosnoplovni objekt predati vlasniku ili drugoj po njemu određenoj osobi, odnosnoprodati ili na drugi način otuđiti.

III. Čuvanje motornih vozila i plovnih objekata i njihovih dijelova

Članak 11.
Hrvatski auto-klub dužan je čuvati povjerena mu vozila i plovne objektete njihove dijelove s pažnjom dobroga gospodara, u prostorijama odnosnoprostorima koji osiguravaju uvjete za njihovu zaštitu od oštećenja, uništenjaili otuđenja, te udovoljavaju drugim uvjetima propisanim za carinsko skladišteodnosno smjestište.
Ovlaštena carinarnica utvrđuje da li prostorije i prostori iz stavka1. ovoge članka odgovaraju uvjetima za smještaj i čuvanje vozila odnosnoplovnih objekat i njihovih dijelova, prema postupku propisanog za pregledprostorija i prostora namijenjenih za carinska smjestišta.

Članak 12.
Za vozila odnosno plovne objekte i dijelove koje je preuzeo na čuvanjete za carinu i druge uvozne pristojbe s njima u svezi, Hrvatski auto-hlubodgovara prema njihovom stanju u trenutku preuzimanja.

Članak 13.
Hrvatski auto-klub i organizacija u njegovu sklopu dužni su čuvati preuzetovozilo i plovne objekte te njihove dijelove dok se u odgovarajućem carinskom,upravnom ili prekršajnom postupku ne donese konačna odluka o tome da lise vozilo, plovni objekt ili dijelovi predaju vlasniku, vraćaju u inozemstvoili izlažu prodaji.

IV. Predaja vozila odnosno plovnih objekata i njihovih dijelovavlsniku i njihovo vraćanje u inozemstvo

Članak 14.
Ako je u carinskom, upravnom ili prekršajnom postupku donesena konačnaodluka da se vozilo odnosno plovni objekt i njihovi dijelovi koji se nalazena čuvanju kod Hrvatskog auto-kluba ili organizacije u njegovom sklopuvrate vlasniku ili da se vrate u inozemstvo, povrat vozila odnosno plovnogobjekta ili njihovih dijelova vrši se na temelju odgovarajućeg pisanogakta ovlaštene carinarnice.
Osobi iz stavka 1. ovoga članka koja preuzima vozilo odnosno plovniobjekt i njihove dijelove, njihovo preuzimanje omogućit će se pošto Hrvatskomauto-klubu namiri sve troškove u svezi s prikupljanjem, preuzimanjem ičuvanjem dotičnog vozila odnosno plovnog objekta i njihovih dijelova, tepotpiše potvrdu o njihovom preuzimanju na propisanom obrascu.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako je vozilo odnosno plovniobjekt i njihovi dijelovi dano na čuvanje Hrvatskom auto-klubu bez krivnjevlasnika odnosno vozača, troškovi će se namiriti na teret sredstava paušalnenaknade dobivenih prodajom drugih vozila odnosno plovnih objekata.

Članak 15.
Ako je nadležna carinarnica odobrila vraćanje vozila ili plovnih objekatai njihovih dijelova u inozemstvo pod carinskim nadzorom. Hrvatski auto-klubodnosno organizacija u njegovom sklopu vraća vozilo odnosno plovni objekti njihove dijelove u skladu s odlukom carinarnice, uz naplatu troškovanastalih u svezi s prikupljanjem, preuzimanjem i čuvanjem dotičnog vozilaodnosno plovnog objekta.

V. Prodaja motornih i drugih vozila, plovnih objekata i njihovihdijelova

Članak 16.
Hrvatski auto - klub može vozilo i plovni objekt te njihove dijeloveizložiti prodaji samo na temelju pisanog rješenja ili drugog odgovarajućegakta ovlaštene carinarnice s nalogom da se dotično vozilo odnosno plovniobjekt i njihovi dijelovi izlože javnoj prodaji.

Članak 17.
Početnu cijenu za javnu prodaju vozila odnosno plovnog objekta i njihovihdijelova iz članka 16. ove uredbe, utvrđuje stručna komisija koju imenujeovlašteno tijelo Hrvatskog auto-kluba.
Pri utvrđivanju početne cijene iz stavka 1. ovog članka, stručna komisijauzima u obzir stanje tehničke ispravnosti vozila odnosno plovnog objektai njihovih dijelova te tržišnu cijenu istih ili sličnih vozila odnosnoplovnih objekata i dijelova, nakon odbitka poreza na promet i drugih standardnihtroškova poslovanja u trgovini odgovarajućim vozilima odnosno plovnim objektimai njihovim dijelovima.
Stručna komisija iz stavka 1. ovog članka sastavlja zapisnik o svojemradu. Ako utvrdi da se stvarno stanje vozila odnosno plovila i njihovihdijelova ne slaže sa stanjem iz priložene dokumentacije, komisija će tokonstatirati u zapisniku.

Članak 18.
Ako stručna komisija za procjenu vrijednosti vozila odnosno plovnihobjekata i njihovih dijelova utvrdi da su vozilo odnosno plovni objektili njihovi dijelovi oštećeni u toj mjeri da ih nije moguće popraviti ilida troškovi popravka premašuju visinu početne cijene u slučaju izlaganjavozila odnosno plovnog objekta i njihovih dijelova javnoj prodaji, a pojedinidijelovi rastavljenog vozila odnosno plovnog objekta imaju tržišnu vrijednostveću od troškova njihove demontaže i prodaje, komisija može odlučiti dase pojedini dijelovi s vozila ili plovnog objekta odnosno vozilo ili plovniobjekt u cijelosti demontiraju i njihovi dijelovi prodaju.

Članak 19.
Ako stručna komisija za procjenu vrijednosti vozila odnosno plovnogobjekta i njihovih dijelova utvrdi da su vozilo odnosno plovni objekt utakvom stanju da ih se ne isplati izlagati prodaji, tako oštećeno voziloodnosno plovni objekt po eventualno izvršenoj demontaži dijelova u skladusa člankom 18. ove uredbe i pribavljenoj pisanoj suglasnosti ovlaštenecarinarnice prodaje se poduzeću za preradu sekundarnih sirovina po kilograrnutežine.

Članak 20.
Javna prodaja vozila, plovnih objekata i njihovih dijelova objavljujese najmanje u jednim dnevnim novinama, i to najkasnije osam dana prijedana nadmetanj.
Oglas o javnoj prodaji obvezatno sadrži uvjete javne prodaje, uključujućipodatke o vrsti i stanju vozila odnosno plovnih objekata i njihovih dijelova,početnoj cijeni, visini i načinu polaganja jamčevine za sudjelovanje ujavnoj prodaji, te o mjestu i vremenu za razgledanje vozila odnosno plovnihobjekata i njihovih dijelova izloženih prodaji, kao i mjestu i vremenunadmetanja

Članak 21.
Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetomda uplate oglasom određenu visinu jamčevine. Uvjete i način polaganja jamčevineutvrđuje Hrvatski auto-klub.

Članak 22.
Javnu prodaju vozila, plovnih objekata i njihovih dijelova provodi komisijaHrvatskog auto-kluba. Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.
Prva javna prodaja može se održati samo ako na njoj sudjeluju najmanjetri ponuđača.
Ako prva javna prodaja ne uspije, zakazuje se druga javna prodaja, kojase može održati ako na njoj sudjeluju najmanje dve ponuđača. U oglasu oraspisivanju javne prodaje obvezatno se naznačuje da je to druga javnaprodaja.
Smatra se da javna prodaja iz stavka 2. i 3. ovoga članka nije uspjela,ako za vozilo odnosno plovni objekt i njihove dijelove ni nakon trećegpoziva nije ponuđena cijena veća od početne.
Ako se vozilo odnosno plovni objekti i njihovi dijelovi ne prodaju nadrugoj javnoj prodaji, prodaja se može izvršiti prikupljanjem ponuda odnosnoneposrednom pogodbom.

Članak 23.
O toku postupka javne prodaje vodi se zapisnik na propisanom obrascuu koji se unose podaci o vozilu odnosno plovnom objektu ili njihovim dijelovima,početnoj cijeni, sudionicima koji su stekli pravo nadmetanja, danim ponudama,te postignutoj prodajnoj cijeni i kupcu.
Zapisnik o javnoj prodaji potpisuju članovi komisije za njenu provedbu,te kupac i drugi prisutni sudionici koji su stekli pravo nadmetanja.

Zapisnik o javnoj prodaji ističe se na oglasnoj ploči Hrvatskog auto-klubaodnosno organizacije u njegovom sklopu koja je organizirala javnu prodaju,u roku dva dana od dana prodaje i mora se nalaziti na toj ploči tri danaod dana isticsnja. Sudionici javne prodaje koji su stekli pravo nadmetanjamogu podnijeti prigovor na rad komisije i postignutu cijenu, u roku tridana od dana isticanja zapisnika na oglasnoj ploči, ako su takav prigovornajavili u roku jednog sata nakon završene javne prodaje.
O podnesenom prigovoru Hrvatski auto-klub donosi rješenje odgovarajućomprimjenom propisa o općem upravnom postupku, u roku tri dana od dana podnošenjaprigovora. Vozilo odnosno plovni objekt i njihovi dijelovi koji su predmetprigovora ne mogu se predati kupcu dok se ne donese konačna odluka o prigovoru.

Članak 24.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti na poseban račun Hrvatskogauto-kluba u roku pet dana od dana održavanja javne prodaje, odnosno posrednoako je podnijet prigovor, u roku pet dana od dana okončanja postupka popodnesenom prigovoru.
Ako kupac u roku iz stavka 1. ovog članka ne uplati kupoprodajnu cijenu,gubi pravo na vraćanje jamčevine a vozilo odnosno plovni objekt ili njihovidijelovi ponovno se izlažu javnoj prodaji:

VI. Raspored sredstava dobivenih prodajom vozila, plovnih objekatai njihovih dijelova

Članak 25.
Sredstva ostvarena prodajom vozila, plovnih objekata i njihovih dijelovaiz članka 4. ove uredbe raspoređuju se ovako :

 1. od svote dobivene prodajom vozila, plovnih objekata i njihovih dijelovaprvo se namiruju svi neposredni troškovi Hrvatskog auto-kluba povezanis prikupljanjem, prijevozom, čuvanjem i prodajom dotičnog vozila odnosnoplovnog objekta i njihovih dijelova, uvećani za 5% ostvarene prodajne cijenena ime naknade Hrvatskom auto-klubu za održavanje i unapređivanje poslovapovezanih s prikupljanjem, prijevozom, čuvanjem i prodajom vozila i plovnihobjekata;
 2. za vozila odnosno plovne objekte i njihove dijelove koji podliježuplaćanju carine, nakon namire troškova pod 1) ovog članka, od sredstavaostvarenih prodajom vozila, plovnih objekata ili njihovih dijelova naplaćujuse carina i druge uvozne pristojbe i takse, a ostatak se stavlja na raspolaganjevlasniku vozila odnosno plovnog objekta i njihovih dijelova uplatom naposebni depozitni račun. Ako vlasnik vozila odnosno plovnog objekta i njihovihdijelova u roku šest mjeseci od dana uplate ne podnese zahtjev za isplatudeponirane svote, sredstva se uplaćuju u korist državnog proračuna RepublikeHrvatske kao izvanredni prihod do 20. u mjesecu za prethodni mjesec;

Osnovicu za obračunavanje carine i drugih uvoznih pristojbi za vozila,plovne objekte i njihove dijelove iz odredbe pod 2) stavka 1. ovoga člankačini postignuta prodajna cijena, smanjena za troškove iz odredbe pod 1)stavka 1. ovog članka;
3) za vozila odnosno plovne objekte i njihove dijelove koji ne podliježuplaćanju carine, nakon namire troškova pod 1) ovoga članka, sredstva ostvarenanjihovom prodajom u cijelosti se uplaćuju u korist državnog proračuna RepublikeHrvatske kao izvanredni prihod, do 20. u mjesecu za prodaju izvršenu uprethodnom mjesecu.

Članak 26.
Troškove prikupljanja, preuzimanja, čuvanja i prodaje vozila, plovnihobjekata ili njihovih dijelova obračunava Hrvatski auto-klub prema tarifikoju utvrđuje njegovo ovlašteno tijelo, po pribavljenoj suglasnosti Carinskeuprave Republike Hrvatske.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 27.
Upute za primjenu ove uredbe propisuje direktor Carinske uprave RepublikeHrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog auto-kluba.

Članak 28.
Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/05
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti