POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - usklađivanje zakona - standardi za narodne ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1992, Vijeća općina 26. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1992.

Broj: PA4-58/1-92
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

I. TEMELJNE ODREđBE

Članak 1.
Ovim Zakonom uređuju se prava zastupnika u Saboru Republike Hrvatske na primanja, naknade i druga prava u obavljanju zastupničke dužnosti.

Članak 2.
Zastupnici prema ovom Zakonu ostvaruju pravo na:
- stalnu novčanu naknadu;
- naknade određenih materijalnih troškova i
- druga prava u svezi s obavlažtenjem zastupničke dužnosti.

Članak 3.
Novčana sredstva za ostvarivanje, ovim Zakonom utvrđenih, prava zastupnika osiguravaju se Saboru Republike Hrvatske u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 4.
Prava utvrđena ovim Zakonom zastupnici ostvaruju od dana verifikacije mandata zastupnika do dana prestanka mandata zastupnika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

II. STALNA NOVČANA NAKNADA
Članak 5.
Zastupnik ima pravo na stalnu novčanu naknadu koja mu se isplaćuje unatrag.
Zastupnik izabran za predsjednika ili potpredsjednika doma Sabora, predsjednika ili potpredsjedniha radnog tijela doma Sabora ili člana radnog tijela doma Sabora stalnu novčanu naknadu ostvaruje u Saboru Republike Hrvatske s pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa.
Ostali zaposleni mogu stalnu novčanu naknadu ostvariti s pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa u Saboru Republike Hrvatske, na osobni zahtjev od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 6.
Stalna novčana naknada iz članka 5., stavka 2 i 3. ovoga Zakona osnovica je za ostvarivanje prava i obveza zastupnika iz zdravstvenog, mirovinsko-invalidskog osiguranja i radnog odnosa.
Stalna novčana naknada zastupnika iz članka 5. ovoga Zakona ulazi u ukupan prihod građana za plaćanje poreza.

Članak 7.
Stalna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice s utvrđenim koeficijentom i tako dobivena svota uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža zastupnika, a najviše do 20%.
Osnovicu na temelju podatka Republičkog zavoda za statistiku o prosječno mjesečno isplaćenoj čistoj plaći po zaposlenom u gospodarstvu Republike za prethodni mjesec, objavljuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 8.
Koeficijent za utvrđivanje stalne novčane naknade određuje se prema značaju zastupničke dužnosti i to:

koeficijent
- predsjednik Zastupničkog doma i Sabora 7,0
- predsjednik županijskog doma 6,8
- potpredsjednik doma 6,5
- predsjednik radnog tijela doma 6,0
- potpredsjednik radnog tijela doma 5,5
- član radnog tijela doma 5,0
- zastupnik 4,5

Za utvrđivanje stalne novčane naknade zastupniku izabranom na dvije ili više dužnosti iz prethodnog stavka primjenjuje se povoljnije određeni koeficijent.

Članak 9.
Pravo pojedinog zastupnika na stalnu novčanu naknadu rješenjem utvrđuje Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske.

III. NAKNADE MATERIJALNIH TROŠKOVA
Članak 10.
Zastupnik u obavljanju zastupničke dužnosti, iz sredstava za materijalne troškove Sabora Republike Hrvatske, ima pravo na naknadu:
- povećanih materijalnih troškova u mjesečnom paušalnom iznosu (zastupnički paušal),
- troškova prijevoza u javnom željezničkom, cestovnom, riječnom, pomorskom i gradskom prometu na području Republike Hrvatske (besplatan prijevoz),
- troškova na službenom putovanju (dnevnica, noćenje i prijevoz),
- troškova za odvojeni život od obitelji.

1. Zastupnički paušal

Članak 11.
Zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.
Odluku o visini i načinu isplate zastupničkog paušala donosi Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske.
Zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju.

2. Besplatan prijevoz sredstvima javnog prometa

Članak 12.
Zastupnik, uz predočenje zastupničke iskaznice, ima pravo na besplatan prijevoz u željezničkom, cestovnom, riječnom, pomorskom i javnom gradskom prometu u svim pravcima na području Republike Hrvatske i za neograničen broj putovanja.
Prijevoznici javnog prometa, za izvršene usluge prijevoza iz stavha 1. ovoga članka, imaju pravo na naknadu koja im se isplaćuje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s pravilnikom kojeg donosi ministar financija

3. Naknada troškova za službeno putovanje

Članak 13.
Zastupnik upućen na službeno putovanje ima pravo na naknadu troškova: dnevnicu, podmirenje troškova noćenja i prijevoza.
Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta Sabora Republike Hrvatske ili izvan mjesta stanovanja zastupnika na koje je zastupnik upućen putnim nalogom.
Smatra se službenim putovanjem dolazak zastupnika iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona na zasjedanje doma Sabora i njegovih radnih tijela.
Putni nalog izdaje tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Članak 14.
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji bez troškova noćenja utvrđuje se u visini do 10% prosječno mjesečno isplaćene čiste plaće po zaposlenom u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca.
Troškovi noćenja priznaju se na temelju priloženog račune do visine cijene noćenja u hotelu "A"- kategorije u mjestu noćenja.
Visina dnevnice određuje se na način predviđen za korisnike sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 15.
Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo određuje se u visini i na način predviđen za korisnike sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 16.
Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od vremena polaska na službeno putovanje do vremena povratka.
Za službeno putovanje koje traje 8 - 12 sati isplaćuje se polovica dnevnice, a za službeno putovanje koje traje od 12-24 sata isplaćuje se puna dnevnica.

Članak 17.
Zastupnik na temelju putnog naloga ima pravo koristiti zrakoplov, kola za spavanje ili brodsku kabinu i naknadu troškova prijevoza na temelju priložene putne karte ili računa.
Zastupnik ne temelju putnog naloga ima pravo koristiti automobil u osobnom vlasništvu u slučaju hitnosti ili ako do mjesta u koje je upućen nema javnog prometa i naknadu po jednom kilometru prijeđenog puta do visine koja ne može biti veća od 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.
Umjesto prijevoza iz stavka 1. ovoga članka zastupnik može koristiti automobil u osobnom vlasništvu s pravom na naknadu u visini cijene prijevoza mogućim sredstvom javnog prometa.

4. Naknada za odvojeni život od obitelji

Članak 18.
Zastupnik iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona koji zbog obavljanja zastupničke dužnosti mora boraviti izvan mjesta zajedničkog prebivališta obitelji ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u visini do 70% prosječno mjesečno isplaćene čiste plaće po zaposlenom u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca.
Visina naknade za odvojeni život od obitelji određuje se na način predviđen za korisnike sredštava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

IV. DRUGA PRAVA

Članak 19.
Zastupnik ima pravo na radni prostor u Saboru Republike Hrvatske, odnosno u izbornoj jedinici u radnom prostoru lokalne samouprave i uprave.

Članak 20.
Zastupnik iz članka 5., stavka 2. i 3. ovoga Zakona, sa prebivalištem izvan grada Zagreba, za vrijeme obavljanja dužnosti ima pravo na stan za službene potrebe.
Troškove stanovanja u stanu za službene potrebe podmiruje zastupnik.

Članak 21.
Zastupnik iz članka 5., stavka 2. i 3. ovoga Zakona ima pravo na godišnji odmor u trajanju 30 radnih dana.
Rješenje o godišnjem odmoru zastupnika donosi tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Članak 22.
Zastupnik ima pravo na životno osiguranje. Odluku o vrsti osiguranja donosi Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske.

Članak 23.
Zastupnik koji je izabran na jednu od dužnosti navedenih u članku 5., stavku 2. i 3. ovoga Zakona, osim u slućaju prestanka zastupničke dužnosti predviđenih člankom 8., točkom 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92.), ima pravo nastaviti primanje stalne novčane naknade prema odredbama ovoga Zakona od dana prestanka dužnosti dok se ne zaposli ili ne stekne pravo na mirovinu, i to:
- šest mjeseci;
- do godinu dana, ako u tom vremenu stječe pravo na mirovinu do ispunjenja jednog od uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju.
Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje se podnošenjem osobnog zahtjeva Administrativnoj komisiji Sabora.
Vrijeme primanja stalne novčane naknade uračunava se u staž osiguranja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 12., stavka 2. ovoga Zakona najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti:
- Odluka o zastupničkom paušalu ("Narodne novine", br. 50/76., 21/84. i 53/90.);
- Odluka o naknadi troškova zastupnicima Sabora putnih troškova u vršenju zastupničke funkcije odlaskom u izbornu jedinicu (Klasa: 121-01/90-01/05, od 6. srpnja 1990.);
- Odluka o dnevnici zastupnika u Saboru za vrijeme zasjedanja Sabora i njegovih radnih tijela (Klasa: 12102/91-01/02, od 24. lipnja 1991:);
- Odluka o naknadi umirovljenicima za obavljanje funkcije u Saboru Republike Hrvatske (Klasa: 121-01/9001/04. od 6. studenoga 1990.);
- Odluka o funkcionalnom dodatku (Klasa: 121-01/901/03, od 6. studenoga 1990.);
- odredbe odnoseće na zastupnike Sabora Republike Hrvatske Zakona o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor. . . ("Narodne novine", br.19/90.) i Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike ("Narodne novine", br. 42/90. i 43/90.).

Članak 26.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od dana konstituiranja Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 120-02/92-01/01
Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti