POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni list - pravilnik o oblicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 108. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst i 53A/91) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, Klasa: 02504/91-02/34, Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici od 27. prosinca 1991. godine, donio je
ODLUKU
o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se osnove za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini za osiguranike Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske sukladno odredbama Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 55/91 ). Sredstvima iz prethodne stavke osiguravaju se osobni dohoci i nužni materijalni troškovi organizacijama zdrsvstva i zdravstvenim radnicima koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: liječnici privatne prakse).
II.
Za provođenje Programa mjera primarne zdravstvene zaštite za osiguranike Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, koju provode zdravstveni radnici u domovima zdravlja i medicinskim centrima (u daljnjem tekstu: organizacije zdravstva koje provode primarnu zdravstvenu zaštitu), odnosno liječnici privatne prakse, sredstva su osigurana sukladno odredbama ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu i dodatka ugovoru (u daljnjem tekstu: ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatak) koje su zaključili Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) i organizacije zdravstva koje provode primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno liječnici privatne prakse, sukladno odredbama Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. (.Narodne novine", broj 32/91 - pročišćeni tekst i 53A/91) (u daljnjem tekstu: Odluka o ugovornim odnosima u 1991. godini). Sredstva utvrđena u točki I. ove Odluke, osigurat će se ovisno o izvršenju Programa mjera primarne zdravstvene zaštite utvrđenog ugovorom za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatku. U slučaju prekoračenja izvršenja Programa mjera primarne zdravstvene zaštite, osigurat će se po djelatnostima sredstva u visini do 10% na ukupni godišnji iznos predujma utvrđen ugovorom za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatkom, a u slučaju podbačaja u izvršenju, izvršit će se umanjenje sredstava do 10%.
III.
Za provođenje Programa mjera polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite za osiguranike Republičkog fonda, koju provode bolnice, specijalni zavodi i medicinski centri (u daljnjem tekstu: organizacije zdravstva za provođenje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite) sredstva su osigurana sukladno odredbama ugovora o provođenju polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu i dodatka ugovoru (u daljnjem tekstu: ugovor za polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatak) koji je zaključio Republički fond sa organizacijama zdravstva za provođenje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite, sukladno odredbama Odluke o ugovornim odnosima u 1991. godini.
IV.
Organizacijama zdravstva za provođenje primarne, polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite, čiji prihodi ostvareni sukladno odredbama zaključenih ugovora za primarnu, polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatka prema odredbama Odluke o ugovornim odnosima za 1991. godinu, nisu dostatni za pokriće obveza proizašlih iz provođenja navedene zdravstvene zaštite za osiguranike Republičkog fonda, Republički fond osigurat će sredstva:

  1. za osobne dohotke radnika organizacija zdravstva sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Republičkog fonda o odobrenju visine sredstava za isplatu osobnih dohodaka u organizacijama zdravstva, te prema broju stvarno zaposlenih radnika u organizacijama zdravstva,
  2. za obračunate poreze i doprinose "iz" i "na osobne dohotke prema važećim propisima,
  3. za obračunate izvršene troškove investicijskog i tekućeg održavanja, prema Odluci o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske, Klasa: 404-03/91-01/86 ("Narodne novine", broj 70/91),
  4. za obračunatu amortizaciju primjenom minimalnih zakonskih stopa,
  5. za priznate i izvršene troškove utrošenog materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog materijala i troškova usluga, osim usluga drugih organizacija zdravstva,
  6. za priznate i izvršene nematerijalne troškove i ostale materijalne troškove, izuzevši sredstva rezervirana za nematerijalne troškove,
  7. za obračunata sredstva redovne zajedničke potrošnje. Sredstva za pokriće rashoda navedenih u točkama 1.-7. prethodne stavke, Republički fond će osigurati srazmjerno korištenju kapaciteta organizacija zdravstva za provođenje primarne, polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite za potrebe osiguranika Republičkog fonda u 1990. godini. U obvezama za čije pokriće Republički fond osigurava sredstva prema odredbama utvrđenim u stavci 1. i 2. ove točke ne rnogu se iskazati obveze s naslova nenaplaćenih potraživanja starijih od 60 dana.

V.
Sredstva za Ijekarničku djelathost osiguravaju se sukladno sa zaključenim ugovorima o izdavanju lijekova, sanitetskog materijala i ortopedskih pomagala za 1991. godinu, a na osnovi odredaba Odluke o utvrđivanju uvjeta za uspostavljanje ugovornih odnosa s Ijekarnama s područja Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 5/91 ).
VI.
Sredstva se osiguravaju organizacijama zdravstva, odnosno liječnicima privatne prakse na već predujmljena sredstva za 1991. godinu prema zaključenim ugovorima, radi podmirenja troškova osobnih dohodaka, nužnih materijalnih troškova i obveza za poreze i doprinose. Realizacijom sredstava po odredbama ove Odluke prestaju sva potraživanja iz poslovanja za 1991. godinu i ranijih godina organizacija zdravstva i liječnika privatne prakse prema Republičkom fondu.
VII.
Ovlašćuje se direktor Republičkog fonda da propise upute za provedbu odredaba ove odluke.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 501-01/92-01/01
Urbroj : 338-24-92-1
Zagreb, 27. prosinca 1991.
Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti