POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni list - dopuna naputka dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Na temelju članka 91a. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", br. 53/91) Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici od 15. listopada 1992. donio je
PRAVlLNIK
o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala
I. NAKNADE ZA JAVNU IZVEDBU I PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI GLAZBENIH DJELA
Članak 1.
Za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti (u nastavku teksta "izvedba") glazbenih djela koja štiti Hrvatsko društvo skladatelja, osim izvedbi i priopćavanja glazbenih djela od strane korisnika s kojima HDS ima sklopljen poseban ugovor koji regulira dozvolu za izvedbu, tj. plaćanje naknada, plaća se naknada po Tarifi naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela (u nastavku teksta "Tarifa") koja je sastavnim dijelom ovog pravilnika.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka naplaćuje Hrvatsko društvo skladatelja.
Naknadu naplaćenu na priredbama organiziranim u humanitarne svrhe (pomoć Hrvatskom Crvenom križu, organizacijama slijepih, gluhonijemih itd.) odnosno priredbama organiziranim u korist nastradalih od elementarnih nepogoda (potresi, poplave, požari itd.) ratnih razaranja i sl. Hrvatsko društvo skladatelja će tim organizacijama uplatiti na njihov račun, bez odbitka troškova naplate, uz uvjet da izvođači nastupaju besplatno te da organizator u službenom programu navede Hrvatsko društvo skladatelja kao sudionika na tim priredbama.
Članak 2.
Naknada se ne plaća za izvedbu glazbenih djela:

 1. radi nastave i u obliku nastave - ako se ne naplaćuju ulaznice i ne obavljaju druge naplate;
 2. na školskim svečanostima - ako je ulaz besplatan.

Članak 3.
Pod glazbenim djelima, prema ovom pravilniku, razumijevaju se nescenska glazbena djela, s riječima ili bez riječi i odlomci scenskih glazbenih djela (opera, opereta i dr.) koji ne čine dramsku cjelinu.
Živom glazbom, oprema ovom pravilniku, smatra se glazba koju izvođači izvode izravno.
Mehaničkom glazbom, prema ovom pravilniku, smatra se glazba koja se izvodi instrumentima za mehaničku reprodukciju (gramofon, glazbeni automat, magnetofon, kazetofon i dr.) ili koja se saopćava javnosti preko radioaparata, televizora, videorecordera, zvučnika i sl.
Članak 4.
Bruto prihod, prema ovom pravilniku, čini ukupna naplata ostvarena prodajom ulaznica ili drugim oblicima naplate (rezervacije, povećanje cijena jela i pića, uz obveznu ili neobveznu konzumaciju, bez obzira na to da li se večernja cijena uvećava ili dnevna cijena umanjuje, servis, glazbeni dinar, turistički dinar, tombola, lutrija i sl.), kao i dotacije, sponzorstva i sl.
Osnovicu za obračun naknade koja se naplaćuje za koncerte ozbiljne glazbe iz tar. broja 1. čine:

 1. prihod ostvaren prodajom ulaznica, dotacijama i sponzorstvima;
 2. troškovi za dvoranu;
 3. neto osobni dohodak izvođača i dirigenta za odgovarajući koncert, ili
 4. honorari izvodača i dirigenta.

Neto osobni dohodak iz točke 3) stavak 2. ovog članka izračunava se tako što se ukupni osobni dohoci izvođača u odgovarajućem mjesecu dijele ukupnim brojem termina (službi) ostvarenih u tom mjesecu. Tako dobivena vrijednost jednog termina množi se brojem termina ostvarenih za realizaciju koncerta za koji se naplaćuje naknada.
Izvođački honorar, prema ovom pravilniku, čini i zakupnina (naknada) ili drugi oblik troškova što ih korisnik plaća za aparate za mehaničku reprodukciju glazbe.
Članak 5.
Visina naknade za izvođenje glazbenih djela utvrđuje se u postotku od bruto prihoda što ga priredivač odnosno organizator javne izvedbe (u nastavku teksta "korisnik") ostvaruje pri toj izvedbi, u postotku od bruto iznosa honorara izvođača ili u paušalnom iznosu. Naknada u određenom iznosu utvrđuje se u bodovima, a vrijednost boda iskazuje se u dinarima:
Vrijednost boda u Tarifi utvrđuje Upravni odbor HDS-a s važenjem od dana donošenja odluke.
Članak 6.
Visina naknade utvrđuje se u postotku od bruto prihoda ako se pri izvedbi glazbenih djela naplaćuju ulaznice ili se obavljaju druge naplate. Ta naknada ne može biti manja od najnižeg iznosa naknade predviđene u odgovarajućim tarifnom broju:
Članak 7.
Visina naknade utvrđuje se postotku od bruto iznosa honorara ako se pri izvedbi djela ne naplaćuju ulaznice i obavljaju druge naplate, a izvođači primaju honorar. Ta naknada ne može biti manja od najmanjeg iznosa naknade predviđene u odgovarajućem tarifnom broju.
Ako se pri izvedbi glazbenih djela ne naplaćuju ulaznice i ne obavljaju druge naplate i ako izvođači ne uzimaju honorar, naknada za izvedbu utvrđuje se u visini najnižeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.
Članak 8.
Korisnik je dužan Hrvatskom društvu skladatelja u roku od osam dana od dana izvedbe, dostaviti službene točne podatke koji služe kao osnova za utvrđivanje i raspodjelu autorske naknade.
Ako korisnik ne dostavi točne podatke iz stavka 1. ovog članka visina naknade utvrđuje se u iznosu uvećanom za 50%.
Članak 9.
Ako se utvrdi da je glazbeno djelo korišteno bez pretliodne dozvole (čl. 27. st. 3. Zakona o autorskom pravu), visina naknade utvrđuje se dvostruko od najvećeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.
Članak 10.
Ako su glazbena djela korištena bez prethodne dozvole (neovlašteno korištenje) i ako je za takvo korištenje predviđena naknada u mjesečnome paušalnom iznosu, smatrat će se da su djela u toku cijeloga mjeseca u kojem je utvrđeno neovlašteno korištenje, bez obzira na broj dana u kojima su stvarno korištena.
Članak 11.
Ako na jednoj priredbi ili kod jednog korisnika nastupa više izvođačkih sastava, više pojedinih glazbenika - izvođača, ili se koristi više aparata za izvedbu mehaničke glazbe, naknada se plaća posebno za svaki sastav, za svakoga pojedinog izvođača odnosno svaki aparat.
Članak 12.
Ako isti izvođački sastav ili pojedini glazbenik - izvođač izvodi glazbeno djelo uzastopno na dva mjesta ili više mjesta, ili na više mjesta istoga ili drugog korisnika, naknada se plaća za svaku pojedinu izvedbu na svakom od tih mjesta.
Članak 13.
Korisnik plaća naknadu bez obzira na to tko je angažirao ili da li je angažirao izvodački sastav ili pojedinoga glazbenika - izvođača, a i bez obzira na to tko je vlasnik aparata ili instrumenta.
Korisnik je dužan organizaciji za zaštitu autorskih glazbenih prava omogućiti uvid u dokumentaciju koja služi kao osnova za utvrđivanje u raspodjelu autorske naknade.
Članak 14.
Vlasnik prostorije, stadiona i sl. (zakupodavac) dužan je s korisnikom načiniti ugovor o uvjetima uz koje se izvode zaštičena djela te organizaciji autora omogućiti uvid u ugovor i zaopisnik o bruto prihodu ostvarenom od prodanih ulaznica. U protivnom, solidarno odgovare za plaćanje autorske naknade i dostavu programa.
Ako zakupodavac iz stavka 1. ovog članka omogući neovlaštenoj organizaciji ili neovla- štenoj osobi da organizira glazbeno-zabavnu priredbu i izbjegne plaćanje propisane
autorske naknade, obvezan je tu naknadu platiti i program dostaviti.
Članak 15.
Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, organizacije za radio i tv difuziju plaćaju naknadu prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o pretplati, prihodima od ekonomske propagande i drugim prihodima.
II. NAKNADA ZA KORIŠTENJE GLAZBENIH IZVEDBENIH MATERIJALA
Članak 16.
Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja posebnom tarifom određuje visinu naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala.
Prilikom propisivanja Tarife Upravni odbor vodi računa o trajanju, sastavu i vrsti glazbenog djela, te namjeni njegove izvedbe.
Članak 17.
Visinu naknade za korištenje glazbenih izvedbenih materijala čiji su vlasnici inozemne pravne i fizičke osobe HDS utvrđuje temeljem ugovora s inozemnim izdavačkim kućama:
Članak 18.
Tarifom se mogu propisati slučajevi u kojima se naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala, kada im je vlasnik domaća pravna ili fizička osoba, utvrđuju temeljem posebnog sporazuma s korisnikom.
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanja javnosti glazbenih djela ("Službeni list SFRJ" br: 74/89. kao i Tarifa propisana na sjednici Upravnog odbora HDS-a 15. svibnja 1992.
Članak 20.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Zagreb, 15. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvatskog društva skladatelja
Adalbert Marković, v. r.

T A R I F A
naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela
A. NAKNADE ZA IZVEDBU GLAZBENIH DJELA NA PRIREDBAMA
I. GLAZBENE PRIREDBETarifni broj 1
Naknada se plaća u visini:
_ ______________________________________
Red- Vrsta priredbe Ulaz s naplatom Ulaz besplatan Najniža naknada
ni ulaznice ili drugih u bodovima
broj oblika naplate
_ ______________________________________
1. Koncert ozbiljne 6% od bruto 6% od honorara
glazbe prihoda izvođača 200

2. Koncert zabavne
glazbe (šou), djela
zaštićenih autora u
duhu narodne glazbe,
koncert izvorne na- 10% od 10% od
rodne glazbe (pjesme bruto honorara
i plesovi) i sl. prihoda izvođača 300

3. Akademija, proslava 6% od bruto 6% od
i sl. prihoda honorara
izvodača 200
4. Baletni divertisman,
plesne revije, plesna 6% od
natjecanja i revije na 6% od bruto honorara
ledu prihoda izvođača 200
5. Promenadni koncert 6% od
honorara
izvođača 200
_ ______________________________________

Naknada za izvedbu se plaća po ovome tarifnom broju i na priredbama kao što su glazbeni festivali; glazbena
svečanost, smotra narodne glazbe, glazbena natjecanja, demonstracija glazbe i slično, s tim što se broj
bodova određuje prema vrsti glazbe.

Ako se na istoj priredbi izvodi više vrsta glazbe (ozbiljna, zabavna, narodna), primjenjuje se prosječan
broj bodova naveden u ovom tarifnom broju.

II. ZABAVNE PRIREDBE

Tarifni broj 2

Naknada se plaća po priredbi, u visini:
_ _________________________________________
Red- Vrsta priredbe Ulaz s naplatom Ulaz besplatan Najniža naknada
ni ulaznice ili drugih u bodovima
broj oblika naplate
_ _________________________________________
1. Plesna zabava, svadba,
proslava, banket,
maturantska, bru- 10% od
coška, klupska večer 10% od bruto honorara
i sl. prihoda izvođača 200
2. Zabava, ples, krabul-
jni ples (maskenbal, 12% od
doček nove godine i 12% od bruto honorara
sl. prihoda izvodača 300
_ _________________________________________

Korisnik glazbenih djela koji ne vodi točnu knjigovodstvenu evidenciju s dokumentacijom o naplaćenim
ulaznicania ili drugim oblicima naplate plaća, u smislu stavka 1. ovoga tarifnog broja, 5% od ukupnog bruto
prihoda ostvarenog u toku cijeloga kalendarskog mjeseca (ili na zabavnoj priredbi) u kojem je utvrđena
naplata ulaznica ili drugog oblika naplate bez obzira na broj dana u kojima su naplaćivane ulaznice
ili su obavljeni drugi oblici naplate. Ako korisnik glazbenih djela ne vodi točnu knjigovodstvenu
evidenciju s dokumentacijom o razgraničenju osnova, naknada se utvrđuje 40% na ime ulaznice ili drugih
oblika naplate i 60% na ime obvezne konzumacije.

Ako se osim ulaznice ili drugih oblika naplate naplaćuje i obvezna konzumacija (večera, menu i sl.), kao
naknada za izvedbu glazbenih djela se naplaćuje, osim naknade iz ovoga tarifnog broja i, 4% od bruto
prihoda od obvezne konzumacije. Naknada za izvedbu u navedenom iznosu se naplaćuje i kad se naplaćuje
konzumacija bez naplate ulaznice.

Ako korisnik glazbenih djela ne vodi točnu knjigovodstvenu evidenciju s dokumentacijom o naplaćenim obveznim
konzumacijama, korisnik u smislu stavka 3. ovog tarifnog broja, plaća 5% od ukupnog bruto prihoda
ostvarenog u toku cijeloga kalendarskog mjeseca (ili na zabavnoj priredbi) u kojem je utvrđena naplata
obveznih konzumacija, bez obzira na broj dana u kojima je obvezna konzumacija stvarno naplaćivana.

Korisnici glazbenih djela - samostalne ugostiteljske radnje (građanške pravne osobe) plaćaju autorsku
naknadu u visini koja odgovara naknadi utvrđenoj prema prihodima odgovarajućeg korisnika koji vodi točnu
knjigovodstvenu evidenciju bruto prihoda ili koji plaća autorsku naknadu na temelju ugovora o korištenju
glazbenih djela.

III. OSTALE PRlREDBE

1. Modne revije, izbor ljepotice i slično

Tarifni broj 3

Naknada za izvedbu plaća se po priredbi, i to:

 1. s naplatom ulaznica ili drugih oblika naplate - 4% od bruto prihoda;
 2. ako je ulaz besplatan:

a) ako se izvodi živa glazba - 4% od honorara izvođača;
b) ako se izvodi mehanička glazba 250 bodova.

Ako priredba ima koncertni dio, naknada se plaća po tarifnom broju 1. ove tarife. Ako priredba ima plesni
dio, naknada se plaća prema tarifnom broju 2. ove tarife...

2. Cirkusne predstave

Tarifni broj 4

Ako se izvodi živa ili mehanička glazba, naknada se plaća od predstave:

 1. do 200 sjedala 60 bodova
 2. od 201 do 500 sjedala 90 bodova
 3. više od 500 sjedala 120 bodova.


3. Artističke priredbe

Tarifni broj 5

Ako se izvodi živa ill mehanička glazba, plaća se 4% od bruto prihoda od priredbe.

4. Športske priredbe

Tarifni broj 6

Na igralištima, stadionima, plivalištima i dr. za izvedbu mehaničke ili žive glazbe prije početka priredbe,
u pauzi ili nakon priredbe, naknada se plaća po priredbi:

 1. do 10.000 sjedala 150 bodova
 2. više od 10.000 do 30.000 sjedala 250 bodova
 3. više od 30.000 sjedala 350 bodova


Za izvedbe glazbe na samoj priredbi (mehanička ili živa glazba), uz koju se izvodi športski program plaća se
2% od bruto prihoda ulaznice odnosno honorara izvođača, a najmanje u dvostrukom iznosu od stavka 1. ovoga
tarifnog broja, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Ako priredba ima koncertni dio, naknada se plaća po tarifnom broju 1. ove tarife.

5. Izvedba glazbenih nescenskih djela pri prikazivanju scenskih djela

Tarifni broj 7

Za nenaručena glazbena djela koja se izvode u dramskoscenskim djelima, kao glazbena pratnja ili kao
ilustracija, ili su uklopljena u dramski tekst, ili se izvode prije početka, u pauzi ili nakon predstave,
naknada se plaća po predstavi :

_ __________________________________________
Red- Vrsta priredbe Ulaz s naplatom Ulaz besplatan Najniža naknada
ni ulaznice ili drugih u bodovima
broj oblika naplate
_ __________________________________________
1. do 10 minuta 2% od bruto 2% od
prihoda honorara
izvođača 100
2 do 20 minuta 3% od bruto 3% od
prihoda honorara
izvođača 150
3. do 30 minuta 4% od bruto 4% od
prihoda honorara
izvođača 220
4. više od 30 minuta 5% od bruto 5% od
prihoda honorara
izvodača 250
_ _________________________________________

IV. SVIRAČI POJEDINCI

Tarifni broj 8

Naknadu plaćaju svirači pojedinci za izvedbu glazbe nih djela:

 1. na sajmovima vašarima i sl.dnevno 60 bodova
 2. na svadbama koje nisu organizirane u javnim lokalima,po svadbi 80 bodova
 3. ugovoreni paušalod 300 bodova.


Invalidima s više od 50% invalidnosti naknada se smanjuje za 50%.

B. NAKNADA ZA POVREMENU ILI STALNU IZVEDBU GLAZBENIH DJELA

V. UGOSTITELJSKE RADNJE

Živa glazba

Tarifni broj 9

Naknada za izvedbu žive glazbe u ugostiteljskim radnjama u kojima se ne naplaćuju ulaznice ni obvezna konzumacija iznosi mjesečno:

_ ____________________
Broj sjedala u zatvorenome Trajanje izvedbe žive glazbe
ili otvorenom prostoru (do 24sata) (nakon 24sata)
odnosno mogući broj bodova
posjetitelja
_ ____________________
do 40 400 600
od 41 do 80 500 700
od 81 do 120 600 800
od 121 do 180 700 900
od 181 do 240 800 1.000
od 241 do 300 900 1.100
od 301 do 360 1.000 1.300
od 361 do 420 1.100 1.400
od 421 do 480 1.200 1.500
od 481 do 540 1.300 1.600
od 541 do 600 1.400 1.700
od 601 do 660 1.500 2.000
od 661 do 720 1.600 2.100
od 721 do 780 1.700 2.200
od 781 do 840 1.800 2.300
od 841 do 900 1.900 2.400
više od 900 2.000 2.300
_ ____________________

Za pojedinačnu izvedbu naknada se plaća po tarifnom broju 2 ove tarife, a najniži iznos je 50% od utvrđenog
iznosa u ovome tarifnom broju prema broju sjedala odnosno mogućem broju posjetitelja po danu.
U barovima i sličnim lokalima u kojima se pleše naknada se plaća za 200% više od naknada navedenih u ovoj
točki.

2. U ugostiteljskim radnjama u kojima se naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija naknada se plaća po
tarifnom broju 2 ove tarife.

3. Za dane kad se u ugostiteljskoj radnji glazba koristi duže ili se od posjetitelja naplaćuju ulaznice,
rezervacije, obvezna konzumacija ili povišena cijena i sl. (doček nove godine, zabava, ples, krabuljni ples,
svadba, proslava, banket, maturantska, brucoška, klupska večer i sl.) osim mjesečne naknade,ugostiteljska
radnja plaća i posebnu naknadu za izvedbu prema tarifnom broju 2 ove tarife.

Ugostiteljska radnja ne može isključivati svoju obvezu u pogIedu javne izvedbe glazbenih djela i prenositi
je na korisnika svojih usluga, organizatore ili izvođače glazbeno-zabavnog programa.

4. Ugostiteljske radnje u kojima se, u slučajevima iz točke 3. ovoga tarifnog broja, ne pružaju
ugostiteljske usluge, nego se poslovne prostorije izdaju u zakup ili se ugostiteljske usluge pružaju samo
djelomično, plaćaju i posebnu naknadu u najvećem iznosu po osnovi iz točke 3. ovoga tarifnoga broja
koji se naplaćuje u takvoj ili sličnoj ugostiteljskoj radnji.

Mehanička glazba

Tarifni broj 10

1. Naknada za izvedbu glazbe preko radioaparata, gramofona ili magnetofona u ugostiteljskim radnjama, osim u
barovima i sličnim lokalima iznosi 50 bodova mjesečno.
Za izvedbu mehaničke glazbe s ozvučenjem u barovima, diskoklubovima i videoklubovima i sličnim lokalima, a i
u ugostiteljskim radnjama u kojima se koristi mehanička glazba s ozvučenjem, naknada se plaća po tarifnom broju 9 ove tarife.
Ako se u lokalima naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija odnosno isplaćuje zakupnina (naknada na aparat
za mehaničku reprodukciju glazbe), naknada se plaća po tarifnom broju 2 ove tarife.
2. Naknada za izvedbu glazbe preko televizora u ugostiteljskim radnjama iznosi 50 bodova mjesečno.
3. Naknada za korištenje glazbe ili prenošenje glazbe u svaku drugu prostoriju preko gramofona, magnetofona,
kasetofona, muzičkog automata, radioaparata, televizora, videorecordera, zvučnika i sl. iznosi mjesečno:

a) po jednom sredstvu (aparatu) 50 bodova
b) ozvučenje, osnovna naknada 200 bodova
c) ozvučenje, po jednom zvučniku 10 bodova.

Ako se izvedba mehaničke glazbe iz ove točke prenosi u ugostiteljske radnje iz točke 1. stavka 2. ovog
tarifnog broja, naknada se plaća po tarifnom broju 9 ove tarife.

VI. MENZE I BIFEI U PODUZEĆIMA, DRUGIM RADNIM ORGANIZACIJAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

Tarifni broj 11

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe preko:

 1. gramofona ili magnetofa 30 bodova
 2. radioaparata ili televizora 30 bodova


VII. ODMARALIŠTA I PLANINARSKI DOMOVI

Tarifni broj 12

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe preko:

 1. ) gramofona ili magnetofona 30 bodova
 2. radioparata ili televizora 30 bodovaVIII. TRGOVINSKE RADNJE, AGENCIJE I DRUGE POSLOVNE PROSTORIJE

Tarifni broj 13.
Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe:

1) U robnim kućama i tržnicama, preko:

a) gramofona ili magnetofona,
po jednom sredstvu (aparatu) 40 bodova
b) radioaparata ili televizora
po jednom sredstvu (aparatu) 40 bodova
c) ozvučenja, osnovna naknada 100 bodova
d) ozvučenja po jednom zvučniku 10 bodova

Ako se upotrebljava više sredstava (aparata), naknada se može ugovoriti i u mjesečnom paušalnom iznosu,
uzimajući u obzir broj sredstava (aparata) što se upotrebljavaju.

2) u prodavaonicama, mljekarnicama, benzinskim
crpkama i sl. preko:
a) gramofona ili magnetofona 40 bodova
b) radioaparata ili televizora 40 bodova
c) ozvučenja, osnovna naknada 100 bodova
d) ozvučenja, po jednom zvučniku 10 bodova

3) u turističkiin i drugim agencijama, predstavništvima i ostalim prostorijama u kojima se radi sa strankama, preko :
a) gramofona ili magnetofona 40 bodova
b) radioaparata ili televizora 40 bodova
c) ozvučenja osnovna naknada 100 bodova
d) ozvučenja, po jednom zvučniku 10 bodova

IX. SAJMOVI

Tarifni broj 14
Za izvedbu mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata, naknada se plaća u visini 300 bodova dnevno.


X. OBRTNIČKE RADNJE
Tarifni broj 15
Naknada se plaća mjesečno, za izvedbu glazbe:
1) u slastičarnicama preko:
a) gramofona ili magnetofona 50 bodova
b) radioaparata ili televizora 50 bodova

2) u brijačko-frizerskim radnjama, preko:
radioaparata, gramofona ili magnetofona 50 bodova

3) u salonima za čišćenje obuće, preko: .
a) gramofona ili magnetofona 50 bodova
b) radioaparata ili televizora 50 bodova

4) U ostalim obrtničkim radnjama, preko:
a) gramofona ili magnetofona 50 bodova
b) radioaparata ili televizora 50 bodova


Xl. PODUZEĆA
Tarifni broj 16

Naknada iznosi mjesečno i to:

 1. kao osnovna naknada za ozvučenja 100 bodova
 2. za svaki zvučnik 10 bodovaXII. PRIJEVOZNA SREDSTVA
Tarifni broj 17

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe:

1) na brodovima preko:
a) žive glazbe i mehaničke Po tarifnom broju
glazbe s ozvučenjem 9 ove tarife

b) mehaničke glazbe, po jednom sredstvu
(aparatu), osim glazbenog automata
iz tarifnog broja 28 ove tarife 50 bodova

c) s ozvučenjem, po zvučniku 10 bodova

2) u autobusima, vlakovima ili avionima, za izvedbu mehaničke glazbe :
a) po autobusu 30 bodova
b) po ozvučenom vagonu 30 bodova
c) po avionu 100 bodova

Za vlakove koji nemaju stalan broj vagona, naknada se može ugovoriti u mjesečnom paušalnom iznosu:

3) na autobusnim ili željeznićkim kolodvorima brodskim pristaništima i aerodromima, za izvedbu mehaničke glazbe :
a) po jednom sredstvu (aparatu), osim
glazbenog automata iz tarifnog broja 28
ove tarife 30 bodova
b) s ozvučenjem po zvučniku 5 bodova

4) u reklamnim automobilima (automobilima u
kojima se u toku vožnje reklamira
uz mehaničku glazbu) dnevno 15 bodova


XIII. KINEMATOGRAFI
Tarifni broj 18

Naknada za izvedbu glazbe preko gramofona magnetofona, radioaparata ili nekoga drugoga mehaničkog sredstva
prije početka predstave, u pauzi ili nakon predstave u kinematografu, plaća se mjesečno, po ovoj tablici:
_ ___________________
Broj predstava tjedno
Broj sjedala do 8 više od 8
bodova
do 600 100 150
_ ___________________
više od 600 160 200
_ ___________________

XIV. ČITAONICE

Tarifni broj 19

Za izvedbu mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata, naknada se plaća u visini 20 bodova mjesečno.

XV. MJESNE ZAJEDNICE, DRUŠTVENE ILI KLUPSKE PROSTORIJE

Tarifni broj 20

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu mehaničke glažbe preko :

 1. gramofona ili magnetofona 30 bodova
 2. radioaparata ili televizora 20 bodova


Naknada za izvedbu glazbenih djela, s plaćanjem ulaznice ili drugih oblika naplate s plesom (disko klubovi i
dr.) plaća se po tarifnom broju 2 ove tarife, s tim što se može ugovoriti i u paušalnom iznosu.


XVI. IZLOŽBE, GALERIJE, MUZEJI

Tarifni broj 21

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu:

 1. mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata 30 bodova
 2. s ozvučenjem, po jednom zvučniku 5 bodova


XVII. HRVATSKA VOJSKA

Tarifni broj 22

Naknada za izvedbu glazbenih djela u Hrvatskoj vojsci u službene svrhe plaća se prema posebnom sporazumu.
Pod izvedbom glazbenih djela u službene svrhe razumijeva se izvedba glazbenih djela u vojarnama i
garnizonima za vojnike, pri dočeku i ispraćaju državnih delegacija, na vojnim paradama, pogrebima i sl.
Ako se glazbena djela ne izvode u svrhe iz stavka 2. ovoga tarifnoga broja, na takvu će se izvedbu
primjenjivati odgovarajući broj ove tarife.

XVIII. ŠPORTSKA IGRALIŠTA, KUPALIŠTA I KAMPOVI

Tarifni broj 23
Naknada se plaća mjesečno, za izvedbu:

1) mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog
automata 100 bodova
2) s ozvučenjem, po zvučniku 10 bodova

XIX. SALONI ZABAVE, ZABAVNI PARKOVI I VRTULJCI

Tarifni broj 24

Naknada se plaća za izvedbu mehaničke glazbe, i to:

 1. u zabavnim salonima, mjesečno 150 bodova
 2. u zabavnim parkovima, dnevno 30 bodova
 3. za vrtuljke, dnevno 5 bodova


XX. PLESNE ŠKOLE

Tarifni broj 25

Naknada mjesečno iznosi, bez obzira na vrstu glazbe: 150 bodova

XXI. MJESNE RAZGLASNE STANICE

Tarifni broj 26

Naknada se plaća za izvedbu mehaničke glazbe, i to:

 1. dnevno 10 bodova
 2. mjesečno 100 bodova


XXII. RADIO I TV STANICE

Tarifni broj 27

Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, naknada se plaća mjesečno, prema trajanju emisija u tjednu. i to:

 1. do 15 sati 100 bodova
 2. od 15 do 30 sati 200 bodova
 3. od 30 do 40 sati 300 bodova
 4. od 40 do 70 sati 450 bodova
 5. od 70 do 84 sata 600 bodova
 6. od 84 do 100 sati 900 bodova
 7. više od 100 sati 1000 bodova


Radiostanice koje prikupljaju pretplatu plaćaju 5% od ubrane pretplate. TV stanice koje prikupljaju
pretplatu plaćaju 3% od ubrane pretplate.

Ako imaju vezanu pretplatu za radio i televiziju, tada plaćaju 3,70% od ubrane pretplate. Ako te stanice
ostvaruju i posebne prihode od propagande, reklame, želja slušatelja i sl. osim naknade iz stavaka 1. i 2.
ovoga tarifnog broja, plaćaju još 4% od tih bruto prihoda.

Radio i tv stanice koje ne prikupljaju pretplatu, a koje dio sredstava za svoj rad dobivaju iz ubrane
pretplate Hrvatske radio televizije, plaćaju naknadu:

a) od prikupljenog i doznačenog dijela pretplate na isti način kao i Hrvatska radio televizija, bilo po
ovom pravilniku, bilo po posebnom sporazumu i

b) 4% od posebnih prihoda ostvarenih od propagande, reklame, želja slušatelja i sl,

osim ako nije ugovoreno drugačije posebnim sporazumom između stanice i Hrvatskog društva skladatelja.

Radio i tv stanice koje ne ubiru vlastitu pretplatu niti ne sudjeluju u dijelu ubrane pretplate Hrvatske
radio televizije plaćaju 4% od prihoda ostvarenih od propagande, reklame, želja slušatelja i sl, a nikako
manje od dvostrukog maksimalnog iznosa navedenog u stavku 1. ovog tarifnog broja (2x1000 bodova).

XXIII. GLAZBENI AUTOMATI

Tarifni broj 28

Za izvedbu glazbe iz glazbenih automata bez ekrana naknada se plaća 100 bodova mjesečno.

XXIV. PTT (HPT) USLUGE

Tarifni broj 29

Za izvedbu glazbe preko telefona naknada se plaća mjesećno 4% od bruto prihoda ostvarenog po toj osnovi, prema broju registriranih impulsa.

XXV. VRIJEDNOST BODA

Od dana 15. listopada vrijednost boda iznosi 20 hrvatskih dinara.

XXVI. VAŽENJE TARIFE

Ova Tarifa stupa na snagu danom donošenja.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti