POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i uredbe - ispravak uredbe pravnica ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 73c. stavka 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list", broj 18/83 i 17/90) koji se temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", broj 53A/91) primjenjuje kao republički zakon, Vlada Republihe Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU
o upisu u sudski registar

I. Osnovne odredbe

Članak I.
Uredbom se propisuju uvjeti upisa u sudski registar pravnih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost i drugih subjekata određenih zakonom (u nastavku tehsta "subjekti upisa").
U sudski registar upisuju se i dijelovi subjekata upisa koji imaju odredene ovlasti u pravnom prometu s trećim osobama.

Članak 2.
U sudski registar upisuje se osnivanje, organiziranje i prestanak subjekta upisa, te statusne i druge promjene tog subjekta.
U sudshi registar upisuju se i drugi podaci o subjektima upisa koji su značajni za pravni promet i to: tvrtka, sjedište, djelatnosti, ovlaštenja u pravnom prometu s trećim osobama, vrsta i opseg odgovornosti za obaveze subjekata upisa utvrđene statutom, imena osoba ovlaštenih za zastupanje i granice njihovih ovlaštenja, naziv i sjedište osnivača te broj i datunm akta o osnivanju.
Kod komanditnog društva pri upisu se označavaju posebice homplementari, a posebice homanditori.
Kod upisa dijelova s posebnim ovlastima u pravnom prometu upisuje se sadržaj i opseg posebnih ovlasti.
U sudski registar upisuju se i podaci o drugim ćinjenicama što su određeni zakonom.

Članak 3.
Djelatnosti se upisuju u sudski registar prema propisima o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti a za trgovačke djelatnosti prema nomenklaturi trgovačkih struka, odnosno u skladu sa posebnim zakonima ili propisima donesenim na temelju zakona.
Ako djelatnost nije predviđena propisima iz stavka 1., sud će odlučiti o upisu uzimajući u obzir odredbe akata subjekata upisa.

Članak 4.
U tvrtku subjekta upisa unosi se njegov oblik organiziranja ili kratica tog oblika i to:

 1. "dionićko društvo" ili "d.d."
 2. "društvo s ograničenom odgovornošću" ili "d.o.o"
 3. "komanditno društvo" ili "k.d." odnosno "komanditno društvo na dionice" ili "k.d.d."
 4. "društvo s neogranićenom solidarnom odgovornošću članova" ili "d.n.sol.o"

Ako fizička osoba osniva subjekt upisa koji nije organiziran na jedan od načina iz stavka 1., tada se u tvrtku subjekta upisa unosi "s potpunom odgovornošću" ili "s.p.o."

Članak 5.
U tvrtku komanditnog društva unose se imena svih homplementara ili jednoga od njih ili više njih i oznaka "i ostali".
U tvrtku društva s neograničenom solidarnom odgovornošću članova unose se imena svih članova, odnosno jednoga od njih ili više njih i oznaka "i ostali".

Članak 6.
Sudski registar sastoji se od registarskih uložaka s registarskim listovima.
Uz sudski registar vode se zbirke isprava druge pomoćne knjige i evidencije koje se uređuju posebnim propisom.
Sudski registar, pomoćne knjige i evidencije mogu se obradivati kompjutorom.

Članak 7.
Prijava za upis u sudski registar sadrži podatke iz članka 2. stavka 2. ove uredbe.
Podaci iz stavka 1. upisuju se na propisanom obrascu prijave, zavisno o predmetu upisa.
Prijavu za upis u sudski registar podnosi ovlaštena osoba.
Uz prijavu za upis u sudski registar prilažu se isprave i dokazi predviđeni zakonom i ovom uredbom, zavisno o predmetu upisa.

Članak 8.
Ako ovnom ili aktom o osnivanju u skladu sa zakonom određeno davanje suglasnosti, odobrenja, ovlasti. potvrde ili drugih odgovarajućih akata, uz prijavu za upis u sudski registar prilažu se i ti akti.
Ako je osnivač subjekta upisa pravna osoba s područja drugog suda uz prijavu se prilaže dokaze da je osnivač upisan u sudski registar.
Ako je osnivač subjekta upisa strana pravna osoba, uz prijavu za upis u sudski registar podnosi se dokaz da je osnivač upisan u odgovarajući registar (knjigu) države kojoj pripada, odnosno za osnivača stranu fizičhu osobu dokaz kojlm se utvrđuje njezin identitet.

II. Upis u sudski registar osnivanja ili organiziranja

Članak 9.
Uz prijavu za upis u sudshki registar osnivanja ili organiziranja subjekta upisa prilažu se:

 1. akt o osnivanju odnosno organiziranju:
 2. dohaz o uplati sredstava za osnivanje i početak rada i dokaz o predaji stvari osnovanom subjektu: s popisom i procjenom, odnosno dokaz o vrijednostl imovine organiziranog subjekta,
 3. dokaz o određivanju vršitelja dužnosti ili imenovanju zastupnika, ako taj nije određen u aktu o osnivanju odnosno organiziranju;
 4. ovjerovljen potpis zastupnika

Uz prijavu za upis po potrebi prilažu se i dokazi iz članka 8. ove uredbe.
Za upis javnog poduzeća odnosno društva, prilaže se i potvrda nadležnog organa lokalne samouprave da to poduzeće, odnosno društvo udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje poslova predviđenih zakonom, ako skupština te lokalne jedinice nije osnivač ili suosnivač.
Za upis u sudski registar osnivanja, odnosno organiziranja dioničkog društva, banke ili druge financijske organizacije ili organizacije osiguranja prilaže se i statut odnosno pravila.
Subjekt upisa, osim onog iz stavka 4.. dužan je dostaviti registarskom sudu statut, odnosno pravila u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar, ako to nije priložio uz prijavu za upis.
Holding poduzeće uz prijavu za upis u sudski registar dostavlja podatke (osnivačke akte) i dokaz o upisu za subjekte kojima upravlja.
Ako se kao zastupnik upisuje prokurist uz prijavu za upis u sudski registar prilaže se odluka organa upravljanja o suglasnosti za davanje prokure.

Članak 10.
Ako je posebnim zakonom propisano da se radnja ili poljoprivredno gospodarstvo upisuje u sudski registar, upis se obavlja prema odredbama ove uredbe, ako tim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 11.
Ako je statutom odnosno pravilima subjekta upisa utvrđeno da dio subjekta ima određene ovlasti u pravnom prometu s trećim osobama, uz prijavu u sudski registar prilaže se odluka o imenovanju zastupnika tog dijela, njegov ovjerovljeni potpis, te statut odnosno pravila subjekta upisa, ako ranije nije priložen.
Uz prijavu za brisanje iz sudskog registra dijela subjekta s određenim ovlastima u pravnom prometu, prilaže se dokaz o prestanku tih ovlasti.

III. Upis u sudski registar statusnih promjena i promjena oblika organiziranja

Članak 12.
Uz prijavu za upis u sudski registar organiziranja svakog novog subjekta nastalog podjelom postojećeg subjekta prilažu se:

 1. odluka subjekta upisa o podjeli na dva ili više novih subjekata upisa;
 2. odluka o imenovanju zastupnika;
 3. ovjerovljeni potpis zastupnika.

Svaki subjekt upisa iz stavka 1. dužan je u roku 60 dana nakon upisa dostaviti i statut odnosno pravila ako to nije dostavio pri upisu.

Članak 13.
Uz prijavu za upis u sudski registar spajanja dva ili više subjekata upisa u novi subjekt upisa prilažu se:

 1. odluke subjekta upisa o spajanju;
 2. odluka o imenovanju zastupnika novog subjekta;
 3. ovjerovljeni potpis osobe ovlaštene za zastupanje;
 4. statut, odnosno pravila.


Članak 14.
Uz prijavu za upis u sudski registar pripajanja jednog subjekta drugom subjektu prilažu se:

 1. odluka subjekta koji se pripaja;
 2. odluka subjekta kojemu se pripaja drugi subjekt o prihvaćanju pripajanja.


Članak 15.
Prijavu za upis u sudski registar brisanja subjekta upisa zbog podjele, spajanja ili pripajanja podnosi ovlaštena osoba subjekta koji prestaje postojati ili novog subjekta odnosno subjekta kojem se pripaja i to istodobno s prijavama iz članaka 12. do 14. ove uredbe.
Uz prijavu brisanja subjekta upisa u društvenom vlasništvu koji prestaje zbog podjele, prilaže se i suglasnost Agencije za restrukturiranje i razvoj.

Članak 16.
Uz prijavu upisa u sudski registar promjene oblika organiziranja prilaže se odluka o promjeni oblika organiziranja ili statut odnosno pravila kojima se mijenja oblik organiziranja.

Članak 17.
Uz prijavu za upis u sudski registar promjena nastalih pretvorbom subjekata upisa s društvenim kapitalom prilažu se :

 1. odluka o pretvorbi;
 2. suglasnost Agencije za restrukturiranje i razvoj na odluku o pretvorbi, a potvrda iste Agencije ako se radi o subjektu s vrijednosti do pet milijuna DEM obračunatih u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske;
 3. dokaz da je pretvorba izvršena;
 4. statut odnosno pravila;
 5. popis vlasnika dionica ili uloga.

Prilikom upisa udjela upisuju se vlasnici udjela s vrijednošću udjela od 100.000 DEM i više obračunatih u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, a ako takvih nema, uspisuje se prvi s najvećim udjelom. U oba slučaja dodaje se "i ostali".

IV. Upis u sudski registar drugih podataka važnih za pravni promet

Članak 18.
Uz prijavu za upis u sudski registar promjene tvrtke, sjedišta, bliže adrese ili djelatnosti upisanog subjekta prilaže se odluka o takvoj promjeni ili izmjena odgovarajućih odredbi statuta odnosno pravila.

Članak 19.
Uz prijavu za upis promjene osnivača odnosno vlasnika njihovog povećanja ili smanjenja broja ili promjene ukupnog osnivačkog odnosno vlasničkog udjela, prilaže se dokaz o promjeni ošnivača ili vlasnika odnosno udjela.

Članak 20.
Uz prijavu za upis u sudski registar promjene osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa i granica njezinih ovlasti prilažu se:

 1. odluka organa upravljanja subjekta upisa o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje;
 2. ovjerovljeni potpis osobe ovlaštene za zastupanje.


V. Upis u sudski registar podataka o drugim činjenicama određenim zakonom

Članak 21.
Registarski sud po službenoj dužnosti upisuje u sudski registar odluku o otvaranju i zaključivanju stečajnog odnosno likvidacijskog postupka, te odluku o odobrenju prisilne nagodbe s uvjetima te nagodbe (vrijeme i postotak isplate vjerovnika).
Registarski sud po službenoj dužnosti po primitku pravomoćnog rješenja nadležnog tijela, upisuje u sudski registar zabranu obavljanja određene djelatnosti.

Članak 22.
Uz prijavu za upis u sudski registar drugih podataka o činjenicama određenim zakonom, prilažu se isprave kojima se utvrđuju promjene podataka o tim ćinjenicama.

VI. Objava upisa u sudski registar i izdavanje izvatka i potvrde

Članak 23.
Nakon upisa u sudski registar osnivanja, organiziranja, statusnih i drugih promjena te podataka važnih za pravni promet subjekta upisa, sud će na trošak stranke odgovarajući upis objaviti u "Narodnim novinama".
Tekst registra za objavu upisa prilaže se istodobno s dokazima uz prijavu za upis u sudski registar odgovarajućih podataka.

Članak 24.
Izvadak iz sudskog registra sadrži samo podatke upisane u odgovarajućim registarskim listovima iz aktivnog dijela registarskog uloška i izdaje se na propisanom obrascu ili na ovjerovljenom presliku registarskih listova subjekta upisa.
O upisanim podacima u sudskom registru iz pasivnog dijela registarskog uloška registarski sud izdaje potvrde.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o upisu u sudski registar poduzeća i drugih pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost ("Službeni list" broj 74/90) i Ureda o upisima organizacija udruženog rada i drugih društvenih pravnih osoba u sudski registar ("Službeni list". broj 67/83 i 13/87).

Članak 26.
Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/92-01/04
Urbroj: 5030115-92-3
Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti