POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravilnici - odluika o imenovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU
o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inezemstvu

Članak 1.
Ovom se uredbom utvrđuju uvjeti i način održavanja likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom koji će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 2.
Devizno tržište čine sve kupnje i prodaje deviza koje se obavljaju:

 1. između ovlaštenih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i drugih domačih osoba:
 2. između ovlaštenih banaka;
 3. između ovlaštenih banaka i Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske može propisati način i organizaciju rada na deviznom tržištu.
Narodna banka Hrvatske utvrdit će način i rokove u kojima su ovlaštene banke dužne dostavljati Narodnoj banci Hrvatske podatke o kupljenim i prodanim devizama na deviznom tržištu.

Članak 3.
Tečaj hrvatskog dinara formiraju banke ovlaštene za poslove s inozemstvom u skladu s ponudom i potražnjom deviza na deviznom tržištu. Ovlaštene banke dužne su održavati intervalutarne odnose prema tečajevima na inozemnim tržištima
Tečaj hrvatskog dinara utvrđen u ovlaštenim bankama primjenjuje se na sve financijske i druge ekonomske transakcije s inozemstvom i na kupnju i prodaju deviza u zemlji, osim transakcija za koje se primjenjuje tečaj Narodne banke Hrvatske.
Raspon (marža) između kupovnih i prodajnih tečajeva za devize koje utvrđuju ovlaštene banke može iznositi najviše 1%.

Članak 4.
Ovlaštene banke utvrđuju tečaj hrvatskog dinara za kupnju i prodaju efektivnog stranog novca, stranih čekova, stranih kreditnih pisama i za obračun medunarodnih poštanskih uputnica.
Kupnja i prodaja iz stavka 1. ovog članka obavlja se po kupovnom odnosno prodajnom tečaju za efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma koji vrijedi na dan kupnje odnosno prodaje.
Poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju mjenjačke poslove primjenjuju tečajeve koje je utvrdila banka s kojom su sklopili ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova, ako ugovorom između banke i ovlaštenog mjenjaća nije drukčije utvrđeno.
Kupovni tečajevi iz stavka t. i 2. ovog članka ne mogu biti veći od kupovnih tečajeva za devize.

Članak 5.
Narodna banka Hrvatske utvrđuje tečaj hrvatskog dinara koji se primjenjuje za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi, za utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama, za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke odkupljuju devize s devizne štednje građana prikupljene do 27. travnja 1991. godine, kod kupnje i prodaje deviza koju obavlja Narodna banha Hrvatske i za izvršenje sudskih presuda kada se na predmet spora ne može primijeniti tečaj iz članka 3. i 4. ove uredbe.
Savjet Narodne banke Hrvatske utvrđuje način formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 6.
Radi formiranja deviznih rezervi Narodna banka Hrvatske može utvrditi obvezu da banke prodsju devize Narodnoj banci Hrvatske po osnovi mjenjačkih poslova banaka i ovlaštenih mjenjača i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba.

Članak 7.
Platni promet s inozemstvom domaće osobe mogu obavljati samo preko banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako zakonom o deviznom poslovanju nije drukčije određeno.

Članak 8.
Domaće osobe dužne su naplatiti izvezenu robu robavljene usluge u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena, odnosno kada je usluga obavljena.
Narodna banka Hrvatske može jednokratno odobriti da se naplata izvezene robe i usluga obavi i u roku dužem od 60 dana, ovisno o području na koje se izvozi roba, odnosno pruža usluge uz uvjete i rokove što ih odredi Savjet Narodne banke Hrvatske. Rješenje Narodne banke Hrvatske je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može voditi upravni spor.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na sklopljene ugovore sa stranim osobama do 23. prosinca 1991. godine, pod uvjetom da su Narodnoj banci Hrvatske u propisanom roku poslani izvještaji o sklopljenim poslovima u skladu sa propisom iz članka 160. Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 9.
Radi formiranja deviznih rezervi Republike Hrvatske i održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ovlaštene banke dužne su prodati Narodnoj banci Hrvatske devize ostvarene prema Uredbi o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 65/91) i prema Uredbi o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama ("Narodne novine", broj 65/92) prema nalogu Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 10.
Za vrijeme primjene ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 15, 26, 27, 42. stavci 1, 5, 7. i 8. članka 52a. i članka 64b. 7akona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", broj 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 11.
Kupnja, prodaja i pozajmljivanje deviza između domaćih osoba i između domaćih osoba i stranih osoba u Republici Hrvatskoj je zabranjena izvan jedinstvenog deviznog tržišta.

Članak 12.
Narodna banka Hrvatske propisuje način obavljanja mjenjčkih poslova iz članka 64a. stavka 1.Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 13.
Odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, koja za poduzeće ili za drugu pravnu osobu kupuje, prodaje ili pozajmljuje devize izvan jedinstvenog deviznog triišta, kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do tri godine.

Članak 14.
Novčanom kaznom od 90.000 do 450.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba:

 1. aho kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma bez posredstva ovlaštenih banaka (članak 2.);
 2. ako kupi ili proda devize; efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečajevima koji nisu utvrđeni prema odredbi iz članka 3. i 4. ove uredbe;
 3. ako platni promet s inozemstvom ne obavlja prema odredbi iz članka 7. ove uredbe;
 4. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatshe prema odredbi iz članka 8. ove uredbe;
 5. ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske prema odredbama članka 9. ove uredbe;
 6. ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 11. ove uredbe;
 7. ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 12. ove uredbe.

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novćanom kaznom od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara.
Za privredni prijestup iz stavka 1. točka 6. ovog članka, osim novčane kazne izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, što su bili upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje privrednog prijestupa ili što su nastali izvršenjem privrednog prijestupa.

Članak 15.
Novćanom kaznom od 45.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu gradana a prema zakonu nema status pravne osobe:

 1. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane ćčkove i strana kreditna pisma bez posredstva ovlaštenih banaka (članak 2);
 2. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečajevima koji nisu utvrđeni prema odredbi iz članka 3. i 4. ove uredbe;
 3. ako platni promet s inozemstvom ne obavlja prema odredbi iz članka 7. ove uredbe;
 4. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banhe Hrvatske prema odredbi iz članka 8. ove uredbe;
 5. ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 11. ove uredbe;
 6. ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 12. ove uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. točka 5. ovog članka osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti od tri mjeseca do jedne godine.

Članak 16.
Novćanom kaznom od 5.000 do 25.0000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj domaća fizička osoba, osim fizičkih osoba iz članka 15. ove uredbe, ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 11. ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo počinitelja prekršaja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka mogu se djelomično oduzeti predmeti što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja ako pobude ili druge okolnosti uz koje je prekršaj izvršen ukazuju na to da nije opravdano da se predmet oduzme u cijelosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka izreći će se mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Članak 17.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važtiti Uredba o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu (" Narodne novine", broj 24/92, 32/82, 38/92).

Članak 18.
Propisi doneseni na temelju ovlaštenja iz Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 24/92, 32/92 i 38/92) uskladit će se s odredbama ove uredbe najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 19.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/92-01/07
Urbroj: 5030114-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti