POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatne informacije - izmjena plana ugovori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 49. stavak 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84, 59/86 i 20/89) i Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon ("Narodne novine", br. 53/91). direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila

  1. Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), poduzeća i druge pravne osobe iz članka 57. i 58. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (u daljnjem tekstu: ovlaštena mjerilišta), prilikom pregleda mjerila provode umjeravanje i potvrđuju ispravnost mjerila stavljanjem žigova ili drugih znakova, odnosno izdavanjem potvrda o ispravnosti mjerila. utvrđenih ovom Naredbom.
  2. Zavod upotrebljava: osnovni žig, godišnji žig, godišnji žig za mjerila male veličine, godišnji žig u obliku naljepnice, godišnji žig za prethodna ispitivanja, žig za staklena mjerila i potvrdu o ispravnosti mjerila.

Za poništavanje žigova pri redovitim i izvanrednim pregledima mjerila, upotrebljava se žig za poništavanje žigova.
3. Osnovni žig Zavoda ima kružni oblik promjera 8 mm, u kojem se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica - brojčana oznaka ustrojbenog dijela Zavoda.
Osnovnim žigom potvrđuje se ispravnost rnjerila samo poslije prvog pregleda.
4. Godišnji žig Zavoda ima oblik štita oko kojeg se može opisati kružnica promjera 8 mm, U gornjem dijelu nalazi se brojčana oznaka djelatnika Zavoda koji je izvršio pregled mjerila, a u donjem dijelu su dva posljednja broja godine u kojoj je izvršen pregled mjerila.
Godišnjim žigom potvrđuje se ispravnost mjerila pri prvom pregledu, redovitim i izvanrednim pregledima.
5. Godišnji žig Zavoda za mjerila male veličine ima oblik štita oko kojeg se može opisati kružnica promjera 3 mm. U gornjem dijelu nalaze se dva posljednja broja godine u kojoj je izvršen pregled mjerila, a u donjem dijelu brojčana oznaka ustrojbenog dijela Zavoda.
Godišnjim žigom za mjerila male veličine potvrđuje se ispravnost mjerila pri prvom pregledu, redovitim i izvanrednim pregledima.
6. Godišnji žig Zavoda u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira, veličine 20 mm x 8 mm i ima pravokutni oblik. Na lijevoj strani nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica - brojčana oznaka ustrojbenog dijela Zavoda. Na desnoj strani nalaze se dva posljednja broja godine u kojoj je izvršen pregled mjerila.
Godišnjim žigom u obliku naljepnice potvrđuje se ispravnost mjerila koja se zbog osjetljivosti izradbe ne mogu žigosati osnovnim žigom i godišnjim žigom, te od Zavoda utvrđenih vrsta mjerila izradenih od stakla i plastičnih tvari.
7. Godišnji žig Zavoda za prethodna ispitivanja mjerila odnosno sklopova mjerila ima oblik istostraničnog trokuta, kojem se osnovica nalazi na gornjoj strani i oko kojeg se može opisati kružnica promjera 8 mm. U donjem kutu nalazi se brojčana oznaka ustrojbenog dijela Zavoda, a iznad nje se nalaze dva posljednja broja godine u kojoj je izvršeno prethodno ispitivanje mjerila, odnosno sklopova mjerila.
Godišnjim žigom za prethodna ispitivanja potvrđuje se ispravnost mjerila. odnosno sklopova mjerila pri prethodnom ispitivanju.
8. Žig Zavoda za staklena mjerila ima oblik slova "H" oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm. Iznad vodoravne crte u slovu "H" je brojčana oznaka ustrojbenog dijela Zavoda.
Žigom za staklena mjerila potvrđuje se ispravnost staklenih mjerila koja ne podliježu redovitim pregledima.
9. Žig za poništavanje žigova ima oblik znaka "X" oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm.
10. Ovlaštena mjerilišta upotrebljavaju: osnovni žig, godišnji žig, godišnji žig u obliku naljepnice, žig za staklena mjerila, žig za poništavanje žigova i potvrde o ispravnosti mjerila.
11. Osnovni žig ovlaštenog mjerilišta ima pravokutan oblik sa osnovicom 8 mm i visinom 5 mm. u kojem se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica brojčana oznaka ovlaštenog mjerilišta.
Osnovnim žigom potvrđuje se ispravnost mjerila samo nakon prvog pregleda.
12. Godišnji žig ovlaštenog mjerilišta ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm. U gornjem dijelu nalazi se brojčana oznaka ovlaštenog mjerilišta, a u donjem dijelu nalaze se dvije posljednje brojke godine u kojoj je izvršen pregled mjerila.
Godišnjim žigom potvrđuje se ispravnošt mjerila pri prvom pregledu, redovitim i izvanrednim pregledima.
13. Godišnji žig u obliku naljepnice ovlaštenog mjerilišta izrađen je od trajnog samoljepivog papira, veličine 20 mm x 8 mm i ima pravokutni oblik, Na lijevoj strani nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica brojčana oznaka ovlaštenog mjerilišta. Na desnoj strani su dvije posljednje brojke godine u kojoj je izvršen pregled mjerila.
Godišnjim žigom u obliku naljepnice potvrđuje se ispravnost mjerila koja se zbog osjetljivosti izradbe ne mogu žigosati osnovnim žigom i godišnjim žigom, te od Zavoda utvrđenih vrsta mjerila izrađenih od stakla i od plastičnih tvari.
14. Žig za staklena mjerila ovlaštenog mjerilišta ima oblik slova "H", oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm. Iznad vodoravne crte slova "H" je brojčana oznaka ovlaštenog mjerilišta.
Žigom za staklena mjerila potvrđuje se ispravnost mjerila izrađenih od stakla koja ne podliježu periodičkim pregledima.
15. Žigovi navedeni u ovoj Naredbi odnosno potvrde o ispravnosti, upotrebljavaju se i za potvrdivanje ispravnostikontrolnih mjerila proizvedenih vrsta fizikalnih velićina i etalonskih sastavnica i uredaja, koji se upotrebljavaju kao radni eteloni za umjeravanje i pregled mjerila.
16. Vrste, oblici i sadržaji žigova daju se u prilogu br.1, koji čini sastavni dio ove Naredbe.
17. Potvrdom o ispravnosti mjerila i radnih etalona potvrđuje se njihova ispravnost poslije izvršenog pregleda.
Sadržaj i oblik potvrde o ispravnosti mjerila i radnih etalona daje se u prilogu br. 2 i 3, koji čini sastavni dio Naredbe.
Sadržaj i oblik rješenja kojim se žigosanje odnosno izdavanje potvrde o ispravnosti mjerila daje se u prilogu br. 4., koji čini sastavni dio ove Naredbe.
18. Žigovi kojima je potvrđena ispravnost mjerila i radnih etalona prema Naredbi o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova i o sadržaju i obliku uvjerenja o ispravnosti mjerila, koji se upotrebljavaju pri pregledu mjerila ("Službeni list SFRJ", br. 26/84) vrijede do isteka roka njihove valjanosti.
19. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova i o sadržaju i obliku uvjerenja o ispravnosti mjerila, koji se upotrebljavaju pri pregledu mjerila (Službeni list SFRJ", br. 26/84).
20. Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993. godine, osim odredbi točke 6. i 13. ove naredbe.
Klasa: 023-01/92-01/01
Urbroj: 533-04-92-1
Zagreb, 19. lipnja 1992.
Direktor
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.Prilog br. 1.
ŽIGOVI I OSTALI ZNAKOVI ZAVODA I OVLAŠTENIH MJERILIŠTA
Osnovni žig Zavoda
Žig Zavoda za staklena mjerila
Godišnji žig Zavoda
Žig za poništenje žigova
Godišnji žig Zavoda za male veilčine mjerila
Osnovni žig ovlaštenog mjerilišta
Godišnji žig Zavoda u obliku naljepnice
Godišnji žig ovlaštenog mjerilišta
Godišnji žig ovlaštenog mjerilišta u obliku naljepnice
Godišnji žig Zavoda za prethodna ispitivanja sklopova mjerila
Žig ovlaštenog mjerilišta za staklena mjerila
Prilog br. 2
_ ____________________________

Temeljem članka 1., 2. i 3. Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (Narodne novine br. 53/91) i ovlaštenja Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
On the basic of Articles 1., 2. and 3. of the Law of taking over the Law of Units of Measurement and Measuring Instruments (Narodne novine No. 53/91) and Licence No.

klasa __________________ ur. broj __________________ od __________________ god.
na zahtjev ____________________________________ izdaje se
upon request of the following

POTVRDA O UMJERAVANJU MJERlLA br. _________
CERTIFICATE OF CALIBRATION No.

za_ ______________________
is issued for
tip _____________________ prizvođač _____________________ tvor. broj ______________
type produced by serial No.

vlasniku mjerila _ ___________
to the owner of the instrument

Pregledom je utvrđeno da mjerilo ispunjava mjeriteljske uvjete propisane
_ ____________________________
_ ____________________________
The testing proved that the instrument meets metrology requirements under
Mjerljiva veličina(e) __________________________________________
Measurable quantity(ies)

Naznačeno mjerno područje(a):
Specified measuring range(s):

Razred točnosti:
Accuracy class:

Mjema nesigurnost ________________________________________________
Uncertainty of measurement

Mjerenje obavljeno dana _____________________ Potvrda vrijedi do_____________________
Testing performed on This Certifcate is valid up to

Taksa po tarifnom broju 4. Uredbe o administrativnim taksama (Narodne novine br. 68/91 i 2/92) u iznosu od __________ HRD naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena.

M.P. Pregled obavio: Seal
Tested by: M.P. _____________________
(Potpis ovlaštene osobe)
(Signature of the authorized person)

_ ____________________________Prilog br. 3
_ ____________________________

Temeljem članka 1., 2. i 3. Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (Narodne novine br. 53/91) i ovlaštenja Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
On the basic of Articles 1., 2. and 3. of the Law of taking over the Law of Units of Measurement and Measuring Instruments (Narodne novine No. 53/91) and Licence No.

klasa __________________ ur. broj __________________ od __________________ god.
na zahtjev ____________________________________ izdaje se
upon request of the following

POTVRDA O UMJERAVANJU ETALONA br. _________
CERTIFICATE OF CALIBRATION No.

za_ ______________________
is issued for
tip _____________________ prizvođač _____________________ tvor. broj ______________
type produced by serial No.

vlasniku mjerila _ ___________
to the owner of the instrument

Pregledom je utvrđeno da mjerilo ispunjava mjeriteljske uvjete propisane
_ ____________________________
_ ____________________________
The testing proved that the instrument meets metrology requirements under
Mjerljiva veličina(e) __________________________________________
Measurable quantity(ies)

Naznačeno mjerno područje(a):
Specified measuring range(s):

Razred točnosti:
Accuracy class:

Mjema nesigurnost ________________________________________________
Uncertainty of measurement

Mjerenje obavljeno dana _____________________ Potvrda vrijedi do_____________________
Testing performed on This Certifcate is valid up to

Taksa po tarifnom broju 4. Uredbe o administrativnim taksama (Narodne novine br. 68/91 i 2/92) u iznosu od __________ HRD naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena.

M.P. Pregled obavio: Seal
Tested by: M.P. _____________________
(Potpis ovlaštene osobe)
(Signature of the authorized person)

_ ____________________________Prilog br. 4
_ ____________________________

Temeljem članka 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku Republike Hrvatske (Narodne novine br. 53/91), članka 3. Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (Narodne novirke br. 53/91), koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao repub

klasa __________________ ur. broj __________________ od __________________ god.
na zahtjev ____________________________________ izdaje se

RJEŠENJE

1. ODBIJA se žigosanje, izdavanje potvrde o ispravnosti mjerila __________________________
_ _________________________

tip ____________________ proizvođač ___________________ tvor. broj _________________

2. PONIŠTEN je ranije važeći žig na mjerilu iz točke 1. ovog rješenja, odnosno mjerilo je na vidljiv način označeno kao neispravno.
3. Izdavanjem ovog rješenja prestaje važiti Potvrda o ispravnosti mjerila
br. ______________
4. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Svojim zahtjevom br. _____________ od _____________ vlasnik mjerila ________________
se obratio ovom mjerilištu za izdavanje potvrde o ispravnosti mjerila. Pregledom mjerila utvrđeno je da mjerilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za
_ ____________________________
Pregledom mjerila ustanovljene su slijedeć neispravnosti____________________________________
_ ____________________________
_ ____________________________

Temeljem izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Republičkom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo, Strossmayerov trg 4, 41000 Zagreb u roku od 15 dana od dostavljanja rješenja. Žalbu treba uputiti preko ovog ovlaštenog mjerilišta. Žalbu treba taksirati u izn

Dostaviti:
1. Republičkom zavodu za normizaciju i M.P.
mjeriteljstvo, Zagreb; Strossmayerov trg 4. ______________________
2. Arhivi (Potpis ovlaštene osobe)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti