POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravila - uputa o carinskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o zapošljavanju stranaca
Proglašavam Zakon o zapošljavanju stranaca, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992. Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.
Broj : PA4-14/ 1-92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o zapošljavanju stranaca
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim zakonom utvrđuju se uvjeti pod kojima strani državljanin i osoba bez državljanstva (u daljnjem tekstu stranac) može raditi u Republici Hrvatskoj.
Stranac može zasnovati radni odnos, ili raditi u Republici Hrvetskoj na temelju radne dozvole, ako udovoljava općim i posebnim uvjetima utvrđenim zakonom.
Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredbi ovoga zakona.
Članak 2.
Radne dozvole strancima za rad u Republici Hrvatskoj izdaje Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb.
Organizacija. odnosno poslodavac (u daljnjem tekstu: poslodavac) ne smije zasnovati radni odnos niti sklopiti ugovor o izvršenju posla sa strancem koji ne posjeduje radnu dozvolu.
RADNA DOZVOLA
Članak 3.
Radna dozvola se izdaje na zahtjev poslodavca, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom, kada se radna dozvola izdaje i na zahtjev stranca (u daljnjem tekstu: osobna radna dozvola).
Članak 4.
Radna dozvola izdaje se strancu pod uvjetom da u evidenciji Zavoda za zapošljavanje među nezaposlenim osobama nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtjeva za zasnivanje radnog odnosa, a u skladu s politikom tržišta rada u Republici Hrvatskoj. Politiku tržišta rada u Republici Hrvatskoj utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 5.
Radna dozvola se izdaje u pravilu na određeno vrijeme dok traje ugovor o zapošljavanju, a najduže do godinu dana. Strancu kojemu je odobreno trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj može se izdati radna dozvola i na neodređeno vrijeme.
Članak 6.
Stranac koji ima odobreno trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj podnosi Zavodu za zapošljavanje zahtjev za izdavanje osobne radne dozvole.
Članak 7.
Zahtjev za izdavanje radne dozvole za radni odnos stranca koji ima odobrenje za produženi boravak u Repu blici Hrvatskoj podnosi poslodavac s obrazloženjem o potrebi za zaposlenjem stranca.
Članak 8.
Dozvolu za zasnivanje radnog odnosa sa strancem iz članka 7. ovoga zakona Zavod za zapošljavanje izdaje u skladu s člankom 4. ovoga zakona. Poslodavac je dužan Zavodu za zapošljavanje dostaviti podatke o broju, vrsti posla i vremenu trajanja rada stranaca.
Članak 9.
Osobnu radnu dozvolu dobit će stranac koji uz zahtjev priloži dokaze iz kojih je vidljivo da će na području Republike Hrvatske obavljati djelatnosti predvidene propisima koji uređuju strana ulaganja i obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja ili da će obavljati stručni rad utvrđen ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji, odnosno dugoroćnoj proizvodnoj kooperaciji, te o prijenosu tehnologije. U slučajevima iz prethodnog stavka osobna radna dozvola izdaje se na rok obavljanja djelatnosti ili stručnog rada.
Članak 10.
Strancu koji ima status izbjeglice, u skladu s posebnim propisima, izdat će se osobna radna dozvola i upisati ga u evidenciju tražitelja zaposlenja pri Zavodu za zapošljavanje.
Članak 11.
Stranac zasniva radni odnos danom stupanja na rad na osnovi radne dozvole Zavoda za zapošljavanju.
PRESTANAK RADNE DOZVOLE
Članak 12.
Radna dozvola strancu prestaje važiti:
- protekom roka za koji je bila izdana;
- prestankom radnog odnosa;
- oduzimanjem.
Članak 13.
Strancu prestaje radni odnos kod poslodavca ako mu protekne vrijeme za koje vrijedi odobrenje za produženi boravak ili mu bude otkazan produženi boravak u Republici Hrvatskoj ili prestankom trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj. Strancu koji zasniva radni odnos temeljem ugovora iz članka 9. ovoga zakona prestaje radni odnos na dan prestanka ugovora. Strancu može biti oduzeta radna dozvola na osnovu uvjeta utvrđenih ovim zakonom.
Članak 14.
Poslodavci su dužni obavještavati Zavod za zapošljavanje o svakom prestanku radnog odnosa sa strancem.
SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE
Članak 15.
Poslodavac može sa strancem zaključiti ugovor o obavljenju privremenih i povremenih poslova, prema uvjetima utvrđenim zakonom i općim aktom za ohavljanje tih poslova uz prethodnu dozvolu Zavoda za zapošljavanje.
Članak 16.
Zavod za zapošljavanje donijet će odluku, u skladu s politikom tržišta rada o izdavanju dozvola za sezonsko zapošljavanje stranaca u trajanju od jednog do četiri mjeseca godišnje. Dozvole će se izdavati poslodavcima na njihov zahtjev pojedinačno za svakog stranca.
ŽALBENI POSTUPAK
Članak 17.
Protiv odluke Zavoda za zapošljavanje o izdavanju ili oduzimanju radne dozvole može se podnijeti žalba Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje Odluka Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje je konačna.
PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 18.
Ugovori o zaposlenju sa strancima koji su dobili odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, zaključeni do dana stupanja na snagu ovoga zakona, ostaju na snazi do dana proteka rokova za koje vrijede odobrenja za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno do dana proteka rokova za koje vrijede odobrenja za zasnivanje radnog odnosa, s tim što će se na te ugovore primjenjivati odredbe ovoga zakona. Poslodavci, kod kojih su zaposleni stranci koji nemaju boravak u Republici Hrvatskoj, a zaposleni su u Republici Hrvatskoj (dnevni radni migranti), dužni su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga zakona zatražiti za njih radnu dozvolu. Poslodavac, kod kojeg je zaposlen stranac, a u statusu je trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona podnijeti zahtjev za dobivanje radne dozvole. Ako poslodavac ne podnese zahtjev u predviđenom roku, zahtjev može podnijeti zaposleni stranac u roku 30 dana po isteku roka iz stavka 2. i 3. ovoga članka. Na zahtjev poslodavca odnosno zaposlenog stranca, Zavod za zapošljavanje će izdati radnu dozvolu, osobama iz stavka 2. i 3. ovoga članka, na godinu dana. Radna dozvola iz stavka 2. i 3. ovoga članka vrijedi kao odobrenje za nastavak rada, odnosno dozvola za zasnivanje radnog odnosa. Ako radnik ne dobije radnu dozvolu, prestaje mu radni odnos.
Članak 19.
Nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju tog zakona provodi Inspekcija rada Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji. U slučaju da inspekcija rada utvrdi da stranac nema urednu radnu dozvolu za rad i ne ispunjava druge propisane uvjete za rad, donosi rješenje o zabrani rada strancu, te , podnosi prekršajnu prijavu protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca. Inspekcija rada obavještava Zavod za zapošljavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova o izdanim rješenjima o zabrani rada strancima.
KAZNENE ODREDBE
Članak 20.
Novčanom kaznom od 500.000 do 1.00.000 hrvatskih dinara po nezakonito zaposlenom strancu, kaznit će se za prekršaj poslodavac ako sa strancem zasnuje radni odnos bez radne dozvole (članak 2.). Za prekršaj iz stavka l. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara i odgovorna osoba poslodavca.
Članak 21.
Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj poslodavac ako pravovremeno ne obavijesti Zavod za zapošljavanje o prestanku rada stranca (članak 14.). Za prekršaj iz stavka l. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 do 60.000 hrvatskih dinara i odgovorna osoba poslodavca
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovlašćuje se ministar rada, socijalne skrbi i obitelji da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donese propise za provođenje odredaba ovoga zakona koji se odnosi na postupak za podnošenje zahtjeva za izdavanje radnih dozvola
Članak 23.
Stupanjem na snagu ovoga zakona stavlja se izvan snage točka 2. članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 34/91).
Članak 24.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa· 100-02/92-01/01
Zagreb, 26. ožujka 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r,
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti