POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravila i uvjeti - odluka o brisanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU
o odobravanju posebnih kredita za popravak obiteljskih stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima

Članak 1.
Ovom uredbom uređuju se uvjeti i način odobravanja posebnih kredita (u daljnjem tekstu: kredit) za popravak zgrada u vlasništvu građana oštećenih u ratnim razaranjima, čije oštećenje ne dovodi u pitanje stabilnost objekta.
Objektima iz stavka 1. ovog članka smatraju se:
- obiteljske stambene zgrade,
- poljoprivredne gospodarske zgrade.

Članak 2.
Banka odobrava kredit iz članka 1. ove uredbe za kupnju osnovnog građevinskog materijala na temelju zapisnika o procjeni štete, sa specifikacijom materijala i odgovarajućeg dokaza o vlasništvu zgrade.

Članak 3.
Banka odobrava iznos kredita u ovisnosti o vrsti zgrade i stupnju oštećenja po stanu i to:
- za I. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 1.500,
- za II. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 4.000,
- za III. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 6.000.
Iznos kredita u HRD utvrđuje se prema srednjem deviznom tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja ugovora o kreditu.

Članak 4.
Kredit se odobrava na rok vraćanja od 5 godina, uz godišnju kamatu od 5%.
Glavnica kredita se ne revalorizira.
Otplata kredita počinje teći nakon proteka jedne godine od dana početka korištenja kredita.
Kamata se obraćunava od dana početka korištenja kredita.

Članak 5.
Bankama koje odobre kredite sukladno članku 3. i 4. Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva za nadoknadu razlike u kamatama i to:
- ako je odobrila kredite iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne banke Hrvatske, u visini razlike između kamata iz članka 4. Uredbe i eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 0.5 postotnih poena za pokriće troškova banke,
- ako je banka odobrila kredite iz vlastitih sredstava u visini razlike između kamata iz članka 4. Uredbe i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate.

Članak 6.
Iznos kredita odobrava se isključivo kao kreditno pismo, a vraćanje se osigurava ugovaranjem hipoteke na zgradu za koju se daje kredit.

Članak 7.
Kontrolu primjene ove uredbe, uključivo i namjensko korištenje kredita provodit će banke koje odobravaju kredite i mjerodavna tijela uprave, svaki u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 8.
Novčanom kaznom od 1,000.000 do 1,500.000 HRD kaznit će se za privredni prijestup banka, ako odobri kredit protivno odredbama ove uredbe.
Za privredni prijestup kaznit će se i odgovorna osoba u banci novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 HRD.

Članak 9.
Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da donese upute za primjenu ove uredbe.
Uputstvo za primjenu Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 60/91) ostaje na snazi.

Članak 10.
Rok iz članka 4. stavak 3. ove uredbe primjenjuje se i na korisnike kredita kojima je kredit odobren do stupanja na snagu ove uredbe, prema odredbama Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 56/91 i 5/92).

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih razaranjima ("Narodne novine", br. 56/91 i 5/92).

Članak 12.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

KlaSa: 361-07/91-01/03
Urbroj: 5030116-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti