POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravila - rješenje o obliku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama određuje pojedina pitenja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novirie", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine donijela je

UREDBU
o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim razaranjima

Članak 1.
Ovom uredbom uređuju se uvjeti i način odobravanja posebnih kredita (u daljnjem tekstu: krediti) za popravak stanova i pripadajućih zajedničkih dijelova zgrade u zgradama kojima upravljaju fondovi u stambenom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: fondovi), oštećenih u ratnim razaranjima, a čije oštećenje ne dovodi u pitanje stabilnost zgrade.

Članak 2.
Banka odobrava dinarski kredit iz članka 1. ove uredbe za kupnju osnovnog građevinskog materijala, a kod popravka zajedničkih dijelova zgrade i za troškove rada.
Za popravak stana banka odobrava kredit vlasniku stana odnosno nositelju stanarskog prava na temelju zapisnika o procjeni štete, troškovnika sa specifikacijom materijala i odgovarajućeg dokaza o vlasništvu stana odnosno akta o stjecanju stanarskog prava.
Za popravak zsjedničkih dijelova zgrade banka odobrava kredit fondu na temelju zapisnika o procjeni štete, troškovnika sa specifikacijom materijala i rada, te dokaza da fond upravlja zgradom.

Članak 3.
Banka odobrava iznos kredita za popravak stana i zajedničkih dijelova zgrade ovisno o vrsti zgrade i kategoriji ošiećenja i to:
- za I. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 1.500,
- za II. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 4.000,
- za III. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 6.000.
Iznos kredita u HRD utvrđuje se prema srednjem deviznom tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja ugovora o kreditu.

Članak 4.
Kredit se odobrava na rok vraćanja od 5 godina, uz godišnju kamatu od 5%.
Glavnice kredita se ne revalorizira.
Otplata kredita počinje teći nakon proteka jedne godine od dana početka korištenja kredita.
Kamata se obračunava od dana početka korištenja kredite.

Članak 5.
Bankama koje odobre kredite sukladno članku 3. i 4. Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva za nadoknadu razlike u kamatama i to:
- ako je odobrila kredite iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne bsnke Hrvatske, u visini razlike
između kamata iz članka 4. Uredbe i eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 0,5 postotnih poena za pokriće troškova banke,
- ako je banka odobrila kredite iz vlastitih sredstava u visini razlike između kamata iz članka 4. Uredbe i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate.

Članak 6.
Iznos kredita odobrava se isključivo kao kreditno pismo, a vraćanje se osigurava ugovaranjem hipoteke na stan za koji se daje kredit.

Članak 7.
Zahtjev za odobrenje kredita za popravak stana podnosi vlasnik stana.
Nositelj stanarskog prava dužan je odmah obavijestiti vlasnika stana da su na tom stanu nastale štete u smislu članka 1. ove uredbe.
Ukoliko vlasnik stana u roku 8 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka ne pruži dokaze nositelju stanarskog prava o podnošenju zahtjeva za odobrenje kredita, zahtjev za odobrenje kredita može pod jednakim uvjetima podnijeti nositelj stanarskog prava.
Iznos preuzetog kredita u HRD nositelju stanarskog prava priznaje se kod kupnje stana prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/82 - proćišćeni tekst) u nevaloriziranom iznosu.
Ako nositelj stanarskog prava ne kupi stan u kojem stanuje, iznos preuzetog kredita vlasnik je dužan vratiti nositelju stanarskog prava najkasnije u roku 5 godina od sklapanja ugovora u jednokratnom iznosu.

Članak 8.
Zahtjev za odobrenje kredita za popravak zajedničkih dijelova zgrade i to za popravak krovišta, stubišta, hodnika i glavnih instalacija zagrade, podnosi fond.
Kredit koji je preuzeo fond raspodjeljuje se na vlasnike posebnih dijelova zgrade i to u dijelu koji je srazmjeran površini stana ili poslovnog prostora prema zbroju površina svih posebnih dijelova zgrade.
Vlasnici posebnih dijelova zgrade otplaćuju iznos kredita fondu pod istim uvjetima pod kojima je fond preuzeo kredit.

Članak 9.
Kontrolu primjene ove uredbe, uključivo i namjensko korištenje kredita provodit će banke koje odobravaju kredite i mjerodavna tijela uprave, svaki u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 10.
Novčanom kaznom od 1,000.000 do 1,500.000 HRD kaznit će se za privredni prijestup banka, ako odobri kredit protivno odredbama ove uredbe.
Za privredni prijestup kaznit će se i odgovorna osoba u banci novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 HRD.

Članak 11.
Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da donese upute za primjenu ove uredbe.
Uputstvo za primjenu Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine" br. 59/91) ostaje na snazi.

Članak 12.
Rok iz članka 4. stavak 3. ove uredbe primjenjuje se i na korisnike kredita kojima je kredit odobren do stupanja na snagu ove uredbe, prema odredbama Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine" br. 58/91 i 5/92).

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 58/91 i 5/92).

Članak 14.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-07/91-01/03
Urbroj : 5030118-92
U Zagrebu, 2. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti