POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prateća pravila - odluka o iznajeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 21. i 67. stavak 1. točka 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvstske donio je
ODLUKU
o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
I.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama kratkoročne kredite za održavanje njihove dnevne likvidnosti (u nastavku teksta: "kredit za likvidnost") u visini, uz uvjete i na način što su utvrđeni ovom odlukom.
II.
Kredit za likvidnost Narodna banka Hrvatske odobrava na temelju portfelja vrijednosnih papira kojima banka raspolaže:
1) blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske, i to:
- blagajničkih zapisa što su ih banke obvezne upisati na temelju propisa o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
- do iznosa 30% nominalne vrijednosi tih zapisa;
- ostalih blagajničkih zapisa
- do iznosa 100% nominalne vrijednosti tih zapisa
2) obveznica što ih je izdala Republika Hrvatska koja je preuzela obvezu da ih amortizira, a izdala ih je radi prikupljanja novčanih sredstava i glase na hrvatske dinare do iznosa 50% nominalne vrijednosti tih obveznica koje dospijevaju u roku do tri mjeseca od dana korištenja kredita;
3) eskontiranih mjenica što su ih izdala poduzeća s rokom od dva ili više mjeseci, na koje su banke dale avale do visine 20% nominalne vrijednosti mjenica do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana;
4) blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca izdanih s rokom od šest ili više mjeseci - do iznosa 30% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana;
5) komercijalnih zapisa izdanih s rokom od dva ili više mjeseci - do visine 20% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana.
III.
Kreditom za likvidnost banka se može koristiti uz uvjet da u proteklih 60 dana nije imala dospjelih nenamirenih obveza iz kredita za likvidnost.
IV.
U dane korištenja kredita za likvidnost, u smislu ove odluke, banka ne može povećavati kredite ni druge plasmane. Pod kreditima i drugim plasmanima u smislu ove odluke, razumijevaju se plasmani propisani Odlukom o metodologiji utvrđivanja ukupnih plasmana banaka ("Službeni list SFRJ", br. 9/90 i 27/90; "Narodne novine" br. 53/91). medubankarski plasmani i plasmani u dobrovoljne blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske.
V.
Kreditom za likvidnosti, u smislu ove odluke, banka se može koristiti neprekidno ili s prekidima do ukupno deset radnih dana u mjesecu, bez obzira na iznos korištenog kredita. Danom početka korištenja kredita smatra se dan kad su banci prenesena sredstva na njezin žiro-račun, a dan kad banka vrati kredit ne računa se kao dan korištenja kredite Ako banka vrati kredit istog dana kad su joj sredstva prenesena na žiro-račun, smatrat će se da se kreditom koristila jedan dan. Radnim danom, u smislu ove odluke, ne računa se subota.
VI.
Banke sa sjedištem u Republici Hrvatshoj dužne su kredite za likvidnost korištene temeljem neto smanjenja devizne stednje i deponirane devizne štednje vratiti Narodnoj banci Hrvatske i to najkasnije u šest jednakih mjesečnih obroka s tim da prvi obrok dospijeva 30. travnja 1992. godine. Filijale banaka koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske dužne su kredite za likvidnost korištene temeljem neto smanjenja devizne štednje i deponirane devizne štednje vratiti Narodnoj banci Hrvatske i to najkasnije u tri jednaka mjesečna obroka s tim da prvi obrok dospijeva 30. travnja 1992. godine. Banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i filijale banaka koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske mogu kredite za likvidnost koristene temeljem neto smanjenja devizne štednje i deponirane devizne stednje vratitn Narodnoj banci Hrvatske i prije rokova navedenih u stavcima 1. i 2. ove točke odluke. Banke koje koriste kredit za likvidnost temeljem neto smanjenja devizne štednje kod Narodne banke Hrvatske, stupanjem na snagu ove odluke dužne su držati u svojem portfelju kratkoročne vrijednosne papire u visini korištenog kredita.
VII.
Vrijednosni papiri na temelju kojih se banka koristi lombardnim kreditom ili reeskontnim kreditom ne mogu biti osnova za korištenje kredita za likvidnost u smislu ove odluke.
VIII.
Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke koje su osnovane kao pravna osoba na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br.10/89, 40/89, 87/89, 18/90. i 72/90; "Narodne novine", br. 53/91).
IX.
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti ("Narodne novine", broj 61/91).
X.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine.
O. br. 14/92.
Zagreb. 31. ožujka 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti