POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - temeljno - dopuna popisa upisanih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEČE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 56/91, pročišćeni tekst) i članka 52. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" ("Narodne novine", br. 57/90.) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na sjednici održanoj 18. veljače 1992. godine, uz suglasnost ministra za promet i veze, donosi

PRAVILNIK
o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

Članak 2.
Priključak i prilaz na javnu cestu je spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila neposredno ukljućuju u promet na javnu cestu (u daljnjem tekstu: spoj na javnu cestu).

II. POSEBNI UVJETI

Članak 3.
Spoj na javnu cestu prema minimalnim uvjetima iz ovog Pravilnika gradi se samo na javnu cestu s prosječnim dnevnim prometom (PGDP) manjim od 3600 vozila odnosno kada je srednja vremenska praznina prometnog toka na promatranoj dionici javne ceste jednaka ili veća od 12 sekundi.

Članak 4.
Ako je PGDP na promatranoj dionici javne ceste veći od 3600 vozila, tada se spoj na javnu cestu gradi u skladu s važećim standardom za projektiranje i građenje površinskih čvorova, a prema postupku iz ovog Pravilnika.

Članak 5.
Veličina prosječnog godišnjeg dnevnog prometa za promatranu dionicu javne ceste na koju se želi izgraditi spoj, je veličina utvrđena brojenjem prometa u prethodnoj godini.
Ako za promatranu dionicu javne ceste ne postoje rezultati brojenja prometa, uzima se srednja vremenska praznina prometnog toka izmjerena po ovlaštenoj osobi Poduzeća "Hrvatske ceste".

Članak 6.
Ukoliko na dijelu javne ceste na kojoj je izgrađen spoj na javnu cestu na osnovi ovog Pravilnika dođe do trajnog povećanja prometa, u interesu sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa, spoj na javnu cestu mora se ukinuti ili rekonstruirati sukladno članku 4. ovog Pravilnika.

III. MINIMALNI UVJETI ZA PROJEKTIRANJE

Članak 7.
Za svaki spoj na javnu cestu koji se želi izgraditi mora se izraditi tehnička dokumentacija.
U projektnoj razradi treba primijeniti princip stroge funkcionalnosti svih elemenata i detalja.
Tehnička dokumentacija treba sadržavati slijedeće priloge:

  1. Situacioni nacrt javne ceste u mjerilu 1:1000 s ucrtanom prometnom signalizacijom
  2. Uzdužni presjek javne ceste u mjerilu 1:1000/100
  3. Poprečne presjeke javne ceste i spoja na javnu cestu u mjerilu 1:100/100
  4. Detaljne nacrte (odvodnje, spoja trupa i dr.)
  5. Troškovnik
  6. Tehnički opis.


Članak 8.
Spoj na javnu cestu može se izgraditi na onim lokacijama gdje je osigurana dovoljna preglednost.
Preglednost se određuje na osnovi činjenice da se vozilo neposredno prije uključenja u promet na javnu cestu obavezno zaustavlja.
Vozilo koje se kreće javnom cestom mora biti vidljivo i na takvoj udaljenosti da vozilo koje se neposredno uključuje u promet može to učiniti bez ometanja kretanja vozila na javnoj cesti.
Dozvoljena brzina na tom dijelu javne ceste ne smije biti veća od 70 km/h. U protivnom primjenjuju se odredbe važećeg standarda za projektiranje i građenje površinskih čvorova.
Ograničenje brzine na javnoj cesti u svrhu osiguranja dovoljne preglednosti provodi se samo u izuzetnim slučajevima, a prema procjeni ovlaštene osobe Poduzeća "Hrvatske ceste".

Članak 9.
Kod izbora lokacije za izgradnju spoja na javnu cestu u pravilu se isključuju mjesta u usjecima ili u neposrednoj blizini tunela i dugih mostova.
Na nedovoljno preglednim dijelovima javne ceste, kao što su horizontalne krivine sa R" 2Rmin i vertikalne krivine konveksnog tipa sa Rv"4Rvmin, nije dozvoljeno izgraditi spoj na javnu cestu.

Članak 10.
Za izgradnju spoja na javnu cestu najpovoljnije lokacije u horizontalnom smislu su lokacije kada je cesta u pravcu i u području infleksionih točaka kod "S" krivina.
U vertikalnom smislu, obzirom na preglednost i uvjete kočenja, najpovoljnije lokacije su u jednolikoj niveleti s uzdužnim nagibom "4%, ili u tjemenu konkavne vertikalne krivine.
S gledišta preglednosti, a u odnosu na trup javne ceste, najpovoljnije lokacije su kod niskih nasipa.

Članak 11.
Ukoliko na određenoj dionici javne ceste postoji potreba za izgradnjom više spojeva na javnu cestu s malim međusobnim razmakom, u pravilu, treba izgraditi jedan zajednički. spoj.

Članak 12.
Spoj na javnu cestu izgrađuje se, u pravilu, pod pravim kutem u odnosu na osovinu javne ceste.
Najmanja širina spoja na javnu cestu, mjerena na najužem dijelu spoja, jednaka je širini prometnog traka na javnoj cesti.

Članak 13.
Vrsta kolničkog zastora spoja na javnu cestu mora biti ista kao i na javnoj cesti u duljini dovoljnoj da se na javnu cestu ne nanosi blato, zemlja i drugi materijal.
Duljinu spoja s vrstom kolničkog zastora kao i na javnoj cesti, određuje ovlaštena osoba Poduzeća "Hrvatske ceste" ovisno o karakteristikama terena na kojem se spoj gradi (blato, zemlja, kamen i dr.).
Rubni trak kolničke konstrukcije spoja na javnu cestu mora biti iste širine kao što je rubni trak kolnika na javnoj cesti.
Spoj rubnog traka kolnika javne ceste i rubnih trakova spoja na javnu cestu mora se izvesti u horizontalnoj krivini sa r"3m.

Članak 14.
Spoj na javnu cestu mora biti izgrađen tako da se ničim ne naruši postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda na javnoj cesti.

Članak 15.
Spoj na javnu cestu označava se potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.
Rubna crta na javnoj cesti u području spoja iscrtava se crtkano.

IV. MINIMALNI UVJETI ZA IZGRADNJU

Članak 16.
Izgradnjom spoja na javnu cestu ne smije se narušiti stabilnost trupa javne ceste niti ugroziti sigurnost odvijanja prometa na javnoj cesti.

Članak 17.
Spoj na javnu cestu može se izgraditi samo na temelju rješenja o odobrenju za izgradnju, koje izdaje Poduzeće "Hrvatske ceste" na temelju članka 42. stavka 1. alineja 2. Zakona o cestama odnosno građevinske dozvole.

Članak 18.
Rješenje o odobrenju za izgradnju spoja na javnu cestu izdaje se na temelju zahtjeva pravne ili fizičke osobe odnosno nadležnog organa uprave.
Pravna ili fizička osoba odnosno nadležni organ uprave dužna je uz zahtjev priložiti tehničku dokumentaciju izrađenu sukladno članku 7. ovog Pravilnika.
Službena osoba Poduzeća "Hrvatske ceste" prije izdavanja rješenja o odobrenju za izgradnju spoja na javnu cestu obavit će, ukoliko je to potrebno, očevid ili druge radnje potrebne za utvrdivanje činjenica.

Članak 19.
Troškove izgradnje spoja na javnu cestu, od izdavanja rješenje o odobrenju izgradnje, troškova izgradnje, te eventualnih troškova sanacije štete nastale kao posljedica izgradnje, snosi pravna ili fizička osoba koja je podnijela zahtjev.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 345-05-04/75-1/1992.
Zagreb. 18. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Dražen Topolnik, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti