POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - poznavanje prava - obrasci za statističko ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14., članka 67. stavka 1. točke 8. i 90. stavka 3.Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske (" Narodne novine", br. 71/91),Savjet Narodne banke Hrvatske donio je
ODLUKU
o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnimpoljoprivrednim proizvođačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvui povećanu proizvodnju stočne hrane
I.
Ovom se Odlukom utvrđuje način i uvjeti za refinanciranje posebnih kreditabanaka u II. tromjesečju 1992. odobrenih individualnim poljoprivrednimproizvođačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnjustočne hrane (u daljnjem tekstu: krediti).
II.
Narodna banka Hrvatske odobrava u II. tromjesečju 1992. reeskontne krediteiz primarne emisije bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjemtekstu: banke) koji su prethodno odobreni uz uvjete i na način što su utvrđeniUredbom o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođaćima("Narodne novine", br. 58/91). Kredite iz primarne emisije izstavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske odobrit će bankama u ukupnomiznosu do 600.000.000.- hrvatskih dinara.
III.
Kredite iz točke II. ove Odluke Narodna banka Hrvatske odobrava bankama;i to u visini do 30% od stanja kredita što su ih banke prethodno odobrileindividualnim poljoprivrednim proizvođačima za namjene iz ove Odluke. Osnovicaza korištenje reeskontnih kredita iz točke II. ove Odluke je knjigovodstvenostanje tih kredita što su ih banke prethodno odobrile individualnim poljoprivrednimproizvođačima. Narodna banka Hrvatske odobravat će kredite pojedinim bankamaprema udjelu svake pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenom stanju odobrenihkredita svih banaka za te namjene. Knjigovodstveno stanje kredita odobrenihkrajnjim korisnicima u prethodnom mjesecu za navedene namjene, banke ćedostavljati Narodnoj banci Hrvatske do 8. u mjesecu za prethodni mjesec.Ukoliko je stanje iskorištenog kredita pojedine banke u prethodnom mjesecuveće od iznosa mogućeg korištenja kredita u tekučem mjesecu - uslijed promjeneudjela pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenom stanju odobrenih kreditasvih banaka za te namjene - banka je dužna iznos više korištenog kreditaiz primarne emisije vratiti Narodnoj banci Hrvatske, najkasnije do 15.u mjesecu.
IV.
Na reeskontne kredite, što ih Narodna banka hrvatske odobrava bankamaiz primarne emisije za namjene iz točke II. ove Odluke, Narodna banka Hrvatskeobračunava i naplaćuje kamatu u visini važeće eskontne stope-Narodne bankeHrvatske. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno sukladno odredbamaodluke o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivnih i pasivnih kamata,te naknada Narodne banke Hrvatske.
V.
Kreditom iz točke II. ove Odluke, banka se koristi podnošenjem zahtjevaNarodnoj banci Hrvatske, uz koji istovremeno podnosi dokumentaciju. i to:specifikaciju ugovora o kreditima odobrenih krajnjim korisnicima za namjeneiz ove Odluke, izvod o knjigovodstvenom stanju kredita odobrenih krajnjimkorisnicima za namjene iz ove Odluke, specifikaciju i kopije naloga o izvršenomprijenosu sredstava kredita banke krajnjem korisniku i drugu dokumentaciju,iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odobreni krediti koriste namjenski.Radi osiguranja kontrole namjenskog korištenja kredita, Narodna banka Hrvatskemože izvršiti uvid kod banaka, u dokumentaciju koju su podnijeli bankamakrajnji korisnici, uz zahtjev za odobravanje kredita, te kontrolu kod krajnjihkorisnika kredita. Dokumentaciju iz stavka 2. ove točke primljenu od krajnjihkorisnika kredita, banke su obvezne zadržati u svojoj evidenciji.
VI.
Ugovor za korištenje kratkoročnih kredita Narodna banka Hrvatske zakljućitće sa svakom bankom u Republici, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanjai korištenja kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumentiosiguranja plaćanja i dr.)
VII.
Narodna banka Hrvatske donijet će, po potrebi, upute za primjenu oveOdluke.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",a primjenjivat će se od 1. travnja 1992. godine.
O. br. 13/92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti