POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pozitivni pravni izvori - statut hrvatskog saveza ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14., članka 67. stavka 1. točke 8. i 90. stavka 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske donio je
ODLUKU
o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata ostećenih ratnim razaranjima
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju način i uvjeti za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama u II. tromjesečju 1992. za popravak stambenih i drugih objekata u privatnom, drustvenom i državnom vlasnistvu oštečenih ratnim razaranjima (u daljnjem tekstu: krediti).
II.
Narodna banka Hrvatske odobrava u II. tromjesečju 1992. reeskontne kredite iz primarne emisije bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: banke), koji su prethodno odobreni uz uvjete i na način što su utvrđeni:

  1. Uredbom o davanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštečenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 56/91);
  2. Uredbom o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštečenim ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 58/91). Kredite iz primarne emisije iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske odobrit će bankama u ukupnom iznosu od 900.000.000.- hrvatskih dinara.

III.
Kredite iz točke II. ove Odluke Narodna banka Hrvatske odobrava bankama i to u visini do 30% od stanja kredita što su ih banke prethodno odobrile građanima i drugim osobama za namjene iz ove odluke. Osnovica za korištenje reeskontnih kredita iz točke II. ove odluke je knjigovodstveno stanje tih kredita što su ih banke prethodno odobrile građanima i drugim osobama. Narodna banka Hrvatske odobravat će kredite pojedinim bankama prema udjelu svake pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenom stanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene. Knjigovodstveno stanje kredita odobrenih krajnjim korisnicima u prethodnom mjesecu za navedene namjene, banke će dostavljati Narodnoj banci Hrvatske do 8. u mjesecu za prethodni mjesec. Ukoliko je stanje iskorištenog kredita pojedine banke u prethodnom mjesecu veće od iznosa mogućeg korištenja kredita u tekućem mjesecu - uslijed promjene udjela pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenom stanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene - banka je dužna iznos više korištenog kredita iz primarne emisije vratiti Narodnoj banci Hrvatske, najkasnije do 15. u mjesecu.
IV.
Na reeskontne kredite što ih Narodna banka Hrvatske odobrava bankama iz primarne emisije za namjene iz točke II. ove odluke, Naronda banka Hrvatske obračunava i naplaćuje kamatu u visini važeće eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, sukladno odredbama odluke o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske.
V.
Kreditom iz točke II. ove odluke, banka se koristi podnošenjem zahtjeva Narodnoj banci Hrvatske, uz koji istovremeno podnosi dokumentaciju, i to: specifikaciju ugovora o kreditima odobrenih krajnjim korisnicima za namjene iz ove odluke, izvod o knjigovodstvenom stanju kredita odobrenih krajnjim korisnicima za namjene iz ove odluke, specifikaciju i kopije naloga o izvršenom prijenosu sredstava kredita banke krajnjem korisniku i drugu dokumentaciju, iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odobreni krediti koriste namjenski. Radi osiguranja namjenske kontrole korištenja kredita, Narodna banka Hrvatske može izvršiti uvid kod banaka u dokumentaciju koju su bankama podnijeli krajnji korisnici, uz zahtjev za odobravanje kredita, te kontrolu kod krajnjih korisnika kredita. Dokumentaciju iz stavke 2. ove točke primljenu od krajnjih korisnika kredita, banke su obvezne zadržati u svojoj evidenciji.
VI.
Ugovor za korištenje kratkoročnih kredita Narodna banka Hrvatske zakljućit će sa svakom bankom u Republici, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanja i korištenje kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumenti osiguranja plaćanja i dr.).
VII.
Narodna banka Hrvatske donijet će, po potrebi, upute za primjenu ove odluke.
VIII.
Ova odluka, stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1992. godine.
O. br.12/92.
U Zagrebu, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti