POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - svrhovito - uredba o raspolaganju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na osnovi članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) i članka 2. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", broj 19/91) ministar rada, socijalne skrbi i obitelji Republike Hrvatske donosi.

PRAVILNIK
o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opseg, uvjeti i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju i utvrđuju pravni subjekti izvan Zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tehstu: ovlaštenici), koji se mogu baviti tim poslovima.

Članak 2.
Poslovima posredovanja pri zapošljavanju mogu se baviti:

  1. organizacije učeničkog i studentskog standarda u zapošljavanju studenata i učenika na privremenim i povremenim poslovima,
  2. fizičke osobe za:

a) posredovanje osobama koje sudjeluju na instrumentelnim ili vokalnim koncertima, pjevačkim i drugim nastupima ili predstavama (posredovanje koncerata),
b) posredovanje osobama koje izvode artističke ili artističko-umjetničke predstave (posredovanje artista),
c) posredovanje osobama hoje izvode scenske priredbe (scensko posredovanje),
d) posredovanje osobama koje se bave filmskom umjetnošću (filmsko posredovanje),
e) posredovanje osobama koje same ili u grupama djeluju kao glazbenici (glazbeno posredovanje).

Članak 3.
Organizacije učeničkog i studentskog standarda mogu posredovati pri zapošljavanju studenata i učenika na privremenim i povremenim poslovima samo ako posreduju za:
- redovne studente i učenike,
- studente koji su zadržali pravo pohađanja predavanja i polaganja ispita prema odredbama statuta odgojno-obrazovne organizacije, ali najduže jednu godinu nakon gubitka statusa student,
- studenta koji se za vrijeme trajanja školske godine vratio sa služenja vojnog roka, odnosno osobe koja još nije upučena na služenje vojnog roka, pa će status studenta steči tekpočetkom nove školske godine.

Članak 4.
Fizička osoba se može baviti poslovima posredovanja iz članka 2. ovog Pravilnika pod uvjetom da:
- posjeduje hrvatsko državljanstvo, za takvo posredovanje postoji trajnija potreba.
- jamči da će se posredovanjem pri zapošljavanju baviti kao osnovnom djelatnošću.

Članak 5.
Organizacija učeničkog i studentskog standarda može obavljati poslove posredništva pri zapošljavanju samo s djelatnicima koji su kod nje u radnom odnosu.
Djelatnik koji se neposredno bavi poslovima posredništva pri zapošljavanju, odnosno fizička osoba ovlaštenik, mora imati najmanje višu stručnu spremu s tri godine odgovarajućeg iskustva u radu.
Odgovarajućim radnim iskustvom naročito se smatra rad u obrazovanju, pedagoški rad, rad u kadrovskoj službi i slično.
Administrativno-tehnički djelatnici zaposleni kod ovlaštenika ne smiju se baviti poslovima posredništva u zapošljavanju.

Članak 6.
Ovlaštenik mora posjedovati odgovarajuće radne i pomoćne prostorije i odgovarajuću tehničku opremu koja osigurava vođenje svih potrebnih poslova posredovanja.
Radnom prostorijom smatra se soba odnosno izdvojena prostorija za rad sa strankama, a pomoćnom prostorijom smatra se predsoblje (čekaonica). Tehnička opremljenost mora osiguravati mogućnost obavljanja djelatnosti.

Članak 7.
Suglasnost ovlašteniku za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju izdaje Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji na zahtjev ovlaštenika
Ovlaštenik ne može registrirati djelatnost posredovanja u zapošljavanju prije nego ishodi suglasnost iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 8.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 7. ovog Pravilnika mora sadržavati slijedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenika; podatke o poslovodnom organu odnosno osobne podatke fizičke osobe ovlaštenika (ime i prezime, adresa prebivališta, boravišta, podaci o rođenju, stručna sprema, opis dosadašnjeg rada i eventualne preporuke),
- broj djelatnika koje će ovlaštenik zaposliti, vrstu i stupanj stručne spreme te radnog iskustva,
- područje posredništva u zapošljavanju koje će obavljati,
- opis poslovnog prostora (radnog i pomočnog) te tehničke opreme kojom će se koristiti u poslovima posredovanja,
- izvore financiranja
Prijedlogu za izdavanje suglasnosti treba priložiti:
- dokaz da je ovlaštenik podnio zahtjev za upis u registar nadležnom organu uprave ili rješenje o upisu u registar,
- dokaz da je ovlaštenik u posjedu odgovarajućeg poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju,
- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme za djelatnike koji će se baviti poslovima posredovanja, odnosno za fizičku osobu ovlaštenika,
- izjavu fizičke osobe ovlaštenika, da će se poslovima posredovanja u zapošljavanju baviti kao osnovnom djelatnošću.

Članak 9.
Naknadu za izvršeno posredovanje u zapošljavanju ovlaštenik može zahtijevati samo od organizacije, odnosno poslodavca, za kojeg vrši posredovanje.
Naknada za posredovanje ne može preći 12% iznosa novčane naknade koju je organizacija odnosno poslodavac isplatio djelatniku za obavljeni rad.

Članak 10.
Ovlaštenik mora voditi evidenciju o djelatnicima koji traže zaposlenje i organizacijama odnosno poslodavcima koji prijavljuju potrebu za djelatnicima prema uputama Zavoda za zapošljavanje.
Ovlaštenik je dužan dokumentaciju o posredovanju i evidencije čuvati najmanje tri godine, ukoliko posebnim propisima nije određen dulji rok čuvanja.

Članak 11.
Ovlaštenik je dužan podatke iz evidencija, koje vodi prema odredbama prethodnog članka, dostaviti Zavodu za zapošljavanje na njegovo traženje.
Godišnji izvještaj o svom radu na poslovima posredovanja pri zapošljavanju ovlaštenik je dužan dostaviti Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji do kraja veljače za prethodnu godinu.

Članak 12.
Nadzor nad radom ovlaštenika u djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju provodi Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji.
U slučaju da se prilikom obavljenog nadzora utvrde nepravilnosti posredovanja pri zapošljavanju, organ koji je proveo nadzor odredit će rok za njihovo otklanjanje.
Ukoliko ovlaštenik u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti, oduzima mu se ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju.

Članak 13.
Ovlašteniku se može oduzeti ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju:
- ako je to u javnom interesu,
- ako se utvrdi da obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju suprotno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 14.
Postojeći pravni subjekti koji se bave poslovima posredovanja pri zapošljavanju u bilo kojem obliku, a koji udovoljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika, dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika podnijeti Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju.
Postojeći pravni subjekti, koji se bave poslovima posredovanja pri zapošljavanju u bilo kojem obliku, a ne udovoljavaju uvjetima ovog Pravilnika za te poslove, ili u roku od 30 dana ne podnesu zahtjev za izdavanje suglasnosti prema prethodnom stavku ovog članka ili im zahtjev za izdavanje suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka bude odbijen, ne mogu više obavljati poslove posredovanja pri zapošljavanju i briše im se djelatnost posredovanja pri zapošljavanju u registru u kojem je pravni subjekt registriran.

Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 100-01/92-01/32
Urbroj: 524-01-92-1
Zagreb, 10. lipnja 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji
mr. Josip Juras, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti