POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ažurirani pregledi - rješenje o troškovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 56. stavak 3 Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list", broj 9/84, 59/86 i 20/89), koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao rapublički zakon ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila
I.
Za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila, podnositelji zahtjeva za ispitivanje tipa mjerila plaćaju naknadu predviđenu ovom odlukom i Tarifom naknada za pregled mjerila (u daljnjem tekstu: Tarifa ), koja je tiskana uz ovu odluku i čini njen sastavni dio.
Naknada iz stavka 1. plaća se bez obzira na to dali se izdaje rješenje o odobrenju tipa mjerila ili se etalon, uzorak referentnog materijala ili mjerilo oblježavaju žigom, odnosno dali se izdaje potvrda o njihovoj ispravnosti.
II.
Naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila podnosioci zahtjeva iz točke I. stavka 1. ove odluke uplaćuju na račun 30102-637-5283 Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
III.
Ako se pregled mjerila vrši u laboratoriju koji je podnosilac zahtjeva za pregled mjerila osnovao u svojim prostorijama u smislu članka 46. stavak 2. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (u daljnjem tekstu: Zakon), naknada za pokriće troškova za pregled mjerila predviđena ovom odlukom i Tarifom umanjuje se za 15%.
Naknada iz stavka 1. ove točke umanjuje se za još 15% ako se pregled mjerila u tom laboratoriju vrši statističkim metodama.
Smanjenje naknade iz st. 1. i 2. ove točke utvrđuje Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike rješenjem kkoje donosi na osnovi članka 46. stavak 4. Zakona.
Naknada za periodični pregled mjerila, koja se upotrebljavaju u proizvodnom procesu rada, ne plaća se ako je periodični pregled obavila sama organizacija, koja ta mjerila upotrebljava.
IV.
Za prvi pregled mjerila masovne proizvodnje čiji je proces izrade ili ispitivanja automatiziran, koji vrše proizvođači mjerila iz članka 58. Zakona, odnosno za kontrolni pregled tih mjerila, proizvođač za svako proizvedeno i žigom obilježeno mjerilo plaća naknadu u visini od 50% od naknade predviđene ovom odlukom i Tarifom.
Ako se prilikom kontrolnog pregleda utvrdi da mjerila obilježena žigom iz stavka 1. ove točke nisu ispravna, Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike odnosno kontrola mjerila i plemenitih kovina završit će pregled svih proizvedenih mjerila i naplatit će pun iznos naknade.
V.
Za pokriće troškov za pregled mjerila namijenjenih izvozu plaća se 50% od naknade predviđene ovom odlukom i Tarifom.
VI.
Za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala, kao i za pregled mjerila koja nisu obuhvaćena Tarifom, naknada se plaća po radnom satu.
VII.
Ako podnosilac zahtjeva za pregled mjerila nije pravodobno pripremio mjerilo za pregled, odnosno nije osigrao potreban broj radnika i opreme za pregled, a radnik Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike odnosno kontrole mjera i plemenitih kovina izađe po pozivu na mjesto pregleda i čeka, naknada za vrijeme čekanja naplaćuje se po radnom satu.
VIII.
Radni sat na osnovi koga se obračunava naknada iz toč. VI. i VII. ove odluke iznosi 900 hrvatskih dinara.
IX.
Poduzeće i druge pravne osobe kojima je povjeren pregled radnih etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila, u smislu članka 57. Zakona, mogu radni sat, na osnovi koga se obračunava naknada, naplaćivati u iznosu koji je utvrđen za vršenje istih poslova u tom poduzeću, odnosno pravnom licu.
X.
Ako podnosilac zahtjeva za pregled etalona ili mjerila traži da Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike odnosno kontrola mjera i plemenitih kovina za etalon ili mjerilo koje se podnosi na pregled izda posebno uvjerenje s podacima o etalonu ili mjerilu koje on naznači, plaća se dvostruki iznos naknade predviđene ovom odlukom i Tarifom.
XI.
Ako se ispitivanje tipa mjerila, odnosno pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila vrši van sjedišta Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike odnosno kontrole mjera i plemenitih kovina, putne troškove i dnevnice radnika Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike odnosno kontrole mjera i plemenitih kovina plaća podnosilac zahtjeva.
XII.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona. uzoraka
referentnih materijala i mjerila ("Službeni list SFRJ", broj 17/91 i 61/91).
XIII.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-02/92-01/01
Urbroj : 5030104104-92-1
Zagreb, 21. siječnja 1892.
Potpredsjednik
Jurica Pavelić, v. r.TARIFA
NAKNADA ZA PREGLED MJERILA
I. NAKNADA ZA PREGLED MJERILA
A. Mjerila duIjine
CRD/kom.
Tar. broj 1
Mjerila duljine, razreda točnosti II i III:
1) jednodijelna mjerila od drva i sličnog materijala u obliku štapa:
a) do 2m 9
b) više od 2 m 12
2) jednodjelna mjerila od metala u obliku štapa (ravnala, letve i sl.):
a) do 2 m 10
b) više od 2 m 75
3) zglobna sklopiva mjerila od drva i slićnog materijala 15
4) zglobna sklopiva kovinska mjerila 20
5) mjerila s mjernom vrpcom:
a)do 5m 9
b) više od 5 m do 30 m 90
c) više od 30 m do 50 m 100
d) više od 50 m 150
6) mjerila s mjernom vrpcom, s viskom:
a) do 10 m 100
b) više od 10 m do 30 m 150
c) više od 30 m 200
7) drvna i kovinska mjerila debljine (pomična mjerila) 50
CRD/kom.
Tar. broj 2
Taksometri 220
B. Mjerila površine
Tar. broj 3
Planimetri 180
C. Mjerila obujma
Tar. broj 4
Mjerila obujma krutog materijala:

 1. mjerila sipkih tvari trgovinskog razreda točnosti 30
 2. okviri za drva 100
 3. sanduci, okviri i druga mjerila za građevni materijal 150

Tar. broj 5
Mjerila obujma tekućine:
1) laboratorijska mjerila za tekućinu:
a) mjerne tikvice do 2000 ml 25
b) mjerni cilindri 20
c) pipete(kapaljke) 10
d) birete 20
e) melanžeri 1
2) medicinske injekcijske štrcaljke
-staklene 20
3) medicinske injekcijske štrcaljke za jednokratnu upotrebu
- plastične 1
4) ugostiteljske posude (čaše, boce, vrčevi) 1
5) bačve i kace, za svakih započetih 100 l obujma po 300
6) kante 150
7) baloni 100
8) mjerne posude 20
9) mljekomjeri 250
10) bačve za pivo 50 l 75
Tar. broj 6
Cisterne, spremnlci, tankovi i tankeri s podjelom ili bez podjele, koji se ispituju
suhim ili mokrim postupkom :
1 ) cisterne :
a) do 5 m3 obujma, za svaki 0,1 m3 po 120
b) više od 5 m3 obujma za svaki daljnji započeti 1 m3 još po 420
2) spremnici:
a) do 5 m3 obujma, za svaki 0,1 m3 po 120
b) više od 5 m3 obujma, za svaki daljnji započeti 1 m3 još po 250
c) više od 50 m3 obujma, za svakih daljnjih započetih 50 m3 još po 200
3) tankovi i tankeri:
a) do 50 m3 obujma, za svaku komoru 1800
b) više od 50 m3 obujma, za svaku komoru i svakih daljnjih početih 50 m3 250
Tar. broj 7
Vodomjeri:
a) do 10 m3/h 26
b) više od 10 m3/h do 50 m3/h 42
c) više od 50 m3/h do 100 m3/h 75
d) više od 100 m3/h do 200 m3/h 100
e) više od 200 m3/h do 500 m3/h 150
f) više od 500 m3/h, za svakih daljnjih započetih 500 m3/h još po 150
g) vodomjer za toplu vodu s impulsnim davačem 150
Tar. broj 8
Protočna mjerila za tekuća goriva, maziva i druge tekućine:
1) sprave za mjerenje tekućih goriva i protočna mjerila za tekuća goriva, maziva i
druge tekućine:
a) do 50 l/min 900
b) više od 50 I/min do 200 l/min 1200
c) više od 200 l/min do 500 l/min 1500
d) više od 500 l/min do 1000 l/min 1800
e) više od 1000 l/min do 2000 l/min 2000
f) više od 2000 l/min, za svakih daljnjih započetih 1000 l/min još po 600
g) brojilo sprave za mjerenje tekućih goriva 300
2) sprave za mjerenje mješavine tekućih goriva,po spravi 500
3) sprave za mjerenje tekućih plina 2500
Tar. broj 9
Mjerila obujma plinova:

 1. plinomjeri s tekućinom 100
 2. plinomjeri s mjehovima:

a) do 16 m3/h 80
b) više od 16 m3/h do 250 m3/h 120
3) plinomjeri s rotacijskim klipovima 200
4) plinomjeri s turbinom 500
D. Mjerila mase
Tar. broj 10
Utezi:
1) razrada točnosti M2:
a) do 200 g 9
b) više od 200 g 20
2) razrada točnošti M1 90
3) razrada točnosti F1 i F2 200
4) kontrolni utezi (razreda točnosti M1) što ih na pregled podnose proizvođači i
osobe koje popravljaju i preinačuju mjerila:
a) do 50 kg 90
b) više od 50 kg 500
Tar. broj 11
1. vage s neautomatskim funkcioniranjem, razreda točnosti I i II:
1) precizne vage 700
2) analitičke vage 1600
2. Vage s neautomatsklm funkcioniranjem, razreda točnosti III i IV:
1) vage sa stalnim ravnotežnim položajem:
a) do 20 kg 250
b) više od 20 kg do 500 kg. 350
c) više od 500 kg do 5000 kg. 1000
d) više od 5000 kg do 20000 kg 2000
e) više od 20000 kg do 50000 kg 3500
f) više od 50000 kg, za svakih daljnjih započetih 10000 kg još po 1000
2) vage s promjenljivim ravnotežnim položajem:
a) do 20 kg 500
b) više od 20 kg do 500 kg 700
c) više od 500 kg, do 5000 kg 2000
c) više od 5000 kg do 20000 kg 4000
CRD/kom.
e) više od 20000 kg do 50000 kg 7000
f) više od 50000 kg za svakih daljnjih započetih 10000 kg još po 2000
3) elektromehanićke vage s mjernim pretvornicima:
a) do 20kg 700
b) više od 20 kg do 500kg 1000
c) više od 500 kg do 5000kg 2500
d) više od 5000kg do 20000 kg 5000
e) više od 20000 kg do 50000 kg 8000
f) više od 50000 kg,za svakih daljnjih započetih 10000 kg još po 3000
4) mjerna naprava vage 3500
5) kontrolne vage što ih na pregled podnose proizvođači i osobe koje popravljaju
i preinačuju mjerila:
a) do 50kg 2000
b) više od 50 kg 3500
3.Vage s automatskim i poluautomatskim funkcioniranjem:
1) za pregled vaga za mjerenje jednakih količina, vaga i strojeva za pakiranje,vaga
za doziranje komponenata i drugih automatskih i poluautomatskih vaga za
mjerenje komadnog,zrnatoga, praškastoga,tekućega i drugog materijala,koji-
ma se važe samo jedna vrsta materijala:
a) do 50kg 1500
b) više od 50kg do 500kg 3000
c) više od 500 kg 4000
2) za pregled vaga za vaganje jednakih količina, vaga i strojeva za pakiranje,vaga
za doziranje komponenata i drugih automatskih i poluautomatskih vaga za vaganje
komadnog, zrnatoga, praškastoga,tekućega i drugog materijala,koji ma se važe
više vrsta materijala:
a) do 50 kg 2500
b) više od 50kg do 500kg 3000
c) više od 500 kg 7000
3) vage na transporćnoj traci 5000
Tar.broj 12
1.Sprave za mjerenje obujma (hektolitarske mase) žita:
a) od 1/4dm3 (litre) 300
b) od t dm3 (litre) 500
2.Sprave za mjerenje vlažnosti žita. 500
E.Mjerila obujamne mase
Tar. broj 13

 1. Areometri (saharimetri,moštomjeri,laktodenzimetri i urinomjeri) 40
 2. Alkoholometri 40
 3. Ebulioskopi 300
 4. Butirometri za mlijeko,vrhnje i sir 10

F. Mjerila tlaka (naprezanja)
Tar. broj 14
Manometri, vakuumometri i manovakuumometri s elastičnim mjernim elementom:

 1. manometri i vakuumometri, razreda točnosti 5; 4; 2,5; i 2 i 6 (pogonski) 25
 2. manometri za mjerenje krvnog tlaka:

a)mehanički 25
b)elektronički 35
3) manometri za mjerenje tlaka u pneumaticima 50
CRD/kom.
4) manovakuumometri razreda točnosti 5; 4; 2,5; 2 i 1,6(pogonski) 60
5) manometri i vakuumometri, razreda točnosti 1; 0,5 i 0,5 (precizni) 150
6) manovakuumometri, razreda točnosti 1; 0,5 i 0,5 (precizni) 300
G. Mjerila energije i količine topline
Tar. brof 15
1. Indukcijska brojila aktivne električne energije, razreda točnosti 2,5 i 2, i
reaktivne električne energije, razreda točnosti 3:

 1. jednofazno brojilo s jednotarifnim brojčanikom 60
 2. jednofazno brofilo s tarIfnim dodatnim napravama 80
 3. trofazno brojilo s dva, odnosno tri sustava za pokretanje i jednotarifnim

brojčanikom 100
4) trofazno brojilo s dva, odnosno tri sustava za pokretanje i tarifnim dodatnim
napravama 120
2. Indukcijska brojila aktivne električne energije, razreda točnosti 1 i 0,5:
1) trofazno brojilo s dva odnosno trl sustava za pokretanje sa jednotarifnim
brojčanikom 900
2) trofazno brojilo s dva odnosno tri sustava za pokretanje i tarifnim i dodatnim
napravama 120
3. Statička (elektronička) brojila aktivne električne energije, razreda točnosti 0,25
(0,2) i 0,5 S (0,5) i statička brojila reaktivneelektrične energije:

 1. jednofazno brojilo s jednotarifnim brojčanikom 1000
 2. jednofazno brojilo s tarifnim dodatnim napravama 1500
 3. trofazno brojilo s jednotarifnim brojčanikom 2000
 4. trofazno brojilo s tarifnim i dodatnim napravama 3500

Za pregled statičkih (elektroničkih) brojila koja su namijenjena za mjerenje
električne energije u oba smjera, naknada iz odredbe pod 3) ovoga tarifnog broja
povećava se još za 30%, a za pregled statičkih (elektroničhih) brojila (panelna
brojila) koja su namijenjena za mjerenje aktiv-ne i reaktivne električnle energije,
naknada iz odredbe 3) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100%.
4. Mjerila za količinu topline (kalorimetri) 5
5. Računska jedinica mjerila količine topline s temperaturnim dodacima 200
H. Mjerila snage
Tar. broj 15
Vatmetri:

 1. vatmetri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za fedno mjerno područje 1000
 2. vatmetri, razreda točnosti 5; 2,5; 1,5 i 1 za jedno mjerno područje 600

Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje naknada tz ovoga
tarifnog broja povećava se još za 100% odnosno za svako daljnje područje na
kojem se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz ovoga tarifnog broja povećava
se još za 10%.
CRD/kom.
I. Mjerila jakosti električne struje
Tar. broj 17
1. Strujni mjerni transformatori:
1) strujni mjerni transformatori stupnja sigurnosti do Si 3,6 za osnovno područje:
a) do 1000 A nazivne struje 200
b) više od 1000 A do 5000 A 250
c) više od 5000 A do 10000 A 300
Za svako daljnje područje ili drugu jezgru, naknada iz odredbe pod 1) ovoga
tarifnog broja povećava se još za 50
2) strujni mjerni transformatori stupnja sigurnosti veće od Si 3,6 prema naponu,
i to:
a) strujni transformator do Si 38 150
b) strujni transformator Si 123 800
c) strujni transfomator Si 245 1800
d) strujni transformator Si 420 2500
Za svako daljnje područje ili drugu jezgru, naknada iz odredbe pod 2) ovoga
tarifnog broja povećava se još za 10%, a za pregled mjerila na mjestu ugradnje,
naknada iz odredbe pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100%.
2. Ampermetri:

 1. ampermetri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje 1000
 2. ampermetri, razreda točnosti 5; 2,5; 1,5 i 1 za jedno mjerno područje 600

Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje naknada iz odredbi
pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100% odnosno za svako
daljnje područje na kojem se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz odredbe pod
1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%.
J. Mjerila električnog napona
Tar. broj 18
1. Naponski mjerni transformatori:
1) naponski mjerni transfornlatori, prema naponu :
a) transformator do Si 28 150
b) transformator Si 123 800
c) transformator SI 245 1500
d) transformator Si 420 2500
Za svako daljnje područje Ili drugi namot. naknada iz odredbe pod 1) ovoga
tarifnog brofa povećava se još za 10%.
2) kapacitivni naponskt transformatori:
Za kapacitivne naponske transformatore naknada iznosi 50% više od iznosa
predviđenih u Odredbi pod 1) ovoga tarifnog broja, prema istom redu napona, a
za pregled mjerila na mjestu ugradnje, naknada iz odredbe pod 1) 12) ovoga
tarifnog brofa povećava se još za 100%.
2. Voltmetri:

 1. voltmetri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje 1000
 2. voltmetri, razreda točnosti 5; 2,5;1,5 i 1 za jedno mjerno područje 600

Za svako daljnje područje na kojem se mjerilo potpuno ispituje, naknada iz
odredbe pod 2) ovoga tarifnog brofa povećava se još za 100% odnosno za svako
daljnje područje na kojem se mjerilo djelomično tspituje, naknada iz odredbe
pod 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%.
K. Mjerila električnog otpora
Tar. broj 19
1. Omometri:
1) omometri, razreda točnosti 0,5; 0,2; 0,1 i 0,05 za jedno mjerno područje 1000
2) omometri, razreda točnosti 5; 2,5;1,5 i 1 za mjerno područje 600
Za svako daljnje podrućje na kojem se mjerilo potpuno ispituje naknada iz odredbe
pod 1) i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 100% odnosno za svako
daljnje područje na kojem se mjerilo djelomično ispituje, naknada iz odredbe pod

 1. i 2) ovoga tarifnog broja povećava se još za 10%.
 2. Mjerila otpora uzemljenja 900
 3. Mjerila otpora zamke 900

L. Mjerila vremena
Tar. broj 20

 1. Uklopni satovi s uklopnikom maksimuma i bez uklopnika maksimuma 150
 2. Mehanički i elektromehanički sekundomjeri 100
 3. Elektronićki sekundomjeri, sa računalom i bez računala pogreške 900
 4. Mehanički parkirališni satovi 100
 5. Zbrojni elektronički parkirališni satovi na parkiralištima i u garažama 500

M. Mjerila vremena
Tar. broj 21

 1. Kronotahografi 250
 2. Mjerila za kontrolu brzine vozila u pokretu (Dopplerovi radari) i sl.:
 3. ako se pregled obavlja usporedbenom metodom 1200
 4. ako se pregled obavlja apsolutnom 1800

N. Mjerila temperature
Tar. broj 22
Termometri:

 1. medicinski toplomjer za mjerenje tjelesne temperature (humani i veterinarski) 10
 2. termometri za inkubatore 30
 3. industrijski termometri 00

II. NAKNADA U VEZI S PREGLEDOM MJERILA
Tar. broj 23
1. za dotjerivanje kontrolnih utega (razreda točnosti M1) što ih upotrebljavaju
proizvodači i osobe koje popravljaju i preinačuju vage i utege, za svaki , uteg 50
2. za dotjerivanje analitičkih utega (razreda točnosti F1 i F2), svaki uteg 100
CRD/kom.
3. Za kontrolne utege (razreda točnosti M1) kontrola mjera i plemenitih kovina,
kojima se koriste proizvođači i osobe koje popravljaju ili prepravljaju mjerila, a
dužni su toj jedinici osigurati opremu za obavljanje pregleda, naknada se
naplaćuje po kilogramu i započetom danu 1
4. Za upotrebu specijalnog vozila za pregled vaga kontrole mjera i plemenitih
kovina naknada se naplaćuje po vazi 9000
5. Za prijevoz opreme i/ill radnika za obavljanje pregleda mjerila vozilom
kontrole mjera i plemenitih kovina, naknada se naplaćuje po jednom kilometru 70


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti