POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ažurirane zbirke - odluka o razrješenjjuu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. studenog 1992. godine donijela je
UREDBU
o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina
Članak 1.
Ovom Uredbom regulira se promet i oporezivanje duhanskih prerađevina.
Članak 2.
Prometom u smislu ove Uredbe razumijeva se svaki promet duhanskih prerađevina obavljen u carinskom području Republike Hrvatske kao i uvoz i izvoz tih proizvođa.
Prometom duhanskih prerađevina smatra se:

 1. uzimanje vlastitih proizvođa koje je proizveo ili uvezao porezni obveznik;
 2. davanje proizvođa bez naknade (ustupanje, zamjena i drugo), koje obavi porezni obveznik,
 3. manjak proizvođa kod poreznog obveznika osim manjka prouzrokovanog višom silom,
 4. rashod proizvođa (kal, rasip, kvar i lom) koji je veći od rashoda dozvoljenog općim aktom poreznog obveznika, odnosno ovlaštene strukovne sekcije u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 3.
Duhanskim prerađevinama razumijevaju se cigarete i ostale duhanske prerađevine.
Članak 4.
Cigaretama se smatraju
a) cigarete u običajnom smislu koje se koriste u trgovini i koje se sastoje od smotuljka duhana obavijenog supstancom koja nije list prirodnog duhana;
b) proizvodi slični cigaretama koji se sastoje od smotuljka duhana i jednostrukog ili dvostrukog omotača, jedini ili vanjski omotač sačinjen je od materije koja nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdužno:
c) duhanska prerađevina stavljena u prodaju pod nazivom cigarete.
Članak 5.
Ostalim duhanskim prerađevinama se smatraju:
1. Cigare
a) cigare s vršcima, cigarilosi, pera (plume) zaokrenuti vršci sa uloškom sa i bez povoja, sa omotom od prirodnog ili homogeniziranog duhana, osim ako ovi proizvodi ne potpadaju pod kategoriju "cigareta";
b) toskane, odnosno cigare bez povoja, konusnog oblika sa dva vrška, neprešan, napravljene od Kentucky duhana ili sličnog sa uloškom koji je fermentirao na skladištu i koji će nakon proizvodnje biti podložan dodatnoj fermentaciji;
c) virdžinija, odnosno cigare dugog i tankog oblika od parenog Virginia, Kentucky duhana ili sličnog. bez prešanja, sa usnikom od slame ili materijala sličnog slami.
2. Ostale duhanske prerađevine:
a) duhan za pušenje - rezani duhan ili na drugi način usitnjen ili zategnut ili u folije prešani duhan, prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade.
Duhanski otpaci su duhan za pušenje ako je prikladan za pušenje, priređen za prodaju a nije cigara ili cigarllos prema stavku 1. toč.1. ovog članka ili cigareta prema članku 4. ove uredbe;
b) duhan za šmrkanje - duhan u prašini ili u obliku zrnaca koji nije prikladan za pušenje već za šmrkanje.
c) duhan za žvakanje - duhan u rolama štapićima trakama, kockama ili folijama a pripremljen tako da nije prikladan za pušenje već za žvakanje.
Članak 6.
Domaćim duhanskim prerađevinama smatraju se sve prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i ne spadaju u pojam stranih i licencnih duhanskih prerađevina.
Stranim i licencnim duhanskim prerađevinama smatraju se sve duhanske prerađevine koje su proizvedene po licenci ili se uvoze iz drugih zemalja.
Članak 7.
Promet duhanskih prerađevina dozvoljen je samo u ambalaži za prodaju na malo.
Članak 8.
Promet duhanskih prerađevina mogu obavljati proizvođači i uvoznici preko posrednika - trgovina na veliho i malo i ugostiteljstva.
Uvoz i izvoz duhanskih prerađevina mogu obavljati poduzeća upisana u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa, uz odobrenje Ministarstva financija.
Članak 9.
Porezni obveznik poreza na promet duhanskih prerađevina je proizvođač odnosno uvoznik duhanskih prerađevina.
Članak 10.
Porezna osnovica poreza na promet cigareta je maloprodajna cijena cigareta s uračunatim porezom na promet proizvođa.
Porezna osnovica poreza na promet ostalih duhanskih prerađevina je prodajna cijena u koju nije uračunat porez na promet proizvođa, odnosno ukupna bruto naknada sa svim sporednim troškovima zaračunatim kupcu.
O utvrđenim cijenama duhanskih prerađevina porezni obveznici dužni su obavijestiti Ministarstvo financija najkasnije pet dana prije promjene i ne mogu ih mijenjati bez prethodne suglasnosti Ministarstva financija.
Članak 11.
Duhanske prerađevine koje su u prometu u carinskom području Republike Hrvatske moraju biti obilježene kontrolnom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija", mora sa državati oznaku serije i broj.
Kontrolne markice porezni obveznici poreza na promet duhanskih prerađevina moraju nalijepiti na svakoj ambalaži ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložena kutija duhanskih prerađevina.
Ministar financija odredit će tiskaru, vrstu papira, oblik i ostale elemente kontrolnih markica, vodeći računa o tehničkim mogućnostima poreznih obveznika.
Tiskanje i izrada kontrolnlh markica od neovlaštenih osoba i stavljanje istih u promet smatra se protuzakonitim.
Članak 12.
Distribucija kontrolnih markica poreznim obveznicima uvoznicima obavljat će se preko ovlaštenih djelatnika Ministarstva financija.
Za porezne obveznike - proizvođače duhanskih prerađevina kontrolne markice distribuirat će ovlašteni djelatnik Ministarstva financija neposredno kod poreznog obveznika
Porezni obveznik - proizvođač duhanskih prerađevina dužan je osigurati odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju kontrolnih markica i smještaj djelatnika Ministarstva financija.
Članak 13.
Prije preuzimanja kontrolnih markica porezni su obveznici dužni ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija dostaviti zahtjev, s podacima o vrstama i važećim cijenama za odnosne vrste duhanskih prerađevina iznosu uključenog poreza na promet po pojedinim cijenama tih prerađevina, ukupnom traženom broju kontrolnih markica za navedene proizvode te o obračunatom porezu na promet za zatraženi broj kontrolnah markica.
Preuzete kontrolne markice ne smiju se stavljati u promet niti otuđiti na bilo koji način bez odobrenja Ministarstva financija.
Članak 14.
Prije preuzimanja naručene količine kontrolnih markica, porezni obveznici dužni su uplatiti iznos cijene za naručene markice koju utvrđuje ministar financija.
Preuzimanje naručene količine kontrolnih markica od tiskare obavlja ovlašteni djelatnik Ministarstva financija.
Porez na promet za preuzete kontrolne markice porezni su obveznici dužni uplatiti u petak za sve markice preuzete u tom tjednu, a kopiju virmanskog naloga kao dokaz da je porez plaćen isti dan uručiti, odnosno dostaviti, ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija kod kojeg su kontrolne markice preuzete.
Članak 15.
Porezni obveznici - proizvođaći duhanskih prerađevina dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za preuzimanje kontrolnih markica pružiti ovlaštenom djelatniku podatke o proizvedenim količinama duhanskih prerađevina po vrstama i cijenama te o broju neiskorištenih i oštećenih kontrolnih markica, koje je ovlašteni djelatnik dužan unijeti u prethodno podneseni zahtjev poreznog obveznika radi kontrole i ostvarivanja prava na razliku plaćenog poreza na promet za neiskorištene i oštećene kontrolne markice.
Članak 16.
Porezni obveznici - uvoznici duhanskih prerađevina dužni su u roku sedam dana nakon carinjenja uvezenih duhanskih prerađevina ovlaštenom djelatniku pružiti podatke o vrstama i cijenama tih prerađevina uz predočenje uvozne carinske deklaracije kao i podatke o oštećenim i neiskorištenim markicama, koje je ovlašteni djelatnik dužan unijeti u prethodno podnesen zahtjev poreznog obveznika radi kontrole i ostvarivanja prava na razliku plaćenog poreza na promet za neiskorištene i oštečene kontrolne markice.
Članak 17.
Oštećene kontrolne markice ili one koje se više ne koriste porezni su obveznici dužni predati ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija uz podnošenje zahtjeva za preuzimanje novih kontrolnih markica.
Članak 18.
Duhanske prerađevine u prometu u carinskom području Republike Hrvatske bez kontrolne markice, osim duhanskih prerađevina namijenjenih izvozu, smatraju se proizvodima na koje nije obračuaat i plaćen porez na promet te se njihovo puštanje u promet i kupovina smatraju protuzakonitim.
Proizvodi koji se Izvoze u inozemstvo ne moraju biti obilježeni kontrolnim markicama Ministarstva financija ali na ambalaži moraju imati otisnuti tekst "za izvoz" te ih u prometu u carinskom području Republike Hrvatske mora pratiti propisana izvozna dokumentacija.
U carinskom području Republike Hrvatske nije dozvoljena prodaja, prijevoz bez dokumentacije o izvozu ili kupovina duhanskih prerađevina koje nisu obilježene kontrolnim markicama ili su obilježene krivotvorenim kontrolnim markicama.
Članak 19.
Na promet svih vrsta domaćih cigareta plaća se porez na promet proizvoda po stopi od 70%.
Na promet svih vrsta uvoznih i licencnih cigareta porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 85%.
Na promet ostalih duhanskih prerađevina iz članka 5. Uredbe plaća se porez na promet proizvoda po stopi od 30%.
VOĐENJE EVIDENCIJA, PLAĆANJE POREZA NA PROMET I POVRAT POREZA NA PROMET
Članak 20.
Porezni obveznici dužni su za proizvode koje prodaju u carinskom području Republike Hrvatske osigurati dnevne evidencije o realizaciji duhanskih prerađevina prema vrstama i grupama proizvoda sa istim cijenama proizvoda označenih kontrolnim markicama. Evidencije moraju biti zbrojene po razdobljima u kojima se podnose zahtjevi za preuzimanje kontrolnih markica.
Pod realizacijom u smislu stavka 1. ovog članka razumijevaju se i proizvodi stavljeni u promet u smislu članka 2. stavak 2. točke 1. do 4. ove Uredbe.
Evidencije se moraju podudarati sa podacima iz računa o prodaji, otpremnicama. dostavnicama, tovarnim listom ili drugim izlaznim dokumentom kao i odgovarajućom dokumentacijom za proizvode iz članka 2. stavka 2. Uredbe, te inventurom za duhanske prerađevine koje nisu prodane do podnošenja zahtjeva za kontrolne markice, a koje su obilježene ranije kontrolnim markicama.
Porezni obveznici dužni su osigurati dnevne evidencije o prodaji proizvoda izvan carinskog područja Republike Hrvatske sa priloženom izvoznom dokumentacijom i potvrdom izlaska proizvoda iz zemlje od strane carinarnice zemlje uvoznika.
Članak 21.
Porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina dužni su pri svakoj promjeni maloprodajnih cijena cigareta ili promjeni poreznih stopa obaviti popis zaliha cigareta na dan promjene cijena ili stupanja na snagu propisa kojim se uvode nove stope poreza na promet i o tome sastaviti zapisnik po vrstama, količinama i cijenama zatečenih cigareta na zalihama.
Porezni obveznici dužni su popis zaliha cigareta obaviti uz prisustvo ovlaštenog djelatnika Ministarstva financija.
Posrednici u prodaji duhanskih prerađevina dužni su zapisnike o obavljenom popisu zaliha cigareta dostaviti inspekciji prihoda općine na čijem se području nalazi sjedište njihove radnje ili poduzeća, najkasnije idući dan od obavljenog popisa.
Članak 22.
Porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina dužni su razliku poreza na promet uplatiti odmah po obavljenom popisu ili najkasnije idući dan a dokaz o tome u istom roku dostaviti djelatniku porezne uprave ili nadležnoj inspekeiji prihoda uz zapisnik o obavljenom popisu.
Članak 23.
Porezni obveznik za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvođa u carinskom podrućju Republike Hrvatske dužan je kupcu proizvoda izdati račun o vrsti, jediničnoj količini i cijeni tih proizvoda.
Račun mora uz datum izdavanja i naziv i adresu kupca sadržavati i poreznu osnovicu, poreznu stopu te iznos obračunatog i naplaćenog poreza na promet.
Članak 24.
Pravo na povrat uplaćenog poreza na promet imaju porezni obveznici za oštećene kontrolne markice ili za kontrolne markice koje više ne koriste, pod uvjetom da ovlaštenoj osobi Ministarstva financija uz zahtjev za povrat poreza, prilože oštećene kontrolne markice, ili one koje se više ne koriste.
Namjerno oštećivanje kontrolne markice je protuzakonito.
Uz zahtjev za povrat plaćenog poreza porezni obveznici prilažu dokument o plaćenom porezu na promet odnosno oštećene kontrolne markice ili one koje više nisu u upotrebi.
Kod promjene cijena duhanskih prerađevina za kontrolne markice koje ostaju neiskorištene nakon utvrđivanja novih cijena ne odobrava se povrat poreza već će kod prvog sljedećeg preuzimanja kontrolnih markica za odnosni broj neiskorišteuih kontrolnih markica porezni obveznik platiti razliku poreza na promet prema utvrđenim novim cijenama duhanskih prerađevina.
Članak 25.
Na iznos poreza na promet koji nije uplaćen u propisanom roku plaća se kamata u visini utvrđene eskontne stope Narodne banke Hrvatske, koja je važila u vremenu kada nije plaćen porez na promet, uvećane za 30%.
KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA PROMET I PRAVNA SRESTVA
Članak 25.
Kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na promet kroz distribuciju i korištenje kontrolnih markica obavljaju djelatnici Ministarstva financija.
Kontrolu prometa duhanskih prerađevina obavljaju financijski inspektori i financijska policija u suradnji s ostalim organima.
U obavljanju kontrole nadležni organi ovlašteni su da od 0 do 24 sata, pregledavaju poslovne knjige, propisane evidencije, isprave, poslovnu dokumentaciju i poslovne prostorije. Poslovnim prostorijama razumijevaju se i stambene i druge prostorije poreznog obveznika, prijevozna sredstva i slično u kojima se obavlja djelatnost ili čuvaju predmeti na koje se plaća porez na promet.
Iznimno, u obavljanju kontrole nadležni organi za kontrolu mogu odrediti rok u kojem se mora dostaviti tražena dokumentacija.
Članak 27.
Rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja poreza na promet proizvoda donosi organ koji je obavio kontrolu.
Protiv rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja poreza na promet može se izjaviti žalba Ministarstvu financija.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
KAZNENE ODREDBE
Članak 28.
Novčanom kaznom od 500.000 do 5,000.000 HRD kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako stavlja u promet duhanske prerađevine koje nisu pakirane u ambalaži za prodaju na malo (članak 7.);
 2. ako uvozi odnosno izvozi duhanske prerađevine bez odobrenja Ministarstva financija (članak 8. stavak 2.);
 3. ako cijene duhanskih prerađevina mijenja prije ili bez suglasnosti Ministarstva financija (članak 10. stavak 3.);
 4. ako duhanske prerađevine stavlja u promet neobilježene kontrolnom markicom ili obilježene krivotvorenom kontrolnom markicom ili prevozi bez dokumentacije o izvozu ili kupuje (članak 11. stavak 1. i 2. i članak 18. stavak 1. i 3.);
 5. ako neovlašteno tiska ili stavlja u promet kontrolne markice za obilježavanje duhanskih prerađevina (članak 11. stavak 4.);
 6. ako duhanske prerađevine namijenjene izvozu nemaju oznaku "za izvoz" ili se prevoze bez propisane dokumentacije (članak 18. stavak 2.);
 7. ako ne obavi popis duhanskih prerađevina cigareta prilikom promjena maloprodajnih cijena ili promjenom poreza na njihov promet i zapisnik o popisu ne dostavi inspekciji prihoda (članak 21.);
 8. ako u roku ne uplati razliku poreza na promet duhanskih prerađevina (članak 22.);

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i zaštitne mjere:

 1. oduzimanje dozvole za promet duhanskih prerađevina u trajanju do godinu dana - za prekršaj iz točke 1.. 4., 6., 7. i 8. stavka 1. ovog članka:
 2. oduzimanje dozvole za uvoz odnosno izvoz duhanskih prerađevina u trajanju do godinu dana - za prekršaj iz točke 2. stavak 1. ovog članka;
 3. oduzimanje dozvole za prijevoz duhanskih prerađevina u trajanju do godine dana - za prekršaj iz točke 4. i 6. stavak 1. ovog članka;
 4. oduzimanje duhanskih prerađevina kojima je učinjen prekršaj iz točke 1., 2., 4. i 6. stavka 1. ovog članka;
 5. oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajima iz točke 1., 2., 3., 4., 5. i 7. stavka 1. ovog članka:
 6. zatvaranje prodajnog prostora za prekršaj iz točke 1., 2.. 4. i 5. iz stavka 1. ovog članka.

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 HRD.
Uz novčanu kaznu odgovornoj osobi u pravnoj osobi zabranit će se obavljanje poslova na prometu te izvozu i uvozu duhanskih prerađevina u trajanju do godinu dana.
Članak 29.
Novčanom kaznom od 250.000 do 2,500.000 HRD kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako prilikom preuzimanja kontrolnih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina ovlaštenom djelatniku Ministarstva finaneija ne pruži točne podatke (članak 13. stavak 1.);
 2. ako preuzete kontrolne markice stavlja u promet ili otuđuje bez odobrenja (članak 13. stavak 2.);
 3. ako ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija ne pruži točne podatke o proizvedenim količinama duhanskih prerađevina te o broju neiskorištenih i oštečenih kontrolnih markica (članak 15.);
 4. ako ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija ne pruži točne podatke o uvezenim duhanskim prerađevinama, te o oštećenim i neiskorištenim kontrolnim markicama (članak 16.);
 5. ako oštećene ili neiskorištene kontrolne markice ne vrati Ministarstvu financija (članak 17.);
 6. ako ne osigura dnevne evidencije o proizvodnji i realizaciji duhanskih prerađevina (članak 20);
 7. ako u prometu duhanskih prerađevina u carinskom području Republike Hrvatske kupcu ne izda propisan račun (članak 23);
 8. ako namjerno ošteti kontrolne markice (članak 24. stavak 2.).

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja dozvole za promet duhanskih prerađevina u trajanju do godinu dana - za prekršaj iz točke 1.. 2.. 3., 4., 5., 6., 7. i 8. stavak 1. ovog članka:
Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100.000 do 250.000 HRD.
Uz novčanu kaznu odgovornoj osobi u pravnoj osobi zabranit će se obavljanje poslova na prometu te izvozu i uvozu duhanskih prerađevina.
Članak 30.
Novčanom kaznom od 250.000 do 2.500.000 HRD kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako stavlja u promet duhanske prerađevine koje nisu pakirane u ambalaži za prodaju na malo (članak 7.);
 2. ako cijene duhanskih prerađevina mijenja prije ili bez odobrenja Ministarstva financija (članak 10.);
 3. ako duhanske prerađevine stavlja u promet bez kontrolnih markica ili obilježene krivotvorenom kontrolnom markicom ili prevozi bez dokumentacije o izvozu ili kupuje (članak 11. stavak 1. i 2. i članak 18. stavak 1. i 3.).
 4. ako neovlašteno tiska ili stavlja u promet kontrolne markice za obilježavanje duhanskih prerađevina (članak 11. stavak 4.);
 5. ako duhanske prerađevine prevozi bez propisane dokumentacije (članak 18. stavak 2.);
 6. ako ne osigura dnevne evidencije o realizaciji duhanskih prerađevina (članak 20.);
 7. ako ne obavi popis duhanskih prerađevina prilikom promjena maloprodajnih cijena ili promjene poreza na njihov promet (članak 21. stavak 1. i 2.);
 8. ako zapisnik o popisu duhanskih prerađevina ne dostavi inspekciji prihoda (članak 21. stavak 3.);

Uz novčanu kaznu fizičkoj osobi izreći će se i zaštitna mjera:

 1. oduzimanje dozvole za promet duhanskih prerađevina u trajanju do jedne godine - za prekršaj iz točke 1., 3., 6. i 7. stavka 1. ovog članka);
 2. oduzimanje dozvole za prijevoz duhanskih prerađevina u trajanju do jedne godine - za prekršaj iz točke 5. stavak 1. ovog članka);
 3. oduzimanje duhanskih prerađevina - za prekršaj iz točke 1., 2., 3. i 5. stavak 1. ovog članka;
 4. oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem iz točke 1, 2., 3., 4. i 7. stavka 1. ovog članka.
 5. zatvaranje prodajnog prostora za prekršaje iz točke 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ovog članka.

Za radnje iz stavka 1. točke 3. i 4. ovog članka kaznit će se i građanin novčanom kaznom od 100.000 do 250.000 HRD, uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja duhanskih prerađevina i imovinske koristi ostvarene ovim prekršajima.
Članak 31.
Iznosi novčanih kazni iz članka 28., 29., i 30. ove Uredbe revaloriziraju se indeksom promjene tečaja hrvatskog dinara u odnosu na DEM prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji vrijedi na dan izricanja kazni.
Članak 32.
Novčanom kaznom u visini deseterostruke vrijednosti kupljenih duhanskih prerađevina kaznit će se za prekršaj pravna osoba, fizička osoba odnosno građanin, koji kupe duhanske prerađevine koje nisu obilježene kontrolnim markicama, a neobilježene duhanske prerađevine zaplijenit će se.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Na dan stupanja na snagu ove uredbe porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina dužni su izvršiti popis zaliha cigareta i duhanskih prerađevina i o tome sastaviti zapisnik po vrstama, količinama i cijenama cigareta i duhanskih prerađevina i primjerak zapisnika dostaviti poreznoj upravi. Cigarete i duhanske prerađevine utvrđene zapisnikom o popisu zaliha mogu biti u prometu bez kontrolne markice do 31. prosinca 1992. godine.
Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92, 40/92, 61/92 i 65/92). koje se odnose na oporezivanje duhana i duhanskih prerađevina porezom na promet proizvoda i odredbe o načinu uvoza i izvoza određene robe ("Narodne novine", br. 38/92) koje se odnose na uvoz i izvoz duhanskih prerađevina.
Članak 35.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-29/92-01/04
Urbroj : 5030105-92-1
Zagreb, 25. studenoga 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti