POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ažurirane odredbe - zakona o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. studenoga 1992. godine. donijela je
UREDBU
o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe
Članak 1.
Ovom uredbom propisuju se posebni uvjeti koje, pored uvjeta propisanih zakonom kojim se uređuje vanjskotrgovinsko poslovanje, mora ispunjavati poduzeće za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva, koji se odnose na zastupanje i obavljanje poslova u svezi carinjenja robe.
Članak 2.
Odredbe ove uredbe odnose se i na radnju sa statusom pravne osobe osnovane za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva.
Članak 3.
Posebni uvjeti koje mora ispunjavati poduzeće i radnja sa statusom pravne osobe za obavljanje djelatnosti iz članke 1. ove uredbe (u daljnjem tekstu: carinski otpremnik) jesu:

 1. da ima (u vlasništvu, pravo korištenja ili u zakupu) radni prostor u sjedištu carinarnice odnosno organizacione jedinice carinarnice ili na graničnom prijelazu. Radni prostor na graničnom prijelazu može biti u posebno izgrađenom objektu ili kontejneru, a u ostalim sjedištima u čvrstim objektima;
 2. djelatnici carinskog otpremnika na poslovima iz članka 1. ove uredbe moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme, položen stručni ispit i poznavati jedan strani jezik;
 3. da ima novčani kapital od 5.000 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara;
 4. da u posljednje dvije godine carinskom otpremniku nije više od tri puta izrečena mjera za privredni, prijestup zbog povreda carinskih i deviznih propisa i propisa o vanjskotrgovinskom poslovanju.

Članak 4.
Stručni ispit za djelatnike koji obavljaju poslove u svezi carinjenja robe obuhvaća: poznavanje carinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih i poreznih propisa, te poznavanje jednog stranog jezika. Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar financija, po pribavljenom mišljenju ministra turizma i trgovine.
Članak 5.
Polaganje stručnog ispita iz odredbe članka 4. ove uredbe obavlja se pred komisijom sastavljenom od predstavnika Ministarstva financija i Ministarstva turizma i trgovine. Predsjednika i članove komisije imenuje ministar financija po pribavljenom mišljenju ministra turizma i trgovine.
Članak 6.
Radno vrijeme na graničom prijelazu carinski otpremnik je dužan uskladiti s radnim vremenom nadležne carinarnice odnosno carinske ispostave.
Članak 7.
Cijena usluge uvoznog ili izvoznog carinjenja robe za pravne osobe ne može iznositi više od 1% vrijednosti robe koja se uvozi ili izvozi. Za prijave za uvoz i provoz robe ispostavljene na graničnom prijelazu, cijena usluge može iznositi do 15 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara, a za vrijeme nočnog rada može se uvećati za 30%. Cijene usluge uvoznog ili izvoznog carinjenja robe za fizičke osobe ne može iznositi više od 30 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara, po deklaraciji.
Članak 8.
Carinski otpremnik za obavljanje poslova iz članka 1. ove uredbe mora imati odobrenje - licencu.
Članak 9.
Licencu na zahtjev carinskog otpremnika izdaje Ministarštvo financija. Licencom se utvrđuje da carinski otpremnik - podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za obavljanje poslova carinskog otpremništva propisane ovom uredbom.
Članak 10.
Licenca se izdaje s rokom važenja od pet godina. Licenca prestaje vrijediti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka u sljedećim slučajevima:

 1. odlukom carinskog otpremnika o prestanku obavljanja poslova međunarodnog otpremništva;
 2. danom utvrđivanja nastupa okolnosti iz članka 3. stavak 1. točka 4. ove uredbe;
 3. ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da carinski otpremnik ne ispunjava odnosno prestao je ispunjavati uvjete iz članka 3. stavak 1. točka 1. i 2. ove uredbe. Iz razloga navedenih u stavku 2. točke 3. ovog članka odluka o prestanku važenja licence donosi se ako carinski otpremnik po isteku roka u kojem mu je naređeno ne otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke."

Članak 11.
Evidenciju o izdanim licencama vodi Ministarstvo financija.
Članak 12.
Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove uredbe obavljaju Ministarstvo financija i Ministarstvo turizma i trgovine.
Članak 13.
Carinski otpremnici, koji su upisani u sudski registar za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva dužni su u roku šest mjeseci od dana donošenja propisa iz članka 4. stavak 2. ove uredbe uskladiti uvjete poslovanja s odredbama ove uredbe i podnijeti zahtjev za izdavanje licence.
Članak 14.
Nadležni ministar dužan je akt iz članka 4. stavak 2. ove uredbe donijeti u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Članak 15.
Odredba članka 4. stavka 1. glede stručnog ispita djelatnika koji obavljaju poslove u svezi sa carinjenjem robe ne odnosi se na djelatnike koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe obavljali u radnom odnosu najmanje pet godina poslove i zadatke u svezi carinjenja robe ili imaju položen stručni carinski ispit.
Članak 16.
Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj carinski otpremnik:

 1. ako utvrdi ili naplati cijenu usluge protivno odredbi članka 7. ove uredbe;
 2. ako radno vrijeme ne uskladi s radnim vremenom nadležne carinarnice odnosno carinske ispostave (članak 6.);
 3. ako bez licence obavlja poslove iz članka 1. ove uredbe;
 4. ako kod carinskog otpremnika poslove u svezi sa carinjenjem obavlja djelatnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. stavak 1. točka 2. ove uredbe.

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba carinskog otpremnika novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 hrvatskih dinara. Iznosi novčanih kazni iz stavka 1. i 2. ovog članka revaloriziraju se indeksom promjene tečaja hrvatskog dinara u odnosu prema DEM, po tečaju Narodne banke Hrvatske, koji vrijedi na dan stupanja na snagu ove uredbe.
Članak 17.
Za prekršaj iz članka 16. stavak 1. točka 1. ove uredbe carinskom otpremniku može se izreći mjera zabrane obavljanja poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe. O izrečenoj mjeri iz stavka 1. ovog članka izvješćuje se Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske.
Članak 18.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/92-01/22
Urbroj : 5030112-92-1
Zagreb, 25. studenoga 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti