POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ažurirane odredbe - odluka o porezu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenjuVlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. godine, donijela je
UREDBU
o osnivanju Poduzeća "Plovput" Split
Članak 1.
Ovom uredbom Republika Hrvatska osniva poduzeće za obavljanje stručno-tehničkih poslova kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnu plovidbu obalnim morem Republike Hrvatske. Poduzeće iz stavka 1. ovog članka osniva se pod tvrtkom "Plovput" p.o.(u daljnjem tekstu: Poduzeće). Sjedište Poduzeća je u Splitu, Obala Lazareta 1. Vlasnik Poduzeća je Republika Hrvatska.
Članak 2.
Djelatnost Poduzeća obuhvaća:

 1. održavanje i uređenje plovnih putova u obalnom moru Republike Hrvatske;
 2. postavljenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u obalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovog pravilnog funkcioniranja;
 3. obavljanje poslova radio-službe na pomorskim plovnim putovim Republike Hrvatske;
 4. obavljenje odgovarajućih istraživanja i projektiranja u svrhu svih ranije navedenih djelatnosti;
 5. druge poslove određene statutom Poduzeća koji doprinose potpunijem korištenju kapaciteta Poduzeća.

Djelatnost poduzeća iz stavka 1. točke 1. do 4. ovog članka od interesa je za Republiku Hrvatsku.
Članak 3.
Sredstva za osnivanje i početak rada Poduzeća osiguravaju se iz sredstava Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, koja pripadaju plovnim putovima u obalnom moru Republike Hrvatske, a koja su postala vlasništvo Republike Hrvatske temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne Novine" br. 68/91).
Članak 4.
Sedstva za obavljanje djelatnosti i razvoj Poduzeća osiguravaju se iz:

 1. naknada za koršitenje objekata sigurnosti plovidbe, koje plaćaju domaći i strani brodovi i čamci koji plove obalnim morem Republike Hrvatske i uplovljavaju u hrvatske luke;
 2. naknada za korištenje radio-usluga, koje plaćaju domaći i strani brodovi i čamc, koji koriste radio-usluge obalnih radio stanica;
 3. sredstva proračuna Republike Hrvatske i
 4. drugih izvora u skladu s važećim propisima. Naknade iz točke 1. i 2. stavka 1. ovog članka utvrđuju se tarifom.

Članak 5.
Organ upravljanja Poduzećem je Upravni odbor. Upravno odbor ima pet članova od kojih tri imenuje Vlada Republike Hrvatske, a dva biraju radnici Poduzeća. Upravni odbor Poduzeća "Plovput" konstituirat će se najkasnije tijekom 30 dana nakon stupanja na snagu ove uredbe. Upravni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova. Članovi Upravnog odbora imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.
Članak 6.
Upravni odbor bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora. Način rada i odlučivanja Upravnog odbora te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, upravljanjem i rukovođenjem Poduzećem, uređuju se Statutom Poduzeća i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
Članak 7.
Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi:

 1. statut Poduzeća
 2. srednjoročni plan razvoja i modernizacije i usvaja izvješća o ostvbarivanju plana razvoja;
 3. odluku o raspolaganju kapitalom Poduzeća.

Upravni odbor Poduzeća donosi:

 1. tarifu za upotrebu objekta sigurnosti plovidbe;
 2. tarifu za upotrebu radio usluga;
 3. akt o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Poduzeća
 4. akt o raspodjeli plaća djelatnika Poduzeća;
 5. odluku o raspolaganju dobiti koju poduzeće ostvari poslovanjem.

Upravni odbor obavlja i druge poslove koje prema zakonu obavlja organ upravljanja u društvenom poduzeću te poslove odredene statutom Poduzeća.
Članak 8.
Poduzećem rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra pomorstva Direktor predstavlja i zastupa Poduzeće i ima prava i dužnosti poslovodnog organa
Članak 9.
Nadzor nad zakonitošću rada i stručni nadzor nad radom Poduzeća obavlja Ministarstvo pomorstva.
Članak 10.
Upravni odbor dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijeti Statut Poduzeća, a ostale akte utvrđene ovom uredbom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Do donošenja Statuta i drugih općih akata Poduzeća shodno će se primjenjivati statut i drugi opći akti postojeće Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, ukoliko nisu u suprotnosti s ovom uredbom.
Članak 11.
Direktora Poduzeća iz članka 8. stavka 1. Vlada Republike Hrvatshe imenovati će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Do izbora direktora Poduzeća poslove direktora obavljat će dosadašnji direktor Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova.
Članak 12.
Poduzeće počinje s radom danom upisa u sudski registar.
Članak 13.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će u roku 15 dana od dana stupanja snagu ove uredbe tri člana Upravnog odbora Poduzeća, a radnički savjet Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova u istom roku izabrat će dva člana na Upravnog odbora, koji će privremeno do izbora novih članova, po postupku utvrđenom Statutom Poduzeća, obnašati funkciju članova Upravnog odbora.
Članak 14.
Poduzeće "Plovput" preuzima i djelatnike Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, koji su na dan stupanja na snagu ove Uredbe, zatečeni u Ustanovi za odri.a. vanje pomorskih plovnih puteva na obavljanju poslova na plovnim putevima u obalnom moru Republike Hrvatske.
Članak 15.
Zaposlenima iz članka 14. koji ne budu rasporedeni na poslove utvrđene aktom o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Poduzeća prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti odredba članha 1. stavak 1. toćke 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).
Članak 17.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/91-01/44
Urbroj : 5030116-91-1
Zagreb, 21. siječnja 1992.
Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti