POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - popisi zakona - zakona o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Proglašavam zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Drustveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.
Broj: PA4-12/1-92.
Zagreb, 31. ožujka 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br, 36/91. i 73/91.) iza članka 17. dodaje se članak 17a koji glasi: "Članak 17a. Cigarete u prometu na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti obilježene posebnom oznakom Ministarstva financija Republike Hrvatske. Posebnu markicu proizvođači cigareta i uvoznici moraju nalijepiti na ambalaži ispod celofanskog ili drugog papira kojim je obložena kutija cigareta. Prilikom preuzimanja posebnih markica proizvođaći odnosno uvoznici cigareta, dužni su uplatiti iznos cijene za preuzete posebne oznake u koju je uključen i posebni porez na promet koji se plaća u trgovini. Cijenu posebne oznake utvrđuje ministar financija. Posebna markica štampa se na zaštičenom papiru plave boje veličine 2 x 4 cm s otisnutim tekstom uz gornji rub "Republika Hrvatska, Ministarstvo financija", a uz donji, rub "Porez na promet plaćen". Cigarete u prometu bez posebne oznake smatraju se cigaretama na koje nije obračunat i plaćen porez na promet, te se njihovo puštanje u promet i kupovina smatraju protuzakonitim".
Članak 2.
U članku 23. u stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi: "10. na usluge osiguranja života, usluge osiguranja čiji je korisnik strana pravna i fizička osoba u inozemstvu, usluge osiguranja brodova koji plove međunarodnim vodama, odnosno zrakoplova koji lete na međunarodnim linijama i usluge dopunskih osiguranja cestovnih vozila i ·odgovornosti vozara izvan Republike Hrvatske".
Članak 3.
U članku 28. u stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi: "4. u času nastanka obveze plaćanja carine i uvoznih davanja za proizvode koji se uvoze, osim pri uvozu duhanskih prerađevina, alkoholnih pića, osvježavajućih gaziranih i umjetnih bezalkoholnih pića, mineralnih igaziranih voda i kave (sirove, pržene, mljevene i ekstrakt)".
Članak 4.
U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi: "Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i plaća akontaciju poreza na promet proizvoda svakih 15 dana u mjesecu na vrijednost prodanih i naplaćenih proizvoda u tom razdoblju, uključujući i vrijednost prodanih i naplaćenih proizvoda po osnovi komisione i konsignacijske prodaje (naplaćene realizacije) i to u roku od pet dana po isteku obračuna od 15 dana. U naplaćenu realizaciju u smislu ovog stavka uračunava se i vrijednost prodanih a nenaplaćenih proizvoda unuta roka od 30 dana od dana izdavanja računa odnosno isporuke robe, a za izvezenu robu i obavljenu uslugu u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena odnosno kada je usluga obavljena".
Članak 5.
Članak 35. mijenja se i glasi: "Obračunati porez na promet pri uvozu proizvoda za krajnju potrošnju, osim pri uvozu motornih vozila, carinarnica uplaćuje u roku od pet dana od dana naplate tog poreza".
Članak 6.
Tarifni broj 2. mijenja se i glasi: "Tar.. broj 2.
Na promet derivata nafte porez na promet proizvoda plaća se i to za:

  1. motorni benzin: MB-86 i MB-98 65% BMB-95 35%
  2. dizelsko gorivo (D-1, D-2, D-3) 55% Na promet dizelskog goriva što ga uz uvjete i na način iz članka 8. ovoga zakona nabavljaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost morskog i slatkovodnog ribarstva, za pogon ribarskih brodova, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 20%. Na promet dizelskog goriva što ga uz uvjete i na način iz članka 8. ovoga zakona nabavljaju pravne osobe koje obavljaju prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, isključivo za pogon motornih vozila u tom prometu, porez na promet plaća se po stopi od 20%. Na promet dizelskog goriva za pogon motornih tračnih vozila i plovnih objekata u željezničkom, pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju, porez na promet plaća se po stopi od 20%.
  3. ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS) 20% Pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao i individualni poljoprivredni proizvođaći mogu za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva koristiti ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje laka specijalna (LS).
  4. mlazno gorivo i avionski benzin 20%
  5. petrolej za motore, petrolej za osvjetljavanje, avionska i motorna ulja mineralna maziva ulja i masti, hipoidna i ostala mineralna ulja i masti; kao i ulja za podmazivanje i primarni (sirovi) benzin 10%
  6. tekući naftni plin 3% Ako se tekući naftni piin koristi pomoću specijalnih uređaja za pogon motornih vozila i motornih, plovnih objekata, porez na promet plaća se po stopi 40%
  7. ulje za loženje - mazut i to:

- lako (L),srednje (S), teško (T), ekstra teško (ET),nisko sumporno (NSL),nisko-sumporno srednje (NSS) i niskosumporno teško (NST) 10%
Ako pravne osobe nabavljaju ulje za loženje - mazut pod uvjetima i na način iz članka 9. i 12. ovoga zakona iskljućivo za potrošnju u proizvodnji sirovog željeza u visokim pećima, proizvodnji čelika u Simens-Martinovim pećima kao i čelika u dubinskim zagrijavanim pećima, proizvodnji aluminija - u svim fazama (proces raščlanjivanja boksita pomoću natrija - hidroksida), procesu uparavanja lužine radi dobivanja glinice u procesu proizvodnje glinice u fazi kalcinacije, odnosno pećenja aluminija - hidrata procesu održavanja elektrolitnog aluminija u tekućem stanju, na određenoj temperaturi u sabirnim pećima, procesu proizvodnje ljevaoničkih legura aluminija u sabirnim pećima proizvodnji feronikla, proizvodnji cementa, proizvodnji akrenca u plamenim pećima, topljenju uloška za rafinanciju u talionicama olova, cinka i antimona, proizvodnji vatrostalnog materijala u rotacijskim pećima, procesu sintetiziranja keramičkih proizvoda, topljenju sirovina (kvarcnog pijeska, dolomita, natrijum-feldspata, kalcinirane sode) u staklarskim pećima, proizvodnji ambalažnog i šupljeg stakla, prehrambenoj industriji (proizvodnji šećera i jestivog ulja), industriji građevinskog materijala, industriji za proizvodnju drvnih vlakana za potrebe proizvodnjeg papira, termoelektrana na ugljen u kojima se koristi mazut za potpalu i termoelektranama i toplanama na mazut snage veće od 30 MW plaća se porez na promet proizvoda po stopi od 3%.
Napomena:

  1. Prije stavljanja u promet ulja za loženje ekstra lakog (EL) i ulja za loženje lakog specijalnog (LS), proizvodač ih mora u rafineriji obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B.H8 064 i JUS B.H8 065. U slučaju uvoza ovih ulja uvoznik je dužan ove derivate obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B.H8 084 i JUS B.H8 065, prije isporuke naručiocu za čiji su račun derivati uvezeni.
  2. Ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS) iz točke 3. ovoga tar. broja ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora, osim za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva.

Kontrolu upotrebe i korištenja ulja za loženje iz stavka 1. točka 3. ovoga tar. broja u motornim vozilima, plovnim objektima i drugim motorima, obavljaju ovlašteni radnici prometne policije, tržišne, odnosno porezne inspekcije".
Članak 7.
U Tarifnom broju 4. u stavku 1. u točki 3) stopa od: "70%" zamjenjuje se stopom od: "40%".
Članak 8.
U Tarifnom broju 5. u stavku 1. u točki 1. stopa od: "30%" zamjenjuje se stopom od: "20%", a u točki 2 stopa od: "50%" zamjenjuje se stopom od: "40%".
Članak 9.
U Tarifnom broju 6. u stavku 1. točka 3. se briše.
Članak 10.
U Tarifnom broju 7. u stavku 1. alineja 2. stopa od "80%" zamjenjuje se stopom od "35%".
Članak 11.
U Tarifnom broju 8. u stavku 1. u točki 2) alineji 19. iza riječi: "Toaletnog papira" dodaju se riječi: "paste i praška za zube, losiona za usta, pudera i krema za djecu, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje".
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Uredba o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 12/92.).
Članak 13.
Ovaj zakon stupa na snagu i primjenjuje se osmoga dana od objave u "Narodnim novinama", osim odredaba članka 1. koji će se primjenjivati od 1. srpnja 1992. godine, kada se prestaje primjenjivati Napomena uz tar. broj 3.
Klasa: 410-19/92-01/02
Zagreb. 26. ožujka 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti