POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih uredbi - pravilnik o nusproizvodima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine, donijela je
UREDBU
o osnivanju Brodarskog instituta
Članak 1.
Osniva se poduzeće za obavljanje znanstveno-istraživačkih i razvojnih djelatnosti Brodarski institut, d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu. Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske. Tvrtka poduzeća je: Brodarski institut, d. o. o. Zagreb.
Članak 2.
Sredstva za osnivanje i početak rada Brodarskog instituta d. o. o. Zagreb osiguravaju se iz sredstava koja su preuzeta od bivšeg Brodarskog instituta SSNO temeljem odredbi Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO-a na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/91), iz sredstava ostvarenih poslovanjem, iz proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora u skladu s važećim propisima.
Članak 3.
Djelatnosti Brodarskog instituta su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u području pomorskog gospodarstva, znanosti i obrane i obuhvaćaju:

 1. znanstveno-istraživački i nastavni rad na područjima brodogradnje, pomorske tehnike. brodske hidrodinamike i obrambenih tehničkih sustava;
 2. osnivanje, razvoj i ispitivanje specijalnih brodova, podvodnih objekata i struktura pomorske tehnologije;
 3. projektiranje i razvoj specijalne brodske, brodostrojarske i elektroenergetske opreme i sustava;
 4. rješavanje tehničkih problema, mjerenja i ispitivanja na području hidrodinamike broda i brodskih propulzora s modelima i brodovima;
 5. rješavanje tehničkih problema, mjerenja i ispitivanja na području vibracija, strukturnog zvuka, buke i hidroakustičkog šuma;
 6. razvijanje sustava i istraživanje procesa automatizacije, upravljanja i nadzora na brodovima. brodskom naoružanju i trenažerima, te pomorskom i ostalom gospodarstvu;
 7. projektiranje i razvoj hidroakustičkih i ultrazvučnih uređaja, te mjerenje, analiza i obrada signala u sustavima upravljanja, komuniciranja i motrenja;
 8. razvoj i integriranje oružnih sustava, razvoj podvodnih oružja i opreme, te eksplozivnih sredstava i diverzantske tehnike;
 9. integriranje i ispitivanje složenih mornaričkih sustava, te razvoj i modernizacija oružnih komponenti;
 10. integriranje i ispitivanje složenih elektronskih i optoelektronskih sustava, rješavanje tehničkih problema, mjerenja i ispitivanja primjenom optoelektronskih metoda;
 11. istraživanje fizikalnih pojava relevantnih za osnovne djelatnosti;
 12. primijenjena matematika i računarstvo na području numeričke matematike, optimizacije, računarske grafike i tehnike digitalne obrade slike;
 13. normiranje i mjeriteljstvo u područjima djelatnosti Instituta, a po ovlastima Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo:
 14. projektiranje i razrada sustava tehničke dokumentacije i baza podataka, tehnologije remonta i održavanja, izobrazba i specijalizacija mornaričkih i drugih kadrova, te druge usluge na mornaričkoj i brodograđevnoj infrastrukturi;
 15. izdavanje znanstvenih i stručnih radova, skripta, časopisa, materijala za simpozije, informatičkih obavijesti i drugo;
 16. uvoz i izvoz na potrebe djelatnosti Brodarskog instituta i zastupstvo stranih pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj u području brodogradnje i pomorske tehnike, brodske hidk-odinamike i obrambenih tehničkih sustava;
 17. druge poslove određene Programskom orijentacijom Brodarskog instituta.

Članak 4.
Organ upravljanja u Brodarskom institutu je Upravni odbor. Upravni odbor ima devet članova od kojih šest imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike i Ministarstva obrane, a tri člana biraju djelatnici Brodarskog instituta. Do donošenja statuta članove Upravnog odbora iz Hrodarskog instituta izabrat će na zajedničkoj sjednici Kolegij i Znanstveno vijeće Brodarskog instituta.
Članak 5.
Upravni odbor Brodarskog instituta:
a) uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske:
- donosi Statut Brodarskog instituta; - donosi plan razvoja;
- odlučuje o raspolaganju kapitalom i dobiti;
b) samostalno:
- utvrđuje osnove poslovne politike, donosi plan i program rada;
- predlaže Vladi Republike Hrvatske godišnji financijski proračun;
- podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o utrošku sredstava iz proračuna Republike Hrvatske;
- donosi akte o unutarnjoj organizaciji, o raspodjeli sredstava za zarade, o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti;
- donosi odluke o imenovanju djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog direktora, a u skladu sa Statutom Brodarskog instituta;
- podnosi izvješće o svom radu, razvoju i poslovanju Brodarskog instituta na zahtjev Vlade Republike Hrvatske; - obavlja i druge poslove u svezi sa realiziranjem upravljačke funkcije.
Članak 6.
Upravni odbor bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora. Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Članak 7.
Brodarskim institutom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Direktor predstavlja i zastupa Brodarski institut u okvirima registriranih djelatnosti. Direktor je odgovoran za provođenje utvrđene poslovne politike, akata i odluka koje je donio Upravni odbor, u okvirima zakona i statutom utvrđenih ovlasti. Direktor Brodarskog instituta je naredbodavac za izvršenje financijskog proračuna Brodarskog instituta.
Članak 8.
Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike i Ministarstva obrane.
Članak 9.
Brodarski institut poćinje s radom danom upisa osnivanja u sudski registar. Prava, obveze i djelatnike preuzima osnovani Brodarski institut, d. o. o. kao pravni sljednik Brodarskog instituta, osim ugovora koje je Brodarski institut potpisao po nalogu SSNO do 15. rujna 1991. godine.
Članak 10.
Upravni odbor će do 30. lipnja 1992. godine donijeti Statut Brodarskog instituta uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Do donošenja statuta i drugih akata Upravni odbor će privremeno urediti pitanja u svezi s organizacijom, pravima i obvezama zaposlenih, zarade zaposlenih, način raspolaganja sredstvima, utvrditi uvjete za obavljanje vanjskotrgovinskih poslova i imenovati odgovornu osobu za te poslove. Na temelju odluke Upravnog odbora o uvjetima obavljanja vanjske trgovine i imenovanja odgovorne osobe, Brodarski institut može upisati u sudski registar djelatnosti vanjske trgovine, do donošenja Statuta.
Članak 11.
U pitanjima koja nisu uređena ovom uredbom primjenjuje se Zakon o poduzećima.
Članak 12.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 804-05/91-02/01
Urbroj : 5030104-92-2
Zagreb, 13. sijećnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti