POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih propisa - zakon o audiovizualnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 38/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine donijela je
UREDBU
o iskazivanju sredstava, potraživanja, obveza i šteta u ratnim uvjetima
Članak 1.
Ovom uredbom, u ratnim uvjetima, propisuje se za pravne osobe:

  1. popis sredstava, potraživanja i obveza, radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem iz članka 35. stavka 2. i 3. Zakona o računovodstvu, koji se primjenjuje kao republički zakon na temelju članka 1. stavka 1. točke 25. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91);
  2. otpis financijskih ulaganja, potraživanja i obveza;
  3. otpis zaliha;
  4. otpis (obračun amortizacije) nematerijalnih i materijalnih ulaganja;
  5. otpis izvanposlovnih sredstava;
  6. utvrđivanje i iskazivanje šteta

Članak 2.
Pod ratnim uvjetima u smislu ove uredbe podrazumijevaju se uvjeti koji su nastali od 15. kolovoza 1990. godine nadalje,a onemogućavaju:
- utvrđivanje stvarnog stanja sredstava;
- utvrđivanje realnosti iskazanih iznosa potraživanja i obveza, te njihovu naplatu i plaćanje;
- potpuno ili djelomićno korištenje nematerijalnih i materijalnih ulaganja za obavljanje djelatnosti.
Članak 3.
Sredstva, koja se nalaze na teritoriju koji je privremeno nedostupan zbog rata, popisuju se na posebne popisne liste i to po vrstama sredstava i mjestima, na temelju knjigovodstvenog stanja na dan 31. prosinca.
Sredstva, popisana na način iz stavka 1. ovog članka čine temelj za sastevljanje bilance stanja i ne podliježu obvezi :
- otpisa (obračuna amortizacije) nematerijalnih i materijalnih ulaganja od prvog dana u mjesecu u kojem je prestalo korištenje zbog uvjeta iz članka 2. ove uredbe;
- ispravka vrijednosti zaliha iz članka 54. Zakona o računovodstvu;
- otpisu potraživanja i financijskih ulaganja ako je rok za otpis iz članka 50. stavka 7. Zakona o računovodstvu nastupio u ratnim uvjetima iz članka 2. ove uredbe.
Članak 4.
Sredstva, koja su potpuno uništena zbog rata na teritoriju Republike Hrvatske, a koji je dostupan, popisuju se na posebne popisne liste i to po vrstama sredstava i mjestima uništenja.
Za sredstva iz stavka 1. ovog članka, koja prema Zakonu o računovodstvu podliježu obvezi otpisa (obračunu amortizacije), pravna osoba nije obvezna provoditi otpis (obračun amortizacije) od prvog dana u mjesecu u kojem je došlo do, uništenja.
Pravna osoba nije obvezna provoditi ispravak vrijednosti zaliha iz stavka 1. ovog članka koje podliježu obvezi ispravka vrijednosti u smislu članka 54. Zakona o računovodstvu.
Članak 5.
Vrijednost sredstava iz članka 4. ove uredbe preknjižava se s redovnih računa na račune:
- za poslovna sredstva na račun 160 - Potraživanja od državnih i drugih institucija;
- za sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja na račun OH5 - Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja;
- za sredstva zajedničke potrošnje za druge namjene na račun 075 - Ostala potraživanja s osnove zajedničke potrošnje za druge potrebe;
- za ostala izvanposlovna sredstva na račun 082 Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.
Članak 6.
Sredstva, koja su djelomićno oštećena zbog rata na teritoriju Republike Hrvatske koji je dostupan, popisuju se na posebne popisne liste i to po vrstama sredstava i mjestima oštećenja.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka, za koja je propisana obveza otpisa (obračuna amortizacije), a ne koriste se za obavljanje djelatnosti zbog oštećenja,ne podliježu obvezi otpisa (obračuna amortizacije) od prvog dana u mjesecu u kojem je došlo do oštećenja.
Za zalihe iz stavka 1. ovog članka pravna osoba nije obvezna provoditi ispravak vrijednosti zaliha u smislu članka 54. Zakona o računovodstvu.
Otpis izvanposlovnih sredstava iz stavka 1. ovog članka nije obvezan.
Članak 7.
Procijenjena visina šteta na djelomično oštećenim sredstvima iz članka 6. ove uredbe, kao i izdaci nastali na otklanjanju tih šteta, evidentiraju se:
- za poslovna sredstva na račun 160 - Potraživanja od državnih i drugih institucija;
- za sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja na račun 065 - Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja;
- za sredstva zajedničke potrošnje za druge potrebe na račun 075 - Ostala potraživanja s osnove zajedničke potrošnje za druge potrebe;
- za ostala izvanposlovria sredstva na račun 082 Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.
Procjena visine štete iz stavka 1. ovog članka obavlja se sukladno propisu donijetom na temelju članka 37. Zakona o računovodstvu.
Članak 8.
Pravne osobe, koje ne vode knjigovodstvo po odredbama Kontnog plana donesenog na temelju članka 8.Zakona o računovodstvu, preknjižavaju sredstva iz članka 5 i 7 ove uredbe na odgovarajuće račune iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo.
Članak 9.
Vrijednost sredstava i visina šteta iz članaka 3, 5. i 7. ove uredbe iskazuje se u Aneksu računovodstvenog izvješća (Aneks br.1) i to raščlanjeno na poslovna i neposlovna sredstva i po vrstama sredstava iskazanih na sintetićkim računima.
Aneks iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ove uredbe i pravne osobe ga predaju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u rokovima za predaju periodičnog i godišnjeg obračuna.
Članak 10.
Revalorizacija sredstava iz članka 3, 4 i 6. ove uredbe provodi se u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu.
Članak 11.
Potraživanja i financijska ulaganja od pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, na teritoriju koji je dostupan, a čija je naplata onemogućena zbog ratnih uvjeta. ne podliježu obvezi otpisa u smislu članka 50. stavka 7. Zakona o računovodstvu.
Članak 12.
Pravna osoba ne otpisuje obveze u smislu članka 65. stavka 2. Zakona o računovodstvu, ako je rok zastare nastupio u uvjetima iz članka 2. ove uredbe.
Članak 13.
Popis sredstava, potraživanja i obveza, koji nije onemogućen ratnim uvjetima obavlja se sukladno članku 35. stavku 2. i 3. i članku 37. Zakona o računovodstvu.
Članak 14.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodhim novinama", a primjenjuje se i na godišnji obračun za 1991. godinu.
Klasa: 406-09/92-01/01
Urbroj : 5030112-92-4
Zagreb, 14. siječnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r_ _____________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vrst posla Operativni Osnovni Individualna partija Republika i Djelatnost u kojoj su
broj sjedišta račun općina u kojoj sredstva uništena
su sredstva oštećena ili
uništena, oš- nedostupna
tećena ili
nedostupna
_ _____________________________

Naziv pravne osobe_ _____
Sjedište pravne osobe_ ___
Mjesto (općina) u kojoj su sredstva: potpuno uništena,
djelomično oštećena ili se nalaze na privremeno nedostupnom teritoriju________________

Šifra djelatnosti u kojoj su sredstva: potpuno uništena, djelomično uništena ili se nalaze na privremeno nedostupnom teritoriju_ __-

ANEKS br.1

ANEKS uz godišnji obračun za 1991. godinu o evidentiranim sredstvima na teritoriji privremeno nedostupnoj zbog rata, potpuno uništenim sredstvima i štetama na djelomično oštećenim sredstvima zbog rata u Republici Hrvatskoj

Iznosi: u 000 dinara
_ _____________________________
31. XII. 1991.
Redni Oznaka Revalorizirana Revalorizirana
broj Konto Vrsta oduzetih sredstava AOP nabavna sadašnja
vrijednost vrijednost
(bruto) (neto)
_ _____________________________
0 1 2 3 4 5
_ _____________________________
1. SREDSTVA NA TERITORIJI
PRIVREMENO NEDOSTUPNOJ
ZBOG RATA, POTPUNO
UNIŠTENA IMOVINA I ŠTETE NA
DJELOMIČNO OŠTEĆENOJ
IMOVINI (002+047+092) 001

2. I. SREDSTVA KOJA SE NALAZE
NA PRIVREMENO NEDOS-
TUPNOJ TERITORIJl ZBOG
RATA (003 + 043)
3. A) POSLOVNA SREDSTVA
(004 + 005 + 015 + 022 + 030 +
034 + 040 do 042) 003
4. 1. Nematerijalna ulaganja
5. 2. Materijalna-ulaganja (006 do 014) 005
6. 2.1. Zemljišta 006
7. 2.2. Šume 007
8. 2.3. Građevinski objekti 008
9. 2.4. Oprema 009
10. 2.5. Višegodišnji nasadi 010
11. 2.6. Osnovno stado 011
12. 2.7. Ostala eredstva za rad 012
13. 2.8. Materijalna ulaganja u pripremi 013
14. 2.9. Avansi za materijalna ulaganja 014
15. 3. Zalihe (016 do 021) 015
16. 3.1. Materijal 016
17. 3.2. Rezervni dijelovi 017
18. 3.3. Sitni inventar 018
19. 3.4. Proizvodnja 019
20. 3.5. Proizvodi 020
21. 3.6. Roba 021
22. 4. Dugoročna financijske ulaganja
(023 do 029) 022
23. 4.1. Ulaganja u povezana poduzeća 023
24. 4.2. Uložena sredstva u banke 024
25. 4.3. Ostala uložena sredstva 025
26. 4.4. Dani depoziti i kaucije 026
27. 4.5. Ulaganja u vrijednosne papire 027
28. 4.6. Krediti dani u zemlji 028
29 4.7. Ostala dugoročna financijska
ulaganja 029
30. 5. Kratkoročna potraživanja iz
poslovanja (031 +032+033) 030
31. 5.1. Avansi, depoziti i kaucije: 031
32. 5.2. Kupci 032
33. 5.3. Potraživanja iz zajedničkog
poslovanja 033
34. 6. Kratkoročna financijska ulaganja
(035 do 039) 034
35. 6.1. Ulaganja u povezana poduzeća 035
36. 6.2. Ulaganja u banke 036
37. 6.3 Uložena sredstva 037
38. 6.4. Krediti 038
39. 6.5. Ostala kratkoročna financijska
ulaganja 039
40. 7. Ostala kratkoročna potraživanja 040
41. 8. Vrijednosni papiri 041
42. 9. Novčana sredstva 042
43 B) NEPOSLOVNA SREDSTVA
(044 + 045 + 046) 043
44 1. Sredstva zajedničke potrošnje -
stanovi i stambene zgrade 044
45. 2. Sredstva zajedničke potrošnje -
dio za druge namjene 045
46. 3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
sredstava 046

47. d.160 II. POTPUNO UNIŠTENA
SREDSTVA (048+088) 047
48. d.160 C) POSLOVNA SREDSTVA
(049+050+060+ 067+075+ 079+
085 do 087) 048
49. d.160 1. Nematerijalna ulaganja 049
50. d.160 2. Materijalna ulaganja (051 do 059) 050
51. d.160 2. 1. Zemljište 051
52. d.160 2.2. Šume 052
53. d.160 2.3. Građevinski objekti 053
54. d.160 2.4. Oprema 054
55. d.160 2.5. Višegodišnji nasadi 055
56. d.160 2.6. Osnovno stado 056
57. d.1B0 2.7. Ostala sred. za rad 057
58. d.160 2.8. Materijalna ulaganja u pripremi 058
59. d.160 2.9. Avansi za materijalna ulaganja 059
60. d.160 3. Zalihe (061 do 066)
61. d.160 3.1. Materijal 061
62. d.160 3.2. Rezervni djelovi 062
63. d.160 3.3. Sitni inventar 063
64. d.160 3.4. Proizvodnja 064
65. d. 160 3.5. Proizvodi 065
66. d.160 3.6. Roba 066
67. d.1B0 4. Dugoročna financijska ulaganja
(068 do 074) 067
68. d.160 4.1. Ulaganja u povezana poduzeća 068
69. d.160 4.2. Uložena sredstva u banke 069
70. d.160 4.3. Ostala uložena sredstva 070
71. d.160 4.4. Dani depoziti i kaucije 071
72. d.160 4.5. Ulaganja u vrijednosne papire 072
73. d.160 4.6. Krediti dani u zemlji 073
74. d.160 4.7. Ostala dugoročna financijska
ulaganja 074
75. d.160 5. Kratkoročna potraživanja iz
poslovanja (076 do 078) 075
76. d.160 5.1. Avansi, depoziti i kaucije 076
77. d.160 5.2. Kupci 077
78. d.160 5.3. Potraživanja iz zajedničko
poslovanja 078
79. d.160 6. Kratkoročna financijska ulaganja
(080 do 084) 079
80. d.160 6.1. Ulaganja u povezana poduzeća 080
81. d.160 6.2. Ulaganja u banke 081
82. d.160 6.3. Uložena sredstva 082
83. d.160 6.4. Krediti 083
84. d.160 6.5. Ostala kratkoročna financijska
ulaganja 084
85. d.160 7. Ostala kratkoročna potraživanja 085
86. d.160 8. Vrijednosni papiri 086
87. d.160 9. Novčana sredstva 087
88. D) NEPOSLOVNA SREDSTVA
(089 do 091)
89. d.065 1.Sredstva zajedničke potrošnje -
stanovi i stambene zgrade 089
90. d.075 2. Sredstva zajedničke potrošnje -
za druge namjene 090
91. d.082 3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
namjena 091

92. III. ŠTETE NA DJELOMIČNO
OŠTEĆENIM SREDŠTVIMA 092
(093 + 133)
93. B) POSLOVNA SREDSTVA 093
(094+095+105+112+120+124+130
do 132)
94. d.160 1. Nematerijalna ulaganja 094
95. d.160 2. Materijalna ulaganja (096 do 104) 095
96. d.160 2.1: Zemljište
97. d.160 2.2. Šume 097
98 d.160 2.3. Građevinski objekti 098
99. d.160 2.4. Oprema 099
100. d.160 2.5. Višegodišnji nasadi 100
101. d.160 2.6. Osnovno stado 101
102. d.160 2.7. Ostala sred. za rad 102
103. d.160 2.8. Materijalna ulaganja u pripremi 103
104. d.160 2.9. Avansi za materijalna ulaganja 104
105. d.160 3. Zalihe (106 do 111) 105
106. d.160 3.1. Materijal 106
107. d.160 3.2. Rezervni dijelovi 107
108. d.160 3.3. Sitni inventar 108
109. d.160 3.4: Proizvodnja 109
110. d.160. 3.5. Proizvodi 110
111. d.160 3.6. Roba 111
112. d.160 4. Dugoročna financijska ulaganja
(113 do 119) 112
113. d.160 4.1. Ulaganja u povezana poduzeća 113
114. d.160 4.2. Uložena sredstva u banke 114
115. d.160 4.3. Ostala uložena sredstva 115
116. d.160 4.4. Dani depoziti i kaucije 116
117. d.160 4.5. Ulaganja u vrijednosne papire 117
118. d.160 4.6. Krediti dani u zemlji 118
119. d.160 4.7. Ostala dugoročna financijska
ulaganja 119
120. d.160 5. Kratkoročna potraživanja iz
poslovanja (121 do 123) 120
121. d.160 5.1. Avansi, depoziti i kaucije 121
122. d.160 5.2. Kupci 122
123. d.160 5.3. Potraživanja iz zajedničkog
poslovanja 123
124. d.160 6. Kratkoročna financijska ulaganja
(125 do 129) 124
125. d.160 6.1. Ulaganja u povezana poduzeća 125
126. d.160 6.2. Ulaganja u banke 126
127. d.160 6.3. Uložena sredstva 127
128. d.160 6.4. Krediti 128
129. d.160 6.5. Ostala kratkoročna financijska
ulaganja 129
130. d.160 7. Ostala kratkoročna potraživanja 130
131. d.160 8. Vrijednosni papiri 131
132. d.160 9. Novčana sredstva 132
133. F) NEPOSLOVNA SREDSTVA
(134 do 136) 133
134. d.065 1. Sredstva zajedničke potrošnje -
stanovi i stambene zgrade 134
135. d.075 2. Sredstva zajedničke potrošnje -
za druge namjene 135
136. d.082 3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
namjena 136


UPUTA ZA POPUNJAVANJE ANEKSA br. 1
Prava osoba popunjava poseban Aneks-1 za svaku općinu u kojoj su locirana potpuno uništena ili djelomično oštećena sredstva ili se sredstva nalaze na privremeno nedostupnoj teritoriji.
R.br. 2. do 46. Aneksa-1 odnose se na odredbe članka 3. i 8. Uredbe, Sredstva, koja se nalaze na privremeno nedostupnom teritoriju Republike Hrvatske pravne osobe ne preknjižavaju s redovnih na posebne račune, već ta sredstva ostaju na dosadašnjim računima. Na redne brojeve od 2. do 46. treba unijeti revalorizirane vrijednosti sredstava s dosadašnjih računa po vrstama sredstava naznačenih u navedenim rednim brojevima.
R.br. 47. do 91. Aneksa-1 odnose se na odredbe članka 4, 5 i 8. Uredbe, Podaci za ove redne brojeve uzimaju se s posebnih računa na koje su potpuno uništena sredstva preknjižena s dosadašnjih računa.
Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo po Kontnom planu za poduzeća, redne brojeve 47. do 91. Aneksa-1 popunjavaju prema računima navedenim u koloni 1. Aneksa, a pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po odredbama kontnog plana donesenog na temelju članka 8. Zakona o knjigovodstvu iznose potpuno uništenih sredstava preknjižavaju na odgovarajuće račune iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo i te iznose unose u odgovarajuće redne brojeve Aneksa-1.
R.br. 92. do 136. Aneksa-1 popunjavaju se prema članku 6. i 7. Uredbe. Na račune navedene u koloni 1. pravne osobe ne evidentiraju knjigovodstvenu vrijednost sredstava već procijenjen iznos štete na djelomično oštećenim sredstvima. Naime, sredstva po knjigovodstvenoj vrijednosti i dalje se evidentira na redovnim računima iz Kontnog plana.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti