POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - rješenja i zakoni - plan praćenja kvalitete ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća 5. lipnja 1992. i Vijeća općina 5. lipnja 1992.

Broj: PA4-56/1-92.
Zagreb. 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o dopunama Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb

Članak 1.
U Zakonu o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb ("Narodne novine", br. 47/90.), u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Prestaje postojati općina Dugo Selo danom stupanja na snagu ovoga Zakona. Područje općine Dugo Selo spaja se s područjem općine Grada Zagreba."
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.
Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:
"Članak 2a.
Skupština općine, izvršno vijeće, organi i stručne službe općine Dugo Selo prestaju s radom 30. lipnja 1992."

Članak 3.
Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi:
"Članak 3a.
Skupština Grada Zagreba, izvršno vijeće i drugi organi i stručne službe Grada Zagreba preuzimaju u roku iz članka 2., ovoga Zakona, prava i dužnosti skupštine, izvršnog vijeća, organa i stručnih službi općine Dugo Selo."

Članak 4.
Iza članka 4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi:
"Članak 4a.
Nekretnine, sredstva, prava i obveze općine Dugo Selo postaju 30. lipnja 1992. nekretnine, sredstva, prava i obveze Grada Zagreba."

Članak 5.
Iza članka 5., dodaje se novi članak 5a. koji glasi:
"Članak 5a.
Radnici organa općine Dugo Selo i njihovih stručnih službi postaju 30. lipnja 1992. radnici organa Grada Zagreba i njihovih stručnih službi.
Radnici iz stavka 1. ovoga članka bit će u skladu s propisima raspoređeni na poslove i zadatke utvrdene aktima o unutarnjoj organizaciji organa Grada Zagreba i njihovih stručnih službi.
Radnici iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu raspoređeni na temelju odredbe stavka 2. ovoga članka ostvarivat će prava iz rada i na osnovi rada u skladu sa Zakonom o upravi ("Narodne novine", br. 16/78., 50/79., 29/85., 48/85., 51/90., 47/90. i 53A/91.).
Funkcionari kojima prestaje funkcija prestankom rada organa općine Dugo Selo, ostvarivat će svoja prava utvrđena Zakonom o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90. i 19/92.)."

Članak 6.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:
"Članak 7a.
Skupština Grada Zagreba uskladit će svoje propise i druge opće akte glede područja dosadašnje općine Dugo Selo u roku od dva mjeseea od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Do donošenja propisa i drugih općih akata iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se propisi i drugi opći akti općine Dugo Selo, kao propisi i opći akti Grada Zagreba."

Članak 7.
Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a koji glasi:
"Članak 8a.
Odbornicima u Skupštini općine Dugo Selo prestaje mandat danom stupanja na snagu ovoga Zakona, osim predsjedniku skupštine i predsjednicima vijeća Skupštine općine Dugo Selo koji postaju odbornici odgovarajućih vijeća Skupštine Grada Zagreba.
Zastupnik izabran u Vijeće općina Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici koja je činila područje općine Dugo Selo, nastavlja mandat kao zastupnik Grada Zagreb."

Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-05/92-01/06
Zagreb, 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti