POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - republika hrvatska - odluka pravo banke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4. lipnja 1992, Vijeća općina 4. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 4. lipnja 1992.

Broj: PA4-47/1-92.
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Članak 1.
U Zakonu o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89., 35/89., 3/90., 42/90. i 61/90.) i ("Narodnim novinama", br 53/91) u članku 16. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
"Ministar financija propisat će način bilanciranja razlika između knjigovodstvene i procijenjene vrijednosti društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenih poduzeća."

Članak 2.
Članak 28. mijenja se i glasi:
"Raspored rezultata poslovanja ostvarenog u poslovnoj godini jest sastavni dio bilance uspjeha iz članka 27. ovoga Zakona. Raspored rezultata poslovanja iskazuje se na obrascu koji je sastavnim dijelom ovoga zakona (Prilog: Raspored rezultata).
Ministar financija propisat će sadržaj pojedinih pozicija i način sastavljanja rasporeda rezultata."

Članak 3.
U članku 42. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Ministar financija donijet će akt kojim se uređuje način iskazivanja i procjenjivanja protupravno oduzetih sredstava u drugim republikama i pokrajinama bivše SFRJ i o iskazivanju sredstava potraživanja, obveza i šteta u ratnim uvjetima."

Članak 4.
U članku 50. stavak 7. i 8. brišu se.

Članak 5.
Članak 54. mijenja se i glasi:
"Vrijednost zaliha smanjuje se kad pravna osoba procijeni da zalihama opada tržišna vrijednost i ovisno o vremenu trajanja uskladištenja."

Članak 6.
U članku 56., stavku 4. i članku 84., stavku 1., iza riječi: "izražen u" dodaje se riječ: "hrvatskim".

Članak 7.
U članku 75., stavak 7., mijenja se i glasi:
"Raspoređivanje dobiti u periodičnom obračunu iskazuje se u skladu s odredbama stavka 3. do 5. ovoga članka."

Članak 8.
U članku 92., stavku 1., riječi: "4,500.000 do 45,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: " 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara".
U stavku 2. i 3. riječi: "250.000 do 2,500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "2.500 do 25.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.
U članku 93., stavku 1., riječi: "450.000 do 4,500.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "50.000 do 100.000 hrvatskih dinara".
U stavku 2. riječi: "100.000 do 1,000.000 dinara., zamjenjuju se riječima: "1.000 do 5.000 hrvatskih dinara".

Članak 10.
U članku 97., stavku 1., riječi: "4,500.000 do 45,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 do 500.000 hrvatskih dinara".
U stavku 2. riječi: "250.000 do 2,500.000 dfnara" zamjenjuju se riječima: "2.500 do 25.000 hrvatskih dinara".

Članak 11.
U članku 98., stavku 1., iza broja "1990" briše se slovo "i" a iza broja "1991" dodaje se slovo "i" i broj "1992".
U stavku 3. broj "1991" zamjenjuju se brojem "1993".

Članak 12.
U cijelom tekstu zakona riječi: "SFRJ" zamjenjuju se riječima: "Republika Hrvatska", riječ: "Jugoslavija" riječima:
"Republika Hrvatska", riječ: "saveznim" riječju: "republičkim" riječi: "funkcionara koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove financija" riječima: "ministar financija" riječi: "savezni sekretar za narodnu obranu" riječima: "ministar obrane", riječi: "Jugoslavenska narodna armija" riječima: "Hrvatska vojska", riječi: "Savezno izvršno vijeće" riječima: "Vlada Republike Hrvatske", riječi: "funkcionar koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove šumarstva" riječima: "ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", riječi: "Službeni list SFRJ" riječima "Narodnim novinama", riječi: "savezna pravna osoba" riječima "pravna osoba Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Članak 13.
U cijelom tekstu zakona riječi: "koji su potrebni za ostvarivanje samoupravljanja radnika", "samoupravnim općim aktom", "općenarodna obrana i društvena zaštita", "samoupravnim", "odnosno pokrajinskim", "društvenim dogovorom" i "republika i autonomnih pokrajina" brišu se.

Članak 14.
Ovlašćuje se Zakonodavnopravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o računovodstvu.

Članak 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama., a primjenjuje se i na izradu polugodišnjeg obračuna za 1992.godinu.

Klasa: 401-01/92-01/0l
Zagreb, 4.lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl.iur.,v.r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl.ing.,v.r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija,v.r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan,v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti