POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - republika - odluka o podršci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4. lipnja 1992, Vijeća općina 4. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 4. lipnja 1992.

Broj: PA4-46/1-92.
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva

Članak 1.
U Zakonu o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br.1/75. i 47/89) u nazivu i u njegovim odredbama riječ: "umjetno" u jednini i množini i u različitim padežima zamjenjuje se riječju: "mineralna" u jednini i množini u odgovarajućim padežima.

Članak 2.
Iza članka 1. dodaje se novi članak 1a. koji glasi:
"Članak 1a.
Mineralno gnojivo može proizvoditi samo pravna osoba koja je registrirana za tu djelatnost."

Članak 3.
U članku 6.. stavku 2. riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe".
U stavku 3. riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuje se riječima: "pravna osoba", a riječi: "jezicima naroda Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "hrvatskom jeziku".

Članak 4.
U članku 11., stavku 1. riječi: "obavljaju republički poljoprivredni inspektori" zamjenjuju se riječima: "obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", a u točki 1. i 6. riječi: "organizacija udruženog rada" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "pravna osoba" u odgovarajućim padežima.
U stavku 3. riječi: "organizacija udruženog rada" u različitim padežima zamjenjuje se riječima "pravna osoba" u odgovarajućim padežima.
U stavku 4. riječi: "organizacije udruženog rada, druge organizacije" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe".

Članak 5.
U članku 2. i 13., stavku 2. riječi: "jugoslavenskim" u različitim padežima zamjenjuje se riječju: "propisanim" u različitim padežima.

Članak 6.
U članku 16., stavku 2 riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravna osoba".
U stavku 3. riječi: "i Službi društvenog knjigovodstva nadležnima" zamjenjuje se riječju: "nadležnom".

Članak 7.
Članak 17. briše se.

Članak 8.
U članku 18., stavku 1., točki 1. riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravna osoba".
U stavku 2. riječi: "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe", a riječ: "organizacija" zamjenjuje se riječima: "pravna osoba".

Članak 9.
U članku 19. u uvodnoj rečenici, riječi: "Republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".
U točki 2. riječi: "udruženog rada" brišu se.
U točki 3. riječi: "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravne osobe".

Članak 10.
U članku 20., stavku 1. riječi: "20,000.000 do 200,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "40.000 do 400.000 hrvatskih dinara", riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju
se riječima: "pravna osoba" i dodaje se nova točka 1. koja glasi:
"Ako obavlja djelatnost proizvodnje mineralnih gnojiva za koju nije registrirana (članak 1a)."
Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.
U stavku 2. riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravnoj osobi", a riječi: "2,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "5.000do 25.000 hrvatskih dinara".
U stavku 3. broj "2" zamjenjuje se brojem "3".

Članak 11.
U članku 21., stavku 1. riječi: "5,000.000 do 100,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "30.000 do 300.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravna osoba".
U stavku 2. riječi: "organizaciji udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravnoj osobi", a riječi: "500.000 do 5,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 25.000 hrvatskih dinara".

Članak 12.
U članku 22, stavku 1. riječi: "3,000.000 do 30,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "20.000 do 200.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravna osoba".
U točki 2. riječi: "republičkom organu uprave nadležnom za poslove poljoprivrede" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".
U stavku 2. riječi: "organizacija udruženog rada" za mjenjuju se riječima: "pravnoj osobi" a riječi: "300.000 do 3,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

Članak 13.
U članku 23., stavku 1. riječi: "2,000.000 do 10,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 100.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravna osoba".
U stavku 2. riječi: "organizaciji udruženog rada" zamjenjuju se riječima: "pravnoj osobi", a riječi: "100.000 do 2,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 15.000 hrvatskih dinara".

Članak 14.
Iza članka 23. dodaju se novi članci koji glase:
"Članak 23a.
Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj građanin:

  1. ako proizvodi mineralno gnojivo (članak 1a.);
  2. ako uveze mineralno gnojivo koje ne ispunjava određene uvjete iz članka 2. ovoga Zakona;
  3. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nema kvalitetu označenu u deklaraciji (članka 5. stavak 4.);
  4. ako mineralno gnojivo ne uskladišti na način određen u članku 9. ovoga Zakona.

Članak 23b.
Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj građanin:

  1. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nije upisano u registar mineralnih gnojiva (članak 2.);
  2. ako stavi u promet mineralno gnojivo u čijoj ispravi o otpremi nije navedeno odnosto na omotu nije otisnuta registrirana kvaliteta mineralnog gnojiva (članak 5. stavak 1. i 2.);
  3. ako stavi u promet mineralno gnojivo na čijem omotu nije utisnut tekst: "Proizvedeno prema proizvođaćkoj specifikaciji", odnosno ako taj tekst nije naveden u ispravi o otpremi (članak 5. stavak 3.);
  4. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nema odredenu deklaraciju (članak 5. stavak 4.);
  5. ako stavi u promet mineralno gnojivo u čijoj deklaraciji, koja se prilaže uz račun, nije navedena oznaka partije, odnosno datum otpreme mineralnog gnojiva (članak 5. stavak 5.);
  6. ako ne omogući kontrolu poljoprivrednom inspektoru i ne pruži mu potrebnu pomoć (članak 11. stavak 4.)."


Članak 15.
U članku 4., stavku 2. i u članku 7., stavku 2. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove poljoprivrede" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".
U članku 7., točki 1., članku 12., članku 14., stavku 1. i članku 15. riječi: "organizacija udruženog rada" u jednini i množini i u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: "pravna osoba" u jednini, množini i u odgovarajućim padežima.
U članku 24. riječi: "republički sekretar nadležan za poslove poljoprivrede" zamjenjuju se riječima: "ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede", a riječi: "republičkim sekretarom nadležnim za poslove industrije" zamjenjuju se riječima: "ministrom energetike i industrije".

Članak 16.
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva.

Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-16/92-01/01
Zagreb, 4. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti