POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - regulacija propisa - dopuna popisa hrvatskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stansrsko pravo, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 5. lipnja 1992, Vijeća općina 5. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 5. lipnja 1992.

Broj: PA4-52/1-92.
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Članak 1.
U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91.) u članku 1. stavku 1. Iza riječi: "zgrade" stavlja se zarez, a riječi: "i pripadajućim dijelom zemljišta" brišu se.
Iza stavka 3 dodaje se novi stavak 4 koji glasi:
"Predmet prodaje je i garaža, ako čini građevinsku cjelinu sa stanom ili ako je stanaru dodijeljena na korištenje kao pripadajući dio stana".
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.
U članku 3., točka 1. mijenja se i glasi:
"1. koji se nalaze u objektima za koje je pokrenut postupak radi rušenja objekta;".
Iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase: .4. koji se nalaze u poslovnim zgradama koje se koriste za obavljanje djelatnosti državne uprave, zdravstva, odgoja i obrazovanja, kulture, energetike, prometa i veza i objektima od interesa za Republiku;
5. koji su u samostojećim ili dvojnim zgradama - vilama, visine do P+2 (prizemlje + 2 kata), s pripadajućim okolnim zemljištem, a nalaze se u prvoj zoni u naselju ili u zoni uz more do 300 m (atraktivne zone)."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
"Izvršno vijeće skupštine općine, odnosno grada u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona utvrđuje koje zgrade, iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, se smatraju atraktivnim."

Članak 3.
U članku 4., stavku 2. riječ: "jedne" zamjenjuje se riječju: "dvije", a riječi: "dvije godine" zamjenjuje se riječima "šest mjeseci".
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Činjenice odlučne za kupoprodaju stana prema ovom, zakonu, ocjenjuju se u vrijeme sklapanja ugovora."

Članak 4.
U članku 5. dodaje se novi stavak koji glasi:
"Općina, odnosno grad prodaju i stanove za koje se utvrdi da je prodavatelj nepoznat."

Članak 5.
U članku 7., stavku 2. riječi: "godine dana" zamjenjuju se riječima: "dvije godine".
U stavku 4. riječi: "stana prema stavku 2. ovoga članka" zamjenjuje se riječima: "drugog stana".
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Prodavatelj za čiji stan stanar nije u zakonskom roku podnio zahtjev za kupnju stana, dužan je nakon protekatog roka o tome obavijestiti općinu, odnosno grad, u roku 30 dana."

Članak 6.
Iz članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi: "Članak 7a.
Stanaru koji stanuje u stanu iz članka 2., stavka 1., točke 4. i 5. ovoga zakona i koji je podnio zahtjev za kupnju tog stana, davatelj stana na korištenje dužan je u roku jedne godine, od dana stupanja na snagu ovoga zakona, osigurati drugi odgovarajući prazan stan kojeg stanar može kupiti pod uvjetima iz ovoga zakona, u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen.
Ukoliko davatelj stana na korištenje ne ponudi stanaru drugi odgovarajući stan u propisanom roku, stanar ima pravo kupiti stan u kojem stanuje.
Kada stanar u slučaju iz stavka 1. ovoga članka kupi drugi stan, dužan je u isti preseliti u roku 30 dana od dana kada je kupio dotićni stan. U protivnom davatelj stana na korištenje tražit će njegovo iseljenje putem suda opće nadležnosti.
Odgovarajućim stanom u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka smatra se stan u istom naselju koji nije veći ili manji za 10% od stana koji stanar već koristi, odnosno stana veličine jedna osobe jedna soba."

Članak 7.
U članku 8., stavku 2. riječi: "u roku 30 dana od roka iz stavka 1. ovoga članka" brišu se.

Članak 8.
U članku 10., stavku 1., točka 2. mijenja se i glasi: "2. položajnoj pogodnosti stana;"
Iza točke 4. dodaju se nove točke 5. i 6. koje glase "5. opći popust; 6. korektivni faktor položajne pogodnosti."

Članak 9.
U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti objavit će podatke o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajući indeks promjene nominalnih osobnih dohodaka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan kada se utvrđuje vrijednost etalonskog objekta. "
Stavak 4. briše se.
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: "Vrijednost stana koja proizlazi iz položajne pogodnosti stana izračunava se na temelju:
- veličine naselja,
- zone naselja u kojoj se stan nalazi i
- položaja stana u zgradi.
Korektivni faktor položajne pogodnosti iznosi 0,7 a obračunava se na cijenu utvrđenu prema članku 10., stavku 1. točkama 1 - 5. ovoga zakona."
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
"Cijena garaže utvrđuje se na način utvrđen propisom iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona, time da kupac nema pravo na popuste, osim kod plaćanja u konvertibilnim devizama, a cijenu garaže dužan je platiti odjednom i u slučaju kada stan kupuje na otplatu".

Članak 10.
U članku 12.. stavak 2. mijenja se i glasi:
-U slučaju iz ovoga članka kupac prilaže i izračun osobe sa završenim VII/I stupnjem obrazovanja odgovarajuće struke, o visini uloženih sredstava. Osoba sa završenim VII/I stupnjem obrazovanja odgovarajuće struke svoj izračun temelji na elementima cijene objavljenim u Biltenu o standardnoj kalkulaciji radova u visokogradnji koji objavljuje Institut gradevinarstva Hrvatske."
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Visina uloženih sredstava iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka priznaje se kupcu najviše do 10% vrijednosti novoizgrađenog stana."

Članak 11.
U članku 13., stavku 1., alineja 4. mijenja se i glasi:
"- 10% za troje ili više malodobne djece koja su članovi obiteljskog domaćinstva."
Iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:
- 30% kada stan kupuje supružnik ili malodobno dijete (usvojenik) stanara koji je poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u tim oružanim sukobima, ili kada stan kupuje stanar koji je teški invalid stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske."
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Popust prema stavku 1. alinejama 1. - 4. ovoga članka može iznositi najviše 50% a u slučaju isplate cijene stana odjednom, odnosno 35% u slučaju obročne otplate, a kada se primjenjuje alineja 5. najviše 80% u slučaju isplate cijene stana odjednom, odnosno 65% u slučaju obročne otplate."
Stavak 5. mijenja se i glasi:
"Kada kupac ugovori uplatu prvog obroka u iznosu višem od 3% ili u tijeku obročne otplate uplati viši iznos od ugovorenog, priznaje mu se popust srazmjeran veličini uplate u odnosu na ugovorenu cijenu i vrijeme otplate vezano na konačni rok otplate, a sve u odnosu na utvrđeni popust od 15-30% iz stavka 1., alineje 1. i 2. ovoga članka."

Članak 12.
Iza članka 13. dodaju se novi članci 13a. i 13b. koji glase:
"Članak 13a.
Opći popust koji se priznaje kupcu iznosi 30% cijene utvrđene prema članku 10., stavku 1., točkama 1. - 4. ovoga zakona.
Članak 13b.
Malodobno dijete čija su oba roditelja poginula u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u tim oružanim sukobima, ima pravo na kupnju i popust u visini 100% cijene stana utvrđene prema članku 10., stavku 1., točkama 1. i 2. ovoga zakona.
U slučaju iz stavka I. ovoga članka malodobno dijete nema pravo na povrat vlastitih sredstava koja je stanar uložio u stan."

Članak 13.
U članku 6. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:
"Kada se plaćanje cijene stana ugovara odjednom rok isplate ne može biti duži od 8 dana od dana sklapanja ugovora."

Članak 14.
U članku 17., stavak 1. mijenja se i glasi:
"Rok obročne otplate ne može biti duži od 32 godine, a visina godišnjeg obroka ne može biti manja od 1,2% zbroja građevinske vrijednosti stana i položajne pogodnosti stana iz članka 10. stavka 1., točke 1. i 2. ovoga zakona."
U stavku 3. broj "15" zamjenjuje se brojem "8". Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"U iznos prvog obroka kupcu se uračunava revalorizirani iznos uloženih sredstava koja su stanar ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva uložili za popravak stana oštećenog u oružanim sukobima. Izračun se vrši na način propisan u članku 12., stavku 2. ovoga zakona."
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 15.
U članku 20., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Polaganje ugovora dopušteno je i u slučajevima kada je stan stečen, prema kojem drugom pravnom osnovu, kao i u slučaju kada se stan otuđuje trećoj osobi."
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 16.
U članku 22.. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
"Odredba stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje i u slučajevima kada je stan stečen i prema kojem drugom pravnom osnovu kao i u slučaju kada se stan otuđuje trećoj osobi.
Kad sud primi prijedlog za uknjižbu, odnosno upis prava vlasništva na stanu; po službenoj dužnosti će uknjižiti, odnosno upisati hipoteku u korist prodavatelja za iznos cijene i kamata s naznakom da iznos podliježe revalorizaciji."

Članak 17.
U članku 24., stavku 1., točki 1. iza riječi: "za pribavljanje stanova za preseljenje stanara iz stanova u privatnom vlasništvu", dodaju se riječi: "te za preseljenje stanara kojima su stanovi srušeni u oružanim sukobima", a riječi: "za nadoknadu stanarima - građanskim osobama kod kupnje stana iz stambenog fonda Jugoslavenske narodne armije" brišu se.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Novac koji se ostvari prodajom stanova izuzetih u postupku pretvorbe društvenog kapitala, a koje prodaje općina, odnosno grad, doznačuje se u visini 55% Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu, osnovanom pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, u roku 15 dana od primitka uplate."
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 18.
Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi "Članak 24a.
Novac ostvaren prodajom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske koristi se:
- 20% za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u republičkim tijelima;
- 40% za namjene utvrđene proračunom Republike Hrvatske;
- 40% za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu.
Novac iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka doznačuje se u roku 15 dana od primitka uplate Fondu iz članka 24., stavka 3. ovoga zakona."

Članak 19.
Članak 25. se mijenja i glasi:
"Novac ostvaren prodajom stanova koje prodaju poduzeća ili druge pravne osobe, osim općine, odnosno grada, koristi se:
- 20% za dodjelu nepovratne pripomoći za otplatu kamata stambenih kredita i za kreditiranje pod povoljnim uvjetima pribavljanja stanova za potrebe svojih radnika;
- 30% za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu;
- 35% za izvršavanje programa općina, odnosno grada iz članka 24. ovoga zakona;
- 15% prema odluci prodavatelja.
Novac iz stavka 1., alineje 2. ovoga članka doznačuje se Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekeka srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu osnovanom pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, a novac iz stavka 1., alineje 3. ovoga članka doznačuje se općini, odnosno gradu u roku 15 dana od primitka uplate.
Izuzetno, novac ostvaren prodajom stanova koje je pravna osoba stekla nakon okončanog postupka prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije ili u postupku poravnanja dugovanja, ne koristi se za namjene iz stavka 1. alineje 1. i 4. ovoga članka, već se taj novac doznačuje u proračun općine, odnosno grada, za potrebe ostvarenja stambenog programa.
Novac iz stavka 1. ovoga članka koristi se na način propisan ovim člankom osim ako posebnim zakonom nije uređeno drugačije."

Članak 20.
Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a. i 25b. koji glase:
"Članak 25a.
Ako prodavatelj, nakon što je popravio, prodaje stan na kojem je u oružanom sukobu nastala šteta veća od 10% njegove građevinske vrijednosti, nije dužan doznaćiti novac iz članka 25., stavka 1. alineje 2. i 3. ovoga zakona, već ga je dužan koristiti prvenstveno za obnovu stanova.
Članak 25b.
Visinu štete iz članka 25e. ovoga zakona utvrđuje osoba sa završenim VII/I stupnjem obrazovanja odgovarajuće struke, prema količini oštećenih elemenata, primjenom cijene elemenata objavljenih u Biltenu o standardnoj kalkulaciji radova u visokogradnji koji objavljuje Institut građevinarstva Hrvatske, a koji je korišten kod utvrđivanja građevinske vrijednosti dotičnog stana."

Članak 21.
U članku 28., stavku 1. riječ: "jedne" zamjenjuje se riječju: "dvije".

Članak 22.
Članak 29. briše se.

Članak 23.
Iza članka 31. dodaje se novi članak 31a. koji glasi:
"Članak 31a.
Fond u stambenom gospodarstvu dužan je na zahtjev prodavatelja ili kupca omogućiti korištenje podataka bitnih za kupoprodaju stana (zapisnik o bodovanju stana, površine stambenih i poslovnih prostora u zgradi i sl.)."

Članak 24.
U članku 32., stavak 2. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi, općini, gradu ili Republici."

Članak 25.
Članak 33. mijenja se i glasi:
"Novćenom kaznom od 10.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u općini, gradu ili Republici ako ne postupi prema odredbi članka 24. i 24a. ovoga zakona."

Članak 26.
Iza članka 33. dodaju se novi članci 33a., 33b., 33c., 33d., 33e., 33f., 33g., 33h., 33i., 33j., 33k., 331., 33m., 33n., 33o. i 33p. koji glase:
"Članak 33a.
Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi prema odredbi člsnka 25., stavke 2. i 3. ovoga zakona
Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 33b.
Novčanom kaznom od 10.000 do 25.ooo hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba fonda u stambenom gospodarstvu ako ne postupi prema odredbi članka 31a. ovoga zakona.

Članak 33c.
Prvi obrok ili ukupna cijena stavka, utvrđena prema članku 10. ovoga zakona o domaćoj valuti, može se platiti u cijelosti ili djelomice u konvertibilnim devizama.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kupcu se odobrava dodatni popust ovisno o udjelu devizne uplate u odnosu na cijenu stana i to:
15% popusta od devizne uplate do 50% cijene stana
18% popusta od devizne uplate do 60% cijene stana
21% popusta od devizne uplate do 70% cijene stana
24% popusta od devizne uplate do 80% cijene stana
27% popusta od devizne uplate do 90% cijene stana
30% popusta od devizne uplate do 100% cijene stana
Kupac ima pravo na dodatni popust od 10% od svakog obroka koji uplati u konvertibilnim devizama.

Članak 33d.
Konvertibilne devize koje se koriste za kupnju stana, obračunavaju se u domaćoj valuti prema srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja ugovora, a za obročno plaćanje na dan dospijeća obroka.

Članak 33e.
Devizna sredstva ostvarena prodajom stanova prihod su proračuna Republike Hrvatske.
Za devizna sredstva iz stavka 1. ovoga članka Republika Hrvatska prodavatelju daje obveznice.
Obveznice se isplaćuju u domaćoj valuti.
Obveznice se daju za uplaćene devize i iznos popusta koji je kupcu priznat temeljem članka 33c. ovoga zakona.

Članak 33f.
Obveznice se izdaju s rokom otplate od 5 godina i amortiziraju putem 10 anuitetskih kupona koji dospijevaju za plaćanje polugodišnje s tim da prvi anuitetni kupon dospijeva za naplatu od 1. siječnja 1995. godine.

Članak 33g.
Na obveznice se plaćaju kamate po stopi 5% godišnje. Kamate počinju teči od 1. srpnja 1992. godine i pripisuju se glavnici do 31. prosinca 1994. godine.
Nominalni iznos obveznice uvećan za kamate iz stavka 1. ovoga članka predstavlja osnovicu za utvrđivanje visine iznosa anuitetskog kupona.

Članak 33h.
Sredstva iz članka 33e., stavka 1. ovoga zakona u iznosu od 50% koriste se u domaćoj valuti za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu.
Republika Hrvatska dužna je sredstva iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ilioštečenih u oružanom sukobu u roku 15 dana od dana izvršene uplate u devizama.

Članak 33i.
Kada je prodavatelj stana poduzeće ili druga pravna osoba, obveznice se koriste za namjene određene u članku 25., stavku 1., alineji 1., 3. i 4. ovoga zakona, a 30% vrijednosti obveznica uplaćuje se u proračun Republike Hrvatske.

Članak 33j.
Uputstvo za primjenu članka 33e. do 33i. ovoga zakona donosi ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti u dogovoru s ministrom financija.

Članak 33k.
Stanovi koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske na temelju Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 52/91.) i Uredbe o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 68/91.) neće se prodavati do donošenja zakona kojim će se utvrditi posebni kriteriji za prodaju tih stanova.

Članak 33l.
Kupci stanova odnosno njihovi pravni sljednici, imaju pravo u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona odlučiti da li će već sklopljene ugovore o kupoprodaji stana zamijeniti novim ugovorima u skladu s odredbama ovoga zakona.
Kupci stanova, odnosno njihovi pravni sljednici, koji odluče izmijeniti sklopljeni ugovor o kupoprodaji stana, u smislu odredaba ovoga zakona, imaju pravo na povrat uplačenih sredstava cijene stana, ako je cijena stana izračunata u smislu odredaba ovoga zakona niža od ranije ugovorene.

Članak 33m.
U slučaju iz članka 33l. ovoga zakona prodavatelj je dužan revalorizirani iznos razlike cijene starka kupcu vratiti u roku 8 dana od dana izmjene ugovora.
Način izračuna razlike u cijeni odredit će se propisom iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona.
U slučaju devizne uplate razlika u cijeni isplatit će se na teret sredstava proračuna Republike Hrvatske u devizama ili domaćoj valuti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan isplate, ovisno o izboru kupca.
Ako je isplata cijene stana ugovorena obročno, revalorizirana razlika isplaćenih obroka uračunat će se u otplatu narednih obroka.

Članak 33n.
Ako se ugovor o kupoprodaji stana izmijeni u smislu odredbe članka 33m. ovoga zakona, sud će brisati upis vlasništva kupca na zemljištu u zemljišnoj knjizi.

Članak 33o.
Kupac stana kupljenog prema odredbama ovoga zakona ne može steći vlasništvo pripadajućeg zemljišta.
Sud neće provesti upis u zemljišne knjige ako je nakon stupanja na snagu ovoga zakona predmet kupoprodajnog ugovora i pripadajuće zemljište. Takav ugovor sud neće upisati ni u knjigu položenih ugovora.

Članak 33p.
Prodavatelj je dužan neisplaćene obroke iz ugovora o prodaji stana sklopljenog do stupanja na snagu ovoga zakone, revalorizirati na način utvrđen propisom iz članka 10., stavka 2. ovoga zakona."

Članak 27.
Od dana stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti:
- Uredba o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama ("Narodne novine", br, 65/91 );
- Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine", br. 6/92.) i
- Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 8/92.).

Članak 28.
Odredba članka 33c. primjenjuje se do 31. prosinca 1992. godine.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hzvatske da prema potrebi produži rok iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 29.
U članku 34., stavku 3. broj "5" zamjenjuje se brojem "6".

Članak 30.
U cijelom tekstu zakona riječi: "u oružanom sukobu" zamjenjuju se riječima: "u oružanoj agresiji" u odgovarajućim padežima.

Članak 31.
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 32.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-01/09
Zagreb, 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti