POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - redovno čitanje - ustav republike hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje

Proglašavam Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 4. lipnja 1992, Vijeća općina 4. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 4. lipnja 1992.

Broj: PA4-40/1-92
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o postupanju s objektima gradenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje

Članak 1.
Izgrađeni objekt i objekt čija je izgradnja započeta protivno prostornom planu i bez odobrenja za građenje može se zadržati u prostoru pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.
Izgrađenim objektom, u smislu ovoga Zakona, smatra se objekt na kojem su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvedeni građevinski i instalaterski radovi.
Objektom čija je izgradnja započeta u smislu ovoga Zakona, smatra se objekt, kojemu su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, izvedeni konstruktivni dijelovi najmanje jedne etaže.
Prostornim planom u smislu ovoga Zakona smatraju se prostorni planovi i drugi propisi koji zamjenjuju prostorne planove, doneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.
Objekt iz članka 1., stavak 2., ovoga Zakona može se zadržati u prostoru ako je izgrađen u skladu s uvjetima uređenja prostora, odnosno ako se može uskladiti s tim uvjetima te ako njegovo zadržavanje u prostoru nije isključeno odredbom članka 13. ovoga Zakona.
Objekt iz članka 1., stavak 3. ovoga Zakona može se zadržati u prostoru ako se može uskladiti s uvjetima uređenja prostora.te ako njegovo zadržavanje u prostoru nije isključeno odredbom članka 13. ovoga Zakona.
Uvjeti uređenja prostora iz stavka 1. i 2. ovogs članka sadrže maksimalnu visinu objekta, vrstu i nagib krova, vrstu pokrova, uređenje građevinske parcele i zaštite okoliša.
Uvjete iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) po službenoj dužnosti u postupku za zadržavanje objekta u prostoru, a na temelju prostornog plana uz uvažavanje elemenata izgradnje karakterističnih za to područje.

Članak 3.
Postupak za zadržavanje objekta u prostoru u slučajevima predviđenim ovim zakonom pokreće se na zahtjev graditelja objekta u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ako graditelj objekta ne pokrene postupak u roku na vedenom u stavku 1. ovoga članka, nadležno tijelo dužno je pokrenuti postupak po službenoj dužnosti u roku od 3 mjeseca po proteku roka iz stavka 1. ovoga članka.
Ako nadležno tijelo ne pokrene postupak u roku iz stavka 2. ovoga članka, postupak će pokrenuti nadležno ministarstvo, na trošak jedinice lokalne samouprave.
Zahtjevu za pokretanje postupka na trošak graditelja objekta prilaže se:
- kopija katastarskog plana i geodetsko-katastarskim metodama dobiven snimak objekta,
- arhitektonski snimak izvedenog stanja u mjerilu 1:100 ili 1:50.

Članak 4.
Za izgrađeni objekt koji je usklađen s uvjetima uređenja prostora iz članka 2. stavak 3., ovoga Zakona nadležno tijelo donosi rješenje o zadržavanju objekta u prostoru te određuje visinu i način isplate naknade iz članka 7. ovoga Zakona.
Ako objekt nije izgrađen u skladu s uvjetima uređenja prostora iz članka 2., stavak 3., ovoga Zakone, nadležno tijelo utvrđuje te uvjete i određuje rok u kojem je graditelj
objekta dužan objekt uskladiti s tim uvjetima.
Rok iz stavka 2. ovoga članka ne može biti kraći od 60 dana.
Ako graditelj objekta u roku uskladi objekt s utvrđenim uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo donosi rješenje o zadržavanju objekta u prostoru te određuje visinu i način isplate naknade iz članka 7. ovoga Zakona. U protivnom donosi se rješenje kojim se odbija zahtjev graditelja, odnosno rješenje kojim se utvrđuje da se objekt ne može zadržati u prostoru.

Članak 5.
Za objekt čija je izgradnja započeta nadležno tijelo donosi rješenje kojim se određuje da se objekt može zadržati u prostoru, utvrđuje uvjete uređenja prostora iz članka 2., stavak 3., ovoga Zakona te određuje visinu i način isplate naknade iz članka 7. ovoga Zakona.

Članak 6.
Graditelj objekta iz članka 1. stavak 2. i 3. ovoga Zakona dužan je ishoditi odobrenje za građenje prema odredbama posebnog propisa, u roku od pet godina od dana konačnosti rješenja o zadržavanju objekta u prostoru i po podmirenju naknade iz članka 7. ovoga Zakona.
Rješenje o zadržavanju objekta u prostoru zmjenjuje uvjerenje o uvjetima uređenja prostora.
Na temelju odobrenja za građenje, graditelj objekta može objekt upisati u zemljišne knjige.

Članak 7.
Graditelj objekta iz članka 1., stavak 2. i 3. ovoga Zakona, dužan je platiti naknadu za narušene vrijednosti i potencijal prostora.

Članak 8.
Naknada za narušene vrijednosti i potencijal prostora utvrđuje se prema vrsti i obimu narušavanja vrijednosti i potencijala prostora koje je prouzročeno građenjem objekta a u svezi s vrijednošću položajne zone u kojoj se objekt nalazi.
Za utvrđivanje visine naknade iz slavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske propisuje kriterije za ocjenjivanje narušenih vrijednosti i potencijala prostora, koeficijente za položajne zone i vrijednost boda za izračunavanje visine naknade.

Članak 9.
Skupština općine, odnosno Grada, na temelju propisa iz članka 8., stavak 2., ovoga Zakona dužna je utvrditi najmanje tri a najviše pet položajnih zona, ovisno o atraktivnosti određenog područja te rezultata ulaganja društvenih sredstava.

Članak 10.
Naknadu iz članka 7. ovoga Zakona graditelj objekta može isplatiti odjednom ili u obročnim otplatama.
Rok obročne otplate ne može biti duži od dvije godine. Iznimno izvršno vijeće skupštine općine, odnosno Grada, može odrediti duži rok obročne otplate, ovisno o materijalnim i socijalnim prilikama graditelja objekta, ali ne duži od tri godine.
Iznos prvog obroka ne može biti niži od 30% od utvrđene naknade, a isplaćuje se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o zadržavanju objekta u prostoru.
Preostali dio duga isplaćuje se u jednakim mjesečnim obrocima uz revalorizaciju.
Obroci se revaloriziraju svaka 3 mjeseca s visinom eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 20%.

Članak 11.
Sredstva naknade koriste se za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i uređaja, izradu prostorno-planske dokumentacije, utvrđivanje i uređivanje pomorskog dobra, uređivanje prostora i okoliša nakon rušenja objekta.
Sredstva naknade uplaćuju se na poseban račun skupštine općine, odnosno Grada i koriste se prema utvrđenom programu.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka u dijelu od 50% skupština općine odnosno Grada dužna je uplatiti u posebnu financijsku organizaciju osnovanu za financiranje obnove ratom oštećenih i razrušenih objekata u sladu s posebnim Zakonom:

Članak 12.
Ako graditelj objekta ne isplati naknadu u iznosu i u roku određenom rješenjem o zadržavanju objekta u prostoru, naplata će se izvršiti prisilnim putem.

Članak 13.
Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na objekte koji se nalaze :

  1. izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, odnosno parku prirode kao i unutar zaštičenih ili evidentiranih prostora strogih rezervata, specijalnih rezervata, park šuma, spomenika prirode i hortikulturnih spomenika,
  2. na prostoru istražene arheološke zone, unutar registrirane ili evidentirane povijesne graditeljske cjeline (urbane, poluurbane i ruralne) kao i na ili uz povijesne građevine (pojedinaćne spomenike),
  3. u pomorskom i vodnom dobru,
  4. u I. i II. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće,
  5. na prostoru unutar izgrađenih, planiranih ili istraženih (u mjerilu 1:5000 ili detaljnijem) prometnih, energetskih, kanalizacijskih i vodoprivrednih objekata, odnosno koridora od važnosti za Republiku i Grad,
  6. u šumi i na šumskom zemljištu,
  7. na poljoprivrednom zemljištu najviše bonitetne klase u općini, osim ako je to stambeni i gospodarski objekt poljoprivrednika,
  8. na eksploataoijskom polju mineralne sirovine,
  9. unutar građevinskog područja na površinama koje su postojećim prostornim planovima, donesenim nakon 5. travnja 1989. godine predviđene za druge namjene i to za objekte od javnog i općeg interesa, objekte turističko-ugostiteljske i industrijske namjene


PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 14.
Građevinsko urbanistički inspektor naredit će rušenje objekta iz članka 1. ovoga Zakona ako:
- nadležno tijelo donese rješenje kojim se odbija zahtjev graditelja objekta, odnosno rješenje kojim se utvrđuje da se objekt ne može zadržati u prostoru,
- graditelj objekta ne ishodi odobrenje za građenje u roku iz članka 6., stavka 1., ovoga Zakona.
Izvršenje rješenja o rušenju objekta, donesenih na temelju posebnih propisa, za objekte iz članka 1. ovoga Zakona, građevinsko-urbanistički inspektor neće provesti.

Članak 15.
Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, propis iz članka 8., stavak 2. ovoga Zakona.
Skupština općine, odnosno Grada, utvrdit će u roku od 60 dana od dana donošenja propisa iz članka 8., stavak 2., ovoga Zakona položajne zone iz članka 9. ovoga Zakona, kao i utvrditi zone i objekte iz članka 13. ovoga Zakona s programom privođenja prostora namjeni predviđenoj prostornim planovima.

Članak 16.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 462-01/91-02/04
Zagreb, 4. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti