POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - recenzije - pravilnik o postajama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu. kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 5. lipnja 1992, Vijeća općina 5. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 5. lipnja 1992.

Broj: PA4-50/1-92.
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu

Članak 1.
Ovim Zakonom Republika Hrvatska osniva Hrvatsku kreditnu banku za obnovu kao posebnu financijsku organizaciju.
Banka iz stavka 1. ovoga članka posluje pod tvrtkom Hrvatska kreditna banka za obnovu.
Skraćeni naziv tvrtke je HKBO.
Sjedište Hrvatske kreditne banke za obnovu (u daljnjem tekstu: HKBO) je u Zagrebu.
HKBO ima svojstvo pravne osobe.

Članak 2.
Republika Hrvatska osigurava osnivački kapital HKBO u iznosu jedne milijarde DEM, koji se uplaćuje u hrvatskim dinarima.
Republika Hrvatska u 1992. godini uplaćuje 10% osnivačkog kapitala. Vlada Republike Hrvatske utvrdit će rokove uplate preostalog dijela osnivačkog kapitala. Ukoliko je to radi izvršavanja obveza HKBO neophodno, Vlada Republike Hrvatske će utvrditi rokove uplate preostalog dijela osnivačkog kapitala tako da HKBO može izvršiti svoje obveze.

Članak 3.
Za pribavljanje potrebnih sredstava HKBO smije izdavati obveznice i uzimati kredite u zemlji i inozemstvu. Potrebna sredstva HKBO pribavlja i iz:
- pomoći drugih država i međunarodnih financijskih institucija, pomoći hrvatskih državljana koji ostvaruju prihode u inozemstvu i iz sredstava određenih zakonom kojim se uređuje financiranje obnove.

Članak 4.
HKBO ima slijedeće zadatke:

  1. za projekte, koji služe za obnovu i unapređenje hrvatskog gospodarstva, odobrava kredite, ukoliko banke i druge financijske organizacije nisu u mogućnosti osigurati potrebna sredstva,
  2. izdaje jamstva.

Krediti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka odobravaju se prvenstveno za obnovu ratom razrušenog gospodarstva.
HKBO smije obavljati druge bankarske poslove u svezi s ispunjenjem zadataka iz stavka 1., točke 1. ovoga članka.
HKBO ne smije obavljati depozitne poslove.
Vlada Republike Hrvatske smije, kada zaključi da postoji interes Republike Hrvatske, skinuti ograničenje iz stavka 4. ovoga članka a smije odobriti da HKBO obavlja i druge financijske poslove.

Članak 5.
HKBO odobrava kredite preko banaka i drugih financijskih organizacija. U iznimnim slučajevima, po odluci Upravnog odbora, HKBO smije odobriti kredit neposredno krajnjem korisniku.
Krediti iz članka 4., stavak 1., točka 1. ovoga zakona odobravaju se na rok iznad jedne godine. Iznimno, po odluci Upravnog odbora, krediti se smiju odobriti na rok do jedne godine.

Članak 6.
HKBO posluje na način da se zadrži realna vrijednost kapitala.
U slučajevima kada Vlada Republike Hrvatske zahtijeva plasman sredstava ispod realno pozitivnih kamatnih stopa iz proračuna Republike Hrvatske nadoknadit če se sredstva koja osiguravaju održavanje realne vrijednosti kapitala.

Članak 7.
Organi HKBO su Upravni odbor i Odbor izvršnih direktora. Zadaće i ovlasti tih organa uređuju se ovim Zakonom i Statutom.

Članak 8.
Upravni odbor ima 19 članova.
Ministar financija, ministar gospodarskog razvitka, ministar obnove, ministar energetike i industrije, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, guverner Narodne banke Hrvatske, predstavnik Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske, direktor Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, direktor Hrvatskog fonda za razvoj i predsjednik Hrvatske gospodarske komore su članovi Upravnog odbora po položaju. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti na sjednicama Upravnog odbora zamjenjuju ih njihovi stalni zamjenici.
U Upravni odbor, Sabor Republike Hrvatske iz reda zastupnika imenuje, a Hrvatska gospodarska komora iz reda privrednika delegira, četiri člana i njihove zamjenike.
Ministar financija po položaju je predsjednik Upravnog odbora a zamjenik predsjednika Upravnog odbora je po položaju ministar gospodarskog razvitka.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom večinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Upravni odbor utvrđuje poslovnu politiku HKBO i nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom HKBO. Upravni odbor može dati Odboru izvršnih direktora općenite ili specijalne upute.
Upravni odbor može pridržati pravo davanja suglasnosti za zaključivanje određenih poslova ili nekih vrsta poslova.

Članak 9.
Odbor izvršnih direktora sastoji se od najmanje tri člana. Predsjednika i članove Odbora izvršnih direktora imenuje i opoziva Upravni odbor
Odbor izvršnih direktora vodi poslovanje i upravlja imovinom HKBO, ukoliko nije drugačije propisano ovim Zakonom ili Statutom HKBO.
HKBO zastupa predsjednik Odbora izvršnih direktora i osobe koje on ovlasti.
Plaće članova Odbora izvršnih direktora utvrđuju se ugovorom između članova i HKBO, koju u ovom slučaju zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Članak 10.
Statut HKBO, na prijedlog Odbora izvršnih direktora, donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Statut HKBO određuje način rada HKBO i mora sadržavati odredbe o:

  1. načinu upravljanja HKBO-om,
  2. unutarnjem ustrojstvu, ovlastima izvršnih direktora i ovlaštenih djelatnika,
  3. opisu poslova koje će HKBO obavljati,
  4. provodenju tehničke i financijske kontrole u provedbi kreditiranja,
  5. unutarnjoj kontroli u HKBO-u,
  6. i drugim pitanjima značajnim za rad HKBO-a.


Članak 11.
Upravni odbor utvrduje godišnje izvješće i završni račun. Završni račun i izvješće o poslovanju potvrđuje Sabor.
Poslovna godina je kalendarska godina.

Članak 12.
Godišnja dobit raspoređuje se u rezerve HKBO.

Članak 13.
HKBO ne plaća porez na dobit.

Članak 14.
Sabor Republike Hrvatske, ili organ kojeg on ovlasti, nadzire rad HKBO.
Sabor Republike Hrvatske, ili organ kojeg on ovlasti za obavljanje nadzora, dužan je poduzeti mjere kako bi poslovanje HKBO bilo u skladu sa zakonima i Statutom HKBO.

Članak 15.
HKBO može prestati radom samo ako se to propiše zakonom.

Članak 16.
Na poslovanje HKBO-a primjenjuju se propisi o bankarskom poslovanju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
HKBO se ne upisuje u sudski registar

Članak 17.
Vlada Republike Hrvatske osigurat će provođenje svih pripremnih radnji i potrebnih uvjeta za početak rada HKBO-a.

Članak 18.
HKBO preuzima zadaće Hrvatskog fonda za razvoj koje se odnose na financiranje razvojnih programa i druge zadaće u provedbi politike regionalnog razvoja.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona HKBO preuzima sredstva, prava i obveze koje se odnose na zadaće iz stavka 1. ovoga članka i dio djelatnika Hrvatskog fonda za razvoj.

Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodim novinama".

Klasa: 450-02/92-01/11
Zagreb, 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti