POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - razrada zakona - zakon o zapaljivim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o financiranju obnove

Proglašavam Zakon o financiranju obnove, kojeg je Sabor Republike Hratske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 5. lipnja 1992, Vijeća općina 5. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 5. lipnja 1992.

Broj: PA4-49/1-92.
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o financiranju obnove

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Zakonom određuju se izvori sredstava za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih, gospodarskih, javnih i drugih objekata i podsticajne mjere za razvitak ratom nastradalih područja.
Područja na kojima će se koristiti sredstva, ostvarena prema ovom Zakonu, te primjenjivati poticajne mjere, određuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.
Obnova mora biti u skladu s utvrđenom strategijom gospodarskog razvitka Republike Hrvatske. ·

Članak 3.
Prilikom obnove ratom razrušenih područja na temelju prostorno-planskih dokumenata, osigurat će se očuvanje njihovih urbanističko-arhitektonskih, povijesnih, kulturnih, umjetničkih i drugih značajki, te očuvanje okoline.

Članak 4.
Radi stvaranja uvjeta za povratak prognanih osoba u mjesto njihova prebivališta, podsticat će se gospodarsk djelatnosti te unos inokapitala posebnim poreznim i carinskim olakšicama na područjima obnove.

Članak 5.
Upravni postupak u svezi s obnovom smatra se hitnim.

II. FINANCIRANJE OBNOVE

Članak 6.
Obnovu financiraju fizičke osobe, poduzeća i druge pravne osobe, fondovi, banke i druge financijske organizacije u skladu sa svojim mogučnostima i interesima.

Članak 7.
Državljani Republike Hrvatske sudjeluju u obnovi Republike Hrvatske u visini 2% od svih neto prihoda koje ostvare u zemlji i inozemstvu osim primalaca minimalne plaće i mirovine te korisnika socijalne pomoći.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka prihod su proračuna Republike Hrvatske namijenjen za financiranje obnove.
Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo a zaposlene su, ili ostvaruju prihode na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 8.
Republika Hrvatska osigurava sredstva za financiranje obnove iz sredstava ostvarenih po zajmovima s javnim upisom, kredita od drugih država i financijskih institucija.

Članak 9.
Za financiranje obnove koristi se:
- 50% sredstava ostvarenih prodajom društvenih poduzeća,
- 10% od sredstava ostvarenih davanjem koncesija za korištenje obnovljivog prirodnog bogatstva ili dobra u općoj upotrebi,
- sredstva ostvarena prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u iznosu određenom posebnim zakonom,
- dio sredstava ostvaren prodajom imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu koji odredi Vlada Republike Hrvatske,
- 50% naknada za iskorištavanje mineralnih i energetskih sirovina i
- druga sredstva određena posebnim zakonima, odlukama i proračunima.
Ukupno prikupljena sredstva iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko državnim proračunom nije drugačije određeno, koriste se za osnivački kapital, dugoročne izvore za aktivnost banke i druge namjene u obnovi.

Članak 10.
Za financiranje obnove koristit će se:
- sredstva koja kao ekonomsku pomoć za obnovu i restrukturiranje gospodarstva dobije Republika Hrvatska od drugih država,
- sredstva ostvarena iz diobene bilance bivše Jugoslavije, i
- sredstva ratne reparacije.

Članak 11.
Donacije koje Republika Hrvatska dobije za obnovu unose se u fond donacija koji se vodi u Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu.
Namjenske donacije koriste se pod uvjetima koje odredi donator.

Članak 12.
Sredstva osigurana prema ovom zakonu daju se kao kreditna sredstva za:

  1. obnovu i izgradnju stanova i stambenih zgrada,
  2. obnovu i izgradnju manjih gospodarskih objekata u poljoprivredi i obrtništvu,
  3. malim i srednjim poduzećima za programe obnove i unapređenja,
  4. obnovu i izgradnju objekata infrastrukture, komunalnih objekata i objekte zaštite okoline,
  5. obnovu i izgradnju javnih i drugih objekata i
  6. druge programe za koje Vlada Republike Hrvatske ocijeni da su od interesa za Republiku Hrvatsku.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske će posebnom odlukom utvrditi namjene za koje se sredstva, osigurana prema ovom Zakonu, daju bez obveze vraćanja.

Članak 13.
Sredstva po ovom Zakonu ne mogu koristiti građani koji su na bilo koji način učestvovali u neprijateljskom djelovanju protiv Republike Hrvatske.

Članak 14.
U slučajevima kada Vlada Republike Hrvatske, izričito zahtijeva plasman kapitala Hrvatske kreditne banke za obnovu ispod realne vrijednosti, dužna je nadoknaditi sredstva koja osiguravaju održavanje realne vrijednosti kapitala.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Ovlašćuje se ministar finaricija da propiše način obračuna i rokove uplate sredstava iz članka 7. i 9. ovoga Zakona.

Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ukida se Fond za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih i oštećenih u oružanom sukobu.
Sredstva, prava i obveze fonda iz stavka 1. ovoga članka prenose se na Hrvatsku kreditnu banku za obnovu.

Članak 17.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-04/92-01/10
Zagreb, 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti